събота, 21 март 2015 г.

Антихриста/Шоло-Моно/, винаги идва с думите на Христос и медени обещания за онова, което хората търсят

Каква огромна разлика в методите!
             Луцифериански и Християнски!          
                               
За жалост християнството бе изцяло обхванато от методите на по-хитрия и комбинативния, и то вече в своето наименование Християнство, твърде много се отдалечи от оригинала проявен чрез живия пример на Спасителя.
В полето на живия пример, битката отдавна е спечелена от Христос. Никога Луцифер не може да прояви подобен личен пример, защото той не е такъв, напротив той се проявява в елитаризма, в Трактатите за богоизбраника, в геройстването, във всичко онова, което укрепва гордостта и фалшивия стремеж на човека да стане герой, Бог, известен в небето. Властта, Славата, са все негови качества, които обещава с лека ръка. Митовете за Боговете, Прометей, Икар, Спасителят на човечеството, Героят или Белият конник, всичко това е част от Луциферианската митология. Приказките за Граала, очакваното спасение на това човечество, Крал Артур и какво ли не още.
Цялата ни система на възпитание е положена върху тази луциферианска основа, която цели да изгради само едно – развитие на съзнание за геройстване от луцифериански тип. За да може впоследствие детето да поеме по Луциферианската пътека, да се охитва да стане герой, да воюва, и така се присъединява към Героите от митовете, които кой знае защо никак не допринасят за намаляване на страданието на хората. Те просто са герои – защо – ами за да бъсат герои и да удоволетворят в себе си един луцифериански стремеж за геройстване, властване, богоподражание.
Докато човек не проумее погрешността на тази Луцифериада, докато не се премахне из основи тази погрешна закваска за богоподражание, геройстване и войнстване в бъдещото младо поколение, никога тази планета няма да се успокои.
Винаги ще има по един герой, който ще иска да разбужда стихиите и така да причинява страдания на останалите, за тяхна сметка той ще иска да става герой, но не заради друго освен да утоли жажадата си за слава, богоподражание, чийто импулс дължи единствено на погрешното луциферианско напътстване.
За по-доброто вникване в механизмите на манипулация от страна на Луцифер, предлагаме няколко откъса илюстриращи изотвътре отношението на Хитлер и Ницше към Христовото Учение /очевидно към Христовото учение като такова, каквото те са го схванали и почувствали/

Хитлеровият критицизъм към християнството
1.     Християнството е религия, която защитава слабото и ниското.
2.     По своя произход, християнството е изцяло еврейско.
3.     То насилва хората да превиват гърбовете си пред звъна на черковните камбани и да пълзят пред кръста /изпитанието/ на чуждия бог.
4.     То започва преди около 2000 години между болни, изтощени и отчаяни люде, които са загубили своята вяра в живота.
5.     Християнските догми за състрадание и прошка към съгрешилия, възкресението и спасението, са пълна глупост.
6.     Милосърдието на християнина е опасно, не германска идея.
7.     Християнската любов е глупаво понятие тъй като любовта парализира човека.
8.     Християнската идея за равенство защитава нисшите раси, болните, слабите и сакатите.
Хитлер установява нео-паганистична (езическа) държавна църква
През 1936 год. хитлер установява нова езическа църква, която нарича “позитивно християнство”. Нека видим някои от принципите, които тя застъпва.
1.     Националната държавна църква изисква незабавно преустановяване на печата и разпространението и продажбата на познатата досега библия на немски език.
2.     Националната държавна църква отстранява от олтарите на всички църкви Библията, кръста и другитерелигиозни предмети.
3.     Върху олтарите не бива да има друго нещо освен “Моята борба”, и отляво на нея – една кама.
4.     Прави на другите онова, тъй както на тебе ти нареждат.
5.     Обичай само своя ближен и съсед, който е като теб.
6.     Онова, което бог е разделил, нека никой да не съединява.
7.     Свастиката и камата стават символ на немското християнство
/Неслучайно някои Ню-Ейдж текстове напомнят, че кръстът ще бъде заменен с езическата свастика./
Преклонението на либералните християни пред Хитлер
/Метод Втори, при който нито се отказват от християнството, а просто го подменят с езически модел, т.е. с това, как езичниците им се иска да бъде представено християнството или как те са възприели онова, което е оригинално Христово учение – подменяне на оригиналното Христово учение с арийско християнство/
1.     Ние, немските християни вярваме в нашият Спасител Исус Христос, в силата на теговия кръст, и неговото възкресение. Животът и смъртта на Исус ни учат, чо пътят на борбата е също път на любов и живот.
Създателят ни е поставил в една общност с преплетени съдба и кръв на германската нация, и ние като носители на тази съдба, носим отговорност за бъдещето на нацията.
Германия е в нашите ръце, Христос е нашият спасител!
2.     Източник и потвърждение на нашата вяра е божественото откровение в Писанието, както и традицията на нашите бащи.
Новият Завет според нас е един свещен документ на нашия Господ, Спасителят и Неговото царство.
Старият Завет, според нас, е пример за следване на пътя на развитие на човечеството.
3.     Като нация, на нас Вечният Бог ни е завещал Закон, който е специално за нас. Той се проявява в лицето на нашия лидер Адолф Хитлер, както и национал-социалистическата държава, основана от него.
Този Закон говори на нас от позицията на историята на нашия народ, история примесена с много кръв и съдбовност. Лоялността към този закон изисква от нас да бъдем войни за чест и свобода.
4.     Пътят за изпълнение на Германския Закон е път на създаване на германско паство обединение изпълнено с вяра в предначертанието от Бога. По този път, Господ ще царува в своето милосърдие и благодат. В него ще гори огъня на свещената саможертва. По него път, Господ ще срещне германския народ и ще му придаде от силата на своята вяра. От тази общност на германските християни ще израсне немската национална християнска църква, обхващаща след време целия народ на национал-социалистическата държава на Адолф Хитлер. Един народ! Един Бог! Един райх – една държава! Една църква!
Перфектен метод на продължаване линията на Авторитета, която се следва безкритично от мнозинството, но придружено с нейното заместване като развиваща се във времето, вече под егидата на другия авторитет, който уж продължава и следва неотлъчно литията, а всъщност прокарва новата платформа. Христос е следван от национал-социалиста патриот Адолф, който следвайки повелята на Християнския и национален немски Бог води нацията по пътя на Новата религия, езическа – според влиянието на немския бог, държавна – според участието на политическия фактор, християнска – според претенциите на водачите, които искат да изведат на преден план модела на арийското християнство. Христос и Адолф, Христос и Антихриста, и така до момента в който хората се усетят и започна т да виждат разликата между думи и дела. Но тогава вече е твърде късно. Ето защо Антихристът никога не се появява в името на Антихриста, напротив той винаги идва с думите на Христос и медени обещания за онова, което хората търсят.
Просперитет и чудеса, това са двете неща на пръв поглед, които Антихристът успява да задоволи. Известно омиротворение за кратко, задоволяване на наличните крещящи потребности. Но отдолу – нищо повече, защото в действителност хората търсят материалното свързано с духовното, материално задоволяване – но свързано с топлота, която Антихристът не може да предостави. Просперитет, но свързан с човешки отношения, които Антихристът не може да изфабрикува. Материална сигурност, но свързана със сигурност изотвътре, от страна и на душата, което практически отново Антихристът е неспособен да даде на човека. Накратко казано сегашният човек търси материалното благоденствие заради външната сигурност и защита, които се явяват условие за вътрешното спокойствие и сигурност. Но ако се остане само на първото стъпало, то това е поредното излъгване на човека, и той ще продължава нещастен да се мята в собствената си душевна агония, зажаднялата душа сред потъналото в охолство тяло.
Впрочем Антихристът умело използва най-вътрешните подбуди в човешката душа, за да ги оседлае и превърне в примамка за изпълнение на собствените си планове.
Милиони български жени са зажаднели за истинска духовност, тъй както и реално е предопределил Отецът, жената да получава от мъжа духовното, но поради това, че мъжкият фактор е потънал в търсене на материалното, неслучайно му отнето, не предоставящ тази духовност на своя партнъор, и така и двамата, и мъжът и жената, продължават да се гърчат в опитите да намерят равновесие. Българската жена се нуждае от духовно съдържание, и тя го търси из книгите, защото мъжът й не го дава. Тя търси начин да покрие жаждата си за повече топлина и духовност в лицето на временно чувство за сигурност под похлупака на семейния замък, който рано или късно ще осъзнае, че е бил клетка за вътрешното й съдържание. И тогава, когато разбере това, никакви съпружески клетви, никакви семейни задължения не ще могат да я спрат по пътя на истинското й проглеждане.
Антихристът по същия начин, умело хвърля мрежата с примамката, че осигурява условия за сигурност и духовност, но в действителност, придобивайки комфорта и желаните материални условия за работа, човекът се оказва отново излъган, защото започва да се чувства изпразнен.
Антихристът от край време използва истинския стремеж на душата да се развива, жаждата й за сигурност, разбраност, комуникативност, включително и исконния стремеж на жената да бъде харесвана, а мъжът да бъде уважаван.
Не му се иска на Антихриста да си признае, че даже и в Антихристовия си план, отново почива върху любовта и привързаността на човека към Спасителя.
Човекът очевидно е разбрал генетично в себе си, кой му мисли издълбоко истински доброто!
И родовата му памет вече ще го води, за да разбере, кой ще е истинският Спасител!
Антихристът упорито използва също така и едно друго уникално човешко качество – неговата доверчивост, всъщност човешката природа е такава, че той човекът за да се развива, може най-добре, когато слуша единствения си родител.              
                                                                                                                По време на митинга на годишнината от анексирането на Крим, Путин обеща, че първите 10 страни, които поздравят Русия по повод годишнината няма да бъде прикрепени към него Откр. 13:3 ... и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Откр. 13:4 поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него? Dan 11:21 И вместо него ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почет; но той ще дойде във време, когато са спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство. Откр. 13:1 И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.
Откр. 13:2 И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. Описанието на последния 5-ти звяр показва един сборен образ от описанията на предишните 4-тири звяра. Това означава, че последния 5-ти звяр ще съчетава характеристиките и териториите на предишните 4-тири звяра. Знамето на Китай до ден днешен е червено с 5 петолъчки от които петата е най-голяма.Това само по себе си е мощна символика за 5-те империи на сатана като 5-тата последната е най-голяма и довежда Антихриста на земята.Това е достатъчно да заключим, че Китай е петия звяр но може би заедно с Русия. 1. Петия звяр е свързан с Римската империя, защото той се състои от желязо (Рим) и кал (допълнителен елемент). Т.е петия звяр ще бъде съвременна, но по-различна форма на древната Римска империя.

2. Петия звяр ще обхваща най-малко териториите на всичките 4 предишни звяра и ще демонстрира техните имперски характеристики, които могат да се определят на кратко като - дълбоко идолопоклонство, изключителен стремеж към скрити знания, включително технологични и окултни такива, колониализъм, геноцид.

3. Петия звяр ще владее територията на Израел и ще има отношения с еврейския народ. Русия винаги е владяла над територията на Израел тъй като Израел е създаден от руски евреи.В ерархията КГБ е над МОССАД.

4. Тази империя трябва да съществува до самото завръщане на Христос, т.е тя трябва да е активна и да владее дори в днешно време. Откр. 13:3 ... и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Откр. 13:4 поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него?

Дали когато хората осъзнаят колко огромна империя има на земята те ще й се поклонят в изумление защото, кой би могъл въобще да воюва против нея? Библията ни казва че някой ден преди Исус да се върне ще има един период, когато земята се управлява от самия Сатана, чрез един човек, който се нарича "The Beast, синът на погибелта, човекът, на Sin, нечестив, Антихриста, мерзостта на запустението, и нищожен човек. " Това, че на земята има империя и тя е глобална и подмолна и днес с е знае дори от доста хора незапознати с писаното в библията. Дори и на тези хора този факт не им се нрави и те негодуват. Не виждам как те учудени ще последват звяра, само защото се е оказало вече видно, че е тотална империя. Според мен те ще бъдат изумени, учудени и ще последват въпросният звяр, който е империя и император по някаква друга "смайваща" причина..Вероятно ще ги заплени по всякакъв начин, умствено, духовно, технологично и мистично. Интересно е да се разсъди по подробно и над написаното в Данийл 11 глава най- накрая: 36 И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.      

                                                                                                                                   
37 И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня/?/, нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички тях.
38 А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали.                           Гробницата на Ленин на преден план, Red Square/Червен щит/, Moscow © Andrew Гоф
39 С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи слава на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята между тях срещу заплата.
40 И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине.
41 Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният град на амонците.
42 Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да избегне. > Ал-Путин и Ал-Сиси- Cherchez le Juif/Търсете евреина/
43 Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват по стъпките му.


44 Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.
45 И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.
                        Въздушен оглед на Руския пентагон Red Army Theatre/Червен щит на Сталин дьо Ротшилд
Някои от неща описани горе, предстоят да станат, други са станали. Но виждаме в света събития които показват развитие на нещата в подобна посока. Змеят също предава власта си на звяра : Откр.13:3 И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Змеят също има 10 рога и 7 глави : Откр.12:3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.
Змеят е червен. Звярът също е червен. От друга страна червения цвят е един от основните цветове характеризиращи йерархията на Ватикана:                                                                                                                        И това не е просто някаква временна мода във Ватикана, която да е просъществувала само 70 години, както червеното знаме в СССР (което между другото не съществува вече), а е хилядолетна практика и утвърдена символика, която няма да се промени до самия край.                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  Светът като ГУЛАГ/ Образуване на световно правителство - Антихрист> RUSSIAN мистицизъм/сциентология/ и тайните на небостъргачите                                                                  Откр. 13:2 И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.                                                                                                                     Краката му като крака на мечка                                                                                                                            Устата му като уста на лъв                                                                                                                                                        > Руски сатанизъм - икони на сатрапа Сталин и Путин изместват светците в църквите                                                       > " И ти ще заемаш на много народи, но няма да ти заемат, и ти ще царуваш над много народи, те са над вас но не ще надделеят "(Второзаконие 15: 6). Да обсъдим бъдещето на Русия по времето на президента Владимир Путин, и вероятността, че той е Антихриста (имитация на Христос Сатана, който ще доведе света до Армагедон, и които по никакъв начин не е свързан с числото 666), както е описано в Глава 13, "Откровение", и който също е третата от "пророчествата" Антихрист на Нострадамус.                                      Илюминатска карта:Най-интересното, че Антихриста е изобразен с руса коса Антихриста ще изглежда добър човек. Но Путин помага на Иран да построи атомна електроцентрала,  Иран може да я използва за изграждане на атомна бомба. През май 2012 г., руският военен лидер заплаши да започне ядрен удар по системата за противоракетна отбрана на САЩ, разположени в Европа. Имайте предвид, че е било казано по времето, когато Путин стана президент на Русия отново. Това ясно показва, колко ужасно психопат е Путин, ако той заплашва ядрена война. Така, че е ясно, че руската атака ядрена ракета на Европа или САЩ е напълно възможно. ...... .... Цитирам един пасаж от 16 глава на "Откровение .." 13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби: Откровение 12 : 9, 19:20, 20:10 14 го - бесовски духове, правят чудеса; те излизат при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Matthew 24:24 15 Ето, ида като крадец: благослови и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотата му. Матей 24:46; Luke 12:39; 2 Коринтяни 5: 3; 1 Солунци 5: 2; Revelation 3: 3 16 И ги събра на едно място, наречено на еврейски Армагедон. 17 И седмият ангел изля чашата си във въздуха, и от храма на небето, И от престола излезе силен глас, казвайки: Това е направено! От този пасаж можем да видим, че Антихриста се нарича "Revelation ..." "звяр" е в състояние да изпрати демоничните духове или демони, които могат да повлияят върху световните събития и световни лидери и да съберат тези лидери в битката - Armageddon или III световна война. ................. Това може да означава за нас, че руският президент Путин - всъщност е Антихриста, който ще доведе Армагедон.  
                                      Напоследък се наблюдава, че  изобразеното на картината от холандския художник Ян ван - "Arnolfini Брак Айк е "(1434), има голяма прилика с руския президент Владимир Путин и съпругата му и кучето. Картината изобразява италианския търговец Giovanni Arnolfini (много подобен на президента Путин), съпругата му, малко куче и един много интересен огледало във фонов режим, което се отразява на булката и младоженеца, и двама свидетели на церемонията. .......................

                                            Дявола е реверсиран бог.                                                                                                                                    Мисля, че всичко това има нещо общо с скритата символика на тази снимка и възможността, Путин да е Антихриста. На него има една подробност и символика, че е много дълбока. В полилей запали една свещ-edinsstvennaya, която вероятно представлява Христос. Но най-интересното нещо в картината - огледало със сцени от живота на Христос, рисувани по ръбовете, и се отразява в огледалото и чифт двама свидетели на церемонията. Това може да означава, че огледалото показва огледален образ на Христос, човекът, който е най-модерната Антихриста, президентът Путин. Подобно на Христос, Антихриста ще се появи спасител на човечеството. А двама свидетели напомниха на двама свидетели в глава 11, "Откровение .." свидетели царуването на Антихриста ...... I имайте предвид, че, ако се вгледате внимателно в главата на жената на снимката, ще видите на главата си, като че малкият рог покрита с кърпа, рога показва връзка със Сатана И имайте предвид, че булката Arnolfini е облечена малко като мюсюлманка, покрита глава в зелено, с изключение сини ръкави, зелено - цветът на исляма. Може би  булката - мюсюлманин е Иран или ИСИС. Red брачното ложе. Може би това е - Путин, съчетаващ Червения Дракон от Русия и Китай със зелен дракон мюсюлманска Иран, Иран въоръжаване с ракети и ядрени оръжия. В Sec. 13 "откровения .." Антихрист получава захранване от змея (Китай) има уста като лъв (миналата лъв е символ на Иран), и краката му като мечка (Русия). Но Путин, ако той е Антихрист, и има ключовете на смъртта и на ада, защото той има ключовете на ядрени ракети Русия, която е все още негова. Имайте предвид, че една руска подводница може да удари САЩ с двеста водородни бомби и да унищожи 200 града. Така, че огледалния образ на [Христос] може да отприщи ядрено унищожение, Armageddon. Освен това, ако Путин - Антихриста, булката - една жена на име Вавилон, мисля, е Европа; се очаква, че Русия и Европа, особено чрез Германия, ще имат все по-тесни икономически и политически връзки; Европа ще съжалява за това ден, може да се дължи на Иранските ядрени оръжия (Русия постри за него ядрен реактор), може да се дължи и на мюсюлманите, които ще атакуват Европа и САЩ с ядрени и биологични оръжия. Забележка сходството на президента Путин един от тримата царе Orient, които носят подаръци на детето Исус в тази картина Jan Gossaert ( Jan Gossaert (Gossaert), по прякор Jan Gossaert, (Mabuse; 1479-1541) - холандски художник, график и дърворезбар , бележка на преводача, perevodika .com ). Също така имайте предвид, че царят, напомняйки Путин носи корона и дава подобна златна корона обект Христос Child сякаш Христос коронован тези, които смятат, че са равни на Христос, т.е. бъдещия Антихрист. През 2002 г. Путин действително е получил стои многомилионна венец от златни бижута и с кръст върху него, като корона на Петър Велики.


В допълнение, Путин напомня и на княз Юсупов, който уби Rasputin лудия монах и лечител, на любимата съпруга на последния руски цар царица Александра ... Име ..и сходството Rasputin с името на Путин. Така приликата на Путин с много [отрицателни] герои от историята, може също така да посочи, че той е Антихриста.


Друга интересна подробност около Путин: той е казал, че той винаги носи кръст, дадено му от майка му, кръстът бе благословен в Ерусалим. Но той го свали, когато отидох в сауната с приятел. Пожарът започна, и кръста е единственото нещо, което е оцеляло, каза той. Путин - разбира се, в своя религиозен човек. Но аз мисля, че това не е в противоречие с идеята, че той е Антихриста, защото в един момент, тя ще се приеме (ако вече не вярваме), че той - завръщането на Христос, изпратен на земята, за да спаси света.

Също така, имайте предвид, че Путин вероятно искал да отрови враговете си ", инвестиращи» («Поставете») нещо, което да ги в храната ... .. хора, които вероятно Путин подредени отровата бяха - бивш шпионин, избягал във Великобритания, Александър Литвиненко и кандидатът [след] президентството на Украйна, Виктор Юшченко отровен с диоксин.

Събития свързани с Путин:

07 януари 1952 г. православната Коледа и възможно ден от зачеването Путин, тъй като той е роден 9 месеца по-късно, майка му име Мария. За да бъде заченато на православната Коледа има смисъл, ако Путин - Антихриста. Астрологичната карта на 07 януари 1952 г. Е показано по-долу: тя е толкова форма на паралелепипед форма, известна като "диамант" или "Diamond" ...., Имайте предвид, че диамантите са направени от въглерод (т номер 6), диаманти блестят със светлина, и името Луцифер означава - " привеждане светлина ". Спомнете си, че през ноември 2003 г., когато Путин посети Рим, Слънцето взе най-голямото слънчево изригване се наблюдава винаги, и след това, също е астрологичната карта под формата на шестоъгълник (вж. По-долу). Моля, имайте предвид, че картата 7 януари 1952 на - две противопожарни тригон (120 градуса между две планети в знаците на огъня, а позицията на планетите умножава енергията на огъня) първо - между Меркурий и Плутон в Стрелец, Лъв, а вторият между Юпитер и Венера в Ovnah в Стрелец , Тези два тригона умножават сатанинска енергия за производството на сатанинското 
зачеване.                               През август 1999 г., когато Путин дойде на власт - и стана вторият човек в Русия, в Европа е имаше слънчево затъмнение. 7 октомври 1952 г. Владимир Путин е роден в Санкт Петербург, точно преди първия тест на водородна бомба Америка 01 ноември 1952. Имайте предвид, че Ленинград е по морето и в "Откровението ...", каза появата на Антихриста от морето. Юлианския календар през 1952 г. - годината на 6666-та; . Използван в астрономията и науката и се брои от 1 януари 4713 до годината RH юлианския календар; Имайте предвид, че броят на Антихриста в "Откровение .." - е 666.

Също така имайте предвид: 1952 = 13 / 0.00666 ("Откровение .." Глава 13)


09 август 1999. Путин става премиер на Русия. 11 август в Европа - слънчево затъмнение на 18 август - Голям кръст астрологически феномен, който свързвам с възхода на 
Антихрист.                                                                                                                                                                                                7-ми ма й 2000 2 дни след рядка парад на планетите 05 Май 2000, там е по встъпване в длъжност на Путин като руски президент.                                                   13 май, 2000 г., Путин сътвори седем [федерални] области в Русия, които могат да бъдат считани за седемте глави "на звяра" от "Откровение ..." ("червен звяр със седем глави и десет рога").

...........................................

На 4 ноември, в деня на най-големите наблюдавани някога слънчеви изригвания, Антихриста, руският президент Владимир Путин пристигна в Рим с 2-дневно посещение, програмата му са включени разговори с италианския президент, папата, и на срещата на върха на лидерите на Европейския съюз. Рим е свързан с Антихриста, защото той се казва, че са създали нов Roman Empire, и годеницата му, който го язди, тази жена - Европа. Най-мощното слънчево изригване някога се наблюдава и в деня, когато Путин пристигна в Рим, е още един знак, OH - Антихриста! Когато Путин пристигна в Рим, огромен сатанинска енергия, излъчвана от него, холографски доведе до тази гигантска слънчево изригване. Това се посочва в "Откровението ..":

"И вършеше големи знамения, така щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред хората."

...................

Също така имайте предвид, че на страниците на руския език и на иврит, аз обсъдят отношенията между Путин и египетския бог на слънцето Ра (Распутин - Ra + Путин), чийто символ е слънцето obvivshayasya Cobra, Cobra име на иврит - «Петен». По този начин, наблюдаваните друго правоотношение Путин и слънчеви изригвания, отношенията между Путин и Ra. И имайте предвид също така, че на 28 октомври 2003 г., в деня на първите големи слънчеви протуберанси и в деня преди нощта на дявола (в деня преди Хелоуин), че е точно 18 648 = 28 × 21 × 666 = 888 дни след раждането на Путин 7 Октомври 1952; 666 - броят на Антихриста в "Откровение .." и 888 - на този номер за Исус на гръцки (виж гръцката страница за обяснение на това.). Поради всичко това стигам до извода, че по време на посещението си в Рим на 4-6 ноември 2003 г., Путин е сатанинска сила, и, от този момент, посещения на Ватикана на 6 ноември стартиращи събития от света.

...............

17 февруари 2004 г. По време на военноморски учения, Путин, под формата на морски офицер е намирал на борда на руска ядрена подводница "Архангел". За отбелязване е името на подводницата, защото Сатаната - също Архангел като Gabriel и Майкъл.

................

07 Май, 2004 г. Путин започна втория си четиригодишен мандат. Имайте предвид, че това е три дни след лунното затъмнение на 4 май в момента се наблюдават три комети, които могат да представляват сатанинската троица (Антихриста, лъжепророка и Сатана - Дракона).

.....................................

Април 26-29, 2005 г. Путин Антихрист посети Египет и Израел по време на Великден. Това е много важно - Антихриста в Израел. И Путин, на посещение в Кайро, че също е важно, защото на неговата връзка с египетския бог на слънцето Ра

.......................................

24 ноември 2006 г. Това бе съобщено, че този ден е отравянето на Александър Литвиненко, храната му засадени радиоактивен полоний - 210. От смъртния си одър, той каза, че е уверен, че Путин е отговорна за отравянето му, защото това е нещо, "Сложете» («Сложете в») в храната в ресторанта. Полоний - елемент от атомен номер 84, и атомно тегло на нормална - 209, 210 - е атомното тегло на радиоактивен изотоп. Ако се вгледаме в "Откровение .." линия 20: 7-20: 9 можем да видим какво казва за Сатана да бъде освободен от затвора (под формата на Путин?) И мами народите.

Също така имайте предвид: в индуистката митология демона Путана женската е дъщеря на Бали, на Monkey King. Путана опитал да убие бебето Кришна (Hindu персонификация на Христос Месия), като му даде отровно мляко.По късно Кришна убива Путана. По същия начин, Христос и Антихрист в "Откровение ..". Забележка приликата Путана Путин.                                      Горе: астрологичната карта на 1 август 2007 г. показва извадка кос - Satanic кръст. Имайте предвид, че Юпитер и Плутон в Стрелец, така че първото конник на Апокалипсиса, за Антихриста Путин представи Юпитер, и четвърти конник на Апокалипсиса, смърт, представлявана от Плутон, може да влезе в 2012 г., като и двете са в Стрелец, подпише коне и хора. Имайте предвид, че на 02 август 2007 г., На две руски подводници потъна до океанското дъно на Северния полюс, където те създадена руското знаме. Русия призовава за голяма част от Северния ледовит морското дъно, което вероятно има огромни петролни и газови резерви. 17 август 2007, Русия и Китай проведе съвместни военни учения в Русия .... Това е още един знак, че Путин се проявява като Антихриста. Той получава властта си от змея (Китай).


10 април 2010 Самолетът, който беше полския президент Лех Качински се разби на кацане в Русия. Полския президент се спря на 70-ата годишнина от клането в Katyni където Сталин е убил хиляди полски офицери. Путин твърди, че е участвал в организирането на този "случаен" бедствие.

28 юни 2010 г. В САЩ бяха арестувани руски "спящи" агенти са били част от една организация шпионин. спи мола руски шпионин пръстен са арестувани в Съединените щати. Приличаше на връщане към дните на Студената война. Въпросът е - колко от тях са там стотици или хиляди руски "къртици", се опитва да се изкачи до върховете на властта в правителството на САЩ или индустрия. Определено това е много подобен на схемата Путин.

.............

4-ти ноември, 2010 седем години са минали след посещението на Путин в Рим, слънцето е най-великият от п наблюдава в модерните времена, слънчево изригване. Седем години - периодът от време, свързан с Антихриста.

.....................

1 септември 2011 г. 42 възраст, тъй като Кадафи дойде на власт в Либия 01 Септември 1969 събития са забележителни, защото от числата 42, както е посочено в "Откровение .." Антихрист ще се дава 42 месеца. Крайно време е на борда Keddeffi приключи в Либия, въпреки че борбата продължава в Либия в продължение на няколко седмици. Но тя може да бъде свързан с увеличение на Антихриста в Русия, Владимир Путин! Това може да е ключовото събитие! Key, който освобождава Ваал на клетки началото на голям хаос в света и възходът на злото! Кадафи не е Антихриста, но в пророчеството, че е свързан с тези, които е Антихриста, с Путин! Имайте предвид, че библейското име за Либия - Сложете като "Путин". Трябва да се отбележи, че в библейски времена в Либия поклониха Ваал. ............... Също така имайте предвид, че «Б» може да се сравнява с фалшив бог Ваал или Велзевул във Вавилон, точно както на "Алфа" и Омега съответства на Христос. Баал бил заключен в КГБ (КГБ -Read като Re-GBC или «клетка» (клетка) - затвор за B- Ваал), като руснакът победи Хитлер, Източна Германия бяха заключени зад Желязната завеса, и тъй Путин беше KGB , Така че Путин - Антихриста / Баал (Ваал) беше в клетката на КГБ. Когато Съветският съюз се разпадна, Ваал беше освободен от килията си и сега е на свобода живее в света под името на Путин. И имайте предвид, че в Стария завет казва, че пророците на Ваал са 450. И в Русия, Държавната дума отговаря на 450 депутати.


07 януари, 2012 г. 60 година след вероятната дата на зачеване Путин на православната Коледа. Забележка: астрологичната карта на 7 януари - отбележете Great тригон елемент на въздуха с Луна в Близнаци, Сатурн във Везни, Венера и Нептун във Водолей. Това споразумение дава на деня много силна енергия за Путин. Имайте предвид също, че Сатана е баща на Антихриста е известна още като Принца на въздуха. Ето защо, внимателно да разгледаме Асошиейтед със Сатаната събития в света през 2012 г.! Може ли това да се отнася до протестите през избори в Русия? Протестиращите трябва да бъдат внимателни и предпазливи, иначе Путин лесно може да ги смаже като хлебарки!


4 март 2012 г. Путин бе избран за руски президент, новия срок от 6-години, приключва през 2018 г., когато той ще бъде на 66 години. 14 март 2012 г. Забележка относно избирането на много необичайно и зловещо астрологически събитие Путин 14 Мар 2012 (15 март - The Мартенските Иди, когато той е бил убит Юлий Цезар, "Пази се от Мартенските Иди"). 4 планети са в голямо Trigon Earth. 4 планети - в 9 степени в знак на Земята, Венера и Юпитер в 9-ти степента на Телец, Марс - в 9-ия степента на Дева, Плутон - 9 степен на Козирога. Общо 9-9-9, или обърнато 666. Най-категорично - свързан с астрологически случай Антихриста. Може би това се дължи на преизбирането на Путин, а може би - с огромен брой изборни измами и гласуване плънка. Също така имайте предвид, че на Мартенските Иди Romans празнува Mars като бог на войната. И Юпитер / Марс / Плутон тригон това може да означава на Антихриста / War / Death, тригон, тяхната енергия се увеличава. Имайте предвид, че се наблюдава при земетресение в Япония (магнитуд 6.1 и 6.9) и в Нова Гвинея (6.4). 14 март, 2012 в Слънцето наблюдава триъгълник.

Източник: SOHO (ESA и NASA)                                    13 юли 2012 г. 60 години 6 месеца, в шест дни (666) Тъй като вероятната дата на зачеване на Путин 07 Януари 1952.                                        07 октомври, 2012. 60 година от рождението на Путин на 7 октомври 1952 г. Имайте предвид, че това е 2 месеца преди датата на календара на маите на 21 декември 2012 г. Голямата вода Trigon - Нептун, Сатурн и Луната във водните знаци Риби, Скорпион и рак на 0-X градуса, представляват много мощен песен. Като Марс се движи в Стрелец, което би могло да означава война.

13 април 2013 г. 60 година, 6 месеца, 6 дни (666), считано от датата на раждане Путин 7 Октомври, 1952. analitika.dreamwidth.org/27087.html          

Няма коментари:

Публикуване на коментар