неделя, 2 юли 2017 г.

GIFS 45

                   

ТЪМНИНАТА Е ТЪМНА СВЕТЛИНА (ДУХ) БЕЗ МЪДРОСТ

Една интересна научна гледна точка, която може да се пренесе в езотериката....Защо няма мрак и всичко е светлина ..
Според учените /Уолтър Ръсел пръв стига до това/ няма тъмнина, а има два вида светлина, защото и светлината, и тъмнината имат еднакви вълни, но едната е по-бързо вибриращата вълна, а другата е почти статична, по-бавна вълна.
И тъй като е статична, не вибрира бързо, то ние с нашите недоразвити сетива я възприемаме като тъмнина.
Така че тъмнината е просто непроявена светлина и не я виждаме като светлина единствено заради нашите сетива, които не могат да уловят движението..
Първата, която виждаме като светлина е тъй нареченото материално проявление на вселената, а втората е непроявената светлина, т.е. непроявената Вселена..
т.е. всичко е до нашия телевизор - тъмнина няма, има само Светлина, но ако НЕ можем да я възприемем, видим, разберем..., то за нас става тъмнина, т.е. нашите възприятия я приемат като тъмнина..

Така че ако някой живее в тъмнина, то живее в Собствената си тъмнина..
Няма обективна тъмнина...


https://www.facebook.com/Christine.Kristin?fref=ufi


                     


Всичко е прозрачен common sense... само да можем да го видим..Отразено е навсякъде.
Психологията казва същото: Докато не осъзнаете неосъзнатото, то ще контролира живота ви и вие ще го наричате "съдба". /перефразa на Юнг/

Лечебната психонализа почива на същото - да стигнеш до корена на истинския си проблем, на истинското чувство отвътре и причина, която те кара да правиш това или онова.. и щом го осъзнаеш /проявиш/, то вече си освободен и то престава да те контролира...Don't You Know Yet ? It is Your Light that Lights the Worlds. ~ Rumi / Jalal ad-Din Muhammad Rumi (1207 - 1273)

 Още ли не си разбрал? Това е твоята светлина, която осветява световете.
As the bird flies from the cage when the door is opened because the bird belongs to the air, so consciousness flies to the Real when the cage of material limitation is opened. - Manly P. Hall 

Kaкто птицата излита от клетката, когато вратата се отвори, защото птицата принадлежи на въздуха, така съзнанието излита към реалността(САТ), когато се отвори клетката на материалните (АСАТ - нереални) ограничения.


https://www.facebook.com/sunkeepers.global/Don't You Know Yet ? It is Your Light that Lights the Worlds. ~ Rumi / Jalal ad-Din Muhammad Rumi (1207 - 1273) 

Още ли не си разбрал? Това е твоята светлина, която осветява световете.


" Тъй като материалното състояние е свързано с свойствата на тялото, така че честта принадлежи на тези на душата." Клавдий Птолемей - 100-170. г. сл. хр.


"You will Always Exist in the Universe in One Form or Another." ~ Shunryu Suzuki Roshi (1904 - 1971) " 

Винаги ще Съществуваш във Вселената, в Една или Друга Форма."


Whereas Logic and Objectivity are Usually the Predominant Features of a Man's Outer Attitude, or at Least Regarded as Ideals, in the Case of a Woman It is Feeling. But in the Soul It is the Other Way Round: Inwardly It is the Man Who Feels, and the Woman Who Reflects. 
~ Carl G. Jung (1875 - 1961) 

Докато логиката и обективността обикновено са преобладаващите особености на външното отношение на човека или най-малкото са идеали, в случая на жената, която чувства. Но в душата начина е друг: Вътре е човекът, който чувства и жената, която отразява.


От океана възникващи Извори прекрасни, заливат, Упоритото слънце. Сенките са изчезнали, но мелодията ромоли, А думата е само една. 

~ Алистър Кроули. 1875-1947.


"If you want to travel the Way of Buddhas and Zen masters, then expect nothing, seek nothing, and grasp nothing."
 ~ Dōgen Zenji - 道元禅師. 1200-1253 "

Ако искате да пътувате по Пътя на Будите и Дзен господарите, не очаквайте нищо, не търсете нищо и не контролирайте нищо".


Awareness is an Inner Quality of Consciousness; It has Nothing to Do with Closed or Opened Eyes. ~ Osho / Shree Rajneesh (1931 - 1990) Осъзнаването е вътрешно качество на съзнанието; няма нищо общо със затворени или отворени очи.


Through Our Eyes, the Universe is Perceiving Itself. Through Our Ears, the Universe is Listening to Its Harmonies. We are the Witnesses through which the Universe Becomes Conscious of Its Glory, of Its Magnificence. ~ Alan Watts (1915 - 1973) 

Чрез нашите очи Вселената се възприема. Чрез нашите уши Вселената слуша хармонията си. Ние сме Свидетелите, чрез които вселената става съзнателна за своята слава, за нейната величественост. ~ Алън Уотс (1915-1973)


"The wise man is not surprised by death, he is always ready to leave." -La Fontaine " Мъдрият човек не е изненадан от смъртта, той винаги е готов да си тръгне." - Изворът."The Devil, Who is the Psychological Trainer and Guardian of the Door of the Sanctuary, So that Only the Chosen, those that have Passed the Tests Imposed by the Devil can Enter."

" дяволът, който е психологически треньор и пазител на вратата на убежището, така че само избраните, тези, които са преминали изпитанията, наложени от дявола, могат да влязат."
"To be mature means to face, and not evade, every fresh crisis that comes."

- Fritz Künkel

"Да бъдеш зрял означава да се изправиш срещу а не да избягваш всяка нова сцена, която идва."

Няма коментари:

Публикуване на коментар