четвъртък, 31 декември 2015 г.

"Пeсoглавци", или Рицари на Абог Ра - 2ч.

                     http://ja-tora.com/evreiskaya-nevesta/

Казахме вече, че съвременните религиозни култове са синкретично производни, получени от компилация на рамейското Раав в Ра и арианската вярата в Aрa. Ето защо рамейский ТеоС РаоХ = ТСРХ и неговия ариански антагонист ХРСТ = Христ са обединени в Евангелията, които са компилация, смесване на рамейски и ариански религиозни текстове в един герой, единен персонаж на който, обаче, е поставено арианското име Христ(-ос). Ето защо думите на Христос в различните евангелия често си противоречат: само едни слова са изречени от ТеоС_РаоХ(-ом), а други от неговия антагонист Христос. В Отк.3:14 думата "Амин" представлява титул, както утвърждават днес bibliisty Христос. Доколкото ние винаги винаги вземаме в пред вид синкретизма, смятаме, че "Амин" не е заглавието на Христос а на ТеоС_РаоХа.

 Оказва се, че ако следвате арианската доктрина, то в Отк.3:14 словото

Аминь = Христ (1.8)

Ако се ръководим от рамейската Раав, то в Отк.3:14 словото

Аминь = Теос_Раох (1.9)

Замествайки във формулата (1.7), вместо думата "Амин", неговото значение от (1.8), получаваме:

Алексаменос = Алекс_Амен_Ос => Алекс_Христ_Ос = Алекс_Христос (1.10)

Замествайки във формулата (1.7), вместо думата "Амин", стойността на (1.9), получаваме:

Алексаменос = Алекс_Амен_Ос => Алекс_Теос_Раохос = Алекс_Теос_Рекс (1.11)

От (1.11) следва, че името на Разпнатия, изобразено на фигура 30, може да се представи в съответствие с Отк.3:14 в рамейска традиция като Алекс_Теос_Рекс. Припомнете си, че на табелката при разпъването на Христос от римляните беше указана неговата титла като Rex Iudaeorum, или на кирилица   Рекс Иудaеорум, което се превежда като "Цар на юдеите" (т.е., "Rex" превод на думата "цар") Тъй като Христос на иконите се изобразява антропоморфно (в човешка форма), както и въз основа на горните съображения, че в  Отк.3:14, става дума именно за  Теос_Раохе, а не за Христос, така можем да заключим, че Фигура 30 изобразява разпятието и предшественикът на антагониста на Христос, а именно,  ТСРХ(-а) = ТеоС_РаоХ(-а) =Алексаменос(-а) = Алекс_Амен_Ос(-а) = Алекс_Теос_Рекс(-а) Имайте предвид, че тъй като Теос_Рекс се превежда на модерните езици като Бог-Цар, надписа на  Рис.30 може да се преведе по следния начин: "Всемогъщият Господ на славата (Алекс)Бог-Царь (Теос_Рекс) Свято Распнат " От друга страна, думата Амин е вид разновидност, огласовка на думата Аман, позната ни от Библията в книгата на Естир. Думата "Аман" се превежда с Речта Ра като  Ам_Ан = като "човек на действието". Аман е командира и съуправител на библейския цар Артаксеркс на Персия. Имайте предвид, че Персия е днешен Иран, имащ достъп до Каспийско море. Думата "Артаксеркс" може да бъде представена като:

Артаксеркс= Арта_Ксер_Кс = Орда_Касар_КаоС =>Орда Хазарска Ка-Сила, Величие (1.12)

Реконструкцията на събитията показва следното. В Рим, в района на Сий_РааБ(-ия) = РаоСоХ(-ии) на правилата на Рекс, имаме съ-регент, командир на който беше Песоглавеца Рекс-Аман. И двата съвладетеля, а именно "простия" Рекс (отговарящ за гражданските дела) и командира-Рекс-Аман бяха Раями покланяха се на Абог Ра и служиха на Рим. В един момент, "простия" Рекс се оженил за някакво младо момиче Эсфири = Эстер =Астер = Астра, която е била тайна aрианка, т.е. била е в тайна секта на арианите, които се поклониха Aру. Эсфир имаше един роднина на име Мардохей. Да обърнем внимание на това име. Факт е, че в много европейски езици, думата "морд" = "морт" означава "смърт", "убийство". След това името "Мардохей" означава:

Мардохей = Март_Ох(-ей) = Морт_Ох(-ей) – «владика на смърта и убийствата» (1.13)

По този начин, името "Мардохей" на Речта Ра означава "главен убиец." Имайте предвид, че думата "март" е вариант на огласяване на думата "Морт", което означава, че месец "март", е наречен така, защото по негово време, през март е станало убийство. Ще обърнем внимание на още един важен момент. Фактът, че буквата "Т" превключва на буквата "ф", например:  Томас => Фома, Теодор => Феодор, Федор, Бартоломей => Варфоломей и  т.н. Междувременно буквата "ф", от своя страна, може да се прехвърли към буквата "п", например:Босфор => Боспор, Федор =>Петр (доказателство: думата "Петр" дава деривати/производни "Патер", "Падре", което означава, "Баща". От друга страна, немската дума "баща" звучи като "Vater/Фатер" следователно очевидна идентичност на думите "Патер" и "Фатер" означаващи едно и също нещо, и затова "п" тук става "ф ") Получихме схема на прехода на буквите:" T "<=>"Ф  "<=>"П "Тогава думата" март "може да бъде представен, както следва:

март = мрт => мрф => мрп <= обратное прочтение дает = прм = пурим (1.14)

Формула (1.14) е установила,  важно езиково отношение еврейската дума "Пурим" е просто обратната тълкуването на думата "март", като се вземат предвид променливостта на прехода на буквата "т" в буквата "п" в старите езици. Наистина, еврейския празник Пурим често се пада през месец март, когато в действителност, настъпва и убийството. Мардохей, чрез Eстир се промъкнал в двора на  Рекс, където той започнал да проповядва арианството. 

«Еврейская невеста», Рембрандт


Остарелия Рекс под въздействие на внедрената млада еврейка Есфир и Мардохей упада в арианската ерес и предал Раав, тайно се обърнал в арианството. Ето защо, той от Рекс, той се е превърнал ариански Асуир/Артаксеркс => "Хазарска Орда  Ка-Сила, Величие," а управляваната от него област Рима Сий_РааБ(-ия) = РаоСоХ(-ии) са станали езикови антагонисти <= БааР_йиС(-ия) = «Персия» и ХоСоаР (-ия) = «Хазария».Доколкото  Хазария в днешното представяне на историческата наука е област обхващаща приКаспийските степи до региона на Северното Черноморие и Киев, делтата на Волга, граничеща с Иран, наричана по-рано Персия, а името на града "Астрахан" лингвистично произлиза от името Ищар дьо Ротшилд, "Astra" = "Естер" = "Есфир", свързването на библейските събития от книгата на Естир по местоположение подсказва че: събитията са се случили в столицата на Персия - Хазария в Итил = Сарая-Бату = Астрахан, 

Институт еврейских жён
                      
                  
- Актрисата Олга Чехова – любимка на Хитлер и шпионка на Сталин

където царува младата йудоарианка  Астра = Эстер = Эсфир омъжена за застаряващия римски губернатор  Рекс (по насоки на "Института за еврейски булки"), и той потънал в юдоарианската ерест, превърнал  римска провинция в Хазарска Орда. Ако името "Асуир / Артаксеркс" се прочете наобратно, получаваме:

Артаксеркс <= сий_Хор_Ос_Кат_Ара = сий Хорс_Катар – «сущая Хора сила, Кат Ара» (1.15)

Тъй като Хор е "череното слънце", то обратния прочит на думата "Артаксеркс" показва, че той е "въплътено същества =" черното слънце " Катар (-ин)", т.е., той изповядва вярата в Катарското черно слънце. Неговата съуправител, Псеглавеца Рекс-Аман като пълководец е останал верен на Раав и Рим, но тъй като е научил за арианската конспирация, решава да унищожи всички, ариани- йудеи, може би като съуправител на Асур/Артаксеркс/Астерикс, предали Раав и превърнали се в юдео-ариани. Много е вероятно, Псеглавеца Рекс-Аман да е получил, нареждане за разрушаването на арийските-евреи директно от Рим. Това обяснява защо Артаксеркс заповядва именно на юдеите да убиват привържениците на Рекс-Аман: на Артаксеркс просто никой друг не би се подчинил, защото войниците се покланяха на Sun Ra, и така са на разположение на командира Песоглавеца- Рекс-Аман и те не се подчинила на Асура Артаксеркс. Всъщност, имаме религиозен бунт: арианите-иудеи, възползвайки се от предателство на Артаксеркс към Раав чрез изричното му съгласие и одобрение въстанаха срещу Рим, те убиха командира Аман(напр. Немцов- историята се повтаря без развитие през вековете) и намиращия се в района римски гарнизон войници. Така започна арианския религиозен бунт срещу Рим и Раав, което е отвъд разглеждането на тази глава. Библейското име "Артаксеркс" също може да бъде представено, както следва:

Артаксеркс = Арта_Ксеркс = Орда_Хрх (тъй като буквата «х» в латинице звучи като «кс») (1.16)

През Средновековието, когато в действителност, е създадена кирилица и латиница, правописни правила все още не са твърдо установени, често латинските букви са се включвали в текстове на кирилица и обратно. Словото Хрх може да се напр. като Хорхе (Испанска версия)= Хорхий = Георгий.  Имайте предвид, че в испанския буквата J звучи като руското "х". Ето защо, например, думата  Хорхе през Средновековието, често се е записвала на латиница под формата Jorje, а последната прочетена по правилата на кирилицата (където J се чете като "и", "й") дава "Юрий." Имаме фундаментални съотношение при латинско и кирилическо прочитане:

Ксеркс = Хрх = Хорхе = Jorje = Георгий = Юрий (1.17)

Това означава, че Артаксеркс е Орда-Юрий. Сравнявайки формулите (1.12) (1.15) (1.16) (1.17), можем да заключим, че:

Артаксеркс = Орда_Хазар_Хаос = сий_Хорс_Катар = Орда-Юрий (1.18)

От (1.18) следва, че Ордата, хазарите, Катар и  Ординеца  Юрий известен в историята като "Долгорукий" - е концепцията за същия хронологичен период, което означава, че те имат съвместно съжителствуване в едно и също време и след това изкуствено са разделени едно от друго и са разделени от историци в различни точки по оста на времето за покриване на незапълнени хронологични пропуски в резултат на предприетия от арианите опит да се скрие завинаги от потомците, т.е., от нас с вас, скъпи читателю, тези времена, когато на Земята е рай и хората по нея се покланят на Sun Ra като Всевишния.
Имайте предвид, че никонианците създавайки през XVII - XVIII век синкретичното православно християнство, и отрицателната дума "Beast/Звяр" имаща значение стойност в Речта Ра "сий_Евер" = ", който е въплътен Aр" се идентифициран от тях не с въплътения Horus-Христ, а с образа на Разпнатия Анубис син на  Авога Ра Теос_Раох.   Т. е.  концепцията за "Звяра" = "сий_Эвер" обозначаваща всред римляните - рамейци дошлия през 1666 г. сущий Змей-Ара = Хора_от_Ада = Христ първоначално Rayami разпънати на змия дърво прелъстил Адам и Ева, за да се прикрие значения изместен от змията в животните на бозайници, кучета. Същото нещо се видяхме по-горе, когато инквизиторите и Хименес де Ланда, нарекли "Псеглавца" Раэл_Теох_Элосох с лингвинистичното слово антагонист "Кецалкоатъл". В същото време, както испанските инквизитори в Америка и никонианите в Русия, имплицитно и едва доловимо всели идеята, че "The Beast/Звяра" - това не е змията, не дракон, а именно "разпнатия Анубис", което в действителност е арианска лъжа, за разобличаването на която ние многократно ще се врнат.
Уравнение (1.2) показва, че фразата "Теос_Раох" може да се получи при прочитането наобратно на арианското прозвище "Песоглавци", а именно, думата "Христофор". По методът на езикова реконструкция ние открихме, че в Речта Ра  името "Песоглавц" -Христофор звучи при обратно прочитане като Раптос_Раох = Рааб_Теос_Раох, или «раб» Теос_Раох реконструкция религиозни вярвания на древен Египет, Рим, включени в Рая, а оттам и реконструкция религия на Рим, където Abogu поклониха Ra = Sun Ra и Неговото въплъщение, Разпнатия и възкръснал Син на Ra = Teos_Raoh (у), Анубис, който е описван като човек с глава на куче, защото той е изпратен от Ra на земята с намерението да служат на хората като куче, даде живота Си за тях на кръста, за да изкупи греха. Именно за вярност, лоялност към хората Анубис е изобразяван с глава на куче.
Странният изображение оценка "Pseglavtsa" представители днес Православната църква в Русия. Така например, свещеникът Александър Чернышков на въпроси на своите енориаши около иконите и фреските на "Псеглавеца" заявил, че образът на св. Христофор с кучешката глава е дошъл от коптската църква (т.е. от Египет), която все още е еретична и в началото на християнството е съхранила много големи остатъци от езическото и "демонично в кавички идолопоклонничество към Анубис"
Несъзнателно, Православната свещеник признал за приемственноста на до-никонианската църковна традиция в Русия, известна като ропта, древните традиции на пирамидите в Египет, които се покланяха на Солнцето Ра, което според А.Чернышков е "демонично идол поклонение на Анубис." С тази логика, се оказва, че  на "демоничния идол" се е покланял и Свети Макарий Унженски, Makarieva основател на Макаревския манастир, в който все още е запазена древната фреска "Pseglavtsa", представен от нас в Фиг. 21, както и много други, в Русия, в Европа, в Египет, в Съединените щати, до средата на ХVIII век, както е видно от запазеноя набор от икони и стенописи. Всичко това означава, че известната църква "Раскол", за която днес, никой не може да каже нищо, в действителност, е радикална промяна в религиозната парадигма, където вместо поклонение към Слънцето Ра на човечеството чрез лъжи и насилие е наложен арианския култ към Ката-Змея,  наричан днес Христос, за който ние ще говорим нееднократно и по нататък.

Фиг. 31 'египетския бог "Анубис под формата на куче. Статуетка на гробницата на Тутанкамон
В действителност, именно заради "човеците" и за тяхното спасение Анубис е отдал живота си на кръста. Тогава истинския воин - свещеник се покланял на Абог Ра и Неговия Теос_Раох(-у) = Анубис, и се наричал в словото-Ра "Рааб_Теос_Раох", което означава "слуга на Теос Раох", и това име е реверсирано от арианите чрез обратно четене напротив, и му е дадено събирателнотото понятие "Христофор ", под което сега са всички" Псеглавци "-воини-свещеници на Теос_Раох(-а) = Анубис.

Няма коментари:

Публикуване на коментар