събота, 21 март 2015 г.

ТАЙНАТА НА ОБРЯЗВАНЕТО(ИЛИ БИОРОБОТИТЕ НЕ СА ВИНОВНИ) .

 На 25 декември целият християнски мир празнува Рождество Христово.Съгласно Библията на осмия ден младенецът Исус е бил обрязан по иудеиски обичай        
                                                                                                                                                                   “...и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен. ”

(Библията)Разгадаването на много велики тайни се крие в “свещените” книги. Нека се обърнем към Библията – Книгата на Свещеното писание от Стария и Новия завети. В Първата Книга на Мойсей “Битие” четем:

“17.1 ... Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Бог Всемогъщий, ходи пред Мене и бъди непорочен;

17.2 и ще сключа Моя завет между Мене и тебе, и много, твърде много ще те размножа.

17.4... ти ще бъдеш баща на много народи,

17.6... и царе ще произлязат от тебе.

17.7... Аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе.

17.8 И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе ... цялата Ханаанска земя, за вечно владение;...

17.9... а ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им.

17.10 Този е Моят завет... целият мъжки пол у вас да бъде обрязан;

17.11 обрязвайте крайната си плът: това ще бъде знак на завета между Мене и вас.

17.12 На осмия ден след рождението да бъде обрязан между вас във вашите родове всеки младенец от мъжки пол, както роденият в дома, така и купеният със сребро от някой другоплеменник, който не е от твое семе.

17.13... и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен.

17.14 А необрязаният от мъжки пол, който не обреже крайната си плът [на осмия ден], тая душа ще се изтреби измежду народа си; защото той е нарушил завета Ми. “Какво означава този завет от позициите на съвременните знания?

Както е известно, човешкият мозък се състои от две полукълба: дясно и ляво. Дясното отговаря за процесно-образното мислене, а лявото – за абстрактно-логическото. У човека има съзнание и подсъзнание. В подсъзнанието се складира цялата генетично унаследена и придобивана по време на живота информация. Подсъзнанието е нещо като склад. А съзнанието обработва постъпващата към човека информация от “вън” и от “вътре” от рецепторите (зрение, слух, обоняние, осезание, вкус). Съзнанието обработва всичко това, вземайки си каквото му е нужно от подсъзнанието (от склада). Слад като го обработи, складира резултатите в подсъзнанието (в склада).

Всичко това: дясното полукълбо, лявото полукълбо, съзнанието, подсъзнанието – работят не “както дойде”, а в определена последователност. Тази “последователност” на научен език се нарича “алгоритъм”.

Този алгоритъм при човека не се появява веднага. Той се изгражда на базата на наследствеността (генетиката) на човека под влияние на околната среда. Формирането на този алгоритъм протича по строго определена генетична програма, заложена във всеки човек. Т.е. всеки човек във всеки период от живота си трябва да усвоява определени знания и навици в съответствие със заложената в него генетична програма. И ако в отреденото му време той не усвои това, което е предвидено от генетичната програма, то този човек ще бъде ощетен с нещо, тъй като по-късно вече няма да може да освои това, което е трябвало да усвои по-рано. Народът го е забелязал отдавна и има пословица за това: “Това което не си научил като Ваньо, като Иван Иванич никога няма да научиш!”. Ярък пример за това са хората от типа на “Маугли”. Много хора не знаят, че деца, попаднали при животни от няколко месечна възраст, и отгледани от тях до 8-10 (и повече) години, попадайки отново сред хора не могат да се научат да говорят. Такъв човек си има всичко: ръце, крака, глава, уши, език...но не може да разговаря! И е невъзможно да се научи! Защо? Ами защото генетичната програма отрежда строго определени времеви рамки за усвояването на каквото и да било. В това число и на формирането на алгоритъма за обработка на постъпващата от рецепторите информация. При това е много важен началният момент от формирането на този алгоритъм, самото начало на отработката на генетичната програма.

Ражда се нов човек. Той започва да възприема околния свят такъв, какъвто е: шумолене, звуци, вкусът на майчиното мляко, слънчевите лъчи...Това са естествени неща, има ги в реалния живот. И алгоритъмът започва да се формира правилно, генетичната програма се изпълнява нормално...

Но в този момент на малкото човече му нанасят удар по едно от най-чувствителните места. БОЛИ!!! И мозъкът на човечето за определено време “мисли” само за болката, “зацикля” на нея, и ... престава да възприема правилно околния свят, спира изпълнението на генетичната програма за формирането на правилен алгоритъм на работата на главния мозък. Следователно “обрязването” води до деформиране на алгоритъма на работа на главния мозък на човека. В терминологията на Концепцията за обществена безопасност (КОБ) това означава изкривяване на мярата на човека.

За да разберем същността на действието на „обрязването”, нека си представим зидар, който строи тухлена стена. В началото той е допускал малка, незабележима грешка (брак) – направил бетонната основа малко накриво, под наклон. После, редейки тухлите върху нея, наклонът става все по-голям, бракът става очевиден, а стената може да се срути. Но ако стената може да се събори и отново да се изгради, то с човека няма как да стане така...

Изкривяването на алгоритъма на работа на главния мозък на човека се отразява и върху генетиката на човека. От поколение в поколение грешката в генетиката все повече нараства, което също води до своеобразно „събаряне на стената”. Статистика за такова „разрушаване” при евреите привежда Ц. Ломброзо в работата си „Гениальность и помешательство” (издадено от Ф.Павленков, С.Петербург, 1892г.). Според изложеното от Ломброзо, евреите имат „необяснима” склонност към психични заболявания, няколко пъти по-голяма от тази при другите „раси”.

Хората с такъв деформиран алгоритъм на работа на главния мозък се управляват по-лесно. Може, заобикаляйки съзнанието, да се въздейства направо върху подсъзнанието. Те са по-възприемчиви на внушения. Казано на съвременен език, те по-лесно се зомбират.

Така, в резултат на тази операция, прилагана върху поколения наред, се формира (правейки кибернетична аналогия) дезинтегриран биоробот на човешка елементна база, който, поради изкривената си психика, се управлява безструктурно дистанционно от един Център, чрез подсъзнанието, заобикаляйки съзнанието („дезинтегриран” – разпределен по много елементи). 

Може ли Бог да измисли такава „зла шега” като „обрязването” и да го препоръчва на своя „богоизбран” народ? Разбира се че не.

Но, ако погледнем в който и да е православен църковен календар, ще открием там много празници, юбилейни и паметни дати. От многото празници църквата е отделила няколко „Велики празници”. Към тези „Велики празници” е причислено и „Обрезание Господне”. Празнуването му се пада на точно 8 дни след празника Рождество Христово (Виж Коментар 1). За същността на „Обрезанието Господне” много вярващи не се и замислят. Не се замислят за това какво трябва да се „обреже” на „Господа Бога” и защо. Но дори и тези, които знаят какво са „обрязали” у Господа, не знаят защо това се прилага по отношение на всички евреи. Празник е!

Между другото, в „Евангелие” от Тома, апокриф от ръкописите Наг-Хаммади (Виж коментар 2), отнасян към гностицизма и скриван от болшинството хора (както между впрочем правят и с други апокрифи), се съобщава за въпрос, зададен на Христос: „58. Обрезанието полезно ли е или не? Той им казал: Ако беше полезно, отецът им щеше да ги зачене в майката обрязани. Но истинното обрязване в дух показва пълна полза.” (Цитирано е от „Апокрифы древних христиан”, Москва, „Мысль”, 1989г., стр.256). Очевидно няма нужда от коментар.

Онези, които са запознати с източното учение за чакрите (енергоинформационните центрове на човешкия организъм), твърдят, че чакрите започват да работят последователно в течение на първите две седмици след раждането на детето. Според тях, обрязването на осмия ден нарушава задействането на сърдечната и по-висшите чакри, отговарящи за любовта и висшата духовна и интелектуална дейност.

И обрязването в по-късна възраст, както правят мюсюлманите в историческия ислям, нарушава информационния фон на работата на главния мозък, доколкото определена част от неговите многофункционални зони се оказва претоварена с обработката на информация, идваща от постоянно откритата (което е противоестествено) глава на половия член. С други думи разумът се притъпява от сексуално-инстинктивна информация. Между другото, в Корана няма препоръки за „обрязване на крайната плът”. Напротив, там има стихове, които могат да се разбират като неугодност на обрязването. Например Сура 4: „117...те призовават само сатаната, отстъпника. 118. Прокле го Аллах и той [сатаната] рече: “Кълна се, ще отнема определена част от Твоите раби, и ще ги отклоня от пътя им (...) ще им заповядам, и те ще изменят творението на Аллах! Който взема за застъпник сатаната и пренебрегва Аллах, той е претърпял явна щета!”. Коментариите и тук са излишни.

Тогава кой и защо е замислил и реализирал това на практика? Това е било направено по замисъла на древноегипетското жречество, което се е нуждаело от специфична неразсъждаваща, лесно внушаема армия от биороботи за осъществяване на плановете си за установяване на господство над цялото човечество. 

Биороботът не може да действа самостоятелно. Той има нужда от програма. И тази програма била дадена на „обрязаното” племе по време на Синайския „туристически поход” под ръководството на „екскурзовода” Моисей. Най-вероятно истинският Моисей е бил унищожен. А псевдо-Моисей разкарвал нещастните хора из пустинята цели 40 години! Защо? В условията на горещина, жажда и други проблеми, старците бързо умирали. Онези, които се раждали, не се възпитавали от приказките на своите баби и дядовци. С други думи: прекъсвала се връзката между поколенията. Появили се „Иванчовци, не помнещи своя род” (Виж КОментар 3). Те не работели. Хранели се наготово с манна, която се доставяла нощем на предварително определени места по заповед на жреците. И само „жрецът-екскурзовод” лъже-Моисей знаел накъде трябва да се върви, за да се стигне до поредната купчина „манна небесна”

С какво се занимавали всички тези хора в пустинята? Ами ето с какво. Денем – марш на скок из пустинята. Вечер „жрецът-екскурзовод” провеждал занятия по „бойно-политическа подготовка”. Какво им е преподавал? Да почетем по-нататък в „Свещената Книга на всички времена и народи” – БИБЛИЯТА.Второзаконие:

4.1 И тъй, Израилю, слушай наредбите и законите, които аз [днес] ви уча да изпълнявате, за да бъдете живи [и да се размножавате] и да отидете и наследите оная земя, която Господ, Бог на вашите отци, ви дава [в наследство];

23.19 Не давай на брата си (по контекст - на иудея) с лихва нито сребро, нито храна, нито нещо друго, което може да се дава с лихва;

23. 20 на чужденец (т.е. на не-иудея) давай с лихва, а на брата си не давай с лихва, за да те благослови Господ, Бог твой (т.е. дявол, ако препоръките се оценяват по съвест) във всички твои работи в земята, която отиваш да я завладееш.

28.12 и ще даваш назаем на много народи, а сам не ще вземаш назаем [и ще владееш над много народи, а те над тебе не ще владеят].Книга на пророк Исаия:

60.10 Тогава синове на другоземци ще градят стените ти, и техните царе - ще ти служат;...

60.11 И твоите порти ще бъдат всякога отворени, няма да се затварят ни денем, ни нощем, за да се принася при тебе имотът на народите и да се довеждат техните царе.

60.12 Защото народ и царства, които не поискат да ти служат, ще загинат, и такива народи ще бъдат съвсем изтребени.Такава е програмата, заложена в дълговременната памет на дезинтегрирания биоробот, която той, след разселването си и внедряването си сред други народи, изпълнява векове наред. Т.е. по време на Синайския „туристически поход” е била създадена специфична армия, въоръжена не с лъкове и стрели, не с копия и мечове, а с информационно оръжие – доктрина за поробване на страните и народите посредством лихварство и други средства за измама. И тази войска постепенно била разселена по целия свят.

А равините – това са „пастири”, които с „камшика на иудаизма” пасат тази войска, този колективен биоробот, носещ в себе си програмата за постигане на световно господство. Но и „пастирите” не са свободни, и те имат господар. Ако отново се обърнем към „Свещената книга”, ще видим, че от всичките 12 „равни” Израилеви колена, има едно доста „по-равно” от останалите – „левитите”. Кои са те? Това е древноегипетското жречество, които тихо и кротко се е скрило в Левиевото коляно. По-подробно за всичко това е разказано в статията „Синайски „туристически поход”. Именно левитите имат достъп до „светая светих” на древноегипетското жречество, и именно те дават тълкования на „свещенните писания”. Че това е именно така, свидетелства едно откритиена съвременните учени: „Група изследователи от Израел, Канада, Англия и САЩ, извършвайки огромно количество изследвания, публикува резултатите в списание „Nature”. Изучавайки наследствената информация на равините в общината на евреите-ашкенази (Централна и Източна Европа), учените се убедили, че всички свещенници, даже в отдавна разделени съобщества, действително произхождат от един човек по мъжка линия. Генетичната разлика между свещениците и тяхното паството в местната община е много по-голяма от разликата между равините на отдалечени една от друга диаспори.” (вестник „Новый Петербург”, 1997г.)

Историческите факти доказват, че древноегипетското жречество е успяло да осъществи описаните по-рано планове, да се трансформира в Левиевото коляно и за изминалите столетия да организира цяла система за наддържавно управление на страните и народите на Земята, наречена в КОБ Глобален Надиудейски Предиктор (рис.1). В тази система на управление всичко е йерархично: най-отгоре са съвременните левити във вида на световното окултно правителство. По-надолу е равинатът – идеологическото управление. Още по-надолу е еврейството – като периферия и сляпо оръдие на своите господари. Изобразената схема е съставена на базата на много източници, в това число секретни документални филми на КГБ, станали достъпни след 1991г.

За разширяване на социалната база етническият произход при евреите се определя по майчина линия. Чрез този принцип успешно действа т.нар. „институт на еврейските жени”. Ако руснак се ожени за еврейка, децата от този брак се считат за евреи, с всички произтичащи от това последствия. Всеки читател, изхождайки от собствения си житейски опит, би могъл да се досети за примери с изводи. Но в качеството на впечатляващ пример ще посочим, че княз Владимир-Красно Солнышко бил извънбрачен син на княз Светослав и еврейката Малка. Така че, инициативата за покръстване на Русия в иудо-християнство, с едновременно унищожение на руското национално жречество, не се е родила на пусто място. До какво е довело това свидетелства историята на нашата Родина, изпълнена с поредица междуособици, раздори, войни и страдания на народа. А т.нар. „еврейски въпрос” като демоклеев меч непрекъснато виси над всяка непокорна глава.

Когато еврейството не си изпълнява ролята както трябва, или я изпълнява твърде явно, от това оръдие се отървават, умело прикривайки същността на ставащото. На първо място това става чрез изкуствено раздухване на антисемитизъм и организиране на еврейски погроми. Лошите, станали ненужни биороботи се унищожават с ръцете на „възмутената” тълпа (по-точно казано „специално възбудената” тълпа). Глобалният Предиктор – Паразит не съжалява за тях, той има отработена технология за създаване на нови биороботи, които ще изпълняват поставените задачи по-добре от предшествениците си. (СЛЕДВА)
                                                                               (1) Според църковният календар на Българската православна църква Обрезание Господне е на 1 януари , т.е. на 8-мия ден след Рождество Христово, което е на 25 декември (нов стил).
(2) «Библиотеката от Наг-Хаммади» — това са ръкописни книги (кодекси), направени от папирус, които са намерени в края на 1945 г. в района на селището Наг-Хаммади (Египет). Текстът е на коптски език, разговорният език на Елински Египет, и са преводи от гръцки. Кодексите били направени в началото на IV в. сл.Хр. , но самите текстове се датират като доста по-ранни: I—III в. сл. Хр. Сега книгите се съхраняват в музея в Кайро. На руски език текстовете са преведени и могат да се намерят тук: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/ .Библиотеката от Наг-Хаммади се состои от 12 кодекса и няколко листа от 13-ти кодекс. Съдържа основно текстове на гностическото християнство в неговия «късен вариант». Предполага се, че кодексите са принадлежали на монасите от първия християнски манастир, основан от св. Пахомий. Свидетелство за това са писмата на сподвижниците на Пахомий, от които са направени обложките на кодексите; мястото, където е намерена библиотеката, се намира само на няколко километра от манастира. Моментът на заравяне на кодексите (края на IV в. сл. Хр.) съвпадат с указа на александрийския митрополит Афанасий за унищожение на неканоничните текстове. (Б.пр.)
(3) Подобно на еничарите в Османската империя. (Б.пр.)                                                                                                                                                                      В края на XIX век Глобалният Предиктор (ГП) разбрал, че развитието на технократическата култура ще доведе до край на глобалното управление на човечеството по библейската концепция. ГП започнал да търси решение на този проблем (за това ще бъде разказано по-нататък). И покрай това пред ГП възникнал и такъв въпрос:”А какво да правим със създадената от ГП мафия – еврейството?” Този въпрос породил сред ГП две тенденции за решаването му:

1. Да се превърнат евреите от мафия в народ.

2. Да се съхрани еврейството в качеството му на мафия, т.е. да ги оставят като „избран народ”.

Затова не е случайно, че точно в този момент се „появява” Теодор Херцл – „основоположникът на ционизма”.

Трябва да се отбележи, че, способствайки за образуването на държавата Израел и Еврейската АО в СССР, И.В.Сталин реализирал първата тенденция, сривайки с това плановете на онези, които работели за втората. Именно затова другарят Сталин бил причислен от „тях” (ГП и неговата периферия – изпълнителите-евреи) към злодеите, макар че разумните евреи, замисляйки се за съдбата на еврейството, би трябвало да му поставят паметник.

С борбата на споменатите две тенденции за решаване на „еврейския въпрос” на глобално ниво се обясняват всички трагични събития в Израел през последните години. Онази част от ГП, която счита, че еврейството трябва да стане народ и да живее във своята историческа родина (ционисти), призовава евреите да идват в Израел, да се заселват и работят там. Другата част на ГП, която счита, че еврейството трябва да продължи да живее разпръснато по света, а не да се връща в Израел, организира терористични актове против евреите, използвайки Ясер Арафат (сега покойник) и неговите съвременни последователи. Целта на тези атаки е да плашат евреите, които биха искали да останат в Израел.

Съдейки по всичко случващо се напоследък, периферията на ГП, внедрена в тялото на руския народ, изглежда не се справя добре с възложената задача и ѝ готвят поредното „обрязване”. Именно затова „демократичните” СМИ така се стараят да разпалят в руския народ животински „антисемитизъм”. Ще осъзнае ли това еврейската периферия, ще престане ли да е биоробот? Дали ще заработи по друга програма, програма за спасението на Русия (и себе си в това число), или по инерция ще продължи да се движи в направлението, зададено му от „горе”? Така нареченият „еврейски въпрос” може да бъде вярно оценен и изследван само с помощта на понятийния апарат на ДОТУ в светлината на глобалния исторически процес. 

Вижте как интересно се конструира „мавзолей” от иудаизма и лъжехристиянството (рис.2).


При това и едното, и другото учение са изложени в една и съща „свещена книга” – Библията. За евреите – Стария завет. Еврейската Тора не е нищо друго, а именно „Петокнижието на Моисей” от Стария Завет. А за християните – Новия завет. На евреите са внушава, че те са „богоизбрани”, че те трябва да господстват над другите (т.е. да управляват). А на християните се внушава, че щастието на Земята е невъзможно, че щастието е на Небето, в Рая. И ако „божиите раби” се държат както трябва, ако слушат своите „собственици-робовладелци” („Всяка власт е от Бога!”), то след смъртта си ще бъдат щастливи на Небето. Как ви се струва? Ловко измислено, нали? 
Затова ние, всички потърпевши народи, трябва да престанем да играем „тяхната” игра. „Еврейският въпрос” за нас е като камък на пътя. Ние имаме свой собствен Замисъл за устройството на живота. И към него трябва да вървим по правия път, без да се спъваме в крайпътните камъни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Египетските свещеници на юдеите създават арабското население на Египет. 40 години ги е обучават в пустинята и им донасят нов вид хора - специално звено за провеждане на световната политика. След това свещеници са напуснали древния Египет и заедно със създадените от тях евреи,за организирането на световно правителство (Център за глобализацията) с офиси във всички страни под формата на елитни еврейски кланове. Преди излизането от Египет, евреите не са били. древен Египет бил разделенна горна и долна част. Висшето духовенство се състои от 22 свещеници Йерофанти - предиктори на съдбата, по същество е отдел за планиране. 11 Йерофанти в Горен Египет, 11 в долната. От 11-те свещеници, един свещеник е отговарял. На събирания са всички 22 . За да контролират всички в Египет, често организират война между долната и горната част. . В тези войни, за пречистване на непокорни роби .Свещеници са се събрали с някои от техните роби,и те са идентифицирали 11 различни племена ,а 12 племе племето на левитите. Това е по-нататък 12-те племена на Израел и едно от най-важните племе, левитите, което крие свещениците. Символ на левитите оставиха. Това стадо роби те завеждат в пустинята и ги обучават в продължение на 40 години. От телата им свещеници изваждат душата, чрез обрязването и специално идеологическо образование. Тези зомбита са наречени евреи, или юдеи, което е абсолютно същото. С тази тълпа Биороботи левитите, изчиства целия полуостров Синай и близкия източните съседи на враговете на Египет. Според Библията и други източници тези роби са 2 милиона души, включително 600 000 воини. Излизането от Египет е поставян от свещениците като бягство и грабеж. Цялата история на еврейския народ е измислена, и то започна от тази фотосесия. Обрязването е, че няма никакъв договор с еврейския Бог, и египетски обичай за роби. Отрязването на евреина на 8 ден от раждането на бебето малко разиграване на покрива на болка и той се превръща в BioRobot се нарича отсичане на душата. Същото е и при нас, има ваксинации, алкохол, хапчета, белина и т.н.Сега. думата евреин и юдей са синоним на повечето езици тя е дори една и съща дума.Чрез международен заговор на евреите, в лицето на свещениците, левитите, организират саботажи и инфилтрация в местните елити на всяка държава. Тя се разпада, пренаписаха история, опростен език, писменост, наука, унищожаване на това, което беше, и т.н                                                                                                                  Обрязването на гениталиите е предшествало появата на Аврамическите религии, но не е зародено в Халдея или Месопотамските култури, а -в Африка. Така, че юдейската библия лъже, че пръв е обрязан Аврам. "Обязването" в библията датира от периода на Мойсей. Така, че договорът за обрязване на мъжките гениталии между Аврам и рудрическият дух "яху" е изфабрикуван да даде автентичност на абрахамизъм, тъй като Аврам предшества в библията хронологически Мойсей. Обрязването на гениталиите датира от периодът на Мойсей, който дори се занимава и със Змията. Авраам(Арехтип "Рак") не се занимава със Змията, като символ или атрибут. Родината на обрязването е Лемурия. Оттам е пренесен в Африка- оттам в Египет - оттам в Близкия Изток. Пренасянето му в Азия иде от Сахара, като, заслугата за това не е само Аврамическите религии, главно-ислям, но и - на наследеният Лемурийски култ на обрязване на гениталии, главно - женски!!
Лемурия е известна като периодът на Земята известен като "Стара Луна" или о-в Ланка от Рамайана , известен в тамилските ръкописи, като Кумари Кандам. Епосът Рамайана описва събития случили се по времето на аватарът на Вишну-Рама, преди около 1 милион години, в периодът Третйа-йуга."Лемурия" идва от Лат. "lemures"- нощен дух, призрак                                                                                                                                                                                      

Няма коментари:

Публикуване на коментар