четвъртък, 31 март 2016 г.

Балкхара – Единното всемирно поле / Силата КИ на БААЛ/БЕЛ = КИБЕЛА = КАБАЛА

Балкхара – Единното всемирно поле 

Звукът „Б” от езика Бхаджа, е символ за най-висшето понятие от мирогледа Балкхара – Вселенският разум – Законът за единство и борба на противоположностите – Единният природен закон, който управлява всичко във Вселената. Той е недостижим за сетивата. До него маже да се достигне единствено чрез разума.
Звукът „А” от езика Бхаджа, е символ за понятието Поле от мирогледа Балкхара – Единното всемирно поле, чиято най-груба и видима част днес наричаме материя. Полето е съвременното понятие пространство и единствено от всички понятия от Балкхара е достижимо за сетивата и единствено чрез него се изявяват останалите понятия.
Звукът „Л” от езика Бхаджа, е символ за Кръговрата от мирогледа Балкхара. Кръговратът е съвременното понятие време, а то има отрицателна и положителна посока. Затова животът – съществуването на всяка физическа система е кръг, кръговрат. В този кръговрат участват всички понятия от Балкхара.
От звуците на тези три висши понятия се образува думата БАЛ. На по-ниско ниво, в елитарния разговорен език тя означава ИСТИНА – Цялата Истина за Вселената.
От това понятие – от тази дума започва роенето от нашата древна цивилизация и народ.
Тогава голямата Истина се разделя на части, които имат своите названия в езика Бхаджа. Така истината – знанието за най-малките физически ядра във Вселената САМ ед.ч., Сами мн.ч., става Самбала – познание за най-фината ефирна материя. Това са Тибетската Шамбала, Симбела и руското Беловодие.
А истината, знанието за това как се изгражда, съществува и разгражда материята – КХ, става Кхабала. Това е еврейската Кабала.
Както се вижда, без Бал – Истината не могат да минат нито тибетската Шамбала, нито еврейската Кабала.
Но за да придобие масовост, а от там почит и уважение от много хора, понятието БАЛ става Бог.
Бог Бал, е известен от историята и със следните имена: Бел, Пал, Пел, Балу, Баал (семитска версия), Ваал (гръцка версия). Той е бил върховен бог в Балкхара, от Акад и Бабилон, до Балистан (Палестина) и неговата колония Картаген.
Библейският Абрахам (Аврам), последовател на бог Бал, изминава пътя от Ур Халдейски до Балистан за да отиде при едноверци, поради промяна на религиозното статукво в Родината си и последвалата религиозна нетърпимост.
Навсякъде последователите на бог Бал именуват държавите си, главните си градове, планини, езера и морета с неговото име. Такива са: Балтийско море (от народа балти), езерата Балкхаш (Балхаш) и Балатон. Територията Балистан (Палестина). Градовете: БхаБел (Бабел) – Бабилон, Баалбек и БиБал в Балистан.
БиБал е оставил името си върху корицата на Библията, а с него и името на бог Бал, въпреки че в нея не са казани ласкави думи за него. Главното историческо повествовоние в Библията е борбата в тогавашен Балистан между последователите на бог Бал и тези на бог Ехова, дошли от Египет. Тогава побеждават последователите на Ехова, но както писа в една своя книга Мирча Елиаде „Борбата между Бал и Ехова още не е завършила.”
Не само Истината от Балкхара се рои и преминава в нови учения, но и езикът Бхаджа също. От него произлиза езикът на ариите – Санскрит, на който е писана ведическата литература. От Бхаджа произлизат и семитските езици. Преобладаващата част от сричките и думите в Бхаджа се образуват с участието само на една гласна – А. От тук като следствие е останало правилото в семитските езици, в писмената форма на думите да се изписват само съгласните звуци, а гласните да се изпускат.
Но да се върнем към думата БАЛ и нашето име – българи.
По правилата на Бхаджа, към БАЛ дедите ни добавят още важни звуци – понятия.
Звукът „К” от езика Бхаджа, е символ за понятието Напрегнатост на Полето от мирогледа Балкхара – причина за всички промени.
Звукът „Х” от езика Бхаджа, е символ за кодовете, шифрите по които се изгражда материята в цялото и многообразие. В животинското царство кодовете „Х” са заложени в гените на ДНК.
К и Х почти винаги вървят заедно в звукосъчетанието „КХ”, което означава изграждане поддържане или разграждане на материя.
Така думата става БАЛКХ – точно определена Истина за най-важните правила във Вселената.
За да подчертаят важността на БАЛКХ и привързаността си към тази Истина, нашите деди именуват главния си град, столицата си – Балкх, а той става хилядолетен световен духовен и книжовен център, известен от историята като „Царственият Балкх”, „Перлата на Ариана”, „Майка на всички градове”, „Зариаспа – Златоконният град”. Той съществува и днес, като малък провинциален град в северен Афганистан.
Звукът „Н” от езика Бхаджа, е символ за понятието Установяване от мирогледа Балкхара. В действителността – в материалния свят покоят е относителен, а движението – абсолютно. Затова е уместно да се използва термина установяване – относителен покой.
Звукът „Н” означава място, където е установено нещо. В нашия случай това е БАЛКХ. Към него ще добавя АН, за да не се съберат четири съгласни една след друга и ще се образува думата БАЛКХАН – името на няколко планини. Една от тях е и най-голямата планина в Дунавска България, дала името на целия полуостров. Това означава, че в земите около тази планина живеят хората който знаят, съхраняват и пренасят ИСТИНАТА през времето и пространството.
Когато с термина Балкхан е наречен отделен човек или група хора, това означава, че този човек знае, съхранява и пренася Истината. Терминът Балкхан употребен за човек, е равнозначен на: брахман, атман, махатман, химнасофист, нагомъдрец, двиджа, пандит, риши, велик мъдрец.
Написаното до тук се отнася сама за абстрактна, теоретична ИСТИНА – достижима единствено за разума.
За да се случи каквото и да е в материалното пространство, трябва да настъпи промяна на напрегнатостта на полето – К. От това задължително ще последва преструктуриране, ново подреждане на ядрата в полето, според кодовете – Х.
Звукът „Р” от езика Бхаджа, е символ за Следствието – промяната от мирогледа Балкхара. Привеждане на материалните структури – преподреждане на ядрата в тях, в съответствие с новата стойност на полето, настъпила след промяната на напрегнатостта му.
Като се прибави към БАЛКХ сричката РА, се получава думата БАЛКХАРА – абсрактната истина за голямото, общото – БАЛ и правилата за конкретното, частното – КХ, изявени чрез проявяващото, действеното – РА. Така се обединяват познанието за небитието и битието – за теорията и практиката – идеализма и материализма в Мирозданието.Кабала е инструмент на Вселената, който свири песента на Сътворението. Библията е нотният текст.


Правило 1: Не вярвайте дори и на една дума от това, което четете. Подлагайте на проверка научените уроци.
Основният текст на Кабала е наречен от евреите ( 
 това учение е присвоено от българите и днес се използва в гуната Тамас) "Зоар (Зохар)" - могъщо учение. Съдържа 13 правила.
Мъдрост = (е тъждествено) със светлина.
Какво сме ние - желание (на тялото и душата).
Равнища на желанията:
1-во - за задоволяване на първични импулси - храна, сън, секс и т.н. - животински.
2-ро - за задоволяване на чест, власт, престиж, слава, господство - неживотински.
3-то - мъдрост, знание, получаване отговори на въпроси.
Съсъд = желание
Същност на човеците - желание за безкрайно щастие, за безкрайно себеосъществяване.
Неспирният поток от удовлетворения, всички жадувани от човеците достижения се наричат Светлина, която е безкрайна и безгранична.


Правило 2:
Физически Свят 
1%       Завеса          Свят на Светлината 99%

ФС

Всичко, което се случва, си има причина. Нещата не се виждат изцяло заради завесата.
Свят на петте сетива.
Царство на духовен мрак и хаос.
Реакция на външни събития.
Временно себеосъществяване.
Обсебеност от следствия, симптоми и реакции.
Действа законът на Мърфи - всичко, което може да се обърка, се обърква.
Повечето желания не се осъществяват.Връзка със СС

Божествено откровение
Опиянение
[Чиста] Интуиция
Майчински инстинкт
Шесто чувство
Вътрешен гласСС

Свят на абсолютен ред, съвършенство и безкрайна духовна Светлина.
Свят на действие, а не на реакция на външни събития.
Източникът, семето, скритият произход на ФС.
Свят на пълно осъществяване, безгранично знание и безпределна радост.
Измерение, в което можем да предизвикаме трайни положителни промени във ФС.
Причината на всички причини.Пример: Човек във ФС е "сянката на човек". Истинският "човек" е в СС. За да помръднете ръката на "човека" трябва да докоснете източника от СС, а не сянката от ФС.
Какво наистина иска човек от живота (първите няколко в класацията)

лична реализация
душевен мир
освобождаване от страха и тревожността
финансова сигурност
удовлетворение
любов
свобода
контрол
мъдрост
щастие
здравеНито едно не е от физическо естество, всички са от СС.


Правило 3: Всичко, което човек наистина иска от живота е Духовна Светлина.
А ние преследваме физически придобивки, търсейки щастието.
Причината за нашето нещастие е в това, че ние съзнателно или не, сме се откъснали от СС.
Материалът, от който е изградено човешкото тяло - атомите в кръвта ни, електроните, които пренасят импулси в мозъка, химическите вещества, които изграждат тъканите и костите ни - имат корени, които се простират далеч преди възникването на ФС. Различните желания, пориви, импулси и стремежи на нашето съзнание, са съществували преди зората на времето - те са спомени, задържали се в душата ни, памет, вградена в самото същество. Т.е. има семе на желанията и на осъществяването.
Следващата мъдрост е тайната на всички тайни за произхода на душите ни. Тя е субстанцията на самата духовна Светлина.

Преди началото на времето съществувала само една проста реалност - Енергията, която изпълвала вечността и се простирала до безкрая, т.е. съществувала само чиста, безкрайна, всепроникваща сила на покой.
Енергията има една природа, една воля и тя е да споделя своята същност

да споделя безкрайно
да се раздава постоянно
да дава непрекъснато
да дарява вечно
Есенцията на тази Енергия е безкрайното осъществяване, безграничната радост и безпределното просветление - всички възможни форми на удоволствие.
Енергия = Първопричина
За да даваш, трябва да имаш получател. За да осъществи своята природа безграничната сила на Енергията създала получател - Съсъд, с когото да споделя своята същност.
Природата на Съсъда е безкрайно Желание да Получава,т.е. за всеки вид осъществяване и радост, излъчени от Енергията, има съответно Желание за Получаване от Съсъда.
Илюстрация:Чаша пълна с вода. Водата в чашата съответства на Енергията. Чашата е Съсъдът, който получава и съдържа Енергията.
Съсъдът не е физическо тяло, а сила - интелигентна, съзнателна, нематериална есенция.
Съсъд = Първоследствие
Безгранична Енергия + безкраен Съсъд = Причина и следствие = Споделяне и получаване = Абсолютно съвършенство = Необятно блаженство.Всички души на човечеството преди и сега са съществували в този Съсъд. Всеки един от нас е отделна клетка на Съсъда.
Безграничната сила на Енергията е била наричана Бог, Господар на Вселената и т.н., а кабалистите наричат тази енергия Светлина.
Светлината не е Бог, а Енергия, която идва от Бога. Светлината не е Създателят, а по-скоро Негов положителен атрибут и духовна енергия, която се излъчва от Неговата същност.
Безграничният Съсъд се състои от две страни - мъжка и женска енергия, които в Кабала се наричат с кодовото име Адам и Ева.
Цялата Библия е код.
Създаването на Съсъда, т.е. на Желанието за Получаване, е единственото истинско Сътворение, което се е случвало някога. Не са били правени от нищото никакви други неща.
Споделянето на собствената есенция на Светлината със Съсъда води до дълбоко единство, което се нарича Безкраен свят.
Илюстрация: Чаша, изрязана от леден блок и напълнена с вода. Чашата е получателят - Съсъдът. Водата е даващият - Светлината.
Една същност (H2O), но две форми. Безкрайният свят действа по подобен начин - единство, хармония, безгранично даване и получаване на осъществяване.
Илюстрация: В чашата се сипва гореща вода. В резултат се загрява и чашата - на съсъда били предадени атрибути и на Светлината, даже той наследил естеството на своя Създател - силата да постига осъществяване, да споделя осъществяването и да играе активна и непрекъсната роля в постоянния процес на Сътворение.
Съсъдът наследил естеството на Светлината и в него се породило ново желание

да бъде причината на собственото си щастие,
да бъде създателят на собственото си осъществяване,
да споделя осъществяването,
да управлява делата си.Срамен хляб = Всички негативни емоции, придружаващи незаслужения успех; подаянието.
Съсъдът имал всичко в Безкрайния свят освен едно - възможността да печели и да бъде причина на собственото си осъществяване, т.е. срамният хляб му пречел. Тогава той отказал да приема Светлината.
Актът на отблъскването на Светлината от Съсъда кабалистите нарекли Съпротива.
В момента, в който Съсъдът се възпротивил на това Светлината да го изпълва, Светлината се свила и създала вакуум - единична точка на тъмнина в Безкрайния Свят. Безкрайното породило крайното. Според Кабала, това е катаклизъм, породил понятията за пространство и време такива, каквито ние ги познаваме днес. Учените са открили космическото ехо на тази експлозия и са го нарекли Големият взрив.
"Преди приблизително 15 милиарда години преди да възникне вселената, нямало нищо. Нито време. Нито пространство. Вселената възникнала като една-единствена точка. Тази точка била заобиколена от пустота. Точката нямала ширина. Нито дълбочина. Нито дължина. Съдържала цялото пространство, цялото време, цялата материя. Тя избухнала с невъобразима сила, разширявайки се като балон със скоростта на светлината. Енергията впоследствие се охладила и обединила в материя - в звездите, галактиките и планетите" - научно обяснение.
Според Кабала "След Свиването Безкрайният Свят изпратил лъч Светлина. Този лъч Светлина се разширявал бързо. От тази единствена точка възникнала цялата материя".
За да може съсъдът да създава и споделя в царство, което вече излъчва Светлина, трябвало да се появи тъмнина (свещта не свети в ярък слънчев ден), така че Съсъдът да може да се превърне от пасивен получател в същество, което реално заслужава и създава Светлина и осъществяване.
Светлината е скрита зад десет завеси, които създават десет измерения и на арамейски се наричат Десетте Сефирот.Единственият остатък от Светлината в нашата мрачна вселена е "пътеводната светлинка", която поддържа съществуването ни. Тя е жизнената енергия на човечеството, силата, от която се раждат звездите, която поддържа слънцата и кара всичко да се движи.
Затъмняването на Светлината води до следните неща

ако Светлината съществува от едната страна на завесата, от другата трябва да се материализира мрак;
ако от едната страна цари безвремие, от другата възниква времето;
ако от едната страна цари съвършен ред, в другата съществува хаос;
ако от едната страна има пълнота и изключително единство, от другата има пространство, разделение и закони на физиката;
ако Бог е недвусмислена реалност и истина от едната страна, то действителността от другата страна е безбожие и атеизъм.Кабала учи как в нашия свят на мрак и хаос да премахваме пластовете от завесата един по един, за да допуснем отново Светлината, която през цялото време си я има.
Безкрайният Съсъд се разделил на две различни сили на духовната енергия - мъжкото начало, наречено Адам, се отделило от женското начало, наречено Ева.
Тези два отломъка се разпаднали на безброй парченца, създавайки мъжки и женски души. По-дребните късчета създали животинския свят. Още по-малките образували растителния свят чак до частичките материя и енергия, от които е изграден космосът.
Адам станал протонът в атома, а Ева - електронът.
Душата на всеки човек е част от първата, безкрайната, първичната Душа, която се разделила и разбила на парченца.

Създаване на душите


Всяко нещо във вселената е пропито с искрица Светлина, която е собствената му жизнена сила. Единствената разлика между душата на човека и душата на камъка е в силата на желанието им да получават Светлина. Колкото повече Светлина желае и получава едно нещо, толкова по-голяма интелигентност и себеосъзнаване има в него.
Точно в момента, когато Съсъдът се пръснал на парченца, десетте измерения преживели внезапна контракция - подготовка за раждането на вселената ни. Шест от десетте измерения се слели в едно - Горен свят.
Според Кабала "шестте дни на Сътворението" е код за обединяване на щестте измерения в едно. (В науката - теория на суперструната.)
Шестте измерения, които са недостъпни за сетивата ни, се наричат Горен свят. Това е царството на 99-те %, т.е. светът на Светлината (СС).
За да се премахне Срамният хляб - да приличаш на Светлината - трябва

да бъдеш Причината
да бъдеш Създател
да контролираш
да споделяш= АКТИВНОСТ
А характеристиките на Съсъда са

да бъдеш следствието
да бъдеш създаденото
да бъдеш контролиран
да получаваш= РЕАКТИВНОСТ
Реактивното поведение се основава на човешкото Желание за Получаване. То включва алчност, егоизъм, разглезеност, гняв, завист, недоволство, ревност, гордост, ниско самочувствие, отмъстителност, омраза. 99% от поведението ни е реактивно. Но такъв е първоначалният замисъл.
Съзнанието ни е изградено върху реактивни, импулсивни, инстинктивни желания. Издигането над това съзнание представлява истинско духовно преобразяване.

Правило 4: Целта на живота е духовното преобразяване от реактивност към активност.
Теория на реактивността

Когато реагираме на външните ситуации и събития, ние сме следствие, а не причина.
Ако не израстваме и не се променяме, ние не създаваме за себе си нови духовни нива на съществуване.
Когато позволяваме на външни сили да влияят върху чувствата ни, се отказваме от контрол.
Когато се държим егоцентрично или себично, не споделяме, а получаваме удовлетворение за егото.Когато реагираме в живота си с гняв или удоволствие, енергията, която усещаме, е опасна пряка връзка със СС - това е първата Светлина, която съсъдът е получил и отхвърлил. Душата ни възпроизвежда първичната Съпротива и спира потока на Светлината. Затова след реакцията настъпва мрак.
Духовната алтернатива е активното използване на Съпротивата.
Светлината се включва когато открием, изкореним и преобразим реактивните си, отрицателни качества. Степента на промяната в природата ни определя степента на нашето осъществяване.
Не бъдете нетърпеливи на опашка, не се ядосвайте. Ако реагирате, ситуацията ще ви контролира - тя ще е причината, а вие - следствието.
Смисълът на Съпротивата е да се доближите до Светлината, за да можете да получавате. Когато престанете да мислите за себе си и спрете да получавате, Светлината започва да мисли за вас и можете да получите всичко, без да се страхувате, че ще го загубите по-късно.
Когато се възпротивим на реакция, преобразуваме някоя своя страна, автоматично се свързваме със СС и ни огрява съответно количество Светлина.

Правило 5: В момента на Преобразяването ние се свързваме със СС.
Формула на преобразяването

Появява се препятствие.
Осъзнавате, че не препятствието, а вашата реакция е истинският ви враг.
Изключвате реактивната си система (не реагирате), за да отворите път на Светлината.
Изявявате активната си природа. Тук сте във връзка със СС, вследствие на нереакцията.Ние сме дошли на този свят, за да променим природата си! Това е сделката, сключена с Безкрайния свят. Ние - Съсъдът вече няма да получаваме истинско и трайно себеосъществяване, докато не премахнем Срамния хляб, докато не променим реактивната си природа в активна.
За смислено, стойностно и пълно преобразяване имаме нужда от могъщ противник, който да ни послужи за изпитание. Според Кабала противникът е реален и на арамейски се нарича Сатан. Това е нашето его, което включва всяка форма на реактивно поведение.
("Най-големият номер на дявола е, че е успял да убеди света, че не съществува" - от филма "Обичайните заподозрени" на Кристофър Макуери)
Ние сме загубили връзката си с истинската си същност - с душите си. Вместо това ни управляват капризите на егото и през цялото време не разбираме, че Противникът ни разиграва и побеждава.
Когато се е появил Противникът, човекът е започнал да желае да получава само за себе си.
Желание за получаване - виждаш, че някой притежава нещо духовно или физическо и в теб възниква желание да притежаваш същото. Това е добро!
Желание за получаване само за себе си - ти имаш и се ядосваш, ако и друг има същото. Това е лошо!
Светлината и Противникът изпращат сигнали към мозъците ни. 
Ако открием източника на мислите си, бихме могли да възвърнем контрола над живота си.

Всяка мисъл, която се чува силно и кристално ясно и която ни тласка да реагираме на ситуацията е от Противника.
Ако мисълта едва се чува е от СС. Ако получите внезапно интуитивно прозрение или миг на вдъхновение - пак е от СС. Мислите на Противника се проявяват като рационалност, логика и его.
Сигналите на Светлината се проявяват като интуиция, сънища и слаб, едва доловим глас някъде дълбоко в ума.
Когато спрем реактивните импулси, ние изключваме Противника и тогава животът и решенията ни се коренят в безграничната мъдрост. Автоматично взимаме правилните решения, в ума възникват правилните мисли. Изричаме идеалните думи. Появяват се действени емоции.
Крайният резултат от всеки процес в живота най-често се оказва точната противоположност на първото впечатление.
Времето е илюзия.

Времето е разстоянието между причината и следствието.
Времето е отделянето на действието от реакцията.
Времето е разстоянието между съпротивата и наградата.
Времето е периодът между действието и противодействието, разделението между престъплението и последствията.

В разстоянието между причината и следствието ние се надяваме да проумеем безсмислието на негативното реактивно поведение и да разпознаем наградата в духовното израстване и позитивното, неегоистично активно поведение.
Свободната воля се проявява само ако в съществуването ни присъства понятието време. Отложеното последствие позволява свобода на избора между добро и лошо.
Механизмът е: Човек реагира и извършва нещо лошо. По закона за причината и следствието трябва веднага да си получи заслуженото. Но Противникът вкарва в процеса късче време и въмездието се отлага. Човекът решава, че сторената злина му се е разминала безнаказано.
Времето създава илюзия за хаос, а всъщност съществува скрит ред - лоша или добра постъпка преди 30 години ще доведе до лоша или добра последица след време, когато човекът вече е забравил постъпката си от преди 30 години.
Трябва да се възпротивим на времето, на понятията вчера, днес и утре. Тогава придобиваме възможност да изкривяваме времето и да го манипулираме.
Само ограниченията на нашето съзнание ни пречат да възприемем вчерашния ден и днешния - в този момент. 

Миналото и настоящето винаги са в нас.
Пример за времето като структура - 30-етажна сграда. Намираме се на 15-тия етаж, който представлява настоящият момент. От 1-ви до 14-ти етаж е натрупаното време, което ни е довело до този момент. От 16-тия до 30-тия етаж е бъдещето. С петте си сетива ние възприемаме само 15-тия етаж. Не виждаме долните и горните етажи. Но всичките етажи - минало, настояще и бъдеще съществуват като едно цяло и ако можем да излезем от 15-тия етаж и погледнем цялата сграда ще видим всичкото време.
Трикове с времето.

Направил си добро преди време. Сега правиш нещо лошо и в отговор получаваш наградата за старото добро. Едва по-късно ще получиш наказанието за лошото. Може да е и обратното. 
Създава се илюзия, че законът на Кармата не действа.

Дошли сме на света, за да създадем позитивна промяна в себе си и в околния свят. Тази промяна винаги се сблъсква със съпротива, конфликти и препятствия. Трябва да се радваме на тези трудности.
Противникът може да насочи резултатите от действията ни в една област към друга област и така да решим, че няма възмездие. Например, от бизнеса към дома и т.н. Така Противникът използва пространството.
Когато изключим реакциите, цялото пространство изчезва, защото сме в Светлината. Противникът остава без дом. Всички атоми край нас се ръководят от душата ни, а не от волята на нашия Противник. Укрепвайки съзнанието си с помощта на Светлината и на мъдростта на Кабала, съдбата ни ще бъде да контролираме изцяло пространството, времето и материята.Човек реагира на негативните черти на друг човек само защото и той ги притежава.

Правило 6: Никога не винете другите или външните обстоятелства.
Пример: Крушката се състои от положителен полюс (+), отрицателен полюс (-) и жичка, която е съпротивление, отблъскващо електричеството от (+) и пречещо му да се свърже с (-). Това съпротивление - това отблъскване на енергия - е причината крушката да свети. Когато жичката се скъса, (+) се свързва пряко с (-) и се получава късо съединение. Крушката избухва в мигновена силна светлина и после настъпва мрак, т.е. без съпротивление няма продължителна Светлина.
(-) = Съсъдът
(+) = Светлината
жичката = Съпротивата на Съсъда, причинила Големия взрив
В момента на съпротивата състоянието на съсъда се променило от реактивно в активно. От този акт на Съпротива се родили правилата за постигане на светлината (от Слънцето, на електрическата крушка) и на Светлината (на Създателя).

Правило 7: Съпротивата срещу реактивните ни импулси поражда трайна светлина.

Правило 8: Реактивното поведение поражда искра силна светлина, но оставя възможност тъмнината да тържествува.
Потискане или Съпротива? Потискането на емоциите създава дълготраен стрес. Съпротивата е свързана с моментна борба, но почти веднага настъпва спокойствие и яснота.


Правило 9: Препятствията са нашата възможност за връзка със Светлината.

Правило 10: Колкото по-голямо е препятствието, толкова повече е потенциалната Светлина.
Пътят на най-голямото Съпротивление носи за кратко болка и дискомфорт, но само той е източник на дълготрайно себеосъществяване.
Не приемайте нищо лично!
Човек идва с багаж (Тикун) от предишни животи, когато не е успял да се възпротиви на реактивното си поведение, свързано с пари, хора, здраве, приятели, връзки и др.
Ако спрем реакциите си, отхвърлим егото и станем по-загрижени за околните, отколкото за Протичника (егото) ще създадем истинска Светлина в живота си.
Съпротивата в действие

Сред приятели, при разговор, в който вие сте най-компетентен - мълчете!
Не се притеснявайте от това, какво ще си помислят другите за вашата проява!
Не отлагайте изпълнения на идеи!
Не съдете другите!
Не се тревожете за себе си. Направете добро за другите!
Не повтаряйте в мисълта си хвалба към вас. Мислете за следващото ви добро дело!
Не клюкарствайте. Не говорете лошо за другите!
Откажете се от личната привързаност към направеното от вас (написана програма, книга и т.н.)!
Съпротивете се срещу изпитването от вас на чувство за вина!
Съпротива срещу очакванията. Светлината се моли за това, от което имаме нужда, а не за каквото ни се иска.
Съпротива срещу липсата на самоувереност - когато станете да говорите пред много хора мислете за това, как да им помогнете, а не за себе си!
Съпротива срещу егоизма - не правите нещо и се оправдавате с какво ли не, а то си е чист егоизъм!
Съпротива срещу несигурността. Правите нещо в кооперация с друг. Получава се великолепно. Тогава се откажете. Прехвърлете заслугата напълно на другия.
Съпротива срещу притесненията. Правите грешка. Не се притеснявайте. Приемете я!
Съпротива срещу потребността от възхищение. Другите мислят, че знаете всичко, но веднъж не знаете - кажете просто "Не знам".
Съпротива срещу съмненията. Не се съмнявайте в принципите на Кабала!
Не се изкушавайте!
Не бъдете самоуверени!
Борете се срещу недостатъците в характера, които ви контролират
страх
гняв
съперничество
несигурност
ниско самочувствие
егоизъм
завист
тревожност
нетърпение
Борете се срещу зависимостта си откапризи и егоцентрични желания
кариерата
мнението на другите
желанието да ви приемат другите
желанието да надминете другите
работата
брака

Едно просто реактивно действие (обида, измама и т.н.) накланя живота ви и целият свят към страната на злочестието.
Всеки акт на Съпротива накланя съществуването ви и целият останал свят към страната на благодатта.
"В търсенето на мъдростта първият етап е мълчанието, вторият - слушането, третият - помненето, четвъртият - практикуването, а петият - преподаването."

Правило 11: Когато трудностите изглеждат непреодолими, вложете увереност. Светлината винаги е там.

Правило 12: Всички отрицателни черти, които забелязвате в другите, са просто отражение на собствените ви отрицателни черти.
Само като усъвършенствате себе си може да промените другите.

Правило 13: Обичай ближния си, както обичаш себе си. Всичко останало са само приказки.


понеделник, 21 март 2016 г.

- Свобода, воля и желание
Първо трябва да се каже, че хомо сапиенс има двойнствено отношение към свободата. Той едновременно я желае и се страхува от нея. Обикновено я желае физически, а се страхува от нея психологически. Хомо сапиенс иска да има физическа, политическа и икономическа свобода. Той желае пълна свобода на действие, за да постигне личните си цели. Този копнеж представлява безкрайно силен стремеж за власт, тоест индивидът иска да има достатъчно свобода, за да упражнява власт върху хората и заобикалящата го среда. Воден от жаждата си за свобода, той се стреми с всички достъпни средства да придобие физическа, идеологическа и икономическа независимост. В противоречие с това обаче, индивидът се подчинява на наследствения си страх от индивидуална отговорност, слива се с религиозни, културни и политически системи, в които "разтваря" егото си и така се освобождава от отговорност за собствените си решения и действия.
От друга гледна точка, свободата се разбира като липса на опозиция спрямо личните действия и склонности, което позволява на индивида да постигне целите си, каквито и да са те. По тази причина много хора търсят свободата си в успешни търговски сделки, като твърдят, че парите правят човека свободен и силен.
Но при подхода на хомо сапиенс се пропуска едно наистина важно обстоятелство, един фактор, който на практика действа като тъмничар, а понякога дори и като палач на индивида. Имаме предвид вътрешната природа на човека, неговите чувства, инстинкти и страсти, които са истинските му господари.Единствената възможна свобода в този живот е свободата от собствените страсти, защото докато сме им подвластни, ще си останем само пионки, подчиняващи се на приливите и отливите в емоционалните състояния на тълпите.
Невъзможна е каквато и да е независимост, докато действаме, мислим и чувстваме под влиянието, което околната среда оказва върху вътрешната ни природа. Каквато и свобода да сме изживели, тя ще изчезне, изправена пред примитивната сила на животинската ни душа, която ни владее.


www.pinterest.com/pin/388083692864846330/

Свободата не зависи от физическите условия на индивида: затворникът в своята килия може да е много по-свободен от богатия, който има свобода на движение. Единствената истинска свобода е освобождаването от аза и освобождаването от централния компютър на вида. Докато това не стане, хората може да са велики политици, известни милионери, може да имат слава, почести и власт, но пак ще тънат в робство, не по-малко, а може би и повече от най-големия бедняк.
Предлагаме на проницателния читател да анализира себе си и да прецени кои свои решения в живота си е взел абсолютно свободно, без външен или вътрешен натиск, който го е принудил да действа по определен начин, само защото е нямал друг избор или е следвал пътя на най-малкото съпротивление. Разбира се, това не е свободата да се решава самостоятелно и доброволно, а съответства на нещата, които се случват на ндивида, независимо от желанията му. Като започнем от приблизителната възраст, в която могат да се вземат решения, ще стане ясно, че човек решава да следва дадено поприще поради подражание, пригодност или амбиция, че се жени поради самотност, сексуални желания, липса на обич или за собствено удобство.


www.pinterest.com/pin/552535448011647684/

Свободният избор предполага решение, неповлияно от вътрешен и външен натиск, безпристрастно и обективно поведение, внимателно претегляне на доводите за и против, като след това преценим какво наистина искаме, до каква степен то ще е благоприятно или неблагоприятно и доколко плановете ни съвпадат със семейните и обществени интереси.
Стигнахме до втората дума в нашия триъгълник: воля, която в крайна сметка е ключът към изясняването на обсъждания от нас проблем. С други думи способността за избор и вземане на решения предполага наличието на зрялост в преценките, проявявана чрез волята, и това качество трябва да заема централно място в живота ни. За да бъдем свободни, трябва да сме способни да решаваме съзнателно съществуването си. Именно тук обаче волята погрешно се смесва с желанието, третата дума от нашия триъгълник.
Всъщност е необходимо да разберем, че човешкото същество не се движи от волята, а от желанието, пораждано и определено от инстинкта или преобладаващите емоции. Да притежаваш воля означава да имаш, силно, устойчиво и зряло Висше Его, тъй като волята позволява поддържането на постоянна линия на действие, което на практика не става, тъй като индивидът постоянно променя центъра на тежестта си или своето "управляващо его". Както толкова уместно отбелязва Гурджиев: "Човек има не едно его, а много такива, които в действителност инстиктивно и анархично го владеят по един мъчителен начин".


www.pinterest.com/pin/227080006187595437/

Това е причината, поради която хомо сапиенс толкова бързо сменя решенията си, както и мисленето и чувствата си. От там се поражда огромно вътрешно противоречие, дезориентация, съмнение и неустойчивост - каква устойчивост би могло да има, ако всеки миг се променяме? Тъй като подсъзнателно усеща това явление, хомо сапиенс създава най-строги интелектуални планове, за да се приддържа към тях и по този начин да постигне импровизирана устойчивост. Няма значение дали "управляващото его" действа като господар на нашата "биологична сграда" (физическото тяло); стабилният план ще ни посочи какво трябва да направим. Това е една от причините, поради които хомо сапиенс "вкостенява" своята интелигентност, като се ограничава в набор от фиксирани, устoйчиви и неизменни схеми. Това дава известни предимства, но те са незначителни в сравнение с произтичащите отрицателни фактори.


www.pinterest.com/pin/431923420490881726/

Може да е вярно, че "вкостеняването" е полезно за индивида в смисъл, че му осигурява по-голяма емоционална и интелектуална устойчивост и приспособяване към групата, към която принадлежи. От друга страна, "вкостеняването" го превръща, фигуративно казано, в "каменно цвете" - сковано, негъвкаво и статично - и му отнема динамиката на промяната.
Докато светът се променя, такъв индивид продължава да се придържа към остарелия си план, като отказва да се съобразява със значението и последиците на промяната.
Без възрастно и зряло Висше Его, човек няма истинска воля; само силата на неизвестното и неочакваното го тласка към някаква цел, която не той е избрал и следователно му е напълно непозната.Хомо сапиенс е вечен скитник, тръгнал към неизвестността, като няма никаква представа какво ще му поднесе бъдещето - щастие или нещастие. Предчувствието за това го подтиква да се наслаждава на живота по принуда и неотстъпно да търси днешните удоволствия, защото не е сигурен в утрешните; той е същество без бъдеще или най-малко без избор за бъдещето си.При тези условия, до известна степен можем да разберем и извиним неговото материалистично и чисто егоистично отношение към нещата. С всички достъпни средства хомо сапиенс привежда във вибрация своя празен и вял вътрешен свят. В този стремеж той понякога предпочита безсмисленото страдание пред вътрешния мир.Тъй като му липсва Висше Его, хомо сапиенс упорито търси убежище в колективното Его, което се конкретизира в индивида и управлява живота му. В предишните глави вече споменахме за това его под името колективна душа или централен компютър на вида. По този начин обичаите, нравите и колективното одобрение или отхвърляне на дадени правила за поведение формират индивида и накрая го довеждат до пълно отчуждение. Всички хора, показали оригинално или успешно отношение към живота бързо стават предмет на подражание от страна на масите, които без да се замислят повърхностно възприемат този начин на живот и не желаят да проникнат под повърхността.


www.pinterest.com/pin/438819557416126973/

Кинозвездите и певците пораждат мания за подражание, тъй като притежават силен имидж и "сивите хора" се стремят да придобият същия имидж, за да изпъкнат.
Съществуват малък брой хора, чиито действия са неподправени, защото следват собствените си вътрешни импулси и проявяват това, което са; мнозинството обаче постоянно търси одобрението на другите, за да оправдае и укрепи поведението си. Характерен обичай на почти всички е често да наблюдават лицето на човека, с когото общуват, за да се уверят, че то изразява одобрение или неодобрение и да възприемат съответното поведение.
Масите, на свой ред, постоянно търсят водачи, които да следват. Това е истинското потвърждение на факта, че нямат воля; необходимо им е да следват някого, тъй като не притежават способността сами да определят пътя си. Лидерът винаги е символ на сила, смелост и свобода и притежава решителността, която липсва на обкновения човек.Ние категорично отричаме понятието за свободната воля на хомо сапиенс и твърдим, че в действителност - както и твърди една източна поговорка - "всичко е писано". Хомо сапиенс заема определено ниво в космическия ред и за него нещата са предопределени и предвидени. Все пак не трябва да приемаме тази концепция абсолютно, сляпо и окончателно. Задължително е да я тълкуваме в смисъл, че човек е поставен в границите на възможностите, които му предоставят господарите на съдбата или зодиакалните богове. Но тези същества не принуждават индивида да следва еднопосочен път - винаги има отклонения, които му дават възможност за избор, съществуваща през цялото време по наложения му път.И макар да е вярно, че за хомо сапиенс "всичко е писано", това не се отнася за мъдреца, който се е освободил от колективната животинска душа и се е превърнал в звезден човек. За този индивид нищо не е "писано", той държи в ръцете си книгата на съдбата и писалката, с която може да запише каквото пожелае, стига да не нарушава законите на вселената.1 Йоан 5:19 19 Знаем, че произхождаме от Бога, но и целият свят лежи в [силата на] лукавия.


Хомо сапиенс не може да насочи живота си към онова, което наистина иска. Той трябва да се примири, че ще бъде носен по вълните на колективния "прогрес", чиито приливи и отливи се определят от господарите на съдбата.Матей 24:12 Sin ще бъде изправен навсякъде, и любовта на мнозинството ще охладнее.

neonula.blogspot.bg/

Влиянието на различните пози за сън (позиции)

1. Въведение

Всеки един от нас би искал да знае как да спи добре, така че да станем добре отпочинали. Редица фактори са включени в това как да спим добре. Един от факторите е нашата спяща позиция. Всички ние имаме една типична спяща позиция и се чувстваме комфортно, когато спим в този спяща позиция. Наясно сме с това че има последици от нашата спяща позиция от физическа гледна точка на здравето. Също така има много психологически обяснения за спящата позиция. В тази статия, ние ще обясним как да спите добре от духовна гледна точка. Ще се фокусираме върху това коя е най-добрата спяща позиция за добро спане и защо. Също ще обясним какво всъщност се случва в неосезаемото измерение с всяка спящата позиция, така че да можете да направите проучено решение за това как да спите добре и коя е спящата позиция, с която се постига това.

От самото начало ние трябва да разберем че:

От духовна гледна точка, съня е в основата сьстояние най-тясно свързано с неосезаемата основна Taмa компонента. Това означава, че по време на сън, неосезаемия основен Taмa компонент в нашето тяло се изострява.

Заедно с това, тъй като нашата духовна практика е най-ниска по време на сън, ние сме духовно най-уязвими когато спим. В резултат на това, когато спим, ние сме по-податливи на атаки от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.)

Ние също се нуждаем от основните познания за Кундалини енергийната система на тялото.

Кундалини е присъща духовна енергийна система в тялото. Тя се състои от седем основни центрове или чакри, три основни канала – Слънчевия канал (Десен канал или Пингаланди), Луневия канал (Ляв канал или Иданади) и Централен канал (Сушумнанади) и безброй тьрби и проводи.

Схемата по-долу представя неактивната Кундалини енергийна система в човешкото същество.

Енергията за физическите и психическите функции протича през Сльнчевия и Луневия канал. Енергията която тече през централния канал е свързана с духовното израстване.

Сльнчевия канал е Раджа преобладаващ, докато Луневия канал е Сатва преобладаващ. Енергията тече последователно през Ида и Пингала. Тази промяна се случва на всеки 3-4 минути. Въпреки че енергийния поток се променя толкова често, тъй като Ида и Пингала кьрстосват страни през тялото, двете части на тялото получават адекватна енергия от всеки тип. Това запазва баланса между 2 вида енергийни потоци.

По време на преминаването од Слънчевия кьм Луневия канал, централния канал се активира съвсем накратко за 1.2 секунди при хора с по-ниско духовно ниво. Това е незначително от гледна точка на извлечената полза от активирания централен канал. С увеличаване на духовното ниво, продължителността на активноста на централния канал се увеличава. Над 55% духовно ниво, продължителността на активиране трае повече от 1-2 минути . Когато тя трае толкова дълго, получаваме ползотворни резултати по отношение на духовното израстване.

Активирането на каналите също зависи от спящата позата. Предимно се активира канала обратно от страната на която спим. Когато човек спи на гърба, Централния канал се активира при хора над 55% духовно ниво. При хората под това ниво, в съня не се aктивира нито един канал.

Активирането на Слънчевия или Луневия канал може сьщо да бъде и според изискванията на тялото. Например, след нашето хранене Сльнчевия канал се активира предимно за да улесни смилането на храната.

Също така, когато има прилив на емоции е активен Сльнчевия канал. Когато емоциите утихнат, Луневия канал се активира. Въпреки това, когато са налице бързи и чести колебания в емоционалното състояние, има бърза и нередовна промяна в активиране на двата канала като Сльнчевия канал остава предимно активиран. В резултат на това е налице дисбаланс в двата вида енергийни потоци (Раджа и Сатва). В емоционален човек, този ролер коустер от емоции продължава дори и в съня в под-съзнанието. Това е така защото впечатленията в под-съзнанието са активни дори и в съня.

Вижте презентацията – Функционална структура на ума.

2. Спяща позиция 1 – спане на гърб

Когато спим на гърб четана (аспект на Божественото съзнание което управлява функционирането на нашето тяло и ум) в клетките на нашето тялото става неманифестирана и инертна. Четана е онзи дял от Боженственото Съзнание който управлява функционирането на нашето тяло и ум, и също така активира петте витални енергии в тялото

Нашето тяло е най-изложено на района на Ада (Патала), тъй като по-голямата част от тялото е насочена към земята.

Благодарение на комбинирания ефект от горните два фактора, клетките на тялото не са в състояние да отблъснат атаките от изтощителните вибрации от региона на Ада.

Въпреки това, ефектът от този спяща позиция се различава според духовното ниво на лицето.Духовно Ниво: Ако вземем че духовното ниво на лицето което е спознало Бога е 100%, в днешно време нивото на обикновения човек е 20%. 80% от населението в света има ниво по-ниско от 35%. Минималното духовно ниво на лице да бъде признато като Светец е 70%.

Сценарий 1: Духовно ниво под 55%

55% духовно ниво е важен момент в духовното пътуване на едно лице. Това е точката в духовния прогрес на търсача, където той е вече достатъчно зрял да бъде взет от Духовен Учител (Гуру).

В лице под 55% духовно ниво, степента на емоциите е доста по-висока в сравнение с неговата духовна емоция (бхав). Поради това, има чести и бързи колебания между каналите. Следователно, налице е постоянен дисбаланс в енергийните потоци от Сльнчевия и Луневия канал на Кундалини енергийната система в организма.

Както е обяснено по-горе, когато човек под 55% духовно ниво заема спяща позиция по гръб, неговият Централен канал не е активиран. Въпреки това, поради неговата емоционална природа, има небалансиран поток на енергия в тялото. Дисбалансът между двете енергийни потоци от Слънчевия и Луневия канал може да осъществи бърз трансфер на неосезаеми основни Раджа-Taмa компоненти в организма от околната атмосфера. Когато има увеличение на неосезамите основни Раджа-Taмa компоненти, човек е изложен на по-висок риск да бъде нападнат от изтощителни вибрации от регионите на Ада. Въпреки това, след като човек напредне духовно до нивото на непроявена духовна емоция, той може да ги контролира енергийните потоци. До тогава, най-добре е да се избегне спане по гьрб, където има максимална експозиция на тялото на земята, и по този начин на регионите на Ада.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание за за последиците от спането по гръб, когато някои е над 55% духовно ниво.

        

Решение: Въпреки това, по някаква причина, ако човек има нужда да спи по гърб, риска от дистрес може да се намали с помощта на духовни средства за защита, като палене на сатвик ароматна пръчка, подобно на ароматна пърчка от SSRF в близост до леглото преди да отиде да спи, да пази снимка на Бог под възглавницата, духовно пречистване на спалнята, особено в близост на леглото, пускане песнопение от Името на Бога с много намален звук през цялата нощ, и т.н.

Сатвик интелект е неосезаем основен сатва компонент преобладаващ и произлиза чрез духовна практика. Toй е по-висок от използването му само за светски аспект и е посветен на служене на Бог и духовно израстване. Допреди някои да има сатвик интелект, много е трудно разбирането на скритот значение на Свят Текст.


Сценарий 2: Духовно ниво над 55%

Когато един човек над 55% духовно ниво спи по гръб, се активира централния канал на Кундалини системата. Духовната емоцията на този човек е доста висока, докато влиянието на емоциите е доста намалено. Когато човек е над 55% духовно ниво, постига контрол върху потока на неосезаемата основна Раджа-Тама в тялото според изискванията. Това се случва на нивото на нечия непроявена духовна емоция. Това е така, защото човек започва да функционира все повече и повече на нивото на Енергия на Душата (атма-шакти). Това се противопоставя на нивото на Енергията на Ума (манаха-шакти) в случая на хора под 55% духовно ниво. Тази енергия на Душата поддържа баланса между Слънчевия и Луневия канал на Кундалини системата.

3. Спяща позиция 3 – спане по корем


Когато човек спи по корем, има натиск върху пространствата в корема му. Този натиск подбужда низходящия поток на неуловими отделителни газове в абдоминалните пространства. Понякога, когато делът на тези неуловими отделителните газове е високо в гърдите, те прекомерно се движат в посока нагоре и излизат от тялото през носа и устата. По време на това разсейване на неуловимите отделителните газове, тялото е силно чувствително към усвояване на честоти от неосезаемите основни Раджа-Taмa компоненти от външната среда. Когато човек спи в тази поза, движенията на действителните органи на тялото се забавят и пространствата около органите се активират поради натиска на неуловимите отделителните газове. Поради това, процесът на отделяне на неуловимите отделителни газове отделяни от органите и попълнени в пространствата се ускорява. През този период тялото на човека е свръхчувствително към процеса на предаване на неосезаемите основни Раджа-Taмa компоненти на финно ниво. В резултат на това, лицето е уязвимо към атаки от духове от околната среда, както и от районите на Ада.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание, на въздействието на спането по корем.4. Спяща позиция 3 – спане на страна


Когато човек спи на лява страна се активира Сльнчевия канал и диша през лявата ноздра която е затопляща. Подходящо за зимно време


Когато човек спи на дясната страна, се активира Луневия канал и човек диша през лявата ноздра, която е охлаждаща.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание, на последиците от спане на дясната страна.Луневия канал се активира, когато човек спи на дясната си страна.
По-долу е чертеж чрез неосезаемо-знание, за последиците от спане на лявата страна.

     


Сльнчевия Канал се активира когато човек спи на лявата си страна.
Когато Сльнчевия или Луневия канал се активират, четана в клетките на тялото остава активирана. В резултат на това има по-ниско ниво на генериране на неосезамия основен Тама компонент и четаня също помага в борбата с атаките от духове.

5. В заключение

От духовна гледна точка, освен ако човек не е над 55% духовно ниво е най-добре да спи на страна.

Трябва ли да се спи с глава към Север и с лице на Юг

Електромагнитните вълни никак не пречат на клетките ни с техните магнитни вълни с хоризонтална походка. Клетките ни са създадени с този ход с 8м. дължина на вълната в земното магнитно поле и в средата която ни заобикаля-Н,О,С,Аz,сяра,въздух,светлина и т. н. - всички имат 8м. дължина на вълната. Това което смущава нашето спокойствие нощем са само вертикалните вълни. Тях срещаме винаги и само в серия вертикални планове, насочени С-Ю или И-З

З.Плановете изток запад са непрекъснати ,плановете С-Ю са от две части. Човек е антена, нормалната посока на една антена е посоката С-Ю, с първичната си вълна а вторичните и ВВ са алтернативни и насочени И-З.

1.Когато лежим представляваме антена със своите 5 вторични плана, следователно логично е да лежим в посока С-Ю. Теоретично погледнато,главата би могла да бъде, било на Север било на Юг. Но практически ,от гледна точка на конструкция, редно е да поставяме главата на Север, студената страна без отвори(отвори трябват на Южната, топла и жива)

2.Какво става с вълните когато, антената, легналото тяло е в посока И-З. Надлъжните вълни не пречат много ,но напречните се делят на две. Полвината тяло изпраща вълните си (+) на Север,а другата полвина, (-)към Юг. Получава се нещо като надлъжна линия на откъсване,по средата на тялото по цялата му дължина. А това естествено не е благоприятно и не е логично. Така съгласно ЕМ-те вълни, трябва да се спи с глава на Север и крака на Юг..

http://www.spiritualresearchfoundation.org/

неделя, 20 март 2016 г.

Как черната магия контролира човечеството и какво можем да направим относно това

ЕВРЕИТЕ ИЗВЪРШВАТ ХОЛОКОСТ НАД НАСЕЛЕНИЕТО НА ЗЕМЯТАЗа да обясним как се е случило така, че нашият свят е попаднал под контрола на една малка група от същества, които наричаме Илюминати, трябва да знаем истината относно черната магия и начина, по който тя се упражнява върху нас против свободната ни воля. Премахвайки илюзията на черната магия, човечеството може да разбере как да надхитри и изиграе Илюминати. Тъй като навлизаме в Епохата на Водолея, сега е времето да оползотворим вътрешната си светлина като засветим, за да надминем по численост малцината, които бързо губят контрол.

Какво представлява магията?

По принцип чрез думата "магия" се описват опитите да се предизвика някакво преживяване посредством употребата на ритуали, символи, действия, жестове и слово. При магическите заклинания може да се комуникира със съзнания от други измерения и слоеве на измерения, за да бъдат помолени за помощ при проявяването на желаното. В допълнение, заклинанията могат да включват мудри, геометрични модели и ритуали, състоящи се от поетапни процеси, които включват специфични инструкции, водещи до проявяване на желаното.

Черна и бяла магия

Разликата между черната магия и бялата магия се състои в това, че черната магия нарушава свободната воля на индивидите и представлява злоупотреба със средства, които са били предназначени за подпомагане на духовното възнесение. Докато бялата магия се свежда изцяло до осъществяването на алхимия и трансформация в духовен смисъл, черната магия се използва за доминиране и упражняване на власт и контрол. Тъй като живеем в свят на дуалности, всяко нещо има своето противоположно.

Тези дефиниции на магията са извлечени от онова, което ни е било казвано за нея в книгите или по интернет. Съществува и едно по-дълбоко разбиране за магията, което я извежда отвъд нашата реалност. Магията е всъщност едно многоизмерно средство, използвано за формирането на илюзията, която ние виждаме, усещаме и чуваме, като тази сила е била укривана от нас от времето на Атлантида. Тя е била съхранявана и предавана от свещенослужители и свещенослужителки, които са обучавали хората как да проявяват различни неща от полето на безформената енергия.

Магията е била предназначена за използване от страна на духовно ориентирани индивиди, които са разбирали силата за проявяване и са били способни да я използват отговорно. Само онези, които са принадлежали на йерархията от свещенослужители и свещенослужителки, са имали достъп до това, тъй като са били доказали отговорността си да я използват с разрешение на индивидите и за усъвършенстването на човечеството. Макар че много пъти е било казвано, че всички хората са "едно", също така е очевидно, че всички ние сме на различни нива на индивидуален напредък по своя духовен път.

Как магията е причинила "Падането на Атлантида"

Разказът по-долу, описващ използването на черна магия за контролиране на човечеството, е извлечен от различни канализирани послания, книги за Атлантида, книги за възнесението и вътрешното знание, че онова, което трябва да осъществим, е да се освободим от програмирането на черната магия. При четенето на този материал, използвайте собствената си проницателност, за да решите дали това е истината за вашата реалност.

В Атлантида е имало егоистични и алчни хора, както и високо еволюирали духовни хора, точно както днес на планетата има Илюминати и Светлинни работници. Макар че човешкото ментално тяло (умът) и духовно тяло били закотвени в пето измерение, физическото тяло било закотвено в трето измерение. По избор на свободната си воля човек можел да изследва пето измерение, докато същевременно обитава физическо пространство в трето измерение, а други можели да изберат да опитат какво е да вибрират на по-нисък, триизмерен начин на живот на планетата. Тези хора били разделени на групи и колонии по обширния континент.

В Атлантида се случило нещо, което изобщо не било предвидено да се случи в цялостния план за човечеството, живеещо като "едно", но в индивидуалност и дуалност. Егоистичните, алчни хора сложили ръка върху древните ритуали, използвани от свещенослужителите и свещенослужителките, и ги използвали, за да увеличат своето богатство и власт над народа на Атлантида. Те си поставили за цел да превземат цялата планета и – съдейки по това как изглеждат нещата днес – явно са успели.

В резултат на това се образувала цепнатина в измеренията, която отворила пролука в ниския слой на четвърто измерение – астралното царство. Това е едно от най-неприятните места, които човек може да си представи и което е било асоциирано с "ада". Извънземни под формата на рептилии, привързани към Земята духове и джинове са някои от нарушителите тук. През пролуката навлезли същества, които се инфилтрирали в колонията на Атлантида, прикрепяйки се към хората с ниска вибрация, които ги били призовали, и към други, които просто водели по-нисш, триизмерен живот. За да се закотвят от тази страна на пролуката, те се нуждаели от човешка кръв, така че те използвали знанията си по умствен контрол, за да накарат хората да им я осигурят.

Те унищожили цивилизацията в Атлантида чрез злоупотреба с технологиите и продължили господството си, разпространявайки се по планетата чрез въплъщаване. Те можели да осъществят това единствено чрез установяването на чиста кръвна линия от самото начало на пристигането си и благодарение на способността си да проецират същността си в човешко тяло. Те правели това чрез черна магия, посредством извършването на кръвни ритуали. Тази кръвна линия е силно защитавана в наши дни, тъй като малкото ядро от Илюминати се кръстосват единствено с избрани членове на семейството, които са чисти представители на кръвната линия.

Всеки път, когато възниквал шанс човечеството да се освободи от тази магическа илюзия, опитите били осуетявани от съществата от тъмната пролука и човечеството се поддавало все повече и все повече на тъмното заклинание, което ги карало да мислят, че имат нужда да бъдат контролирани и да им бъде казвано какво да правят и как да го правят. Преди около 7000 години тъмните същества започнали масово да унищожават всички свидетелства за Атлантското общество, укривайки от обикновените хора всяка останка от знанието за техните магически способности.

Това магическо знание било внимателно пазено през вековете от онези, наречени Есени и Рицари Тамплиери, и било предавано от поколение на поколение по устен път и чрез тайни символи. В крайна сметка тъмните успели да се внедрят и в тези общности, в резултат на което отделни фракции на тайните общества започнали да практикуват тъмни ритуали при затворени врати.

Планът за пълното превземане на планетата бил осъществен изключително успешно благодарение на познаването на ума и на начините за упражняване на дистанционен контрол върху него от друго измерение. Прикривайки своите манипулации зад подставени лица, тези същества контролирали хората подобно на кукли на конци и се превърнали в богати управници и тъмни господари през вековете. За да остават живи, както и за да източват нисковибрационна енергия от хората, те се нуждаели от кръвни жертвоприношения. Ето защо било абсолютно наложително да държат хората в нисковибрационно състояние и да пазят тайната за тази тайна.

Хората са свързани с планетата, тъй като ние сме изградени от нейните елементи, точно както хората и планетата са свързани със своя Източник и Създател. В резултат на инфилтрирането на тези същества, които обгърнали планетата в мрак, по времето на падането на Атлантската цивилизация вибрацията на Земята се понижила. Според някои Земята доброволно занижила вибрацията си, за да предостави карантина за смеската от същества от други измерения, тъй като това изобщо не било предвиждано да се случи и никога преди това не се било случвало. Нещо повече – тя и нейният Създател задействали план, който щял да позволи на този опит да се случи, но който също така щял да й позволи отново да се издигне. За целта щяло да бъде нужно хората да използват своята свободна воля, за да изберат да се издигнат над страха и контрола и да преминат към любовта, както и да си спомнят кои са като искри от своя Създател.

Превъртаме на бързи обороти лентата до днешното отражение на случващото се. Умственото контролиране на човечеството е станало като компютърна програма, при която мисълта се манипулира подобно на програмирането на компютър. Използват се различни форми на технология, за да се гарантира, че хората няма да се пробудят от този контрол. Те не искат хората да осъзнаят, че техните висши умове съществуват в едно по-висше поле на плътност и че те винаги са имали достъп до този висш аз. Те също така не им позволяват да осъзнаят, че, въпреки че им се казва, че са свободни, е вярно точно обратното. Умственият контрол и манипулирането на илюзията са формата на черна магия, която днес контролира човечеството.

Какво можем да направим, за да развалим черната магия?

Когато човек премине през някакво пробуждащо преживяване и осъзнае, че той е дух, въплътен в човешко тяло, и че вероятно се е въплъщавал много пъти на тази планета, той осъзнава, че духът никога не умира. Това започва да разсейва страха му от смъртта и отваря вратата за много въпроси, касаещи съществуването. Когато човек прекрачи вратата и осъзнае, че почти всичко в нашата реалност e имало за цел да ни манипулира, като ни държи в страх и ниска вибрация, отговорът на въпроса за начина на развалянето на това програмиране става прост.

Знанието за това кои сте като многоизмерни същества от светлина, уловени в капана на едно нисковибрационно преживяване, е началото на това да се научите как да повишите своята вибрация, за да се освободите от скритите илюзии на черната магия.

Навлизайки в Епохата на Водолея, ние навлизаме в един времеви прозорец от около хиляда години, през който Земята ще повиши своята вибрация, така че да излезе от тази реалност. Това ще се осъществи с помощта на светли същества, които са се въплътили на нея, донасяйки със себе си възможно най-много светлина, като по този начин са закотвили светлината в нейното тяло. Счита се, че всички въплъщения са били подготовка за този живот, в който Земята е получила достатъчно пожелана по свободна воля светлина, която да й помогне отново да премине в по-високо измерение.

Тъмните същества повече няма да могат да продължават да съществуват на нея поради Универсалния закон за вибрацията. Това ще помогне не само на Земята. Говори се, че тези същества са се инфилтрирали и в други части на Вселената и че е последвала галактическа война между мрака и светлината, свързана с пътуване във времето и времеви разкъсвания. Чрез затварянето на пролуката, през която тъмните първоначално са проникнали, на мрака отново ще му бъде попречено да въздейства върху пето измерение чрез свързаността с трето измерение.

Сами различете истината

Съществуват множество духовни и метафизически учения от различни нива и използващи различна терминология, които обясняват какво ние правим на планетата понастоящем. Някои от тях използват различни начини, за да обяснят нещата, които бяха описани в тази статия, използвайки различни думи и терминология. Някои са пропагандирани лъжи, създадени с цел да ни заблудят. Има, обаче, една истина, която явно се откроява над всичко останало. Нашата планета бива разрушавана от малка група богати "елитисти", произлизащи от една силно контролирана кръвна група. Те са запланували да осъществят геноцид над човечеството, дори ако това означава в крайна сметка да се принудят да заживеят под земята, вземайки със себе си своите роби, които да им служат за храна.

Независимо как биват наричани, ние чувстваме, че сме били доведени до осъзнаването, че те се хранят от хората и са ги лъгали, за да ги накарат да продължават да се подчиняват. Това е най-простият начин да се обяснят нещата, без да се намесват истории за Атлантида или Златните Епохи. Най-простият начин за разрешаването на проблема е да изтеглите енергията си от това преживяване.

Престанете да отдавате енергията си

Някои хора изтеглят парите си от банките, а други не плащат задълженията си по кредитните си карти, глобите и фишовете. Някои хора се опитват да живеят "извън матрицата" и основават общности, в които да могат да отглеждат сами храната си и да я обменят на бартер без пари. Някои продават домовете си, за да избегнат плащането на данъци или ипотечни лихви. Мнозина осъзнават, че материализмът е един голям капан и се освобождават от нещата, които ги правят тежки. Хора, които някога са работили в сферите на влияние на Илюминати – като банки, петрол и газ, медии и т.н. – сменят професиите си. Много хора са престанали да гледат телевизия и дори са изхвърлили телевизорите от домовете си.

Има много начини, по които съзнателно да се оттеглите от системата, която държи в плен болшинството от хората на планетата. Осъзнаването на това от какво се състои системата, вземането на съзнателни решения да излезете от тази система и образоването и подкрепянето на другите е онова, което наричаме "мирно неподчинение". Това е едно от основните неща, които ще ви помогнат да изтръгнете енергията си от тяхната хватка. Точно както можете да прекъснете енергийните си връзки с други хора, така можете да прекъснете и енергийните си връзки със системата, предназначени да прибират и жънат енергията ви. Без енергия, тези същества не могат да оцелеят.

Последното отброяване

Останалата част от решението се състои в дълбока интроспекция и повторно свързване с вашата по-висша част, която съществува в друго измерение. Като многоизмерни същества от светлина, преминаващи през човешка опитност, ние сме забравили, че винаги сме имали тази връзка. Страхът затваря енергийните центрове на тялото, които правят възможна тази връзка, ето защо страхът е бил използван като оръжие срещу нас.

Любовта отваря всички врати и паралелно на повишаването на вибрацията си вие можете да започнете да внасяте повече от своята светлинна душевна същност в тялото си. Това е тайното решение, което ние знаехме, че ще започнем да си спомняме. Ние имаме способността да повишим вибрацията си и да се пренесем в нова реалност, където астралните същности от четвърто измерение няма да съществуват в съзнанието ни. Чрез насочване на съзнанието ни навътре, външният свят около нас ще започне да се променя. Именно това дойдохте да осъществите, въплъщавайки се в човешка форма.

Тази статия е магия. Тя съдържа заклинание, което внедрява идеята за свобода в полето на човешкото съзнание чрез знанието. Това е мощно средство, целящо да отвори вратите за вас, за да изследвате още по-задълбочено тази тема под ръководството на своя висш аз. Всички ние сме дошли тук с определен план и сме подпомагани от невидимите царства от същества, които наричаме духовни водачи и ангели. Помолете ги да ви помогнат да откриете отговорите, които са в самите вас. Това ще доведе до получаване на отговори извън вас под формата на статии, книги и, в крайна сметка, директна връзка със собствената ви душа, която има всички отговори, от които ще имате нужда, за да намерите криле, които да ви освободят.

Мишел Уолинг

Илюзията гравитацияПрез последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Миналата седмица физици от ТУ Виенапредставиха първото цялостно последователно квантово описание на гравитацията в отрицателно изкривено пространство-време, за което холограмната теория е вярна.

Представям ви превода на статията "Илюзията гравитация" (The Illusion of Gravity) на Хуан Малдасена (Juan Maldacena), професор в Института за напреднали изследвания в Принстън, излязла в Scientific American .

Аржентинският физик още през 1997 е изказал предположението, че е налице съответствие между теориите на гравитацията в пространства с отрицателна кривина и квантовите теории на полето в пространства с едно измерение по-малко.
Трудно обединение

За много физици, квантова теория на гравитацията е Светият Граал, защото цялата физика, с изключение на гравитационните сили се описват от квантовите закони. Преди около 80 години, квантовата механика е била разработена, за да се опишат частици и сили на атомно и субатомно ниво - ниво, на което квантовите ефекти стават съществени. В квантовите теории, обектът няма определена позиция и скорост и се описва с вълни вероятност, които заемат определени области на пространството. В квантовия свят, всичко е в постоянно движение: дори и "празното" пространство е запълнено с така наречените виртуални частици, които непрекъснато се появяват и изчезват

                     В същото време, общата теория на относителността (най-добрата теория на гравитацията) е по същество класическа (т.е. неквантова). Великото произведения на Айнщайн казва, че в близост до всяко сгъстяване на материя или енергия се изкривява пространство-времето, а с него и траекториите на частиците, които като че ли се оказват в поле - гравитационно поле. Общата теория на относителността е изключително стройна и красива, а много от нейните прогнози са проверени с най-голяма точност.

В класическите теории обектите имат определени позиции и скорости като планетите в орбита около Слънцето. Знаейки координатите, скоростта и масата, може с помощта на уравненията на общата теория на относителността, да се изчисли кривината на пространство-времето и да се определи ефекта на гравитацията върху траекторията на телата. Освен това, празното релативистко пространство-време е идеално гладко, без значение колко детайлно се изследва. Това е напълно равна арена, на която играят веществото и енергията.

Проблемът на квантовата версия на общата теория на относителността е не само защото в мащаба на атомите и електроните, частиците нямат определени позиции и скорости. В още по-малки мащаби, сравними с дължината на Планк (~ 10-35 м), квантовото пространство-време, трябва да представлява кипяща пяна, море от виртуални частици, изпълващо цялото празно пространство. В условия, когато материята и пространство-времето са толкова променливи, уравненията на общата теория на относителността са безсмислени. Ако приемем, че веществото се подчинява на законите на квантовата механика, а гравитацията се подчинява на общата теория на относителността, то ще се сблъскаме с математически противоречия. Затова е и необходима квантовата теория на гравитацията.

В повечето случаи, противоречивите изисквания на квантовата механика и общата теория на относителността не са проблем, тъй като, или квантовите, или гравитационните ефекти са толкова малки, че могат да бъдат пренебрегнати. Но при силно изкривяване на пространство-времето стават съществени квантовите аспекти на гравитацията. За да се създадете голямо изкривяване на пространство-времето е нужна много голяма маса или голяма нейна концентрация. Дори Слънцето не е в състояние да изкриви пространство-времето така, че квантовите ефекти на гравитация да станат очевидни.

Въпреки че настоящите квантови ефекти са пренебрежимо малки, те са играли решаваща роля в началните етапи на Големия взрив. Те, също така определят процесите в черните дупки. Тъй като гравитацията е свързана с изкривяването на пространство-времето, квантовата теория на гравитацията е теория на квантовото пространство-време. Тя ще помогне на физиците да разберат от какво се състои пространствено-времевата пяна, спомената по-рано.

Обещаващ подход към квантовата теория на гравитацията е струнната теория, която се разработва от теоретичните физици от 70-те години. С нея е възможно да се премахнат някои от препятствията, пречещи да се изгради логически последователна квантова теория на гравитацията. Но струнната теория все още е в процес на разработване: на физиците все още не са известни нито точните й уравнения, нито основните принципи, определящи формата им. Освен това има ред физически величини, чиито стойности не могат да бъдат получени от наличните уравнения.
Еквивалентни светове
Според една забележителна теория, Вселена, която съществува в две измерения и не съдържа гравитация може да бъде напълно еквивалентна на триизмерна Вселена с гравитация.
Триизмерният свят би могъл да възникне от физиката на двуизмерната Вселена като обемно холограмно изображение от плоската холограма.
Двумерната Вселена съществува на границата на триизмерната, където съществуват силно взаимодействащите си кварки и глуони. Физиката на вътрешния обем включва квантовата теория на гравитацията, която специалистите по струнната теория се опитваха да развият в продължение на десетилетия.
Еквивалентността представя нов подход към разбирането на свойствата на черните дупки, което изисква правилното обединение на квантовата механика и теорията на гравитацията. Математическата част от теорията все още не е строго тествана.

През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Миналата седмица се появи първото цялостно последователно квантово описание на гравитацията в отрицателно изкривено пространство-време, за което холограмната теория е вярна.


Какво представлява пространство-време с отрицателна кривина


                
В добре познатата ни евклидова геометрия пространството е плоско, т.е. не е изкривено. До известна степен това е вярно за света около нас: успоредните линии никога не се пресичат и се изпълняват всички други аксиоми на Евклид.

Имаме представа и какво е изкривено пространство. Кривината може да бъде положителна или отрицателна. Най-простото пространство с положителна кривина е повърхността на сфера, която има постоянна положителна кривина, т.е. еднакво е изкривена във всяка точка - яйцето например няма постоянна кривина.

Най-простото пространство с постоянна отрицателна кривина е хиперболичното. В една от картините си Ешер е изобразил плоска карта на такова пространство. По краищата на рибките стават все по-малки, заради това, че изкривеното пространство се деформира, когато се показва на плосък лист хартия. По същия начин, в географските карти на света площите близо до полюсите са разтегнати.


              


Може да се разглежда и пространство-време с положителна или отрицателна кривина. Най-простото пространство-време с положителна кривина се нарича пространство де Ситер в чест на холандския физик Вилем де Ситер, който го въвежда. Много космолози смятат, че най-ранната Вселена е била подобна до пространството де Ситер. Но в по-далечно бъдеще, поради космическото ускорение, тя може отново да стане като него.

Най-простото пространство-време с отрицателна кривина се нарича пространство анти-де Ситер (или съкратено - AdS - пространство). То е подобно на хиперболичното, но има и ос време. За разлика от нашата Вселена, която се разширява AdS - пространството не се разширява и не се свива, а винаги изглежда по един и същи начин. Въпреки това, то е много полезно при разработването квантови теории на пространство-времето и гравитацията.

                   

Ако сe изобрази хиперболичното пространство като диск, напомнящ рисунката на Ешер, това AdS - пространството ще бъде подобно купчина от дискове, образуващ твърд цилиндър. Изменението по оста на времето съответства на движение по дължината на цилиндъра. Хиперболичното пространство може да има повече от две измерения. AdS - пространството прилича много на нашето пространство-време (с три пространствени измерения) и дава в напречното сечение на своя "цилиндър" триизмерна картина на Ешер.

                   Физика в AdS - пространството е малко необичайна. Ако един наблюдател се придвижва свободно, би се чувствал като на дъното на гравитационен кладенец. Всеки хвърлен от него обект, би се връщал обратно към него като бумеранг. Любопитното е, че времето, необходимо за връщане, няма да зависи от силата, с която обекта е хвърлен. Но колкото по-силно е хвърлен, толкова по-далече ще лети.

Ако някой в AdS - пространството изпрати лъч нанякъде, фотоните, които се движат със скоростта на светлината ще достигнат безкрайност и ще се върнат към източника за крайно време. Лазерният лъч (червена линия) ще достигне границата на вселената и ще се върне за едно и също време. В четиримерното AdS - пространство, което прилича на нашата Вселена, границата във всеки момент няма да е кръг и сфера.

Работата е там, че обектите в AdS - пространството, отдалечавайки се от наблюдателя, ще изпитват свиване на времето.
Холограма

Безкрайното AdS - пространство е оградено от безкрайната граница. За да се изобрази тя, физиците и математиците използват изкривен мащаб на дължините, който позволява да се компресира безкрайно разстояние в крайно. Споменатата граница е подобна на външната обиколка на картината на Ешер, или на повърхността на плътния цилиндър, разгледан по-горе. В последния случай границата има две измерения: пространствено (управителна крива на цилиндъра) и времето (образуващата цилиндъра). Границата на четиримерното AdS - пространство-времето има две пространствени измерения и едно времево. Във всеки момент време тя е сфера, на която е разположена холограмата, разглеждана в холограмната теория.

Холограмната теория съпоставя едни физически закони, които действат в определен обем, с други, които важат за повърхността, която го огражда. Физиката на границата е представена от квантови частици, които имат "цветни" заряди и си взаимодействат почти като кварките и глуоните в стандартната физика на елементарните частици. Законите вътре са разновидност на теорията на струните, включително гравитацията, която трудно може да се опише от гледна точка на квантовата механика. Но физиката на повърхността и физиката в обема са напълно еквивалентни въпреки различните начини за описание.

Идеята е следната: квантовата теория на гравитацията в AdS-пространство-времето е напълно еквивалентна на обикновената квантова теория на частиците, намиращи се на границата. Еквивалентността означава, че може да се използва сравнително ясната квантовата теория на частиците, за да се създаде все още неясната квантова теория на гравитацията.

Представете си две копия на един филм, единият - на лента, а другият - на DVD. В първия случай ако разгледаме целулоидна кинолента лесно можем всеки кадър да свържем с определен епизод от филма. Във втория случай имаме диск с пръстени от точки, които отразяват по различен начин лазерната светлина, за да образуват поредица от нули и единици, които не могат да предизвикат някакъв образ в съзнанието ни. Независимо от това и двата носителя описват един и същи филм.

По същия начин двете теории, на пръв поглед, съвсем различни по съдържание, описват една и съща Вселена. DVD наподобява дъга блестящ метален диск, а теорията на частиците на границата на "напомня" теория на частици без гравитацията. Кадрите на филма, записан на DVD, се появяват на екрана само след съответна обработка на битовете. Квантовата гравитация и допълнително измерение се проявяват от теорията на частиците на границата само тогава, когато нейните уравнения правилно са анализирани.
                  Какво означава две теории да са еквивалентни? Първо, за всеки обект в едната теория трябва да съществува аналог в другата. Описанията на обектите могат да бъдат доста различни: на определена частица вътре в пространството може да съответства цял набор от частици на границата, разглеждан като едно цяло. Второ, прогнозата за съответните обекти да бъдат едни и същи. Например, ако две частици се сблъскват в пространството с вероятност 40%, то съответният набор от частици на границата трябва да се сблъсква също с вероятност 40%.

Да разгледаме еквивалентността по-подробно. Взаимодействията на частиците, които съществуват на границата са много подобни на взаимодействията на кварките и глуоните (кварките съставят протоните и неутрони, а глуоните създават силното ядрено взаимодействие, което свързва кварките). Кварките имат нещо като заряд като различните му видове се наричат цветове, а законите на тяхното взаимодействие - хромодинамика. За разлика от обикновените кварки и глуони, частиците на границата имат не три, но много по-голям брой цветове.

Герард'т Хоофт (Gerard't Hooft ) от Университета в Утрехт в Холандия се е занимавал с подобни теории още през 1974 г. и прогнозира, че глуоните могат са образуват вериги, които да се държат почти като струните в струнната теория. Техният характер остава неясен, но през 1981 г., Александър Поляков, който сега работи в Принстънския университет, забелязал, че пространството, в което съществуват струните, имат повече измерения от това, в което съществуват глуоните. В холограмните теории пространство с повече измерения е вътрешната част на AdS - пространство.
Магията на измеренията

Холограмната теория описва как кварките и глуоните взаимодействат на границата на AdS - пространството могат да бъдат еквивалентни на частици във вътрешната му област с повече измерения.


             
Кварките и глуоните в сферичната повърхност на AdS - пространството взаимодействат, образувайки струни с различна дебелина. Според холограмната интерпретация във вътрешното пространство, тези струни са представени от елементарни частици (които също са струни), разположени на известно разстояние от границата, което зависи от дебелината на струната.Така облакът от кварки и глуони на граничната повърхност могат да описват еквивалентно сложни обекти (като тази ябълка) вътре в обема. Предимството на холограмната теория е, че вътрешните обекти изпитват гравитация, макар гравитационното взаимодействие на границата просто не съществува


За да разберем, от къде се появяват допълнителното измерение, да разгледаме една от глуонните струни на границата. Струната има дебелина, която зависи от това, доколко глуоните са размазани в пространството. Изчисленията показват, че в границата на AdS - пространството струните с различни дебелини взаимодействат една с друга толкова слабо, като че ли са разделени в пространството. С други думи, дебелината на струните може да се разглежда като пространствена координата, ос която е насочена от границата.

Така, тънката гранична струна прилича на струна, която се намира близо до границата, докато дебелата струна прилича на отдалечена от границата струна. Именно тази допълнителна координата е нужна за да се опише движението в четиримерното AdS-пространство-време! За наблюдателят в пространствено-времето граничните струни с различна дебелина изглеждат еднакво тънки, но с различни радиални позиции. Броят на цветовете на границата се определя от размера на вътрешната част на пространството (радиуса на граничната сфера). За да не отстъпва на пространство-времето по размери на видимата Вселена, на теория трябва да бъде с не по-малко от 1060 цвята.

Оказва се, че един тип глуонна верига се държи в четиримерното пространство-време, катогравитон, фундаменталната квантова частица на гравитацията. В това описание, гравитацията в четири измерения е явление, възникващо в резултат от взаимодействието на частици в тримерен свят без гравитация. Появата в теорията на гравитоните не е изненада, защото физиците знаят от 1974 г. насам, че теорията на струните по един или друг начин ще доведе до квантовата гравитация. Струните, образувани от глуони не са изключение, просто гравитацията работи в пространство с повече измерения.

Така холограмното съответствие е не просто нова възможност за създаване на квантовата теория на гравитацията. То по фундаментален начин обединява струнната теория като най-изучен подход към квантовата гравитация с теорията на кварките и глуоните, която е в основата на физиката на елементарните частици. Освен това, холограмната теория, очевидно, позволява да се състави някаква представа за точните уравнения на теорията на струните. Тя е измислена в края на 1960, за да опише силните взаимодействия, но е изоставена, когато на сцената се в появила теорията на хромодинамиката. Съответствието между струнната теория и хромодинамиката предполага, че последните усилия не са били напразни. Двете описания са различни страни на една и съща монета

Като варира хромодинамиката на границата, т.е. променя детайлите на взаимодействието на граничните частици може да се получи цял спектър от теории. По принцип на вътрешното пространство може да съдържа само гравитационната сила или гравитацията и други сили, например, електромагнитната и т.н. Все още предстои да се разработи такава гранична теория, от която то да бъде възможно да се изведе описание на вътрешното пространство, съдържащо четирите сили, управляващи нашата Вселена.


nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Huan-Maldasena-Iliuziiata-gravitatciia_9911.html 

 http://elementy.ru/lib/430191/430194 Инерциална система К

Представете си астронавт в някаква затворена кабина, отдалечена от всякакви небесни тела, далече от гравитационното им влияние. Тя свободно си “виси” в пространството. Тук предметите не падат “долу”, а астронавтът не чувства тежест в краката си. Всичко вътре плава свободно. Ако сложим тяло на кантар, то той ще покаже 0 тегло, а тялото ще “плува” свободно в кабината. Ако се опитаме да залюлеем махало, това няма да се случи – то ще е в равновесие във всяко положение. А ако му придадем някаква скорост, ще се движи в кръг. Ако даден тласък на някакво тяло в кабината , то ще се движи праволинейно и равномерно докато срещне някоя от стените.
Всичко това ще се случва, ако кабината се движи равномерно и праволинейно с постоянна скорост, далече от масивни тела. Това е инерциална система.


Ускорена система К’
Ако в даден момент някаква външна сила започне да тегли “нагоре” кабината с постоянно ускорение g, то в тази кабина, все така отдалечена от всякакви гравитационни полета, ще се случат странни неща.
Предметите, досега плавали свободно, ще “паднат на пода” . Астронавтът ще почувства тежестта си и ще стъпи здраво на “пода”. Ако сложим тяло на кантар и ако това тяло има маса m, то делението на кантара ще показва “тежест” mg. Махалото ще може да бъде залюляно, както ако беше на Земята, където ускорението е също g. Хвърлено тяло, което преди се движеше равномерно и праволинейно, ще “падне” по параболична траектория на пода.За един наблюдател в ускорена система явленията ще протичат по същия начин, както ако системата се намираше в гравитационното поле на Земята. В пределите на ускорената система К’, всички тела получават ускорения в обратна посока заради инертната си маса. Но можем да ги разглеждаме и като ускорения, породени от гравитационно поле.

Окачена в гравитационно поле система К”
Ако поставим инерциалната система К близо до Земята и я закрепим здраво, то в нея ще наблюдаваме същите явления като при ускорената система К’. Единствената разлика е, че в тази система К” се проявяват гравитационните (тежките) маси, докато в система К’ се проявяваха инерционните маси.Системата К”, която е в покой в гравитационното поле на Земята, е еквивалентна на ускорената система К’.В системата К”, която се намира в гравитационното поле на Земята върху всички тела действа една сила, която е следствие от гравитационната им маса и им придава.ускорение g, което не зависи от тази гравитационна маса.В ускорената система К’ върху всички тела също действа една сила, която пък е следствие от инертната им маса като тяхното ускорение в системата К’ също не зависи от инертната им маса.


Свободно падаща система К”’

Ако се скъса веригата, която държи кабината К” , тя полита към Земята. Сега тя изпита ускорение g, но същото ускорение изпитват всички предмети и астронавта вътре. Кантарът вътре ще показва отново тегло 0. Махалото ще се движи в кръг, ако се засили или ще виси в равновесно положение. Всички тела ще се държат по същия начин както в инерциалната система К.
Това се случва само защото всички тела се ускоряват еднакво в земното гравитационно поле, независимо от гравитационните им маси.както се ускоряват в К” независимо от инертните им маси.

Изводът е, че е невъзможно да се определи дали една система е в гравитационно поле или се ускорява с постоянно ускорение.

bgchaos.com/