вторник, 7 юли 2015 г.

Ферма за енергетични донориВсички същества имат нужда от енергия. Ако изхождаме от това, че част от негативните същности обитават нематериалния план и се хранят с известен диапазон от достъпни енергии, по какъв начин те си подсигуряват “прехраната” ?
Най-лесният начин е просто да паразитират върху друга същност, като постоянно я подтикват да отдава енергията, която е способен да приеме паразитът. Но в по-глобален мащаб трябва да се построи ферма за енергетични донори и чрез подходящото й управление да се оптимизира “добивът”.
Когато става дума за отдаване, не се имат предвид загубите на физическа енергия при изпълнение на някаква работа – този вид енергия попада в материалния план. По-интересното е излъчването на нематериална енергия – енергията на съзнанието…
Съзнанието на всяко живо същество представлява своего рода “генератор” на определен диапазон честоти. Съзнанието, както и аурата постоянно вибрира – в това е неговата същност. Колкото повече същности – толкова повече енергия те генерират в постоянен режим. Въпросът е в спектъра и амплитудата на вибрациите й. Всяка същност има специфичен спектър на променливи и зависи от външните събития, както и от вътрешната работа на самото съзнание. В общия случай те се свеждат до това, че възприетото като негативни емоции е с нискочестотни вибрации, а вибрациите на всичко, което се отнася до позитивните емоции, са високочестотни. Привеждат се дори някои цифри в херцове, но нещата са малко по-сложни.
Например към какви вибрации да се отнесат емоциите на смеха или например енергията на оргазма ? Освен това не е задължително вибрациите на съзнанието да се съпровождат с емоции : те присъстват постоянно, дори когато съществото не върши нищо. И се променят в процеса на мислене.
Светиите неслучайно имат нимб над главата – той е проява на вибрациите на съзнанието, видими в зрителния диапазон. Тоест дори когато е в покой, съзнанието изработва много високочестотни вибрации и така оказва непосредствено влияние върху всички околни, попадащи в зоната на действие на аурата.
Въз основа на наблюдение на вибрациите могат да се направят някои изводи.
Амплитудата на вибрациите доста тясно е свързана с честотата – колкото по-силно (визуално) е проявлението им, толкова по-ниска е честотата. Енергията на ниските вибрации е в голямата амплитуда и в малката честота ; енергията на високите вибрации е във високата честота, но малка амплитуда. С други думи, всички взривни емоции са нискочестотни вибрации на съзнанието, предадени на нивото на тялото ; силата на движенията на тялото е пряко свързана със силата на безконтролно колебаещото се съзнание. Затова такива емоции като смях/кикот имат вибрационна съставка, близка до емоцията на гнева. Оргазмът е грамаден изблик на нискочестотна енергия, замаскирана като екстаз на цялата нервна система. И въобще, много загуби се маскират като наслаждения и именно така те стават желани.
Второ, вибрациите на тялото определено са свързани с вибрациите на съзнанието, макар че не е едно и също. Наблюдавайте околните – например по спирките в състояние на очакване. Как мърдат ръцете, краката, пръстите им – в безконтролно състояние, на пълен автомат. Освен изпълнението на основни функции по осигуряване на жизнените функции, тялото постоянно вибрира на различни места и това може да се забележи в моменти на пълно отпускане. Токът на енергиите, течащ по тялото на определени места се блокира и настъпва вибрация. Човек ги забелязва само защото в моменти на отпускане/спокойствие честотата на вибрациите на съзнанието нараства и потокът енергии, преминаващ през тялото, все още се намира на друга честота, докато не настъши пълно отпускане.
Отпускането, спокойствието е метод за кратковременно изместване на вибрациите на по-висок диапазон, но не и в безкрайността. Може да се каже, че всеки има своя минимум и максимум от честоти и тези граници са относително стабилни. С други думи, намирайки се в постоянното спокойствие, можете да пребивавате в зоната на своя максимум от честоти. Но само по себе си спокойствието не е способно да въздейства на самата граница, а ако го направи, то ще е много-много бавно. Разширяването на собствения диапазон е функция на нещо друго. Какво е то ?
Един от основните фактори, влияещи върху това е т.нар. “откритост” – т.е. способността да се приемат възможните външни вибрации и взаимодействия. Човекът има система от чакри, всяка от които е отворена в известна степен. Част от чакрите вибрират на по-ниски честоти, друга част – на по-високи. Излиза, че в известен смисъл човекът е своего рода музикален инструмент, който чрез своята конфигурация “свири” на различни честоти и може постепенно да се пренастройва.
Всеки обаче има своите слаби места – струни, които могат да се дръпнат, предизвиквайки предопределени реакции. Тези реакции са свързани с неспособността да се приеме нещо, предизвиквайки своего рода нискочестотен резонанс. Колкото повече такива места и струни има, толкова по-лесно е да се извади човекът от равновесие и съответно да се постави в състояние на дисбаланс.
Друг фактор са фиксацията и очакването. В известен смисъл всяко очакване прилича на опъната струна на инструмент, която се задържа със сила, като понякога се усилва налягането, когато желанието нараства. Периодично струната се отпуска (настъпва срив), след което се наблюдава вибрация с висока амплитуда и сила. Премахвайки очакването, започва свободно приемане на външните събития без различен резонанс към тях и съответно преминаване на съзнанието към друг честотен диапазон.
                                                                                                             
                                                                                                                      

Устройство на фермата

Организацията на фермата трябва да е многопланова, обхващаща всички сфери. И при това е желателно управлението й да се осъществява от самите хора, без ни най-малка намеса и загуба на енергия за управление отвън.
Един от най-главните необходими фактори е ограничаването на знанието. Истинското знание позволява да се разбере работата на мирозданието и съoтветно дава възможност за вписване в него. Вместо това е необходимо да се предложи неразбиране и породен от него страх, система от лъжливи знания ; трябва да се контролира и да се развива науката строго в нужното направление. Може да се убиват всички носители на истински знания, както това се е правело във времената на инквизицията. Освен това е необходимо генетично да се ограничи способността за мислене и осъзнаване. Най-критичен фактор е затварянето на канала за връзка с висшия Аз, за да се минимизира протичането на знания. Това се прави с помощта на генетични методи от типа на “разреждане” на ДНК с “отпадъчни фрагменти”, намаляване на броя на разклоненията на ДНК и на хромозомите.
Освен това са добавени/усилени някои елементи от типа на възела ревност/завист, а на нивото на първичните програми при мъжете е записан “неутолим сексуален инстинкт”, докато при жените често това е “ненаситност в материален план”. Първичните програми се преодоляват много трудно.
Когато науката не може да бъде удържана, тя трябва да се насочи по лъжлив път – например както е била подадена частична дезинформация от сандъка на Нютон, попаднал при Юнг. Или чрез отстояване на лъжливи теории от рода на теорията на относителността на Айнщайн. Затова технологии пък като електрониката много добре се вписват, защото дават възможност за реализиране на системата на контролирани медии, телевизия, радио. Както и да се организира система за излъчване на мобилни/Wi-fi и други вълни, влияещи на здравето…
Цялата система на обучение трябва да бъде контролирана и съответно да се подават знания, които не я рушат, а я поддържат.
Следващата стъпка е да се осигури система на неравенство и конкуренция между хората. Това се осъществява с помощта на проекта “цивилизация”. Тоест преминаване от отношения, когато човекът живее в хармония с природата и взема от нея всичко, което му е необходимо, към отношения, когато използва природата за своите цели, но самият източник се отделя от хората, въвеждат се отношения на собственост, контрол над разпределението и други ограничаващи фактори. Въвеждат се парите като инструмент за използване на труда на другите, за своего рода контрол над тях.
Необходимо е 90% от населението да се държи в състояние на полунищета – тогава те се намират в пълна зависимост от удържащите фактори. Но в същото време имат илюзията, че притежават нещо и се страхуват да не изгубят и него. На останалите трябва да се внушават ценности като кариерен растеж и илюзията на благата, с които те могат да се разпореждат и частично да разпределят, управлявайки другите. Всичко е под пълния контрол на йерархическата структура на властта.
С други думи, на едни се осигуряват страдания, на другите – борба със себеподобните. Властите трябва да създават всички инструменти, които да поддържат тази борба във вид на армия, полиция, данъчни и т.н., плюс това да държат всички в страх.
Следващата стратегия е разделяй и владей. Обществото трябва да се сплоти чрез посочването на вътрешен и външен враг. Непрекъснатата война в цялата история отразява нещастията и ликуването на победителите. Енергията на страха от убийството на себеподобните е отлично подхранване. Идеите на патриотизма, героите – всичко работи за това. Освен това войната нулира натрупванията и всичко започва отначало. Вътрешната борба се създава на ниво принадлежност към партии/лидери/религии и т.н. Не е важно какви светли идеали те носят, главното е да възпитават в непримиримост към идеалите на другите. Необходимо е населението да бъде отслабено – да е потисната волята, да усеща болка, за да попадне в зависимост. Осъществява се в 2 направления.
Първото е да се създаде нездрава система на хранене и на съществуване. Да се дават култури за отглеждане, които организмът трудно преработва, а което не се преработва, да се натрупва във вид на неорганични отлагания, които водят до болести. Второ – да се създаде медицина, която да създава илюзия за лечение, т.е. борба със симптомите, а не с причините. Да се стимулира системата за използване на химия и всякакви неорганични материали.
Плодете се и се размножавайте. Стимулиране на броя на съзнанията и съответно на генераторите плюс сливане на сексуалната енергия.
Необходимо е в умовете на хората да се рисуват пъстри картини от типа “top of the world”, основани на пълното потапяне в материалността и собствеността, стимулирайки тяхното постигане, като възможностите при това се ограничават. Да се финансират само програмите, които поддържат системата на ограничения или още повече ги ожесточават, увеличават броя на нереализираните желания.
Друг елемент е системата от хазартни и компютърни игри, както и системата на феновете. Стадионите са места за събиране на големи маси от хора, у които се формира привързаност към даден отбор или спортист. Привързаността поражда очаквания, свързани с успехите или неуспехите на отбора и съответно – на ментални загуби. По този начин се осъществява асоциация с външните събития, върху които няма въздействие, но от които съществува зависимост.
Телевизията също трябва да е изпълнена с новини за страшни произшествия, с филми с откровено жестоки сцени, да се формира система на съпреживяване с главните герои, с техните нещастия и радости, които частично да заменят собствения живот. Много развлекателни програми трябва да извличат от хората емоции, показвайки откровено глупаво поведение или посредствени личности. Системата от концерти и музиката трябва да са приведени на долни октави, за да могат хората да резонират с нискочестотните колебания и съответно да привеждат съзнанието си на същите вибрации.
Хората трябва да живеят по разписание : да стават рано, да ходят на работа/училище. Разписанието задава нови ограничения и дава нови инструменти за въздействие и натиск върху хората; освен това то отклонява от естествените ритми. Самото разписание също формира някои “задължителни” цикли, когато се формират шаблони на поведение, когато животът без всекидневната задължителна работа е немислим. Самото понятие работа и наемен труд всъщност е елемент на робството, когато се реализират не собствените желания , а желанията на работодателя.
Проектите могат да бъдат много и различни, те се променят във времето, но главното е хората да ги приемат и реализират самостоятелно. Приемането на първо място минава през личната изгода : или като инструмент за реализация на лични желания, или като такъв за получаване на удоволствия, дори това да става за сметка на другите.
Какво ще излъчва – страх или любов, е индивидуален избор. От всеки един зависи как той ще въздейства на околните чрез излъчване на вибрации в околната среда. И въпросът с доенето е прост – докато има мляко, ще се намират същности, които да го събират, съответно да въздействат на фермата със своите методи.
Изменението на общия фон на вибрациите ще доведе или до неспособността им да се хранят, или до нуждата да преминат на по-високи честоти, което е еквивалентно на преминаването сред любящите: страхът се подхранва от страх, а любовта – от любов…                                                                                                        
    Първоначално сред египетските жреци се появил изключително негативнен, паразитен феномен - хомосексуализъм, педофилия и гей браковете. Смисълът на този феномен е фактът, да се възстанови силата на тези хора към горния енергиен поток и да се изключат от долния (Earth Energy). Енергията е разделена на два основни потока: горен и долен. Всичката наша жизнена сила, за да постигнем целите си, убеждения, мисли, идват от дъното на енергийния поток. Това означава, че един от дънните функции стрийм правилно, може лесно да реализират своите идеи и който не работи правилно - той губи тази способност. Долия енергиен поток постъпва към енергийното полена лицето през първата чакра, наречена Муладхара. Тя се намира в зоната на слабините, където е ануса. Разбира се, лошата работа на чакрите не винаги е свързана с хомосексуализма и педофилията. Разговори Енергоинформатика разсъждава така, че момчето трябва да бъдат приведено/възпитавано в мъж за да се избегне "женственост", тъй като това ще е в ущърб на неговата сфера на енерго-информационно поле. По този начин, ще разгледаме работата на първата чакра при тези нестандартни хора. По време на анален секс, активния хомосексуалист се "свързва" с енергията на пасивния  и поглъща енергията му. Сега знаем, че педофилите са хомосексуалисти и похитителите на енергия. В момента този вирус "инфекция" расте с бързи темпове. Особено тя идва от западните политици и дори руски. Собствениците на голяма енергия са най-вече - Вирджински хора и деца. Ето защо в Европа искат да наложат легитимностт и на двете страни, одобрени в педофилия. Разрушителните тайни общества, насърчават силата на хомосексуалистите, с цел да имат послушници и управляеми марионетки, с разстроен поток от енергия, които ще са склонни да правят погрешни решения и грешки през целия си живот. Някои политици съзнателно подклаждат хомосексуалисти, които са загубили енергията Муладхара, така че те правят грешки, които носят на "майсторите" радост. Както се оказа, дъгата - е емблемата на "гей мафия". Те имат силата и финансова подкрепа от целия свят чрез медиите, банкери, политици и т.н. Поради това, те заграбват все повече и повече територия. Пропагандата на хомосексуалисти, е пряко свързана с плана за "Златен милиард". Между другото, те се считат за идеални роби, хора без пол (хермафродити), от гледна точка на тайни общества. Тази идеология се разпространява под прикритие, мода, толерантност, либерализъм, както и много други фактори. Популяризиране на тази идеология като цяло че те са "хомосексуалист". В медиите, тези хора трудно "Връзки с обществеността", които ние толкова ясно. Всичко включено, както се казва, "в обичайния бизнес", въз основа на плана Овертон. Те правят това скрито, подло, и най-важното - бързо. по пътя на изкуствен авторитет  (в психологията), или с помощта на теорията за латентния хомосексуализъм  на Зигмунд Фройд. Което обяснява, че човекът, който презира и осъжда "педераст" е латентен "педераст" а неутралното отношение и пропаганда  е знак за толерантност и смелост. Също така, си струва да се знае на обмена на енергия се случва дори когато общуват. Ръкостискане - мощна, доброволна размяна на енергия. Заключението е, че комуникацията с тези, посочени в темата, хора, не води до нищо добро. Още преди революцията, заобиколен от руски офицери са взети, за да се отърси от китката, а не ръката. И ако някой е нарушил този обичай, не е било необходимо подозрение. Ръкостискане, първоначално възниква като подчиняването на пасивна, активна гей (младши трябваше да деформира надолу и се разклаща палеца си след своя старейшина простря обяви готовността на полов акт). В Китай, като поздрав се прави поклон, което е много по-грамотно по отношение на енергията. По мое мнение, на първото място, трябва да се предотврати появата на такива хора в правителството и държавните структури, а за педофилия - прилагането на смъртно наказание.                                                                                                                                                                    http://antimason.ru/                                     

Няма коментари:

Публикуване на коментар