четвъртък, 25 юни 2015 г.

Създаването на Боговете в океана на Съзнанието


                                                                                                                                 В океана на Съзнанието съществуват пет основни енергии-вълни, наречени от индусите с името татви. В един от постовете си уточних, че при контакта между татвите се отделя енергия, която се разпространява в целия океан на Съзнанието. Тази енергия не се губи, а се натрупва. Така от тази натрупана енергия, се „ражда” Сила, която при своето движение създава огромно напрежение в океана на Съзнанието. С увеличаване на напрежението, татвите променят вече създадената Сила и правят така, че тя да се акумулира в себе си. Колкото повече се увеличава напрежението в океана, толкова повече Силата се самозатваря.., като по този начин започва да се концентрира върху точка.                                                                    
Когато, свиването стигне връхната си степен, тогава енергията се самовзривява в точката и така от нея се ражда проявеният аспект на Непроявеният Бог. Този проявен аспект всъщност, е вече отделен пласт на съзнание, който съществува в океана на Съзнанието. Представете си го като съзнателна хомогенна маса, изпълваща малка част от целия океан. Виждате как от черната точка /след самовзривяването/ татвите се разгръщат около своя център /в случая това е точката/ и оформят подобие на граница. Така се създава ограничение за новия пласт на съзнание, който е обожествен от древните с името Шива. След като Богът се роди, Силата изпълва неговото пространство и може да се каже, че е станала едно цяло с него. Ето тази Сила /която вече е в Шива/ носи името Шакти…                                                                  
Татвите не прекъсват своята „работа” в пласта /Шива/, напротив, те продължават своя татвичен път с тази разликата, че новосъздадената енергия има друга честота на трептене, различна от своята изначална вибрация.
В този енергиен водовъртеж, татвите, при контакта помежду си, променят Силата /Шакти/ в енергийни кълбовидни структури, които излизат на талази от Шива и се спускат надолу като образуват форма много подобна на… десертно грозде. Ето как изглежда този процес:                  

         
                                                                                                        Обърнете внимание на черната точка отдолу. В нея Шакти акумулира цялата своя енергия от вече образувалия се пласт Шива. След като Силата се свие в себе си, енергията отново се самовзривява и така се създава вторият пласт в океана на Съзнанието.                                                                              
                                                                                                                                                                                                                       Тук се вижда, че има създаване на втори пласт на съзнание в океана, което вече носи името Пара Брахман или по друг начин казано, това е Висшият Разум. След като Богът се роди, татвите отново продължават да променят Силата, в кълбовидни форми.
На рисунка картината изглежда така:                                                                                                                                                            
                                                                                                        Ето, че вече и третата зародишна точка се появява, чрез която ще се създаде третият пласт на съзнание. Раждането на Бога става по същия начин, както предходните два. Този пласт вече е центърът на Любовта. Древните са го обожествили с името Вишну.                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  След като татвите маркират границите на Вишну, завършената картина, на трите основни божества Шива, Пара Брахман и Вишну, изглежда така:                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                 Силата досега извършваше движение в посока надолу, но, след създаването на третия пласт, тя поема в посока обратно нагоре към Пара Брахман.
Тази рисунка ще ви даде най-точна представа за това движение:                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           Интересното в този случай е, че Силата отново се акумулира в точка и вече виждате, че тя се намира в центъра на Пара Брахман. По същия начин енергията се самовзривява и така от тази точка се ражда шестоъгълната форма на бога… Брахман. 

Б. Р.
---------------------------------------------------------------------------------

 В Брахма-Самхита се казва:

карникарам махад-янтрам сат-конам вайра-килакам
саданга-сатпади-стханам пракритйа пурусена ка
премананда-махананда-расенажастхитам хи ват


"В центърът на Божественият лотус е ядрото - резиденцията на Кришна. Тя се ръководи от Преобладаваната(Пракрити) и Преобладаващата(Пуруша) част. Тя ориентирана като шестоъгълен мистичен символ ["сат-конам"]. Като диамант, сияйното Върховно Същество Кришна, Изворът на всички Божествени потенции, ръководи като Централна Ос.
Великата мантра от осемнадесет срички [Гопала-мантра], който се формира от шест съставни части, се проявява като шесто-ъгълно място("хекса-гон") с по шест под-разделения.
"[Шри Брахма-Самхита, Глава-5, Tекст-3]                            Тат-кинйалкам тад-амсанам тат-патрани срийам апи "Сърцевината на тази вечна обител, която се нарича Гокула, е шестоъгълна земя(гр."хекса-гон"), обителта на Кришна. В тичинките и венче-листчетата са жилищата на пастирите(говедари, "го"- "крава") или Гопас които са собственост на Кришна. Те са Неговите най-скъпи приятели и предано-отдадени любящи обожатели, които са част от Собственият Му "Аз".
Тези жилища се появяват като "много-стен"( гр. "поли-гон"), великолепно-бляскав диамант.
Широките листа на лотоса, представляват под-гори, които са жилищата на любещите пастирки на Кришна- Гопис, начело с Шри Радхика. "
[Шри Брахма-Самхита, Глава-5, Текст-4]                                                              
 --------------------------------------------------------------------------------     
                                                                                                                                                                                                                          Ето, че стигнахме до Брахман /шестоъгълникът/.
На фиг.2 е представено движението на татвите и раждането на следващите центрове, намиращи се в бога Брахман.
В първата рисунка /фиг.2А/ показвам, какво е движението на облачната енергийна маса и концентрирането й в нова точка. Това движение на Силата създава свещения звук АУМ.
Следващата рисунка /фиг.2Б/ пояснява, че точката, се разделя на три! Т.е., след самовзривяването, Силата образува три нови точки и вече ясно се вижда, че те се намират пак в шестоъгълника /Брахман/.
След това разграничих новообразуваните точки в три отделни рисунки, за да покажа коя какво съдържа и какво знание дават както за бога Брахман, така и за човек.

Първата точка /фиг.2В/ съм я нарисувал в средата на елипса, в която 16 прави линии се пресичат. Правите линии са всъщност 16 Звездни човека, които представляват интелекта на бога Брахман.
В нас, хората, интелектът е представен с думата будхи. Всъщност, това е чакрата сома.
Втората точка /фиг.2Г/ представлява Силата, която всъщност е „Аз”-ът на Брахман. Чрез този „Аз” той се осъзнава като индивидуалност и по този начин се разграничава от другите богове. Стрелките около точката представляват връзката на Брахман с четирите посоки на света.
В човек, същата тази точка /фиг.2Г/, вече представлява нашето персонално Его!
Его-то се намира в чакрата манас и се проявява тогава, когато активната мисъл е в пряк контакт с материалните обекти, намиращи се в четирите посоки на света. След контакта с формите, мисълта натрупва всякаква информация в чакрата манас. А информацията е знание, чрез което се храни нашето Его. Затова и Его-то ни при различни случаи е винаги различно.., и в такива ситуации при едни хора ще е по-раздуто.., при други не дотам… Както въздухът под налягане надува балона, така и частичното знание раздува Его-то.
Третата точка /фиг.2Д/ е мисълта на Брахман. Този Бог вече носи името... Вират.
Вират е самата точка и в неговото пространство /двете листенца/ има още 18 Звездни човека.
При нас, същият ментален Бог, представлява двуцветен лотос… или това е чакрата аджна. В центъра на тази чакра е коренът на мисълта. В двете листенца около този център пък се крият психичните енергии.

Ако сте обърнали внимание дотук Силата /Шакти/ образува само енергийни съзнателни центрове – тези на Шива, Пара Брахман, Вишну, Брахман /с неговия интелект и Аз/ и Вират. Все още нямаме материя. Преди тя да се създаде, друго интересно става в Пара Брахман. Ето го:                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                       От рисунката се вижда как Силата излиза от Брахман и достига както до Шива, така и до Вишну. Получава се татвично движение в затворен кръг.., а центърът, откъдето тръгва това движение, е Брахман.
Не знам кога и след колко време.., но следваща рисунка говори сама по себе си за това, което става по нататък…                         
                                                                                                         Брахман започва да се разделя!.. Както ДНК-структурата се разделя на две еднакви части, така и шестоъгълникът започва да се разделя на две.
След това Силата започва да образува отделните части във втория шестоъгълник по абсолютно същия начин, както в първия. След като Вират се роди и Силата завърши своето творчество в него.., чак тогава се получава ново деление в Пара Брахман.
Вижте го на рисунката:                                                                      
                                                                                                                                                                                                                    Вече е ясно, че дотук Брахманите станаха общо четири.
Този цикъл на деление продължава дотогава, докато Брахманите не изпълнят цялото пространство в Пара Брахман. Ето как изглеждат отделните богове в своя завършен вид:                                                                                              
     
                                                                                                                                                                                                       Татвичната енергия се явява като обединително звено между различните пластове на съзнание. Тя никога не се губи. Силата, която е създадена от нея, присъства във всеки пласт /Бог/ по различен начин.
След като в Пара Брахман всички ментални богове се създадат /Вират/, едва тогава започва да се оформя структурата, чрез която ще се роди материалната Вселена.
Ето как изглежда това:                                                                          
               
                                                                                                                                                                                                                         На фиг.1 е представена Силата как отново се събира в точка.., от която ще се роди.., бъдещата материалната Вселена.
Фиг.2 изобразява очертаването на границите и раждането на самата Вселена.
На фиг.3 показвам неделимата връзка между Висшия Разум с всички богове в него, и Вселената, със своите 960млрд. галактики. Така този пласт /Бог/ става едно неделимо Цяло с материята!

В следващата рисунка представям завършения вид на съзнателната „конструкция”, сътворена от татвите:                        
                                                                                                                                                                                                                     
Фиг.1 представлява завършената форма на трите основни Бога - Шива, Пара Брахман /със своите богове и материална Вселена/ и Вишну.
На фиг.2 съм изобразил същата съзнателна „конструкция”, само че погледната отгоре.

…Едно време Премъдрите са наричали цялата тази активна съзнателна „конструкция” с думата… КРЕШАК!!!
Крешакът никога не е статичен..., затова във фиг.2 основните три пласта ги разместих, защото исках да подчертая неговото движение. Както медузата се движи във водите на нашето Черно море, така и Крешакът се движи в океана на Съзнанието.

Ето.., това са споделяли Премъдрите, на хората, които са живеели около тях.., в онова далечно време!..
Това е знанието за Боговете!   
                                                      
 
---------------------------------------------------------------------------------


 
 
 Го-лока/Гокула/ Вриндавана - вечната Обител на Радха-Кришна САТ Кона е изградена от двата преплетени триъгълника:
Пуруша(9)-"изкачващ" -"Наслаждаващ се Творец" и
Пракрити(6)-"слизаща"("пра-крити", "Първото Творение")
Тука Пуруша не е създавал Пракрити(както е при Шива/Майа), тъй като индивидуалната душа, подобна на Богът, не е "създавана", че да бъде "унищожавана".
Смисълът на Пракрити е изначалното състояние на душата- вечно свързана със съзнание, но отделна личност от Богът(Свръх-душата)-Пуруша. В Брахма-Самхита се казва:

карникарам махад-янтрам сат-конам вайра-килакам
саданга-сатпади-стханам пракритйа пурусена ка
премананда-махананда-расенажастхитам хи ват

"В центърът на Божественият лотус е ядрото - резиденцията на Кришна. Тя се ръководи от Преобладаваната(Пракрити) и Преобладаващата(Пуруша) част. Тя ориентирана като шестоъгълен мистичен символ ["сат-конам"]. Като диамант, сияйното Върховно Същество Кришна, Изворът на всички Божествени потенции, ръководи като Централна Ос.
Великата мантра от осемнадесет срички [Гопала-мантра], който се формира от шест съставни части, се проявява като шесто-ъгълно място("хекса-гон") с по шест под-разделения.
"[Шри Брахма-Самхита, Глава-5, Tекст-3] Тат-кинйалкам тад-амсанам тат-патрани срийам апи "Сърцевината на тази вечна обител, която се нарича Гокула, е шестоъгълна земя(гр."хекса-гон"), обителта на Кришна. В тичинките и венче-листчетата са жилищата на пастирите(говедари, "го"- "крава") или Гопас които са собственост на Кришна. Те са Неговите най-скъпи приятели и предано-отдадени любящи обожатели, които са част от Собственият Му "Аз".
Тези жилища се появяват като "много-стен"( гр. "поли-гон"), великолепно-бляскав диамант.
Широките листа на лотоса, представляват под-гори, които са жилищата на любещите пастирки на Кришна- Гопис, начело с Шри Радхика. "
[Шри Брахма-Самхита, Глава-5, Текст-4]
                                                                                                                                                    http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/                                                                                                                            

Перфектните методи за скрито командване на хората

Най-често се използват две съвременни методики на „меко“ зомбиране – техногенната и психогенната. Меката
форма на зомбиране се използва относително рядко. Работата по тази методика изисква голяма загуба на
човешки ресурси, време
и пари.                                                                                                                                                                                                                                                                   99% се контролират от кукловоди Но възможностите на този метод са наистина умопомрачителни: след подобна обработка зомбито се внедрява в средата като напълно обикновен човек без изобщо да съзнава вмешателството в психиката му.                Шоло-моно Контролинг Обама                            
При използването на „меко“
зомбиране, може да се постигне
реално раздвоение (или дори
раздесеторение) на личността,
като всяко нейно лъжливо его се включва в програмирания момент и започва да живее свой
самостоятелен живот.
Най-често се използват две съвременни методики на „меко“ зомбиране – техногенната и
психогенната.                                                                                                  
                                                                                                          Първите митологични отпратки към мечтата за прилагане на този метод на зомбиране можем да
съотнесем още към поемата на Омир „Одисея“ от VIII век пр.н.е. - където са „сладкогласните
сирени“, библейските текстове I в. от н.е. и ред други. Първото сериозно документално отразяване на масово прилагане на този метод в пресата може да бъде датирано към ноември 1978, по повод
на прилагането й от ЦРУ по програмата МК-ултра.                       
                                                                                                         Най-често използваният метод на техногенно зомбиране включва използване на хипновнушение
(без въвеждане в транс) с помощта на инфразвукови генератори, използващи подаване на аудиоинформация на честота 0,5-30 херца, практически неотчитана от човешкото ухо.
Зачатъците на тази методика откриваме в началото на ХХ век в съвета на американския физик Робърт Ууд, който препоръчал на свой приятел-режисьор при подготовката на декорите да изработи тръба, издаваща свръхнисък звук.                                                                                                                                 По замисъла на Ууд въздействието на този звук върху подкоровите структури на мозъка, щяло да буди у зрителите тревогата, необходима му за по-наситено възприемане на действието.
Резултатът надминал всички очаквания, макар да довел до провал – инфразукът предизвикал ужас у всички зрители и те чисто и просто се избягали панически от театъра. Нововъведението било спешно изхвърлено от реквизита, но натрупаният опит не бил забравен. В началото на 60-те
години на ХХ век в свободния печат се прокрадва информация за експериментите с инфразвук на френския професор В. Гавро. Трудовете му веднага биват засекретени и единственият известен ни резултат от неговите по-нататъшни изследвания, е изработената по негов проект инфразвукова „свирка“ за разгонване на демонстрации.                                                                                           
                                                                                                              Какъв е механизмът на това въздействие? Известно е, че човешкото тяло само по себе си предствалява добър приемник на инфразвук. Много от органите ни можем два разглеждаме като резонансни рамки, настроени на определени честоти.                                                                                                                                                                                                                                 Главата, например, е настроена на честота 20-30 херца, вестибуларният апарат – на 0,5–13 херца, ръцете - на 2-5 херца., а много други
органи – сърцето, гръбнакът, бъбреците, имат обща настройка на честота около 6 херца. Ако попаднат в резонанс с изкуствен източник на инфрашум, те започват да вибрират досущ като
тъпанчето на ухото, чиято функция, както е всеизвестно е приемането на информация. От една страна, този ефект може да се използва за лечение с радиовълни, от друга страна - като средство за пряко подсъзнателно внушение.                                                                                                               Ние сме просто една виртуална програма,в която сме категоризирани по политическите настроения и религия.Но по вероятно е политиката и религията да са вируси.. В бившия Съветски Съюз системни научни изследвания на тема „Управление на психофизичното
състояние на човека посредством дистанционни методи“ в редица научни институти на КГБ се провеждат още през 60те години на миналия век, но близо до разработването на уред за технотронно въздействие са били дъщерята на Дзержински Маргарита Телци и доцент Д. Луни още през 20-30-те години. Така например, много източници потвърждават, че в края на 60-те в
спецслужбите се въвежда на въоръжение „Инфразвуково устройство за персонално кодиране и отстраняване“, монтиращо се в микрофона на телефонната слушалка и генериращо звукова вълна с така честото, че предадена по телефонната линия до ухото на слушателя, можела да
въздейства както на подсъзнанието, така и да му пръсне мозъка, в буквалния смисъл на думата.
Между другото има и един единствен пример на напълно легално използване на тези достижения:
в началото на 90-те години руската промишленост въвежда в ппродажба конверсионна партида
генератори за борба с плъхове и термити, която обаче доста бързо и внезапно бива изтеглена от търговската мрежа.                    
                                                                                                      През 1988 г в Ростовския медицински институт, съвместно с фирмите „Хипократ“ и „Биотехника“,
завършват изпитанията на психотронен генератор от последно поколение. Новото оръжие е способно ефективно да отслабва човешката воля и да налага външна воля върху човека. Силата звука при излъчване е дотолкова под „ефирния шум“, че не може да бъде засечен. От 1988 година производството на генератори със спинорно излъчване, започва в Киевския иннститут по проблемите на материалознанието към Украинската Академия на Науките. Над създаването на психотронно оръжие работят множество ведомства – от КГБ (понастоящем ФСБ) и Главното Разузнавателно Управление – ГРУ, до Академии на науките, Министерства на отбранителната
промишленост но СССР и Русия. Целият свят бе шокиран, когато генерал Г.И.Кобец заяви съвсем открито за възможността за използване на психотронни генератори при московските събитията от
19 до 22 август.
В наши дни тази методика се използва в проекти за широкомащабно зомбиране. Например за на
военно зомбиране(при локалните военни конфликти – под формата на психотронно оръжие, чиито
вълни с лекота проникват през бетон и броня) или за политическо зомбиране (значително по-
известно на широката публика поради множеството публикации, свързани с активизиращата
предизборната тактика „Гласувай или губиш!“)
Освен гореописания (и най-често използван) метод на инфразвуково подпрагово подаване на
информация, съвременната наука предлага и и множество специфични похвати и средства за
управлението на поведението, мислите и чувствата на човека. Канали за разпространение на
програми за зомбиране са практически всички информационни носители: преса, книги, музика,
видео, телевизия, компютърни мрежи. При тях в частност се използват следните методики:
Видеостимулация: Подпраговият ефект на „25-ия кадър“ или „феноменът на Бърд“ - в киното и
телевизията. При презапис, посредством оптичния прибор тахистоскоп или чрез проста
допълнителна електронна схема във филма се „вклиняват“ много кратки (от порядъка на 0,04
секунди) картинни вметки с внушаемия текст или образ, които интензивно се повтарят на всеки 5-15 секунди. Методът се използва от 1962 година. Слабото място на този метод е възможността за
откриване на специалния кадър чрез видеозапис и последващо бавно преглеждане на материала със спирания.                                                                                           Скрита реклама Буш...уш...                                                                                                                                   Използването на този метод в реклами и публикации за подобни есперименти в свободния печат са забранени официално с решение на ООН.
Подпрагова аудиостимулация: При презапис на приятна за обекта мелодия, върху музиката посредством миксер се наслагва многократно повтарящ се словесен текст на внушението записан със стандартната техника, но забавен до 10-15 пъти. След забавянето, записът в чистия му вид се възприема от слуха като глух вой, но след наслагването на музиката става съвършено недоловим за ухото, като работи доста ефективно.
Техника на подпраговите „подчертаване на скрит текст“: В печатната реклама понякога попадаме на сравнително голям текст в който има разхвърляни множество думи, различаващи се от останалите, да речем с удебелен шрифт. Ако ги подредим една след друга, образуват изречение и бихме могли да прочетем внушението, но в „разхвърлян вид“ са външно незабележими и „работят“ хипнотично – на подсъзнателно равнище.
Родствен на гореописания метод при възприемане, но в слухованата модалност: Смяна на музикалната тема от фонограмата в момент, когато говорителят поднася новина или текст, изискващ повишено внимание от слушателите. Непроизволната реакция на зрителите при смяната
на музикалния фон повишава възприемчивостта им към подавана информация, както и
запаметяването й.                                                                                                                       
                                                                                                      Комплексно телевизионно „закотвяне“: представяне на зрителя на предмет, лице, име или фраза с едновременно преднамерено формиране на съответни емоции чрез определени съчетания на цветове и смесване със специално подбрана музика. Всичко това има за цел да изработи у зрителя специално отношение, мотивация, нагласи към определени действия (особено приложим
метод в рекламата и преизборните клипове).
                                                                                              Ултразвуково подаване на информация.
Ударни вълни – за снижение на волевата функция.
Торсионно излъчване: Особен вид физично излъчване, което не може да се екранира с
природни средства; използва се за управление на психофизичната активност, за програмиране на
желания; специализираната апаратура за практически цели е засекретена.                                                                                                                                                               
                                                                                  Свръхвисокочестотно (СВЧ) информационно излъчване: Последният метод – електромагнитно
микровълново нейонизирано излъчване. Способно е да въздейства на биотоковете с честота 1-35 херца и да внедрява информация директно в мозъка. В подобно поле се ускорява всяка психообработка на подсъзнанието. Генераторите на СВЧ се използват понястоящем от военните и специалните служби на различни страни за радиовръзка, радиолокация, в медицината и в „някои
други области“. За тези „някои други области“ се знае малко, но в каква посока се развиват разработките може да се съди по косвени данни публикаувани в изданието "Перечню сведений,запрещенных к публикованию". През 1990 в него са публикувани данни за:
- Заболявания на военослужещи, възникнали вследствие на работа с устройства, излъчващи в
СВЧ диапазона;
- технически средства (генератори, излъчватели) за въздействие върху поведенческите функции
на човека (създаване на биороботи);                                                       
                                                                                                             - научни изследвания и опитно-конструкторски разработки в областта на създаването и
използването на СВЧ-генератори и ускорители за военни цели и за използването на тяхното
излъчване за въздействие върху различни военни обекти, както и върху човека.
Още в края на 60-те години в лабораторията по биоелектроника на Института по радиоелектроника
към Академиата на Нeуките на СССР двама изобретатели (единият от тях И.С. Калчин, а името на другия не е обнародвано и досега) изнасят доклад „Въздействие върху биологични обекти чрез модулирани електрически и електромагнитни импулси“.
Откритието на горните изследователи е наречено „Способ за предизвикване на изкуствен сън от
разстояние с помощта на радиовълни“ и впоследствие бива внедрено в конкретни прибори за въздействие.
Един от тях военно техническата инсталация „Радиосон“ - е разработена през 1972-73 от същата
Академия (екип – акад. Ю.Кобзарев, Е. Голик) и е преминала изпитания през 1973 година във военна част 71592 в Новосибирск. В блоксхемата на инсталацията има СВЧ генератор, чиито импулси ппредизвикват необходимите акустични колебания в мозъка. Въздействието му може да варира от лек изкуствен сън до дълбоко гибелно прочистване на мозъчните клетки.
Една единствена подобна инсталация може да „обработи“ площ от 100 кв. км?! Макар по принцип да е възможно и по-точно прицелване. При него като антенни предаватели на вълните се използват мрежата от най-обикновените телефонни кабели или например отходните канали.                                                                                                                                                                                                                                  През 1973 в Централната лаборатория на Киевския завод „Арсенал“ се изработват и първите подобни
инсталации за монтаж върху космически спътник, способни да оказват въздействие върху
огромни територии.
За развитието на проучванията и разработките в областта на пси въздействията и психотронното
оръжие, Съветът на министрите на СССР приема специално тайно постановление за създаването
в Украйна на НПО „Отклик“, оглавявано от професор Ситко. А откритието на ИС. Качалин и
„човекът Х“ е регистрирано от Държавния комитет по изобретенията и откритията едва на 31 януари 1974 година.                                                         
Случайно изтриване на историята на сърфирането си? Не се тревожете, Gulak има копие!

неделя, 21 юни 2015 г.

Яхве и Луцифер

1. Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.
2. В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
Библия, Евангелие от Йоан 14:1-3

Бащината къща е Вселената. Многото обиталища са световете, които гравитират в безкрайното пространство и предлагат на въплътените духове подходящи условия за живот според тяхната степен на развитие. Всичко има смисъл, когато знаеш истината, но тя е скрита за очите и разбирането на онези, които не са достатъчно подготвени да я видят. Демиургът изпълнява мисията си без лични интереси, но религията, която го представлява, е съвсем друго нещо. Демиургът позволява на онзи, който е подготвен, да познае тайните, защото това му се полага според божествените закони. Но религиите крият това, въпреки че би следвало да го предоставят на тези, които имат уши и очи, за да го открият. По този начин те предават не само Твореца, но и Демиурга, когото представляват.

Една от най-жестоките измами за човешкия род е историята за Бог Яхве и предателството на любимия му архангел Луцифер (на латински лукс означава светлина, а феро означава пренасяне, т.е. приносител на светлината). Тази история е манипулация на действителността на събитията в ранната история на човечеството и няма нищо общо с доброто и злото. Това внушение, което ни е направено още от най-ранната ни възраст, е свързано с тъмните цели на онези, които ни управляват, част, от които е Църквата.
                                                                                                                                                                                                                                           Името Луцифер означава ”Носител на Светлина” .Въпроса е каква е била тази светлина и защо я е носил?
Из. 34:29 И като слизаше Моисей от Синайската планина, държащ двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше понеже бе говорил с Бога . ;)
Ако светлината на Луцифер е била от такова естество това означава, че трябва да е бил в божието присъствие. Но не може кой да е да общува пряко с Бог Отец.
Езекил 28: 12…Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост.
Ез. 28:13 Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.
Ез. 28:14 Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни.
Ез. 28:15 Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе.
Тук виждаме, че Луцифер е бил Херувим и то засеняващ. :) Върху умилостивилището има два херувима направени от чисто злато между които се е явявало Божието присъствие във вид на тъй наречената „Шекина” Нещо като светеща мъгла от която се е чувал Божия глас, когато е разговарял с Мойсей.
Това означава, че Луцифер е бил сътворен за да изпълнява тази длъжност.
А щом е бил наречен Носител на Светлина това означава, че той е занасял Божието слово до ангелските множества, сиреч длъжност подобна като на Мойсей – ръководител на Божия народ.
Имаме ли представа как изглежда един Херувим?
Ез. 1:6 Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила.
Ез. 1:7 Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед.
Ез. 10:5 И фученето на крилата на херувимите се чуваше дори до външния двор, като глас на Всесилния Бог, когато Той говори.
Ез. 10:8 А подобието на човешка ръка в херувимите се виждаше под крилата им.
Ез. 10:14 Всяко от живите същества имаше четири лица; първото лице бе херувимско лице; второто лице човешко; третото, лъвово лице; а четвъртото, орлово лице. :o
Тези лица са символи на всички живи творения. Херувимът е най вишото същество сред небесните жители, човекът е най виш сред разумните същества на земята, Лъвът е царят на животните а орелът на птиците. Това означава, че Луцифер може да приема каквато и да е форма на живот, затова той успя да измами Ева в Едем
Юд. 1:9 Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.
Юд. 1:10 Тия, обаче, хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си.

Виждаме, че Луцифер е бил толкова свято същество, че дори и след падението му Христос Михаил не си позволява да говори непочтително с него, както някои невежи си позволяват.
Първо Луцифер не е бил архангел под командването на бог Яхве. Тъй наречените Яхве и Луцифер са имали еднаква власт, защото са били братя.

Второ, Луцифер е искал да се даде право на новосъздадените човешки същества за собствено духовно развитие. Той е бил този, който е подтикнал човешката раса към неподчинение.
Яхве в бил против всичко това. Той е смятал, че притежава хората, защото ги е създал.

Трето – Сатана-Луцифер, означава "противник" (Shatan означава "противник" на арамейски) - име, което му било даден по-късно от религията, поради неговото противопоставяне на идеите за Яхве.

Луцифер не е Принцът на мрака, а не проявената светлина поради намесата на Яхве. За да бъдат държани вярващите роби по-далече от възможните "изкушения", за да не научат повече от колкото е нужно, Луцифер е поставен като икона на злото и греха, поради дързостта си да се противопостави на волята на Бог (Яхве) и неговите представители.

Сега ни става ясно предателството на религиите спрямо Истинският Творец и Демиурга.
                                                                                                                                                                                            

На първо място, Яхве (Йехова) не представлява "Истинският Творец", нито Демиурга, тъй като последният не крие истината, нито поставя пречки пред човешките същества да се освободят посредством свързване със собствената си Същност.
На второ място, когато се манипулира концепцията за Луцифер, се вреди на Демиурга чрез погрешните асоциации за нещо грешно и противоречиво на Твореца. Демиургът е “виновен” за отклоняването на октавата на Сътворението, защото не му е простена грешката спрямо Твореца. Не му е простено това, че е прихванал в материята съзнателна същност, без нейното съгласие.

На трето място, щом като религиите представляват Демиурга, съответстващ на нашето сътворение и заявяват, че Йехова е "Бог", следователно би трябвало Христос да е син на Йехова и на Отеца едновременно.

Защо тогава ни го показват мъртъв и разпънат, победен пред силата на Демиурга?

По този начин религията поставя Твореца заточен в тайнствата на Църквата и отделно от Христа, а на негово място отново поставят Демиурга.

Както можете да видите, всичко това е истинска бъркотия, създадена специално с цел никога да не се стигне до истината, което е гаранция за пълен контрол на този благословен свят. За да изясним всичко това, трябва да кажем, че Отецът на Христос е Източникът и Създателят на нашата Същност, а Демиурга е създател на тази реалност и на личностното ни съзнание, вътре в този материален свят. Яхве се смята за собственик на нашите тела като единици от въглерод, а името му на шумерски е Енлил.

Луцифер е брат на Яхве (Енлил). Луцифер е този, който е създал телата ни, като е смесил ДНК на съществуващите на Земята примати с ДНК от неговата собствена раса. Именно той ни е дал възможност да се освободим от затвора на тялото. Името на Луцифер на шумерски е Енки.
                                                                                                                                     
     

Действителният Сатана е Яхве(Енлил) и в негова чест се принасят кръвните жертви. Змийската форма на Яхве е ЗМИЯТА. Думата за неговите жреци - свещеници - ЛЕВИТИ иде от името на ДРАКОНА ЛЕВИАТАН.Левитите са наричани още СИНОВЕТЕ НА ВЕЛИКАТА ЗМИЯ.
НЕХУЩАН:
Числа 21:
8 И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.


9 И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив.                                                                                                                        
           1 А Моисей в отговор каза: Но, ето, те няма да ме повярват, нито да послушат думите ми, защото ще рекат: Не ти се е явил Господ. 2 Тогава Господ му каза: Що е това в ръката ти? А той рече: Жезъл.
3 И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята, и стана змия; и Моисей побягна от нея.
4 Но Господ каза на Моисея: Простри ръката си и хвани я за опашката; (и той простря ръката си и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му);


5 стори това, за да повярват, че ти се яви Господ, Бог на бащите им, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов.
                                                                                                                           
       

Яхве, всъщност, е африканският Яо, е изобразяван от фримасоните като полу-човек полу-змия? Текстовете, които образуват Стария Завет в Библията, основата на юдаизма и християнството, са били писани след като свещениците левити на евреите са били държани в плен след 586 г. пр. Хр… и ето че отново стигаме до… Вавилон! Като терминът „пленничество” е съвсем неподходящ. Ранните евреи са боготворели змията бог на шумерската империя и левитите били наричани „синове на Великата змия”. Техният бог YHVH (Яхве, Йехова) е описван като получовек, полузмия и свещената им книга със скрито (езотерично) познание – Кабала, означава „Мъдростта на Змията”. Левитите или „синовете на Великата змия” (кръвна линия на Ануннаки) са обожествявали YHVH като дракон, наричан Левиатан; оттук и името „левити”. Змийската форма на YHVH била известна още като Нехущан или „Бронзова (медна) змия” и левитите поставяли златни и бронзови образи на тяхното божество в олтарите на еврейските храмове. Разкопки откриват бронзови и медни символи на змия в едновремешните левитски храмове. Митът за Мойсей и бронзовата змия, поставена върху кръст символизира същата тема. Вавилонците са наследили историите и митовете от Египет и Шумер и сега вече те се проявявали в изопачена форма в текстове, които по-късно стават известни като Стария Завет. „Битие”, „Изход”, „Левити”, „Числа” и „Второзаконие”, които заедно образуват „еврейската” „Тора”, са били написани от левитите, или под тяхно наблюдение, по време или след „пленничеството” им във Вавилон, когато левитите са обединили усилия с мрежата от вавилонското рептилско свещеничество.
Левитите, тези посветени във вавилонските мистерии, измислили цялата история за евреите, за да скрият истината и да създадат жестоко наложена структура на религиозен контрол. Равините продължават тази традиция и днес. Религиите са създадени, за да ни държат роби, подчинени на волята на Енлил, посредством страх. Единственият представител на злото сме ние и единственият представител на доброто също сме ние. В това се изразява "свободната воля" - сами да изберем към кой източник да се насочим, давайки “Божието - Богу и Кесарювото – Кесарю”. Човешките тела, които са биологични единици, могат дадат добър плод, т.е. да се стигне до появата на съзнателни същества. След това идва време за прибиране на реколтата, т.е. за вселяването на тези съзнателни същества отново и отново в някое от многото съществуващи “жилища в къщата на Отеца”. Тези “жилища в къщата на Отеца” са възможните форми на телата в различни реалности. Това са форми, които са създадени за временен дом на съзнателните същности. В съответствие с правилната октава и според нашата степен на съзнание и любов, т.е. на степента на нашата еволюция, която сме постигнали в реалността на съответния Демиург, то и нашите съзнания населяват различни видове тела в различните измерения.

Нищо не е такова, каквото изглежда. И реалността не е привидната форма на нещата.                                                                                                                                                                    
  
          

На картинката патриархът Яков(Якуб, Джейкъб/Jacob,/James/Ротшилд), с прозвище "Израел", се бори с ангел. На езикът на ВЕДА не е нищо друго освен демон да се бори с дева.Евреите са същества, които считат, че техният ген, като етнос, е "божествен" и всички други същества(дори и човешки!!) трябва да им прислугват. Йудеите са родоначалници на ксенофобията в най-новата история на Човечеството(кали-йуга). Така, че "евреин" не е етническата принадлежност, а - верска. Масоните са Индо-Европейци, които са приели доброволно да бъдат евреи, т.е юдеи по вяра. И защо са приели това? Защото им харесва идеята за "бого-избраност". Но понеже са в невежество те не разират смисъслът на божествеността, по простата причина, че не знаят КОЙ Е БОГЪТ.Масоните проповядват "хуманизъм", за това техният "елит" е "Братството на Змията"= фалшиво християнство. Понеже не знаят Кой е Богът, те няма как да разберат, че Кришна е казал, че "да държиш на ВЕЧНАТА СИ форма, като 'човешка' е все едно да държиш, че си богоизбран по еврейски ген в рамките на тази човешка форма." Т.е. луцифер е казал на масоните, че "всичко трябва да служи на Човекът", така както яхве(и по-късно - аллах) е казал на богоизбраните(и правоверните), че неверниците трябва да им служат!"

Масоните се славят, като изобретатели на "Световната революция" в политико-икономичен план, но идеята е взета от йудеите. Йудеите се славят, като революЦИОНери в религиозен план. Тяхно бледо копие са мусюлманите. Думата "Израел" значи БОГО-БОРЕЦ(може и "бико-борец")!Масоните управляват светът с помощта на парите, конспирацията и лукавството, с първоизточник - католическата църква с фабрикуваното "библейско християнство" по МОДЕЛ на СЕМИТСКИЯТ юдаизъм. "Новите юдеи"(масоните) надигат глас за "анти-семетизъм", като чуят критика по адрес на юдеите?!? много И ТЕ(както старите юдеи) ИСКАТ ДА УПРАВЛЯВАТ МАТЕРИЯТА!!
    

VENUS = Луцифер = номер 8

Луцифер означава lightbringer, от латинската LUX "светлина" и Фере Думата Луцифер е открит в "да носят или да донесе." едно място в Библията - Исая 14:12 - но само в Кинг Джеймс и свързаните версии: "Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! , , . "В други преводи намираме:"! O светеща звезда на зората "(Мофат) или" O сутринна-звезда, син на зората "(Hebrew Bible)!. The King James Version се основава на Вулгата, на латински превод на Джером. Jerome преведени на иврит helel (ярък или брилянтен един) като "Луцифер", който е разумен латински еквивалент. И все пак тя е тази Луцифер, ярката един или светлоносец, които дойдоха да бъде разбран от мнозина като името на Сатана, Господ на мрака.
Луцифер се споменава само в Стария Завет, и Сатана не влиза в картината, докато в Новия Завет. Исус е известен също като "Утринна Звезда" в Новия завет, която обърква въпроса още повече.                                                                            

                                                                                                               
Но преди или по стар или нов завет, Венера е известна като "Утринна Звезда." Платон, които се смята, че се е родил в 428 г. пр.н.е. и затова предшества Новия Завет и някои от пренаписване на Стария завет, пише в своя работи призова Тимей :
Време, тогава, и небето се е появил в същия миг, за да може, след като е бил създаден заедно, ако някога е имало да бъде разтваряне на тях, те биха могли да се разтваря заедно. Тя е в рамка по образец на вечната природа, че тя може да прилича това, доколкото е възможно; за модел съществува от вечността, и е създал небето е била и е, и ще бъде, във всички времена. Такава беше ума и мислеше за Бог в създаването на време. Слънцето и Луната и пет други звезди, които се наричат ​​планетите, са създадени от него, за да се разграничат и да се запази броят на време; и когато той е направил своите няколко тела, той ги поставя в орбитите, по който в кръга на другата беше револвиращи - в седем орбити седем звезди. Първо, това е Луната в орбита най-близо до земята, и следващата слънцето, във втората орбита над земята; След това дойде зорницата и звезда свещен за Hermes, движещи се в орбита, които имат равен бързина със слънцето, но в обратна посока; и това е причината, поради която слънцето и Хермес и Луцифер изпревари и са застигнати от всяка друга.
Платон ясно тук се говори за Луцифер като действителната планетата Венера, с Hermes като планетата Меркурий ", движещ се в орбити, които имат равен бързина със Слънцето"
Оказва се, че мизогиния на ранните слънчеви култове и по-късната римска църква може би е имал роля в свързването на женската Венера със Сатаната:
Има и много предхристиянски митове и алегории, които включват истории за Луцифер, който е латинското име на гръцкия Eosphoros. ... В най-старите зороастрийски алегории, Митра е трябвало да са завладее планетата Венера. В християнската традиция, Michael побеждава Луцифер.
Така ние виждаме, че в зороастрийски мит слънчевият възкръснал бог Митра побеждава божественото женско, представлявано от Венера, точно както на Архангел Михаил в по-късно християнската митология завладяват Луцифер. Слънчевата култове, на които Christian е само най-новите, се страхува, митичният силата на божественото женско и може би това е една от причините за объркването над истинската самоличност на Луцифер.


Read more: http://www.beliefnet.com/columnists/astrologicalmusings/2009/07/lucifer-satan-or-venus.html#ixzz3StnFeype
                                                                                                           
„Земното кълбо, устремено от Духа на Земята и неговите шест Помощници, получава всичките си жизнени сили, живот и мощ от Духа на Слънцето чрез посредничеството на Планетните Дхиани... те са неговите пратеници на Светлината и Живота“.
Подобно на това, както всяка от Седемте Области на Земята, всеки от седмината Първородени (Първоначални Човешки Групи) получава своя светлина и живот от свой специален Дхиани – духовно, а от Двореца (Дома, Планетите) на този Дхиани – физически. Същото става и по отношение на седемте велики Раси, които се раждат на нея. Първата се ражда под Слънцето; Втората под Брихаспати (Юпитер); Третата под Лохитанга (Марс с „Огнено тяло“, а също и Венера или Шукра); Четвъртата под Сома (Луната, така както и нашата Земя – Четвъртата Сфера, родена от Луната и намираща се под нейно влияние) и Шани, Сатурн3, Крура-лочана (притежава лошо око) и Азита (Тъмен); Петата е под въздействието на Будха (Меркурий).
1 „Идолатр.“, II, 373.
2 Науката твърди, че Венера получава от Слънцето два пъти повече светлина и топлина, отколкото Земята. Така тази планета, предвестница на изгрева и залеза, най-лъчезарната от всички планети, отдава на Земята, според това твърдение, една трета от запаса, който тя получава, и оставя за себе си две части. Това има както окултно, така и астрономическо значение.
3 „Както горе, така и долу“ е основната аксиома на окултната философия. Тъй като Лотоса е седмичен, т.е. в целия Космос той се проявява като седем Лотоса под седем различни форми, или както казват учените брамини „всеки от тях е централна фигура на едно от седемте главни разклонения на Религията на мъдростта“; и тъй като седем принципа, отговарящи на седемте принципа, които съответстват на седемте състояния на Праджна или Слънцето, са свързани със седемте състояния на Материята и седемте вида енергии, делението трябва да е еднакво по отношение на всичко, засягащо земята.
Същото е по отношение на човека и всеки „човек“ (всеки принцип) в човека. Всеки човек получава свое специално свойство от своя Глава (Планетарен Дух) и затова всеки човек представлява чрез себе си и седмичност (или комбинация от принципи, всеки от които има начало в свойство на определен Дхиани).
Земята получава всяка действена мощ или сила от един от Седемте Властелини. Светлината излиза от Шукра (Венера), която получава тройно количество и една трета отдава на Земята. Затова те двете се наричат „Сестри-близначки“, но Духа на Земята е подвластен на „Властелина“ на Венера. Нашите мъдреци изобразяват тези два глобуса, при което единият се поставя над Двоен Знак, а другият под него (първоначалната Свастика, лишена от своите четири ръце, или кръст +).1
Както всеки ученик на Окултизма знае, „Двойният Знак“ е символ на мъжкия и женския принцип в Природата, положителното и отрицателното, тъй като Свастиката или означава именно всичко това и много повече. От самото начало на зараждането на астрономията – предадена на Четвъртата раса от един от Царете на Божествената Династия – цялата древност, а също и Астрологията, е изобразявала в своите астрономически таблици Венера като Кълбо, поставено над Кръста, а Земята като Кълбо под Кръста. Езотерически това означава преминаване в зараждане на Земята или възпроизвеждане на нейните видове чрез полово съчетаване. Но по-късните западни народи не са пропуснали да дадат на това друго, съвременно тълкуване. Те са обяснявали този знак с помощта на своите мистици – ръководени от светлината на латинската църква – като означаващ, че нашата Земя и всичко съществуващо на нея е било изкупено от Кръста, докато Венера – иначе казано Луцифер или Сатана – го погазва. Венера е най-окултната, мощна и тайнствена сред всичките Планети, чието влияние и връзка със Земята са особено силни. В екзотеричния браманизъм Венера или Шукра – Мъжко Божество2 – е син на Бхригу, един от Праджапати и ведически Мъдрец, а също така Даитя-Гуру или свещенослужител и наставник на първобитните гиганти. Цялата история на Шукра в Пураните се отнася към Трета и Четвърта Раса. Както казва Коментара:
1 По този начин Венера се изобразява , Земята – .
2 В езотеричната философия това божество е с мъже-женствен род, или хермафродит: оттук е и „брадатата“ Венера в митологията.
„Именно чрез посредничеството на Шукра „двойните“ (хермафродитите) на Трета (Коренна Раса) произлезли от първите „Послеродени“. Ето защо това се изобразява със символа (кръг и диаметър) по време на Третата (Раса) и по време на Четвъртата.“
Това се нуждае от обяснение. Когато диаметърът се среща като един в кръга, означава женствена Природа; първия идеален Свят, самороден и самозаченат от вселенския всепроникващ Дух на Живота – така това също се отнася до първоначалната Коренна Раса. Той става андрогинен с развитието на Расите и всичко останало на Земята в своите физически форми и символът се превръща в кръг с диаметър, от който върви вертикална линия, изобразяваща мъжкото и женското начало, още неразделени – първото и най-ранно египетско Тау: , след което той става , което означава, че мъжкият и женският пол са се разделили1 и се е извършило преминаването в зараждане. Венера (Планетата) се символизира със знака на кълбо над кръста, като чрез това показва, че тя оглавява естественото раждане на човека. Египтяните са символизирали Анкх – „Живота“ със знака на кръга над кръста или което е друга форма на Венера (Изида) и езотерически означавало, че човечеството и целият животински живот са произлезли от божествения духовен кръг и е станало преминаване във физическото мъжко и женско зараждане. Този знак от края на Третата раса има също и фалическо значение, както и „Дървото на Живота“ в градината Едем. Ануки, форма на Изида, се явява Богиня на Живота; и евреите са заимствали Анкх от египтяните. Задно с много други мистически думи и тази е била въведена в тайния език от Мойсей, посветен в мъдростта на жреците на Египет. В еврейския език думата Анкх с личен суфикс означава „мой живот“ – мое битие, – което е „личното местоимение Анохи“, от името на египетската богиня Ануки.
Затова кръстът на християните, ако се отхвърли неговия религиозно-метафизичен аспект, като символ е много по-фаличен, отколкото Свастиката на езичниците. Сравни том I, стр. 51.

2 Египетският кръст е астрономическият планетен знак на Венера, „означаващ съществуване на зараждаща енергия в полов смисъл; той е бил един от атрибутите на Изида, Майката, Ева, Havah, Майката на земята и се признавал за такъв от всички древни народи в една или друга форма на изразяване“. (От съвременен кабалистичен манускрипт.) В един от най-древните катехизиси на Южна Индия, в Президентството на Мадрас, Богинята-хермафррдит Ардханари1 има върху себе си, точно по средата на изображението, египетски кръст, Свастика, „мъже-женствен знак“, за да се отбележи състоянието на Третата раса преди разделянето на половете. Вишну, който сега се изобразява с лотос, растящ от пъпа му – или с Вселената на Брама, развиваща се от централната точка, Нара – е представен в една от най-древните статуи като двуполов (Вишну и Лакшми), стоящ на лист от лотос, който плава във водата, като при това водата се издига в полукръг и се излива през свастиката – „източник на зараждането“ или слизането на човека.
Питагор нарича Шукра-Венера Sol alter, „другото Слънце“. От „седемте Дворци на Слънцето“ дворецът на Луцифер-Венера е трети в християнската и еврейската Кабала. Зохар прави от него обител на Самаел. Според Окултната доктрина тази Планета е Глава на нашата Земя и неин духовен първообраз. Поради това се казва, че колесницата на Шукра (Венера-Луцифер) се тегли от осем „земнородени коне“, докато конете на колесниците на другите планети са различни.
„Всеки извършен на Земята грях се усеща от Ушанас-Шукра. Гуру на даитите е Дух-Пазшпел на Земята и Човечеството. Всяка промяна на Шукра се чувства и се отразява на Земята.“
Така Шукра или Венера е представена като наставник на даитите, гиганти на Четвъртата раса, които според индуската алегория веднъж са обсебили властта на цялата Земя и разгромили по-малките богове. Титаните на западните алегории също са тясно свързани с Венера-Луцифер, който е бил отъждествяван от по-късните християни със Сатаната. И тъй като Венера, наравно с Изида, е била изобразявана с кравешки рога на главата, като символ на мистичната Природа – символ, означаващ Луната и може да се замени с нея, понеже всички богини са били Лунни Богини – изображението на тази планета се поставя днес от теолозите между рогата на мистичния Луцифер2. Именно благодарение на фантастичното тълкуване на древното предание, че Венера се изменя едновременно (геоложки) със Земята и затова каквото и да стане с едната, става с другата, и че техните взаимни изменения са били многобройни и велики, Св. Августин го повтаря, като отнася някои изменения в очертанията, цвета и даже в орбитите именно към този теологически изтъкан характер на Венера-Луцифер. Той даже отива толкова далеч в своята благочестива фантазия, че свързва последните изменения на Планетата с Ноевия и митичен Потоп, който уж е бил 1796 г. пр. Хр.1.
1 „Индуски Пантеон“, Мур.
2 Атеней твърди, че първата буква от името на Сатаната в древни времена се е изобразявала като дъга или полумесец; и някои католици, добри и свестни хора, искат да убедят обществото, че именно в чест на рогата на Луцифер, напомнящи полумесец, мюсюлманите са избрали полумесеца за свой национален герб. От самото начало на установяването на догмата на римокатолическата църква Венера е била отьждествена със Сатаната и Луцифер или Великия Дракон, въпреки всякаква логика и основание. Както е посочено от символистите и астрономите:
„Асоциацията между Змея и представата за тъмнината е имала астрономическо основание. Положението, което някога е заемало съзвездието на Дракона, показва, че Великия Дракон е бил Властелин на Нощта. Това съзвездие отначало се е намирало в самия център на Небосклона и благодарение на своите размери е получило името Велик Дракон. Неговото тяло се разпростира върху седем знака на Зодиака; и Дюпи, който вижда в Дракона на Апокалипсиса намек за небесния Змей, казва: „Не е учудващо, че такова обемно съзвездие е представено от автора на тази книга като велик дракон със седем глави, който е привлякъл една трета от всички звезди на небето и ги е свалил на земята“. (Станиленд Уек, „Великата пирамида“, стр.79; Дюпи, III, 255.)
Само че Дюпи никога не е разбрал защо Дракона, който веднъж е бил Полярна Звезда – символ на Ръководителя, Учителя и Насочващия, – е бил така унижен от следващите поколения. „Боговете на нашите бащи са наши дяволи“, гласи азиатската пословица. Когато Дракона престанал да е „Полярна Звезда“, водещо звездно божество, той споделил съдбата на всички паднали Богове. Сет или Тифон е бил вече, казва Бунзен, „велик бог, почитан в цял Египет, който е предавал на Властелините от осемнайсетата и деветнайсетата Династия символите на живота и мощта. Но след това, по време на двайсетата Династия, той внезапно бил подложен на гонение като злобен демон, и то дотолкова, че неговите изображения и самото му име са били премахнати от всички паметници и надписи, намиращи се в достъпните граници“. Истинската Окултна причина за това ще бъде дадена на тези страници.
1 „De Civitate Dei“, LXXI, VIII.
Тъй като Венера няма спътници, алегорично се твърди, че Аспхуджит (тази „Планета“) е осиновила Земята, родена от Луната, „която е надраснала своята майка и е причинила много грижи“ – намек за окултната връзка между тези две тела. Управникът на (Планетата) Шукра2 толкова заобичал своето осиновено дете, че се въплътил като Ушанас и Ј дал съвършени закони, които в по-късни векове са били пренебрегвани и даже отхвърлени. Друга алегория в Хариванша казва, че Шукра се отправил към Шива и го помолил да защити неговите ученици даити и асури от войнстващите Богове; и за да преуспее в своята цел, той изпълнил йогийски обред – „поемайки дима на отпадъците, стоейки надолу с главата в продължение на 1000 години“. Това се отнася за силния наклон на оста на Венера – достигащ до петдесет градуса – и до вечните облаци, които я обвиват. Но се отнася до физическия строеж на Планетата. Окултният Мистицизъм има отношение само към нейния Управник, вдъхновяващия я Дхиан-Коган. Алегорията, твърдяща, че Вишну е бил прокълнат от Шукра и затова е трябвало да се въплъти седем пъти на Земята като наказание за убийството на майката на Шукра, е пълна с окултен и философски смисъл. Това не се отнася до Аватарите на Вишну, тъй като те са девет – десетият все още трябва да дойде, – а до Расите на Земята. Венера или Луцифер – Шукра и Ушанас – самата планета е Носител на Светлината на нашата Земя както във философски, така и в мистичен смисъл. В ранните времена това е било добре известно на християните, тъй като един от първите римски папи, Понтиф, е носил името на Луцифер. Всеки свят има своя майка Звезда и сестра Планета. Така Земята е осиновено дете и по-малък брат на Венера, но нейните обитатели принадлежат на своя род... Всички съзнателни, завършени същества (завършените седмични хора или висшите същества) получават от самото начало форми и организми в пълна хармония с природата и състоянието на Сферата, която обитават1.
2 Шукра е син на Бхригу, великия Риши и един от седемте Праджапати, основател на Расата на Бхаргавите, в която се е родил Парашу Рама.
Сферите на Битие или Центровете на живота, явяващи се отделни нуклеи, пораждащи своите хора и животни, са безкрайни; нито една от тях няма прилика със своята сестра-спътница или с някоя друга планета, що се отнася до нейното собствено и специално потомство.2
1 Това съвършено противоречи на Сведенборг, който виждал на „Първата земя на Астралния Свят“ обитатели в дрехите на европейски селяни, а на „Четвъртата Земя“ жени, облечени като овчарки от маскарад! Даже прочутият астроном Хюйгенс се е намирал под грешната представа, че другите планети и светове са населени със същества, тъждествени по вид с тези от нашата Земя, притежаващи същите образи, чувства, същите интелектуални способности, изкуства, науки и еднакви жилища, даже еднакви тъкани за дрехите си. („Thйorie du Monde“.)
2 Това е съвременно тълкуване. То е добавено към древните коментари за по-ясно разбиране от тези ученици, които изучават Езотеричната Космогония, след като са завършили своето западно образование. Най-ранните коментари са твърде изобилни на прилагателни и риторични изрази, за да могат лесно да се усвоят.
Всички притежават двойнствена природа, физическа и духовна.
Нуклеолите са вечни и постоянни; нуклеите са периодични и крайни. Нуклеолите съставят част от Абсолюта. Те са като амбразури в тази черна и непроницаема крепост, завинаги скрита от човешкото или даже Дхианичното зрение. Нуклеите са светлина на вечността, излизаща от нея. Именно тази СВЕТЛИНА, която се кондензира във форми – „Властелини на Битието“ – първите и най-високите сред тях представляват колективно ДЖИВАТМА или Пратяг-Атма (която, представено символично, излиза от Параматма. Това е и Логоса на гръцките философи, появяващ се в началото на всяка нова Манвантара). От тях в низходящ ред – облечени във вечно уплътняващите се вълни на тази Светлина, която става груба Материя на обективен план – произлизат многобройните йерархии на творческите сили: някои от тях нямат форма, други притежават определена форма, а трети, най-низшите (Елементалите) нямат принадлежащи им форми, а се обличат в каквато и да е форма, според съществуващите условия.
И така, в духовния смисъл съществува само единно Абсолютно Упадхи (Основа), от което и в което се изграждат за манвантарните цели безброй основни центрове, където се извършват световните циклични и индивидуални Еволюции по време на периода на дейност.
Вдъхновяващите Разуми, оживяващи тези различни Центрове на Битие, се наричат Хора, зад границите на Великата Планинска Верига, без каквото и да е подреждане, като Ману, Риши, Питри(В тези Станси употребяваме термина Питри, за да се облекчи разбирането им, но в оригиналните станси употребата му е друга и там те имат присъщи им наименования, освен че ги наричат „Отци“ и „Прародители“.), Праджапати и т.н., и като Дхиани-Будди, Когани, Мелха (Богове на Огъня), Бодхисатви(оживяващи (амилахо, както казват монголците) човешки форми.) и други от тази страна. Истински невежите ги наричат Богове; непосветените учени – Единен Бог; Мъдрите, Посветените, почитат в тях само Манвантарните прояви на ТОВА, което нито нашите създатели (Дхиан-Коганите), нито техните твари не само не могат да обсъждат, но даже и нещо да знаят. АБСОЛЮТА не може да бъде определен и нито един смъртен или безсмъртен никога не го е виждал и не го е постигал в течение на периодите на съществуване. Изменящото се не може да знае Неизменящото се, както това, което живее, не може да постигне Абсолютен Живот.                                                                                                                                               Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 13                                                                                              “Сатана” не е еврейска дума, а халдейска, означава “Ненавист” и носи белега на халдейската или вавилонската религия. А името “Луцифер”, както и изхвърлянето на въпросната личност от Рая, заради опита му чрез бунт да заеме мястото на Бога са продукт на една фалшификация на Библията и усилията на множество богослови. Фалшификацията е дело на Йероним (331 – 420), който е преводач на Библията на латински език (Вулгата), проповядващ религиозен фанатизъм и крайна нетърпимост към всичко нехристиянско. Той, възползвайки се от факта, че Исай сравнява вавилонския цар Навуходоносор, поробителят на евреите, със Зорницата (планетата Венера, наричана Хелел – Заря от евреите и Луцифер – Светоносец от римляните) си позволил да изложи на латински началото на ст.12, гл.14 на пророчеството на Исая така:
“Quomodo cecidasti de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris”
(“Как падна от небето, Луцифере, ти, който ставаше в зори”). Същото в българския превод на Библията звучи така: “Как си паднал от небето, ти, Денице, сине на зората”.
Точно на този момент богословите нявгаш възкликнали тържествено: “Падането на луцифер е отбелязано в Библията! За това говори сам Исай!”.
Оригиналният текст обаче е предсказание не за изхвърления от Рая Сатана, а за вавилонския цар, че Бог ще срине царството му:
“… Ти ще подемеш победната песен срещу вавилонския цар и ще кажеш как изчезна мъчителят, пресече се тиранията! Господ съкруши жезъла на нечестивците, скиптъра на владетелите.
Как падна от небето, Денице, сине на зората! Разби се о земята ти, който тъпчеше народите!” – този текст е доста орязан и в българския вариант на Библията.
Не може да се твърди, че Исай говори за изхвърлянето на Луцифер-Сатаната от Рая. Става дума за Навуходоносор и само за него. И тъй като в Библията никъде не пише, че Луцифер-Сатаната някога се е опълчвал на Бога поради прекомерна гордост и желание да седи на трона му и е бил изхвърлен поради това в Ада, то следва да се приеме, че няма нищо такова, особено пък в Стария завет.
Идеята за победения от бог Сатана е много удобно средство за всяване на страх у лековерните християни – “Пазете се, моля, благочестиви овци! Ако вие не се подчинявате на заповедите на господа църковниците, ще полетите като злите ангели направо в Ада” – пише Габриил Антуан Пажес (1854 – 1907) и в думите му има доста истина – църковниците са си присвоили неправомерно всички права за тълкуване на Библията и наричат ерес всичко несъвпадащо с извратените им представи за нея.
В миналото чрез множество напъни християнството успява да се наложи като добре вкоренена официална религия в редица държави.
Простотиите съпътстват християнската църква още от самото й начало. Срещат се:
1/Абсолютен кретенизъм, като например на папа Бонифаций ІV (608 – 615), който бил завладян от натрапчивата идея да превърне всички вярващи без изключение в монаси. Дори целия свят да се покръсти на него пак нямало да му стигне, трябвало накъдето и да се обърнеш, да има само монаси. И то да бе само той кретен и само в това да се изразяваше кретенията им.
2/Тотален разврат. Папа Мартин І (654 – 657) пише:”че почти навсякъде свещениците, дяконите и другите църковни лица затъват в позорните грехове на разврата, содомията и скотоложството”. Има папа умрял от венерическа болест, казва се Агатон (678-681) и не е единственият с такава участ. А има и една курва, преправила се на мъж и запомнена като папа Йоан VІІІ, която по време на религиозно шествие получила пристъп на родилни болки, а побеснелите от разкритието на пола й свещеници в изблик на християнско милосърдие по време на предсмъртната и агония удушили детето й.
3/Алчност. Какво желаете? Зъб от светия, нокът, кост от който и да било апостол или мъченик? А колко сте готови да платите за стърготина от кръста на Иисус Христос? По времето на папа Пасхий І (817 – 824) било положено началото на този бизнес. Било пуснато в производство дори някои части от тялото – не е удобно да ги уточняваме - на свети Йосиф, на Йоан Кръстител и дева Мария. Остатъкът от обрязването на Иисус се появил по времето на Людовик Свети (1226 – 1270) и било купено от Анжуйскоя херцог, брат на краля и изложено в една черква за поклонение. Това с иконите също не случайно е в разцвет, пари се докарват и от това, какво като Бог не дава да се прави кумир и да има идолопоклонничество.
4/Да не говорим за трупането на светска власт.
През Средновековието като краен резултат от всички тези богоугодни дела, се заформя скромната идея, че светът на всяка цена трябва да се състои само и единствено от угодни на църквата, а следователно незнайно защо и угодни на Бога, християни. И за реализирането на тази своя идея, църквата прибягва до всяване на страх у масите чрез зловеща пропаганда – всичко, различно от официалната християнска доктрина е обявено за дело на Нечестивия. На пропагандаторите на това умно хрумване е дадена пълна свобода на собственото им въображение, така че да ръсят каквито им хрумне лъжи и гнусотии, за да набавят нови попълнения, уплашени от сатанинските зверства и треперещи вече за съдбата на безсмъртните си души в отвъдното овци. За църквата тази идея е поредният източник на пари и власт.
Сатаната е обявен за лъжец – не бива да му се вярва, той изисква от подчинените си да му отслужват Смразяващи кръвта ритуали, да бъдат развратни, да убиват… На следващите го също не трябва да се вярва, защото и те като своя господар са много изкусни лъжци. Един вид връзват се ръцете на истинските сатанисти да кажат нещо за себе си, което да се рзличава от мнението на църквата по въпроса.
Ужасната бедност, болестите, непосилните данъци и високата смъртност, обаче изиграли лоша шега на това гениално хрумване. Хората мечтаели за друг, по-добър живот и понеже църквата през Средновековието мислела само за себе си, се обръщали за помощ към Сатаната, за който същата тази църква тръбяла, че давал богатство в замяна на абсолютно подчинение на Мрака, което ставало чрез сделка – продажба на душа. Запазените писмени свидетелства за сключени подобни “сделки” са трагикомични.
Християнската църква, в стремежа си за още и още власт и богатства(от които разбира се най-облагодетелствани са тези, които са най-горе в йерархията), с тези си приказки за същността на сатанизма, неусетно създава една много зловеща форма на сатанизъм, която си съществува успешно и днес.
Наложените по онова време от християнската църква забрана за свободен избор на религия (ако не си християнин, си мъртъв) и за свободно изказване на мнение, както и на широката, граничеща с лудост пропаганда на измислените от същата смразяващи кръвта ритуали, нямало как да не сложат своя отпечатък върху сатанизма. Без достъп до адекватна информация за същността на сатанизма много хора били завлечени от християнската пропаганда, целяща да влее нови вярващи в църквата и да задържи там старите вярващи, за да може да преуспява последната. Наистина никой християнин не би застанал срещу църквата, ако смята, че тя и християнството го защитават от всичко зло, от жертвоприношение на децата му и от другите скверни дела на еретиците и в частност на сатанистите. За съжаление психически болни хора превърнали пропагандата в същност на сатанизма, като началото на тази практика съвсем не е поставено от маркиза Дьо Ла Воазен, която извършвала човешки жертвоприношения 1666г. както пише Ла Вей, а доста по-рано.
Интересно е да се разгледа как църквата се справя със създаденото от нея самата положение.
Православната църква си падала по гоненията. Този любим нейн спорт активно бил прилаган върху богомилството, адамитството, манихейството, отшелничеството и други. Православните християни измъчвали еретиците по най-различни начини, за да се откажат от възгледите си. Най-ревностните разпространители на нехристиянски възгледи завършвали на кладата. Най-много патели богомилите, понеже били с най-голямо влияние. Небезивестният за своето време богомил Василий Врач бил изгорен на клада през1111г. И понеже учението на богомилите се смятало за ерес, а църквата не търпяла тогава еретиците, според твърдението на Матей Едески,по времето на Алексей Комнин, десет хиляди еретици били хвърлени в морето, включително и редната баба на Алексей Комнин, а главата на богомилската секта, монахът Нифонт, бил осъден на ужасни изтезания. Брадата на монаха била оскубана косъм по косъм (а тя, по думите на летописците била гъста и дълга), след това, през време на разпита, палачът, който си разбирал от занаята, изтръгнал очите на жертвата си с пръсти. Накрая нещастният Нифонт също бил изгорен на клада. И не забравяйте, християнството е религия на милосърдието.
Обаче доминиканците са по-находчиви от православните, трябва да им се признае. Те изнамерили върха на милосърдието и човеколюбието. Те създали Инквизицията. През 1229г. в Тулуза агенти – доминиканци се разщъкали навсякъде и докладвали за намерени ереси.
За испанския инквизитор Торкемада пък (15век),известен с манията си да избива и новопокръстените християни и с изселването на евреите, освен със стандартното, наследниците на евреите казват, че го мразят повече от Хитлер, защото в Германия евреите се върнали веднага след войната, а в Испания – 450 години по-късно след Торкемадовата смърт.
Манията да се преследват вещици и магьосници обаче съвсем не била създадена, за да се пази спокойствието на средностатистическите християни, както някой би си помислил.
Доста именити граждани били измъчвани и екзекутирани само, за да се конфискува имуществото им. И ако някой инквизитор се опитвал да бъде човечен, също отивал на кладата.
В Германия 220 000 флорина от подобна дейност преминали към джоба на Готфрид Джоан Фон Дорнгейм (неговият братовчед, епископ, изгорил само 900 вещици за периода 1623 – 1631г.). Мъченията в Германия включвали смачкване с тежести, стълба (уред за мъчение, изваждащ ставите на ръцете), къпане във вряща вода и други. Наказанията включвали отсичане на ръце и изтръгване на женски органи с нагрети до червено щипци.
В Англия Матю Хопкинс заявил, че има “списък на Дявола, в който са записани всички вещици в Англия през 17 век”. Както и сенатор Джон МакКарти, той учредил Комитет по проверка на вещиците и печелел от това. И методите за мъчение били не по-малко ужасни от тези в Германия. На съвестта на Хопкинс за 1645г. тежат 68 екзекуции само в Салфорк.
За 10 години Хитлер успял да избие 6 млн. Евреи. Просто е невъзможно да се представи в настоящето скромно съчинение, какъв е потокът от убийства, дело на църквата, продължил 4 столетия и то при условие, че ловът на привърженици на Сатаната е бил (доколкото това е документирано) много по-страшен и по-мащабен от зверствата на нацистите.
Днес съществуват най-различни сатанински църкви.
От средновековните рицари Тамплиери, Розенкройцери и Алхимици произтича Херметичният орден “Златна зора”, чийто клон е култът Зос Киа със съвременен наследник илюминатите от Танатерос.
Алистър Кроули (изпедерасил се наркоман с огромен сакатлък в магията и с избухлив нрав), първоначално член на “Златна зора”, основава своя организация “Ordo Templi Orientis”. Още приживе на Кроули част от последователите му в Англия се отделили от него и създали групи – клубовете “Адски огън”.
На 30 април 1966г. Антон Шандор Ла Вей, следвайки ученията на френските Тамплиери, клуба на Адския огън – Англия и херметичния орден “Златна зора”, създава първата официално призната църква на Сатаната в САЩ. От нея се е отделила общността “Храмът на Сет”, чийто върховен жрец претендираше, че е определен от демоничните сили за замесник на починалия през 1997г. Ла Вей.
Друга известна сатанинска църква е "Църквата на Страшния Съд", известна повече с името "Процесът". Основана е 1963 г. в Лондон от семейство Робърт Мур и Мери-Ан Маклийн, които променили фамилните си имена и започнали да се наричат Де Гримстън. Отначало те принадлежали към "Църквата на сциентологията", чийто основоположник е Лафайет Роналд Хъбарт. Първоначално "Процесът" приемал съществуването на двама богове - Луцифер и Йехова, но по-късно приема и Сатаната. Всички изброени църкви имат най-различни виждания за това какво е Сатаната (някои вярват, че е антропоморфно същество, други – че е тъмната сила в природата, трети са атеисти), какво е сатанизмът (едни са си все така заблудени от християнската пропаганда и залагат твърдо на кървави ритуали и поругаване на християнски ценности, второто от които не е зле, а други предпочитат личното себеусъвършенстване и развитие и като цяло се откъсват от християнската представа за зло) и какво е сатанинската магия (за едни тя е куп ритуали и заклинания, а според други ритуалите и заклинанията са шарлатанство).


Има и още един вид сатанизъм, според който сатанистът не принадлежи към никаква църква, не се интересува от никакви чужди идеологии и сам решава в какво да вярва и в какво не.
                                                                                                                                                                                                   
                                                                   http://fishcalledsanda.blogspot.com/