събота, 21 март 2015 г.

ФРАНКМАСОНСКОТО УЧЕНИЕ ЗА БОГ НА АСУРА-НАГИТЕ                                                                                                                                                                                                           Една част от авторите на"свободното зидарство" се стремят да представят светлите цели на Франкмасонството. Според тях те са християнско общество, което с нищо не противоречи на Светото Писание.
Противоположният полюс събира една друга не по-малка група от изследователи, за които
Франкмасонството е общество, създадено против християнството и е свързано с Антихриста.
Къде е истината?
  "Deva(Brahma) est Deava il(asura-naga) INVERSUS."
"Дяволът" е "реверсиран Бог".                                                                                                                      "Докато всички тези вери и религиозни учения претендират да бъдат единствено от
Истината, масонството в същото време вкарва в съзнанието на хората старата доктрина, че "Бог е Един".
(Алберт Пайк, "Морал и догми", из "Наставления към 26-та степен") "Бог, според виждането на Питагор, е бил само Един."(Алберт Пайк, "Морал и догми", из "Наставления към 27-ма степен")
Франкмасоните постоянно повтарят, че никой не може да стане масон, без преди това да се
приобщи към вярата в Бог или Върховното Същество. Изграждайки върху това свое твърдение
цялото си учение, масоните твърдят, че то е съвместимо с Библията и Християнството.
Нищо обаче не може да стои по-високо от Истината!
Та нали апостол Яков, 2:19, казва:
"Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш, и бесовете вярват и треперят."
Франкмасоните изповядват, че има един Бог и това по принцип е добре, но дяволите също "вяр-
ват и треперят", следователно и тяхната вяра е вяра в един Бог, но това не ги спасява.
Защо?
Защото идването на Иисус Христос и неговото сключване на нов договор променя всичко.
"Цялата власт на небето и на земята, ми е дадена."
Матей 28:18                                                                                                                                                Римляните имат поговорка : "HRISTOFORUS VERUS LUCIFERUS" -"Христос е истинският Луцифер"(Кришна е истинският Шива), което показва, че Христос може да е Луцифер, но Луцифер не може да е Христос, което дава препратка на Ведантическият извод, че Кришна може да е Шива(иманентен-всепроикващ и разпръскващ), но Шива не може да е Кришна(трансцедентален-събиращ, "Кришн"а значи още и "все-привличащ").                                                                                                       В този аспект, Луцифер никога не връща в пред-началното състояние, а има функцията само да еманира във времето до крайният цикъл на материята - ЕНТРОПИЯ("дезолюция" или "разтваряне" до състоянието на "Хаос"- култовата Богиня- Луцифер и подготовка за начално състояния на ре-инкарнация. Естествено- един от най-важните масонски(луцифериански) слогани е "Ред от хаосът".                                                           Дейвид Айк не вярва в Богът, като Личност, но достига до изводът за религията на нагите, чиито център се мести от Месопотамия през Йудея-Рим-Лондон-Ню Йорк, е изместила Арйанската раса(бледоликите или брахманите), като с многократни кръвосмешения е завладяла духовеството на старата вяра, формирайки социален "елит" на пирамидалната структура на базата на МАШИНА(Санскр. "Шри Йантра"). Това потвърждава Шастрите, че в кали-йуга класовата структура ще бъде заменена със змийски използвачески "елит", който ще имитира божественост(брахманизъм), а -всъщност ще цели да зароби и експлоатира материалната енергия на Майа-природатаи живите същества в нея.
Дейвид Айк достига до много важният извод, че смисълът на обожаването на Слънцето и "мъжкият аспект" на Бог(непроявеният, трансцедентален) се измества от обожаване на Богинята-Майка с астралният аспкет, но В СЪЩОТО ВРЕМЕ СВЕЩЕНИЦИТЕ ИМИТИРАТ обожаване на Отец. Това днес е видно от подмененото Римско Християнство .                                                                                                                              Алекс Джоунс има отлични наблюдения за луциферианскитя характер на рептилният световен "елит", но поради недостатъчно-задълбочени знания не достига до изводът, че луцефирианството и демонизммът не са "кананитско-вавилоснко-друидски" на Молох , а - ЧИСТО РЕПТИЛНИ(както го разбира Дейвид Айк!) и самите свещеници от християнската официална църква са нейни носители, онаследили ЛЕВИТИТЕ от Тората(Старият завет).Асура-нагите(демоните) с днешната рационална пирамида имитират Богът, създавайки "елит", който да експлоатира в йерархическа последователност, известен с италианското понятие 'МАФИЯ'(скрит, паразитски "елит").                                                                                                                                      Всеки, който отказва да повярва в това, вече е застанал на страната на Антихриста. Ето защо,
когато Франкмасонството отказва да признае, че Иисус Христос е Месия, дошъл в плът и кръв
като човек между хората, също приема позицията на Антихриста.
Относно изучаването на Бога и на неговото проявление, ние отново се натъкваме на
противоречивото схващане на франкмасоните за Бога, комуто те служат.
"Луцифер е носителят на Светлината!
Луцифер е Син на Утринта!
Тоеа е този, който носи Светлината!"
(Алберт Пайк, "Морал и догми", из "Наставления към 26-та степен")
Повече от очевидно е, че Алберт Пайк откровено нарича Луцифер "Ангел на Светлината".
Тъкмо в този дух франкмасоните учат, че Сатана и Луцифер не са едно и също същество. Сатана е
злият Бог, отрицанието на Йяхве, докато Луцифер е чудесният Бог, носителят на Светлина. Той е
Богът, на който франкмасоните се кланят.
Като резюмираме всичко, можем да направим следните изводи относно Франкмасонството:
1. Учението на франкмасоните не е съобразено с Библейското учение.
2. Тяхното учение за много богове е същото като Луциферианските мистерии. 
3. Алберт Пайк сочи, че Франкмасоните от 30-32 степен трябва да твърдят, че Луцифер е
единственият Бог, комуто служат, и във връзка с това в "Морал и догма" той категорично определя
Луцифер като Ангела на Светлината.
4. Сатанистът Антон Лавей твърди, че сатанинският и масонският ритуали са идентични.
5. На основата на гореказаното без усилие може да се достигне до извод, че учението на
Франкмасоните напълно се покрива с библейския израз "силите на Антихриста".
За да бъдем по-убедителни в твърдението си за Франкмасонството като Луциферианско
учение, ще напомним факта, че Адам Вайшопт е положил сериозни усилия да внедри своите
майстори-илюминати във всички франкмасонски ложи и че естествено е да търсим връзка между
илюминатската и франкмасонската идеология като една единна сатанинска доктрина под флага на
тайните общества на Илюминати.
Прилагайки основния йезуитски лозунг, че "целта оправдава средствата", в името на
Делото на човек му се налага да има две лица - основен похват за успешното действие на
Конспирацията, и благодарение на исконния стремеж на човека да върши нещо творческо, светло
и добро, се извършва една грандиозна Манипулация, водеща обществото в мрачната бездна.                                                                                                                                                    "Новият Световен Ред" на Луцифер
се асоциира с Пирамида и Око на върхът и.
Както ще разгледаме по-надолу, това е асоциирано с паднал дух, демони, които ползват енергията на матрицата Майа по своя воля, представяйки се за "бог".                                                                             Думата "спекулирам" иде от латинската "spectare"- "наблюдавам"(watch), а "наблюдателница"(Watchtower" , т.е "свидетели на яхова" е "specula". Оттук-"spectrum".
"Спекулирането" е тенденция и свойство на умът, което не означава, че умът е създаден САМО да спекулира! Умът е слабото място на душата, когато иска да потъва в матрицата. Този ум наричаме "луцифериански". Спекулирането с Истината и Богът е дело на Луцифер-падащата и разпръскваща светлина, еманираща до дъно в матрицата. Днешният луфицериански "елит" се ръководи от БОРСОВИ СПЕКУЛАНТИ(stock-exchange speculator", букв. "наблюдател на пазарът") чиито устои са в религиозни доктрини пълни със спекулации с Богът и опитът им да играят Неговата роля(Spectacle)! Духовете "Йах" и "Аллах" са луцифериански, които се представят за "бог". Икономическитя термин "спекула" означава да "скриеш стока, която да я продадеш по-скъпо при липсата и на пазарът по-късно". Всички революции, войни и метежи от Френската(включая) насам, са благодарение на СТОКОВА СПЕКУЛАЦИЯ(от страна на рептилният клан Ротшилд). Някой наричат това "прогрес на човешката цивилизация".....?
Да си "спекулатор" означава да играеш самозвана заблуждаваща за околните роля на наблюдател, представяйки се за "бог" или "божествен", когато сам си подвластен(карма) на Играта на Богът(Лила)!                             Илюминатска символика и хералдика:
Лицемерието с типична черта на Сивите магьосници от Луцифер:
На светло(пред публика) се тиражира хуманни цели("светски хуманизъм"),а на тъмно си извършват ритуалите, чиито център е насочен под Земята...
"Annuit cœptis" означава "Одобрени Начинания", "Благословии".          Илюминатска карта: "Братски режими"
Луцифериански порядък!
касае именно "свободните наги" от Била-сварга,
прокламиращи 'свобода' чрез диктатура за нея.
"Свободата" на масоните не е нищо друго освен
"свобода на инстинктите" -размножение, хранене,
страх от самосъхранение на тялото и спане, а
"излюпеното пиле"е от Космическото яйце-"Брахманда"
символ на търсене на материални резултати от духовността!
Масоните копират хем Брахма за "Съзиданието",
хем Шива за налагане на деспотизмът за "свободата".
Прави впечатление шапката на масонът-
Сатурнова(Кааба-Кивот) форма, а- Луцифериански цвят.
Не случайно е свързна с турските фесове!
Рогата са символ на Лунният култ и демоните,
които се крият в ниските нива на матрицата от Богът.                                                                    Масоните("свободните каменоделци" на Кубът-Кааба/Кивотът) са инспирирани от нагата Луцифер, които служат на ракшасите юдеи, устремили се надолу към адът чрез нагата Яллахова. Масоните само привидно(лицемерно) демонстрират Арйански брахманизъм. Обществата им са сформирани от членове, които не се кръщават чрез обрязване на мъжкият полов орган на 8-мия ден от рождението е както е "посвещението" при абрахамските рашкаси/якхшаси и пишачи. Но пък за сметка на това - наказанието на масон излязъл доброволно от масонското братство или неспазил "масонската тайна"(Лунен култ), е същото както на йудей или мусулманин отрекъл се от вярата, която му се натрапва на 8-мия ден след раждането му, чрез обрязване-
СМЪРТНА ПРИСЪДА ЧРЕЗ НАЗИДАТЕЛНА ЕКЗЕКУЦИЯ!                             Statue of Liberty-Adity
Подарък от френските масони на американските.
Подмяната Слънчевият принцип на НЕПРОЯВЕНИЯТ
Трансцедентален свят, като ПРОЯВЕНА(Астрална) 
енергия на ОТРАЗЕНАТА светлина. 
Масонската светлина и знание са спекулативни.              New York е "гнездото" левитите-равини, известен като "Jew York".Да вземем например фамилията на Ротшилдови, чиято кръвна линия ги прави известни между другите имена, подобно на Бауерови - една изключително "черна" окултна линия в средновековна Германия.
Известно ни е, че Ротшилдите или Ротшилдови, (red-shield на английски език или rotesshield
- на немски език, което означава в превод "червена табела") са създадени през 18-ти век като
финансова династия във Франкфурт от Майер Амшел Ротшилд. Своето име те дължат на
червената табела и хексаграма - звездата на Давид, поставени на входа на къщата им във
Франкфурт.
Ротшилдови са една от водещите Илюминатски кръвни линии на планетата, а освен това, според книгата на Дейвид Айк "Най-голямата тайна", те са "shape -shifting reptilian" (извънземни представители, имащи формата на "рептилоиди" - влечуги, но притежаващи способността да приемат човешка форма).
Дори да оставим настрана последното твърдение и се опитаме, пак на основата на историческия
анализ, да проследим нещата, може би ще съумеем да се докоснем до някои от тайните в самата
история.
Макар и трудно за вярване, но Адолф Хитлер и
нацистите са били създадени или основани като партия от Ротшилдови, че именно те са ги довели на власт в Германия посредством Илюминатските тайни общества 
обществата. Нещо повече, на въпроса: кой финансира Хитлер, че той така бързо успя да изправи на крак една раздирана от икономическа криза Германия, някои опити за отговор отново ни довеждат до Ротшилдови, които посредством "Бенк ъф Ингланд" и някои други американски и британски източници като Ротшилд, Кун, Льоб - банки, които по-рано са финансирали руската
революция, са направили същото и за Хитлер, и че във финансирането на Хитлеровата кампания
и на нациската военна машина участва също и химическият гигант И. Г. Фарбен, което той
осъществява чрез американските си клонове, управлявани от лакеите на Ротшилдови -
Варбургови. (Пол Варбург, който управлява еднолично Централната банка на Америка,Федералния резерв през 1913 г. и присъства в борда на американската И. Г. Фарбен). В същото време И. Г. Фарбен си осигурява робска работна ръка в концентрационните лагери на Аушвиц.
Вярно, известен смут при изясняването на последното може би ще предизвика идентификацията
на И. Г. Фарбен като поделение на Стандарт Ойл, който пък е притежаван от Рокфелерови, но в
действителност Рокфелеровата империя е била изградена със съдействието на Ротшилдови.
Така че каквито и имена на хора, фирми и банки да се споменават, то всичко води отново и отново
до Ротшилдови.Ротшилдови имат и по-пряка
връзка с Германия и Хитлер, тъй като те притежават също и немските информационни агенции по
време на двете световни войни и по този начин те контролират притока на информация към
Германия, както и тази, която излиза от Германия.
В подкрепа на гореказаното не е за подминаване и фактът, че когато съюзническите войски
навлизат в Германия, те откриват, че фабриките на Фарбен, представляващи сърцевината на
Хитлеровата военна машина, въпреки масовите бомбардировки, не са били ударени от нито една
бомба. Така оцеляват и фабриките на Форд - друг един илюминатски поддръжник на Хитлер. Докато
в същото време останалите заводи са били изцяло разрушени.
И така, имаме известни основания да се предполага, че силата, която стои зад Адолф Хитлер,
това е силата на Илюминатите, представена от Ротшилдови, т.е. тази специфична "еврейска" кръвна
линия, която, от друга страна, твърди, че поддържа и защитава еврейския народ и вяра.                                 Всъщност, според Дейвид Айк, само на пръв поглед "...илюминатските линии се преплитат помежду си и така се съхраняват в името на своя План за глобален контрол. От друга страна обаче, се прави опит за отпечатване и мултиплициране на своя генетически код...
Би трябвало да се знае, че Ротшилдови, както и въобще всички Илюминатски фамилии,според програмите, които следват, имат много извънбрачни деца. И тези извънбрачни деца, всъщност под различни имена отгледани от други семейства, са техни деца.
Подобно на Бил Клинтън, за който със сигурност се знае, че е Рокфелеров потомък, роден по същия гореописан начин. За тези деца се смята, че родени по този начин, те могат да изпълняват необикновена роля в избраното поприще за обслужване на Илюминатската
кауза. Хитлер също е заченал неофициални деца, които да поддържат неговата родствена линия жива и до днес.
Ето защо, ако си направим труда да разгледате как съответната кръвна линия е завоювала позиции сред кралските, аристократичните, финансовите, политическите,военните и медийните кръгове на власт по света, ние ще придобием представа за действието, упражнявано от тях от хиляди години. В същото време това е кръвната линия, която е произвела всичките 42-ма президенти на САЩ, включително и Джордж
Вашингтон през 1789 г. Това е кръвната линия и на бъдещия кандидат в изборите през 2000-та година - Джордж Буш-младши, на такива политически лидери, познати от Втората световна война като Рузвелт, Чърчил и Сталин. Всичките те са франкмасони или
сатанисти. Манипулацията им е била винаги под контрола на Ротшилдови и частично от страна на другите илюминатски кръвни линии."
Тогава как да повярваме, че някой може да бъде издигнат на власт подобно на Адолф Хитлер и да му
бъде предоставена цялата военна машина и че този някой може да не принадлежи на тази кръвна
линия на Ротшилд?

Подобно разкритие действа като шамар, хвърлящо ярка светлина върху действията на
Ротшилдови и другите илюминатски фамилии в Германия, довели Хитлер до диктаторската трибуна
в ролята на кормчия на нацията. Всъщност, нали Хитлер е бил поддържан и от Британската Кралска
Фамилия (това е немската фамилия на Сакс-Кобур-Готите), тези, които включват като военен
герой британския лорд Маунтботън, който е също Ротшилд и сатанист. Тогава, все пак можем да
предположим, че кралските роднини в Германия, за които никога не бихте допуснали, че са
кръвно свързани с Хитлер, нямаше да поддържат някакъв си случайно взет от улицата индивид само
защото тълпата скандира името му с ентусиазъм или пък цялата тази кралска гвардия от аристократи
вероятно добре е знаела кой в действителност е Хитлер.                                                                                   Втората световна война като че ли се оказва изключително плодоносна за плана на
Илюминатите. Тя доведе до невиждано разрастване в създаването на глобално централизирани
институции като Организацията на обединените нации и Европейската общност (сега вече Съюз), както и
много други, свързани с управлението на финансите и бизнеса. Всъщност каквото бе необходимо да се
постигне, за да се поставят възможно повече страни под тежестта на непосилен товар от дългове и
заеми, осигурени им по различни линии, зад които, обаче, присъстват все едни и същи -Ротшилдови.
Ротшилдови от дълго време са имали План да създадат убежище (феодално владение) за
самите себе си и въобще за Илюминатите в Палестина и този План включваше пропагандата му
сред евреите до установяването им в този регион като тяхна Родина. Как се стига до това?
Чарлз Тейз Ръсел - сатанист, а според съпругата му - педофил, но преди всичко илюминат,
принадлежащ към Илюминатската кръвна линия на Ръселови, е човекът, който създаде обществото
"Стражева кула" (повече известно като "Свидетели на Йехова"), една нова религия (култ към
"майнд контрол"- контрол върху съзнанието), в резултат на връзката му с Ротшилдови. С тях
той бе приятел, тъй както приятели с Ротшилдови бяха и основателите на Мормонската църква,
която също бе основана от тях посредством Кун, Льоб и Ко. Но не само това, Ръсел, както и
основателите на Мормонската религия, бяха и франкмасони.
Та тъкмо този Чарлз Тейз Ръсел още през 1880 г. предсказва, че евреите ще искат да се
завърнат в своята Родина. Да, това, разбира се, е само едно предсказание от негова страна. Но
защо е било необходимо да го прави? Може би той е знаел какъв е точно Планът. Все пак фактът си
е факт, през 1880 г. той пише на Ротшилдови, възхвалявайки усилията им да установят Родината на
евреите в Палестина. Сигурно това е било първа стъпка преди бурната 1917 г., когато се стига до
известната Балфурска декларация, в която британският външен министър лорд Балфур,
подкрепен от мнозинството на своето правителство, открито поддържа създаването на еврейска
Родина в Палестина.                                                                                                                             Дейвид Айк твърди: "Всеки един от
участниците на конференцията Във Версай е или принадлежащ на Ротшилдовата
линия, или пък е контролиран от тях." Ето една кратка справка за това: Американският
президент Уудроу Уилсън бива съветван във Версай от полковник Хаус и Бернард Барух, и
двамата явяващи се клонинги на Ротшилдови и водачи на "Кръглата маса" в САЩ.
Британският премиер Лойд Джордж има за съветник по това време Алфред Милнър, който е
Ротшилдов чиновник и водач на "Кръглата маса", както и сър Филип Сесан, пряк потомък на
основателя на Ротшилдовата династия - Майер Амшил Ротшилд.
Френският лидер Жорж Клемансо има за съветник по това време своя министър на вътрешните
работи Джордж Мандел, чието истинско име е Йеровоам Ротшилд.
В американската делегация също присъстват братята Дълес - Джон Фостър Дълес, който по-късно е държавен секретар на САЩ, и Алън Дълес, който ще стане по-късно глава на новосформираната след Втората световна война организация с популярното име ЦРУ.
Братята Дълес са от същата кръвна линия, която поддържа по-късно Хитлер, и като такива биват
по-късно използвани от Ротшилдови. Те биват също така въвлечени в убийството на Джон Кенеди,
като Алън Дълес ще участва във военната комисия, разследваща убийството.
Американската делегация във Версай бива също представена от Ротшилдовия контрольор
Пол Варбург, от Кун, Льоб и Ко на американския клон на И. Г. Фарбен, докато германската делегация
включва неговия брат Макс Варбург, който става банкер по времето на Хитлер. Техен гост във
Франция по време на мирната конференция е самият барон Едмонд дьо Ротшилд, водеща сила по
времето на създаването на еврейска родина в Израел.
Ротшилдови винаги са били основна движеща сила на Ционисткото движение. Ционизмът е
всъщност ЦИОН-изъм, (ЦИОН означава слънце), следователно името на елитарното тайно общество,
намиращо се зад кръвната линия на Меровингите, наричащо се Ционско братство.                                                                                                               Ротшилдови започнаха процеса на установяване на еврейския народ в Палестина, а барон Едмонд дьо Ротшилд е обявен за "бащата на Израел" Човекът, който оглавява мирната делегация във Версай, всъщност започва установяването на евреите в Палестина още през 1880 г,когато финансира руските евреи, за да могат да установят свои убежища в Палестина. Но той не е
можел да направи нищо относно тяхната свобода или право на раждане, освен да следва
изпълнението на Плана на Ротшилдовите илюминати.
Едмонд финансира създаването на ферми и фабрики както и цялата индустрия със стомана.
Еврейските фермери изпълняват заръките какво да посадят на този, който ги финансира, знаейки
добре, че ако не спазват заповедите, ще бъдат изхвърлени. През 1901 г. евреите се оплакват на
Ротшилд относно диктатурата по установяването им или т. нар "Йишув". Те правят запитване:
"Ако желаеш да съхраним Йишув, първо вдигнете ръце от него и позволете на новопристигналите да имат възможността за корекция според нововъзникналите си
нужди."
Барон Ротшилд отговаря:
"Аз създадох Йишув, аз самият. Следователно никой човек, който и новопристигнал
да е, или организация няма право да се намесва в моя план."
Накратко, вие виждате истинското поведение на Ротшилдови към еврейския народ, както и
към хората въобще.
Всъщност Ротшилдови като хора не са евреи, но, както твърди Дейвид Айк - те не са също и
обикновени хора, защото "притежават кръвна линия, която е размесена от генетическия код
на рептилоидите, използващи ги, както използват и целия еврейски народ като параван и
средство за постигане на своите цели".
По данни, взети от една книга на Симон Шама, двама от Ротшилдови придобиват 80% от
земята на Израел. Едмунд дьо Ротшилд работи съвместно с Теодор Херцел, който изпълнява
ролята на основател на ционизма - политическо движение, целящо установяването на Палестина за
Родина на евреите. Ротшилд стои в същото време зад друга една сила под името Шаим Вайцман,
друг водач на ционизма. Ето какво заявява Ротшилд на Вайцман:
"Без мен ционизмът не ще успее, но без ционизма моята работа също ще бъде
разрушена."
Ротшилдовите финансови натрупвания, еврейско установяване в Палестина, Ротшилдовите
агенти, присъстващи официално в правителството, пропагандата за пречистването на Родината -
всичко това поддържа изпълнението на Плана на Ротшилд и готовността на евреите за Родината,
нуждаеща се от пречистване. Катализатор за активното участие на евреите в пречистването на
Родината и за усмиряването на протестите на палестинците се оказва преследването им в Германия от
самия Ротшилдов потомък на име Адолф Хитлер.              Според Дейвид Айк, те основават и "...еврейските терористични групи като Щерн,Ганг и Иргун, които предизвикаха много събития, придружени с убийства, довели до създаването на държавата на Ротшилдови - Израел. Същите такива Ротшилдови кукли на 17 септември 1948 г. убиха граф Бернадот само заради това, че беше решил да представи нова резолюция пред ООН. Те предизвикваха кръвопролитията и сред
еврейското население и... при всичко това, Ротшилдови непрекъснато тръбят колко не били удовлетворени от причиненото невероятно страдание върху
еврейския народ от страна на нацизма..."
В крайна сметка естествено е да се предположи, че и в наши дни Ротшилдови продължават да
контролират страната, която, при това, носи върху собствения си флаг техния семеен символ, че я
използват, за да поддържат конфликти както вътре в нейните очертания, така и в заобикалящите я
страни и да се поддържа огнище на напрежение в целия район на Близкия Изток с цел да контролират
нефтеното производство в тези страни, нещо, което те са правили още от времето, когато нефтът е
стратегически продукт, определящ глобалната икономика.                                                                                    
Дясната ръка на Джейкъб(Яков) Ротшилд – Джордж Сорос
Сорос разпространява банкерските пари за да корумпира(разврати) горния ешелон на дадена "набелязана" нация, след това направлява прецизно-организиран вътрешно-търговски механизъм за завличане и останалата част от обществото в държавата-жертва.                                                                                         

Няма коментари:

Публикуване на коментар