неделя, 28 декември 2014 г.

Ведантическа Космогония


Това е един опростен начин да се разбере за скитанията на индивидуалната духовна душа("джива-атма") в рамките на самсара, на безкрайните цикли на повтарящи се - раждане и смърт. Той показва основните факти, необходими да се разберат в този свят и живота в него и помага да се научи повече за различните начини на живот, водещи до над-граждане(напредък) или раз-граждане(деградация). Тази информация, може да бъде полезна за само-контрол на живота, в Хармония("Хари-мония") с Вселената и нейните закони, дефинирани от Богът(Кришна).


ВЕДАическата космогония е ИЗНАЧАЛНА не само за цялото Човечество на нашата планета, но- и за девите и демоните в целият материален космос. ВЕДАическата космогония не е плод на "интелектуални размисли", а - наОТРАЗЯВАНЕ (наблюдение) от РИШИ (Арйански мъдреци), живели в епохата наСАТйа-йуга. Този процес е възможен САМО по милостта на Богът Кришна.


Космологията и космографията на древните Веди е най-малкото страхопочитаемо-вдъхновяваща, бих казал. Колкото по-"съвременни" Ведически текстове се опознават, че произхождат от около 3,000 г. пр. Хр. , толкова повече се разбиранай-старата научна и религиозни доктрини в историята на човечеството. Описанията на нашата Слънчева система и това, коетосъвременната астрономия е открила за видимата вселена,съответства с древните Ведически знания, които доказват, че човекът е имал напреднали познания по астрономия още хиляди години преди нашата модерна цивилизация да започне. По-долното описва Ведическата версия на планетарните системи от най-висшите, вечни планети  надолу до към временните планетарни системи в безбройните вселени на този материален свят.


Когато се има пред вид "космически проява" говорим за два отделни свята: духовени материален. Духовните планетарни системи са вечни, и отвъд границите на материалните вселени, и принадлежат към едно "свръх-измерно" или "анти-материално" измерение. Те са извън ограниченията на материалното време и пространство и следователно- отвъд нашата сетивна представа, или перцепция на възприятие. В тези планетни системи няма случки на създаване или разрушаване, както и тези планети са неограничени, неразрушими и вечно-съществуващи. Има описания на тези духовни планети в ведическата литература, но тука се концентрира вниманието върху тези в материалния вселената.

Материалните планетартни системи са създадени в определен момент от време и ще бъдат унищожени в друг. Те са обвързани с влиянието на времето и пространството. И двете енергии (духовна и материална) са от един и същи Божествен Източник наречен "БРАХМА-ДЖОЙТИ"(букв."духовната светлина"). За 1/4 на тази Брахма-джойти е обхваната от "Махат-Таттва"(букв. «Върховна Реалност»), материална енергия, където са разположени безбройните материални вселени. В 3/4 част от Брахма-джойти е разположено Вечното Духовно Небе. В Духовния свят(Трансцеденталният)са две сфери(царства) на съществуване: "Го-лока дхама" и "Хари-дхама". В материалния свят има едно царство, наричено "Дева-дхарма".

Дойката на Кришна - Йашода
съзира целият материален космос
в устата на детето Кришна.

"Тази Моя върховна обител не се осветява нито от слънце("сурйах"*), нито от луна("шашанках"**), нито от огън, нито от електричество("паваках"***).
 Личностите, които я достигат, никога не се връщат в този материален свят."

* "сурйах"- лъчението от Дневното Небе - "Урдхва-локас";
** "шашанках" - лъчението от Нощното Небе - "Урдхва-локас" + "Мадхя локас"
*** "паваках"  - лъчението, идещо от Земята -  "Мадхя локас" + "Адхо локас"

"Го-лока дхама" е най-висшата планета
на екзистенция и пребиваване -
на Върховния Бог «Шри Шри Радха-Кришна».
Го-лока Вриндавана
Кришна презентира Богът, Изначалната Божествена Личност(с конкретни Трансцедентални име и форма), Радха презентира индивидуалната душа, която е индивид(не -"слята с Богът"), още преди да слезе в материалният свят и да се отдели по свое желание от Богът, за който желанието на индивидуалната душа е ЗАПОВЕД. Радха е символ на преданата индивидуална душа(женски Духовен характер) към Богът(мъжки ДУХОВЕН характер).

 Оттука правим важните изводи, че индивидуалната душа е съществувала ВИНАГИ(тъй като не е раждана никога), която е различна личност от Богът, както и всяко едно нейно желание се изпълнява от Богът, като разбира се, ако е материално-си носи последствие на КАРМА(акция-реакция), причинена от Времето. Богът не заповядва, а е ВИСШ съветник на душата, Желаещ тя доброволно и осъзнато да го пожелае в Трансцедентът(хоризонтал), като му се отдаде в любовно служене, с цел избягване на страданието, породено от невежеството. Но душата ако не пожелае това - Бог и предоставя шанс да попътешества в царството на материалните енергии(илюзиите), който са градирани във вертикал. В това пътешествие на илюзорстване Бог винаги стои редом до нея, като не се натрапва със заповеди, но е като Свидетел и Изпълнител на кармични или Трансцедентални нейни желания.

Сравнението, което се прави за взаимоотношението на душата с Богът е като "маймунче, което виси на тялото на майка си", а това за Богът към душата- "Котка, която носи малките си".


Това е Шри-Янтрата на 
Върховният, Изначален Трансцедентален  Дуализъм "Шри Шри Радха-Кришна", 
наречена "САТ-кона" , която живее ВЕЧНО в Хармония(Хари-Мония). 
Янтрата е с поглед ОТГОРЕ в хоризонтална равнина 
(като раз-листени венчета на лотос : синьото е Кришна, а червеното-Радха),
а не - във вертикална равнина, описваща принципът на Будха(Хермес) :
 "Каквото горе-това долу".  Тази янтра не описва материалният свят!

По-долу това е «Хари-дхама», където се ............
Вайакунтха от Хари-дхама


.............намират духовните планети на «Вайа-кунтха локас».Женския принцип-ЦВЕТА е принцип на СЪВЪРШЕНСТВО(в една равнина)- "flat word" на девите
в рамките на едно и също съзнание в матрицата.

Мъжкия принцип -СТЪБЛОТО е принцип на "развитие" към девичество или демоничност
Под «Вайа-кунтха» се намира планетата «Махеш-дхама» (наричана още «Сада-Сива лока», или «домът на Господ Шива»). Това е царството което РАЗДЕЛЯ духовната от материалните вселени. По-долу от«Махеш-дхама» е «Дева-дхама» - светът на материалните вселени.Тапала-лока от Махеш-дхама

Казано е, че системите на йога предлагат различни дестинации. «Бхакти йога» насочва към входа на «Хари-дхама или "Го-лока дхама". «Джнана-йога» насочва аспирантите към входа на «Махеш-дхама», а «Карма йога» насочва кандидатите да останат в «Дева-дхама», живеещи в повтарящо се раждане и смърт в материалния свят.


Двойно-навитата спирала(ДНК) на Хермес с принципът в материалният космос:
"Каквото горе-това долу". Тя е погледната във вертикална равнина.
Тя представлява "дървото на живота"- 2 чакрени системи от по 7 чакри.
"Всички планети в материалния свят,
от най-висшата до най-низшата, са места на страдание,
където има повтарящо се раждане и смърт."

БГ 8:16


"Агнир(Овен) вай деваантаам авамоВисну(Риби) парамас тадантарена сарваа анйаа деватаа"
(Агни е най-низшият и младият сред девитеа Висшну е най-висшият и възрастен сред тях)
Риг Веда, Шакала шакха, Айтарейа Брахмана, стих 1
"Agnir(Aries) vai devānām avamo Viṣṇuḥ(Pisces) paramas, tadantareṇa sarvā anyā devatā" declares that
 Agni is the lowest or youngest god and Vishnu is the greatest and the oldest God.
Rigveda, Shakala shakha: Aitareya Brahmana Verse 1


Планетарните системи на «Дева-дхама»

Брахма-джйоти от Вайакунтха, идето от Кришна на Голока Вриндавана
осветява Дева-дхама с Маха-Вишну

«....каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето;
и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето» (Мат. 18:18 )

«....където отивам Аз, вие не можете да дойдете.” (Йоан 13:33)В Бхагавад-гита заявява, че има три участъка с материални планети в нашата Вселена.
Те са: "УР-дхва лока" (най-високият), "Мадхя-лока" (средният), и "Ад-хо-лока" (най-ниският).
Над "УР-дхва лока" е «опаковката» от материалната Вселена, отвъд която се намира вечното Царство на Екзистенцията(Съществуването). В рамките на тези три сфери на съществуването са 14 основни планетарни системи с различни стандарти на живот и продължителността на съществуване. За жителите на горните три системи са почти няма болест или стареене на организма, и те нямат чувство за страх. Колкото планетни системи «се спускат» надолу толкова по-малка става продължителност и стандартът на живот се понижава, както и с по-голяма проява на болест и тревожност.14-те планетарни системи се наричат,
както следва,
от най-високата до най-ниската:


1) Сатйа-лока Satya-loka

2) Тапа-лока Tapa-loka

3) Джана-лока Jana-loka

4) Мах-Ар-лока Mahar-loka


5) Сва-Ар-лока Svar-loka


6) БхУ-в-Ар-лока Bhuvar-loka


7) БхУр-лока Bhur-loka


8) А-тала-лока Atala-loka


9) Вай-тала-лока Vitala-loka


10) Су-тала-лока Sutala-loka


11) Тала-тала-лока Talatala-loka


12) Маха-тала-лока Mahatala-loka


13) Раса-тала-лока Rasatala-loka


14) Па-тала-лока Patala-lokaЦветът на 14  лока съответства на светът(цветът) на 14 Ману.
В момента сме в 7-я Ману на Ваивасвата. Цветът му е "кришна"(цвят/варна наградоносен облак)


В едно от Ведическите Писания, наречено "Хари-вамса" има описание, както следва: "Над планетни системи, където хората живеят, е на Небето. Над Небето е орбитиращото Слънце, което е на входна точка на небесните планетарни системи. Това е средата на вселената, където започва планети на тези, които са се издигнали чрез голям аскетизъм и покаяние от материалната енергия. Планетите над тези, до Сатйа-лока, са жилищата на тези напреднали в духовното познание. Всички тези планети са в материалния свят и под влиянието на Деви Майа(материалната енергия) и затова нарича Дева-дхама. "


Терминът "А-мара" (безсмъртен) често се използва за описване на жителите на небесните планети, защото участъкът им от живот е невъобразим за нас, но въпреки че те живеят в продължение на милиони години според нашите изчисления, никой в материалният свят може да живее вечно. В Бхагавад Гита-там се дава описание на живота на хората, живеещи на Сатйа-лока. Един ден се равнява на 4.3 милиарда слънчеви години. На други небесни(райски) планети- деня се счита за равен на шест месеца от нашето време, и нощта също е шест месеца на Земята. Тези душИ живеят в телата си 10 милиона от техните години.

Времетраенето, като ден, нощ, месеци и години са различни в различните планетарни системи, а има и различни видове хора, животни, дървета и растителност. Някои от планетите, които са видими за нас се считат за небесни планети с различни времена. Юпитер, Венера и Луната са примери на планетите, когато един ден се равнява на шест месеца на Земята. Някой би попитал как е възможно това, след като можем да видим тези планети в орбита около Слънцето?

Една отправна точка, която може да се окаже трудна за някои да разберат, е от решаващо значение за това разбиране. Всички планети имат различни измерения около тях. Измеренията на нашето Земно съществуване видимо за нашите земни очи, ни дава впечатлението, че другите планети в нашата Слънчева система са лишени от живот. В действителност, астрономите са намерили доказателства за интелигентен живот на други планети, независимо от факта, че малко е на публично достояние. Приложното поле, забележимо от нашите физически очи, обаче, не може да влезе в небесното сфери на тези планети, където деви, ангели, и по-висши същества съществуват, нито-дори на хора, които се наслаждават на екзистенция, далеч превъзхождаща това, което е в наличност на нашата планета Земя.

Точно както и Земното обкръжение си има сфери на съществуването си, обитавано от етерни същества невидими за очите ни, както и от някои силно-напреднали или други обвързани с жалки обстоятелства (като призраци), всички планети имат различни сфери на съществуването си. Ние никога не можем да получим знания за многоизмерната реалност на Земята с нашите физически очи, така че как бихме могли евентуално очакваме да влезем в по-високата реалност на други планети, посредством същите тях-сетивни очи?Има и различни видове океани на различни планети в материалния свят. "Сиддханта-сиромани", древен ведически Астрологичен текст ги описва като от седем разновидности:


  1. океан от солена вода
  2. океана от мляко
  3. океан от извара
  4. океан от топено масло (пречистено масло)
  5. океан от сок от захарна тръстика
  6.  океан на алкохол
  7. океан на сладка вода

Нашите умове могат да скачат с такава концепция за различни видове океани,
но защо трябва някой от тези да е по-фантастичен от океанът със солена вода, тук на Земята?Има и някои вечни планети, на пръв поглед, разположени в тази материална вселената, но те винаги са недостъпни за хората. Текстът "Лагху Бхагават-амрита" описва тези вечни планети, както следва: "Над Рудра-лока, планетата на Господ Шива, е планетата, наречена Вишну-лока. Тя е 400,000 мили в обиколката, и недостъпни за всяко смъртно живо същество. Над тази Вишну-лока е Златен остров наречен Маха-Вишну-лока в океана на солена вода. Брахма и другите полубогове понякога отиват там, за да отговарят на Господ Вишну. Господ Вишнулежи там с Лакшми (богинята на щастието), която постоянно му разтърква лотусовите ходила. На изток от тук е "океанът от мляко", когато в него е остров "Света-двипа", на който Господ Вишну също живее с богинята Лакшми. Неговият трансцендентален остров е 200,000 квадратни километра и е покрит с дърветата на желанието за удоволствието на Върховния Господ. "

Писанието "Вишну пурана" описва, че външната обвивка на Вселената започва 260 милиона йоджана над Слънцето. На 70,000 йоджана под Земята започват седем-нисши(адски) планетни системи на Атала-AtalaВитала-VitalaСутала-Sutala,Талатала-TalatalaМахатала-MahatalaРасатала-Rasatala и Патала-Patala. По-долу тези планети 30,000 йоджана е Гарбодака океанът, където «Шеша-нага» лежи. Този океан е 249,800,000 йоджана дълбок. Това дава приблизителна диаметър на вселената като 500 милиона йоджана или 4,0 милиарда мили. Тези разстояния се изчислява в зависимост от разстоянията между планетарна "равнина" на съществуването. Действителното разстоянияние между планетите може да бъде по-голямо.

Висшите планетарни системи са царствата на девите=полубоговете и ангели. Бху-ваАР е домът на призрачни духове и по-нисшите планети са населени с тези на демонски съзнания, както и змии, известни като "наги". Развитие на висшето съзнание, което включва и напреднали по интелектуалност, започва с човешки същества и допълнително се увеличава сред обитателите на по-висшите планетни системи. Земята се намира в близост до средата на тези планетарни системи.

Тази планета е наречена "Дхрува-лока" и ние я виждаме като Полярната звезда. Тя е на 3,8 милиона йоджана над Слънцето (йоджана е равен на 8 мили). НадДхрува-лока от 10 милиона йоджана е Махар-лока. Над Махар-лока от 20 милиона йоджана е Джана-лока, още над 80 милиона йоджана намира Тапала-лока и накрая от 120 милиона йоджана е Сатйа-локаВайа-кунтха планетите започва на 26200000 йоджана отвъд Сатйа-лока.
Описание на планетарните системи:
ВИСШИ ПЛАНЕТАРНИ СИСТЕМИ :1. Сатйа лока

Това е домът на Господ Брама, на Създателят на тази материална вселена. Тук има летателни апарати, контролирани от мантрата, а не - от механични средства. Жителите притежават ум и интелект, но не с материални органични тела. Те се изпитват състрадание към тези, които страдат в по-низшите планетарни системи, но не изпитват страх, старост или смърт. В момента на окончателното прекратяване на материалните планети - жителите тук трансформират фините си тела в духовно тяло, и влизат вечените планети на Вайакунтха. Великите йогинай-накрая достигат най-висшата планета през Млечния път, който е "магистрала" към тази най-издигната планета, където продължителността на живота се определя като 15,480,000,000,000 години.

2. Тапала лока

Това е домът на четиримата Кумари име Санат, Санака, Санандана и Санатана, както и на Господ Шива, понякога. В този свят пребивават много велики мъдреци(муни) дължащо се на тяхното развитие чрез духовни строги покаяния от материалната енергия. Блаженството им е невъобразимо за нас, тъй като е отвъд опитът на нашите сетива. Когато е налице унищожаване на материалната вселена тук жителите трансформират фините си тела - втрансцедентални и влизат Духовното небе-"Вайакунтха".3.  Джана лока

Тази планета, все още над райското царство, е друго жилище на великисветци(риши) и мъдреци(муни). Тази планета е населена с мистици, които се движат към по-висши планети, и в крайна сметка трансформират фино-материалните си тела в духовни, когато пожар на опустошение обхване материалните планети. Тези жители могат да се движат между всички планети в материалната вселената като мистични "космонавти" при скорости невъобазими за нас, земните.4. МахАр лока

Маха-Ар(буквално "Велика, Голяма Земя") е най-долната планетарна система от 3-те ("Тапала-Джана-Махар"), с общото понятие МУНИ-локас...планетарните системи на мъдреците.


"Поднасянето на цвете" е атестат за плодовитост, тъй като цветето е символ на проявенета вселена.
При девите поднасянето е от страна на жената към мъжа.
При демоните-обратното. Демоните мислят, че владеят всичко, включително и жените.

Тука: Индра, царят на Сварга, изпраща красавицата Менака
да измъкне Вишвамитра(един от "сапта-ришис", 
7-те мъдреци, населяващи пространството
 от Сатурн/Сани до Поларис/Дхрува-лока),
 от състояние на святост-"тапас".

5. Сва-Ар-га лока   
(Славянски "Сварог")

СваАр-га лока е домът на полубоговете(Материалният рай) с царят  раджаИндра  или някоя от другите полубогове в космическата йерархия (агнир вай деванам авамо Вишну парамас, тадантарена сарва аня девата )"Агни е най-низшият, а Вишну е най-висшият сред девите". Всички други богове заемат позиции, които са по средата." Айтарея Брахмана 1.1.1) задължението на Индра, като упълномощеният служител на Господ, е да управлява делата на вселената и защитава своите подънаци от асурите (демони), които настъпват от долу(от юг и запад) Ако напредне душата от тази позиция в райа - ще стане мъдрец или светец наМуни-локас, ако се отдаде на райско щастие - ще пропадне до по-низшите планетарни системи по-долу...

Индра: "Ние сега живеем на райските планети, без съмнение, в резултат на нашите минали извършени жертвени ритуали и церемонииблагочестиви дейности ийаджна(жертвопринушения) според Ведите. Все пак, животът ни тук един ден ще бъде завършен. Молим се, по това време, ако имаме такива заслуги - останки от нашия благочестиви дейности, ние отново да се родим в Бхарата-варса каточовешко същество за можем да си спомним за Лотусовите нозе на Господа. Господ е толкова мил, че той лично идва на Земята на Бхарата-варса и разширява на щастието за своя народ. " (Ш.Б. 5.19.28)

  "Сварга лока" на Индра обхваща пространството
 от Слънцето-Сурйа до Полярната звезда-Дхрува


.

Дните на седмицата: 
"vara"  е ден на Санскрит.
Sunday, Sun-ravi-vara, Monday, Moon-soma-vara, Tuesday, Venus-sukra-vara, Wednesday, Mercury- budha-vara, Thursday, Mars- mangala-vara, Friday, Jupiter-guru-vara, Saturday, Saturn-sani-vara

27 звезди накшатрасnaksatras:
*обърнете внимание, че на някои дори липсва обозначение от "западната цивилизация"
1. Asvini–alpha arietis (Hamal)2. Bharani–41 arieti 3. Krttika–Pleiades 4. Rohini–alpha tauri (Aldebaran)  5. Mrgasirsa–lambda orionis (Bellatrix) 6. Ardra–alpha orionis (Betelgeuse) 7. Punarvasu–beta geminorum (Castor) 8. Pusya–delta canceri (area of M44 Beehive cluster) 9. Aslesa–alpha canceri (sometimes taken as the Hydra or Alphard 10. Magha–alpha leonis (Regulus) 11. Purvaphalguni–delta leonis (lion's hind) 12. Uttara-phalguni–beta leonis (Denebola) 13. Hasta–gamma or delta corvi (Corvus) 14. Citra–alpha virginis (Spica) 15. Svati–alpha bootis (Arcturus) 16. Visakha–alpha libra 17. Anuradha–delta scorpionis 18. Jyestha–alpha scorpionis (Antares) 19. Mula–lambda scorpionis (near the globular cluster Shaula) 20. Purvasadha–delta sagittarii 21. Uttarasadha–sigma sagittarii (teapot) 22. Sravana–alpha aquilae (Altair) 23. Dhanistha–alpha delphini (Delphinis) 24. Satabhisa–lambda aqurii (Fomalhaut) 25. Purva-bhadrapada–alpha pegasi (Markab) 26. Uttara-bhadrapada–gamma pegasi 27. Revati–delta piscium

Дхрува лока


Във всяка материална вселената има една "Вай-кунтха планета" с океан от мляко, където Господ Вишну живее на остров наречен "Света-двипа". Тази планета в нашата материална вселена е Дхрува-лока”. Тук живеят напълно пречистени личности. В нашата Вселена тази планета се вижда като на Полярната звезда и е разположена над "планетите/звездите на седемте риши(мъдреци)". Тъй като това е един духовна планета, то тя е вечна и затова остава, когато всички останали планети в материалната вселени биват унищожени. Тя се казва, че тази планета е ос("опорна точка") за всички материални звездни и планети орбити. Всички планети се движат с висока скорост в орбита, включително и Слънцето, което се придвижва с 16,000 мили в секунда в орбита си около Дхрува-лока. Звездите на седемте мъдреци("риши") са звезди, точно под тази планета, които също са в орбита около Дхрува-лока. Те винаги са загрижени за добруването и благополучието на живите същества в рамките на този материален свят и изпращат емисари да им донесат духовно познание в различно време и обстоятелства.

.

Към «звездите на седемте мъдреци» се числи и Сириус("Мри-га-вяда"- "Ловецът на елени"), асоцииран с Шива, който, като върховен йоги , стои в «самадхи» върху еленова кожа). Сириус в Куранът е споменат, като “Ас Шира”, при египтяните Сириус е асоцииран с Озирис -"У-Сири", а в Скандинавия е асоцииран с Локи... а “Локи” идва от “лока”(планета, локал)..... Сириус е "КУЧЕШКАТА ЗВЕЗДА". Кучето е свързано със ЗЪБЪТ - "ШИН", Лунният аспект на Сатурн.


Дхрува-лока, резиденция на Вишну
"Алфа" на "Малка Мечка"("URsa Minor") /7-Септа-ична скала(стълба) на Слънчевата система/
Санай-скара, Сани (САТ УРн)         7 ден - събота

Сатурн(Хронос) се счита за злощастна планетата в Астрологията, известен, като «Голям злосторник», тъй като той дава болезнени уроци на нас, тук-на Земята, свързани с грубо-материалното ни тяло, съставено от 5-те елемента. Сатурн показва на тези невежи, които искат да се забавляват по материалистичен начин, че материалният свят нито е нереален, нито е шега и може да е обект на страдание, ако душата забрави, че тялото и там е тленно и временно и трябва да го напусне миролюбиво. Той е разположен 1,600,000 мили над Юпитер и преминава през един знак на зодиака на всеки 30 месеца("Сатурново завръщане" или "Индивидуална зрялост"). Сатурн(Шани) също е покроителстван от Господ Шива или КАЛА -“Времето”. Своеобразен "филтър" за пречистване от материалното замърсяване душИ, които продължават по еволюционната скAла до жилището на Брахма и отвъд опаковката на материалното Творение, към Вечното жилище на Богът Кришна- Голока Вриндавана.
Брихаспати (Юпитер)          6 ден - петък


Юпитер се счита за най-щастливата небесна планета и като цяло се счита благоприятно в Астрологията, в зависимост от настаняването в момента на раждането ни тук на земята. Това е планетата на девите, и е разположена 1,600,000 мили над Марс. Брихаспати се асоциира с Индра, царят на Райа=“Сварга”(Славянският Перун, Скандинавския Тор, син на Один-Сатурн, гръцкият Зевс). Асоцииран с гръмотевицата(чукът или “ваджра” или “врил”)и дъждовете.Ангарака, Мангала (Марс)           5 ден - четвъртък


Марс-Арес се счита за една от лошите планети, който създава липсата на валежи на Земята и почти винаги е способен да създаде неблагоприятни влияния тук, на Земята. Той е разположен 1,600,000 мили над Меркурий. В Астрологията е известен, като "малък злосторник". Асоцииран с Агни, Сканда-Картикея-Моргун, Агни, Кали и Йама.

--------
Тези 3 планети се считат за «демонични» или «ментално-физикални», като малкият предходът от между Сатурн и Марс е «буфериран» от Големият Благодетел - «Юпитер», макар и огнен - връща водното(«дева»-ическо) начало, представено от следващите 3, на път към Трансцеденталният Рай(Небе). Водното дева-ическо начало е «емоционално-ефирно/етертно».Будха (Меркурий-Хермес)        4 ден - сряда

Меркурий се казва, че е Син на Луната и е 1.6 милиона мили отвъд планетата Венера. Също, като Венера, той понякога ходи и се крие зад и представя за Слънцето, понякога и в часа, а понякога и заедно с нея. Като цяло влиянието на Меркурий се казва, че е щастлив според Астрлогията, освен когато не се движат заедно със Слънцето(Меркурий ги прави тези "двойствени номера" и е "приятел със Сатурн".) В такива случаи, тази планета причинява големи бури на земята. Двойствеността(«Хермафродит-щината», «Хермес-Афродита») на Меркурий се дължи на "разнясяне на гените" от девите до демоните, от първата деваическа троица до втората демонична, посредством ДНК-спиралата "Кадуцея"("двойно-навита"). Първото място до което ги разнася Меркурий е Марс-"защитник на гените", а те достигат до Сатурн- "хранител на гените", откъдето циркулират пак надолу до Слънцето, Източникът на гените.(Слънцето е видимата власт, а Сатурн-невидимата власт). Този цикъл наричаме прераждане в рамките на малък "септа"-ичен(седмичен) цикъл и е предизвикан от демоничното вторично начало, като казваме, че "Сатурн е ЛУНЕН", тъй като връща седмицата наново в понеделник - "революционно" в низходящата спирала на Меркурий. "Ре-волуцио" значи "превъртане на цикъл". Асоциира се с Хануман, маймунския цар, помощник на «Рама-Чандра» от Слънчевата династия, макар и през Лунен период.Шукра, Сукра (Венера-Афродита)       3 ден - вторник

Венера се смята за най-щастливата и благоприятена планета, а също така на небесните планети. Астрлогично е известна като "малкият благодетел"). За Венера се казва, също, че носи валежи(по подобие на Юпитер), друга причина за това се счита за щастлив живот на Земята. Асоциира се с Лакшми-Радха, известна като растението "Тула-си" или - Босилек-Базилка. Както стана дума, водното начало е «дева»-ическо, асоциирано с Луната.Чандра-лока, Сома (Луна)         2 ден - понеделник

Луната е един от четирите най-важни резиденция на полубоговете(девите). "Понеделник" на гръцки дев-тера-"Δευτέρα". Тези, които се покланят на полубоговете чрез жертвопринушения(особено-кървави и огнени), насочени към голямо материално удоволствие за сетивна наслада се насърчават до Луната. Тук райски, алкохолни напитки (интоксикиращи и псхихотропни вещества) наричени "Сома"("сома-раса" е вино) са на разположение. Не е възможно да се влязе или дори - видят действителните измерения на небесните тази планета с нашите настоящи очи. Луната преминава през целият зодиак в приблизително един месец 4X7=28. Тя влияе на растежа на растенията(особено - за наливане на сокът на зеленчуците), и поради това счита за жизнено даващо на всички живи същества на Земята.Сурйа, РаВи (Слънцето)       1 ден - неделя

Слънцето е източник на светлина и топлина за нашата Вселена. Съвременната наука счита, че многото звезди във Вселената да са "слънца", но във Ведическата литература, те се смятат за планети от различни материали, елементи, а не катоЦентър, както е Слънцето-Сурйа. Сурйа, Слънчевият Бог, се смята за експанзия на "НАРА-ЙАНА" (форма на Господ Вишну). Той контролира сезоните тук на Земята. Разположено е между БхУР-лока и БхУвАР-лока, въртящи през времевият кръг на зодиакът. Йогините практикуващи хатха-йога или ащанга-йога, или тези, които изпълняват огнените жертвопринушения агни-хотра, се покланят на Слънцето в тяхна полза. Полубогове, пребиваващи на Слънцето са с тела и органи, изградени от огън, необходими за живота там.


РахУ(Северен Лунен възел) и Кету(Южен Лунен възел)

Раху и Кету се казва, че са невидими планети, които се намира на 80 хиляди мили под Слънцето. Те причиняват слънчеви и лунни затъмнения.СРЕДНИ  ПЛАНЕТАРНИ СИСТЕМИ :
6. БхУ-в-ар лока

Сиддха лока, Карана лока, и Видйа-дхара лока

Тези планетарни системи са 80 000 мили под Раху. Жителите на тези планети са родени с мистически способности, включително способността да летят не по механичен начин, дори и на други планети. Те разполагат с всички мистични"сиддхи"("достижения"), като и бидейки фино-материлано развити същества има способността да контролират в огромна степен гравитацията, времето и пространството. Тяхното изкуство, култура и наука са далеч по-напреднали в сравнение с тези познания, притежавани от нас тук, в Земното царство. Те са посредници между девите и хората и за това се наричат "полу-деви".Йакша лока и Ракшаша лока

Под тези по-висши планетни системи, e небето наречено "АНТА-РИКША",  резиденция на Йакшаси, Ракшаси, Пишачипризраци и други етерни същества. Това царство простира в пространството на атмосферата докато духа вятър и облаци летят в небето. Над тях няма въздух. Това са главно духове, които са наказани и обвързани с луннитепитри(предци на Човечеството в кланна основа) и чакат своя нова инкранация отШива на Земята. Те са и Абрахамските духове «Яхова от Библията» и «Аллах от Куранът».
Те са обсебени от желание за материално тяло и наказание за несправедливост в материалният свят и търсят попечителството на Йама-раджа -царят на адът иПитра лока(виж по-надолу).
Господ Шива, реинкарниращ духовете
на Земята в грубо-материално тяло,
 съставено от 5-те груби елемента.
7. Бху-Мандала ("Средната Земя")


В планетарните системи от Средната Земя («Бху-Мандала» или «БхУР-лока») са жилищата на двата стандарта на живот, като се радваме на нашата планета, както и някои небесни жилища, където живи същества могат да "спрат" на път за или от, ражданията си в Небесените планетарни системи. Има седем планетарни системи, които са разделени от седем океани. Имената на планетните системи са Джамбу, Плакша, Салмали, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Всяка система е два пъти по-голяма от тази, която я предхожда, а всеки океан между системите е изграден съответно от солена вода, захарно-тръстиков сок, алкохол, топено пречистено масло, мляко, емулгирано кисело мляко, и сладка вода.
Бху-мандала е оформена като Лотусов цвят и седемте планетни системи са в «венчетата» на Лотуса. Радиусът на «Бху-мандала» се простира до слънчевата светлина, и границите на нашето виждане тук, за да виждаме звездите и Луната. Тъй като слънчева светлина достига Земята от разстояние на 93 милиона мили - това е и радиусът на равнината на «Бху-мандала».

НИЗШИ  ПЛАНЕТАРНИ СИСТЕМИ :БИЛА- СваАРга  ( 8-14)

8-11.  Атала, Витала, Сутала, Талатала


Под Земята саседем други системи с имена Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Тези по-низши планетни системи са със същия размер като на Земята планети, започващи от 560,000 мили под Земята. Слънчевите лъчи не достигат тези планети и светлината идва от скъпоценни камъни(кристали) разположени върху качулките на змии(наги). Тези планети са населени с хора с голяма власт и разкош, но все още на демонско съзнание, които са достигнали тук чрез строгиикономии, насочени към материални удоволствия, без духовно развитие. Те малко стареят или се разболяват, поради напредъка на технокрацията си, но живеят в постоянен страх от факторът ВРЕМЕ(КАЛА-Шива), което в крайна сметка трябва да унищожи техните жилища. Ето защо те са дали името на "Била-сварга", или "подземни небесни планети" - "Вътрешна, Огледална Земя" или "АгАРта".

Това царство е описано, и като "Исламски Рай"- "Джана"(арабски- "Градината"); там няма Слънце, а - СИЛНА ЛУНА и звезди, фонтани с вода, девици(миниум 72), голи юноши-прислужници, неинтоксикиращо вино(от билки), плодове, златни посуда, скъпоценни камъни и орнаменти и аромати.По-долу от Атала е планетаВитала, на който Господ Шива и съпругата му Гаури(буквално  "Златната") пребивават.
Заради присъствието му- вид на злато е произведен; нарича "хатака" ..
Тези планетарни системи
сa източникът на инспирация
на масоно-илюминатската цивилизация -
 т.нар. "нови юдеи".

Жителите тук се радват на стандарт на материален комфорт по-голям дори от този на по-висшите планети (на Райа на Индра), поради желанието за високи стандарти за чувствено удоволствиебогатство и влияние. Жителите са известни като Дайтйаси(Daityas), Данави(Danavas) и Наги(Nagas) и всички ангажирани в илюзорно материално удоволствие, без мисълта за духовно освобождение. Има невероятни подвизи на архитектурата в градовете си окичени с ценни бижута в къщи, градини, дворове, и т.н. Всички жители пият сокове и се къпят в билков еликсир, който да ги освободи от всякакви тревожност или физически заболявания, както и от  някакви признаци на физическо стареене.Визуалната красотата на този изкуствен рай надминава тази на по-висшите планети и тази чувствена атмосфера, напълно улавя ума, който не позволява мисли, а е насочен към чувствено удоволствие и сетивно щастие. Тъй като времето не е разделено на "дни и нощи", поради липса на Слънчеви лъчи за достигането на тези планети, резидентите им нямат страх,  причинено от Времето, сякаш има "без-времие". Само по време на ПРА-ЛАЙА(РАЗРУШАВАНЕ) или-"разтваряне" тревожност и страх ги изконсумирват и реинкарнират в по-низши форми в материалният свят.


Кувера(Кубера), съкровищникът на демоните, 
 е все още почитан "бог" в страните от Далченият Изток.

12-13.  Махатала, Расатала 
"Под Маха-тала е планетарна система, наречена Раса-тала, където е домът на демонските синове на Дити(майка) и Дану(баща). Те се наричат Панис, Навата-кавакас, Калиас и Хиранйа-пуравасис [живеещите в "Хираня-пура"]. Те всички са враговете на полубогове, и живеят в дупки, подобно на змии. От раждането те са изключително мощни и жестоки, и въпреки че те се гордеят с тяхната сила, те винаги са победени от ЧАКРА-СУДАРСАНА на Върховната Божествена Личност, която управлява всички планетни системи. " (Ш.Б. 5.24.30)

Асури - "Сега нека да опиша синовете на Дити, които са били родени отКашяпя, но които станаха демони. В това демонско семейството има само един предано-отдаен на Богът- Прахлада Махараджа; Великият демон Бали Махараджа също се появява в това семейство. Демоните са технически известни като Дайтйас(Даймонс) заченато в утробата на Дити."
(ШБ. 6.18.10)
Демонът Бали по-късно е реинкарниран от Шива в демонът Трипура, който бива реинкарниран в "Маха-Мада"(букв. "голяма иноксикация"). "Маха-мада" е пророкът Мохамед на Аллах от ислямът. Това е известно от ПророческатаБхавишйа-Пурана на Вйаса Дева.

Исламско минаре
 до Господ Шива.......

14.  Патала  (Нага-лока)


"Под Раса-тала е друга планетна система, известна като Патала лока или Нага локa, царството на демонските змии, с главатари катоСанкха, Кулика, Махасанкха, Света, Дханаджайа, Дхатараштра, Санкхакуда, Камбала, Асватара и Девадатта. Главният измежду тях е Васуки. Всички те са изключително гневни, както и са с много, много качулки - някои змии имат пет качулки, някои - седем, някои- десет, други - сто, а други-хиляди. Тези качулки са окичени със скъпоценни камъни, и светлината, излъчвана от тези скъпоценни камъни, илюминира цялата мрачна планетнарна система наречена 'Била-сварга'." (ШБ 5.24.31)
Питра лока


Йама-раджа - "Царят напитас/лунните питри [предци] е, много мощен син на Богът на Слънцето- Сурйа. Пребивава в Питра-лока с личните му асистенти, и при спазване на правила и норми, определени от Върховният Господ, има агенти- "Йама-дути", които му довеждат всички грешни човешки същества веднага след смъртта им. След организирането им в рамките на своята компетентност, той правилно отсъжда за тях, в съответствие с техните специфични дейности, наказание и ги изпраща на една от многото (28) адски планети за подходящи наказания." (Ш.Б5.26.6)
Йама-дути - "Тези, които са минали няколко години в адът страшен и нямат потомци (които да им предлагат дарове) - в тяхна полза стават вестители наЙама." (Гаруда пурана 2.18.34)

Господ Шива, слязъл до адът на Йама-раджа,
резиденция на лунните питри....


Нара*-ка лока (пъклени планетарни системи)


"Нара" на Санскр е "човек".
Под планетатаПатала-лока, и малко над водата на океанаГарбходака(Garbhodaka), са Нара-лока(Naralokas), или - адски планетни системи. Тези планети са с различна степен на страдания за тези, които трябва да понесят живота си там. Тук на Земята, можем да видим много адски условия на страданието на хората, но нищо не може да се сравни това, което се изпитва на тези планети. Те се казва, че място за поправяне на тези, които извършват най-отвратителните действия, докато живеят като хора на земната платформа. Въпреки че животът там изглежда, че ще продължава вечно, в действителност продължителността на една или друга "кармична присъда" тук може да бъде само секунди или минути. Има 28 различни адски планети, описани във Ведически литература.

"Ако някой убива бедните животни за да задоволява временните прищявки на това свое органично тяло, то той не съзнава, че ще страда при следващото си раждане и  ще се появи в животинска форма, но преди това такъв грешен изверг трябва да върви по дяволите в ада и да понесе резултатите от своите действия. "Вишну-дути и Йама-дути преговарят за по-нататъшната дестинация на душата
по време на напускане на грубо-материалното тяло от индивидът.
Ананта-лока

Приблизително 240,000 мили под планетатаПатала лока  живее друго въплъщение на Върховният Бог. Той е експанзия на Господ Вишнуизвестен като ГосподАнанта или - ГосподСанкарсана. Той е винаги в трансцендентална позиция, а защото той е почитан от Господ Шива, божеството на "Тамо-Гуна" или - тъмнината, Той понякога се нарича"Тамаси". Господ Анантае преобладаващо божество на материалният режим(гуна) наневежеството, както и нафалшивото его на всички обусловени души. Когато обусловеното живо същество мисли: "Аз съм наслаждаващият се, и този свят е създаден бъде ползван от мен", това схващане за животът се налага от Санкарсана. Така светски-обусловената душа мисли себе си за "Върховния Господ". Тази голяма вселена, разположена на един от хилядите качулки на Господ Ананта-дева, изглежда точно като бяло семенце горчица. Тя е безкрайно-малко в сравнение с качулката на Господ Ананта. По време на разрушителните опустошения, когато Господ Ананта-дева иска да унищожи цялото Творение, той става леко ядосан. Тогава от между двете му вежди се появява 3-окият Рудра, носещ тризъбец. (Ш.Б. 5.25.1 - 3)

Откровение 19:12 
Очите Му бяха огнен пламък,
на главата Му бяха много 
корони
и носеше написано име,
което никой не знаеше, а само Той;

Ан-Анта на Санскрит означава "Без-краен",
същото значение, като "Ороборус"

...........става дума за "безкрайни цикли" в материалният свят...........
Тези описания на материалното Творение, 
както и Духовните планети, 
могат да бъдат намерени в различна Ведическата литература 
до много по-голяма дълбочина на разясненията. 
Информацията тука е резумирана.Два пътя- на издигане към Вишну през Овен и потъване към Питра Йама през Стрелец и Скорпион.


Всички планетни системи в материалният свят ще бъдат унищожени във времето. Това унищожение се извършва по два начина: частично унищожение възниква през 4,320,000,000 слънчеви години, или в края на всеки ден на Сатйа-лока. Това се простира от адските планети надолу-през всички по-низши планетни системи, до небесните(райски) планети. Най-висшите планети не са унищожават в този момент. Цялата космическа проява е прекратена чрез универсалната форма на Бог на всеки 8.6 милиарда х 30 х 12 х 100 слънчеви години. Духовният свят, който никога не се унищожава, просто абсорбира материалното Творение. Той е описан, че преди разрушаването му не вали дъжд в продължение на стотици години. Всичко изсъхва и умира поради непрекъснатото слънце. Слънцето става 12 пъти по-мощно от преди в началото. След това настават ужасните дъждове, които потапят всичко във вода."МАТ-сйа", инкарнация на Вишну,
след всеки потоп,
спасява човешката рупа(форма).
Кришна, Рибата, Утробата, Uterus, U-Terra


Вашият син Кришна(КРАСИВ) се появява като въплъщение във всяка хилядолетие. В миналото Той приемал три различни цвята - бяло(Сатйа-юга),червено(Двапара-юга) и жълто(Третйа-юга) - и сега той се е появил вчерникав(индигов, виолетов)(Кали-юга) цвят. [В друг Двапара-юга, Той се яви като Господ Рамачандра в цвета на "шука"(зеленикав), папагал. Всички тези превъплъщения вече са събрани в Кришна.]

Древен храм в Галелия(Galilee), ancient (IV century ) synagogue in Capernaum, the town of Jesus.
4 кардинални посоки, според Маите
East                  Initiation, Unity                    Red
West                 Adjusting, Duality               Black
North               Reduction, Diminishing    White
South               Increase, Harvest                Yellow
The Maya believed the Earth was flat with four corners. 
Each corner represented a cardinal direction. 
Each direction had a color: east-red; north-white; 
west-black; south-yellow. 
Green was the center.
At each corner, there was a jaguar of a different color
that supported the sky. 
The jaguars were called bacabs.
Mayans believed the universe was divided
into thirteen layers, each with its own god.
Mayans believed that four jaguars, called bacabs,
held up the sky. Each had a different color.
4 основни цвята
(някъде, бялото е заменено с розово,
а зеленото- с жълто)
Изначалие=Север=Брахамани
Начало=Изток=Кшатрии
Среда=Юг=Ваиши
Край=Запад=Шудри


Лунната Риба от чифта е също Кришна, но като "Вишну"Няма коментари:

Публикуване на коментар