събота, 28 март 2015 г.

Таината на света и Тетралектика

Субстанционалните /идеални/материални частици и античастици са единствените точковидни, безтруктурни, безформени елементарни частици с потенциални свойства за съществуването, развитието и закономерното управление на света и достигане до разум .Законите на симетрията са по висши от законите на битието а промяна на посоката води до промяна на качеството.Безформените точковидни частици и античастици са огледални двойници, които се подчиняват на Антисиметрията и представляват Съвършената материална /нематериална/точка, първопричина и начало на всички неща или на всички материални структури и форми.Така определените потенциални свойства на Съвършената субстанция точка я прави не сътворима и не унищожима. Защото тяхната неделимост и безформие не могат да бъдат създадени или унищожени .Несътворимостта и неунищожимостта натази субстанция /точка/се определя от нейната безструктурност и безформие или от същността на Идеалната материална точка. Ето защото никой не може да сътвори и унищожи Идеалната/енергийна/точка – същност на духовната субстанция. Така че прото субстанцията може да бъде идеална, но тази идеалност не съдържа разум/поне в началото/ поради простотата на своята безструктурност и безформие.реално съществуващите противоположности във природата са не 2 а 4. Необходим минимум от 2 броя проточастици, за дасъществува и се развива света. За да протича необходимото взаимодействие, Идеалната материална точка трябва да има свой антипод или проточастицата да приежава огледален двойник – античастица, подчиняващи се на Антисиметрията. От тази простота, съществуваща само като качествено различие между частицата и античастицата, развитието върви към раждане на структурите и формите на материята. Така от първичната безформена и безсмъртна материя без количествено различие, само с качествено различие между частиците и античастиците, се раждат новите вторични структури и форми с определено време на живот. След което се ражда различието като промяна на формата и количеството, определени от останалите видове симетрия. Двете противоположни проточастици /частица и античастица/ притежаващи необходимите първични материални свойства са с име Бегетрон /Бˉ/ и Антибегетрон /Б+/, дадено от автора на „Тетралектика на природата” – в името на България. При взаимодействието на точковидната електроотрицателна проточастица Бегетрон /Бˉ/, с пртивоположната античастица – Антибегетрон /Б+/ се стига до унищожаването на противоположните електрични заряди, еднаквата маса, противоположните посоки на спиновото въртене ½ , противоположните елементарни магнитни полюси като се получават най-занулените структури: частиците на вакуума /Вакуумон и Антивакуумон/ или първичното материално, относително едномерното геометрично пространство.Щом получихме частиците на вакуума, то от тях може да се построи неговата структура, а най-подходящо ще е името им Вакуумон /В0/ и Антивакуумон /В̄0/. От електродинамиката се знае, че елекричните сили се проявяват при неподвижни електрични заряди, а магнитните при движение на електричните заряди.Така че при въртенето на ляво на отрицателния Бегетрон /Б–/, се появява положителен магнитен заряд /полюс/, а при въртенето на дясно на положителния Бегетрон /Б+/, се появява отрицателен магнитен заряд /полюс/. При получаване на Вакуумона и Антивакуумона, по подобие на атома, единия електрчен заряд е център, а другия се върти около него и от двете точковидни частици се получават възможните две нови структури – частиците на вакуума. Възможните комбинации са само две. При Вакуумона център е отрицателния Бегетрон, около който обикаля положителния Антибегетрон, а при Антивакуумона е обратно. Така се унищожават елементарните магнитни полюси, но не се унищожават магнитните свойства, а се получават магнитни диполи с S и N полюси, при които стават действени лоренцовите магнитни сили. Така получените неразделими магнитни полюси могат да бъдат разделени само при разпадането на Вакуумона и Антивакуумона, за да се получи отново Идеалната материална електромагнитна точка, която вече има елементарен магнитен заряд – монополът на Дирак. Това обяснява невъзможността за откриване монополът на Дирак.Осъществявайки тази връзка помежду си чрез магнитните сили, частицата и античастицата на вакуума се навръзват чрез ориентация на своите различни магнитни полюси/...–S–В0–NS–В̄̄̄0–NS–В0–NS–В̄0–NS–В0–NS–В̄0–NS–В0–NS–В̄0–N–.../, по подобие на химичните полимерни вериги, но по-правдоподобно, е че полимирните химични вериги са отражение на вакуумната нишковидна структура.Комбинативната възможност на нишковдната вакуумната структура, е че може да съществува като две редуващи се противоположни вериги /нишки/ само с различие в посоки. Противоположната двупосочност на двете вериги на ДНК е отражение на тази противоположна двупосочност на вакуумните нишки.Получава се първичното Абсолютно едномерно геометрично, материално пространство с безкрайна дължина на двупосочните вакуумни нишки.. begetron426.blog.bg/                                                                                                         Таината на света /Тодор Вачев/ Кратки бележки по книгата.                                                                                                                                                                                                           Приемаме че има безкраен океан от свръхфини проточастици движащи се с различни скорости може и по- големи от c-светлината.При микроскопични флуктоации,трептене ,се получава завихряне във микроскопични двоики торосоиди/латентни диполи ,като постепенно всички те стават количествено и геометрично еднакви,неразличими един от друг тогава именно ги наричаме вторични Х частици.Всяка от които съдържа 2 еднакви частици/истински атоми на демокрит/И така в природата съществува безкраино много неделими микр. обекти и те се свързват по два образуваики всички Х частици.Ще си представим истинските атоми като микроскопичен облак от прото частици с особенна структура и организация на движение около един център.Движението вътре може скокообразно да придобива разл. интензитет и да обхваща различна дълбочина.При квантови удари на истинките атоми и Х частиците или м.у тях те могат да се превръщат в известните ел. частици съдържащи 2 или 3 атома.Това превръщане става по строги правила При което истинските атоми придобиват спин маса,ел.заряд или други цялочислени заряди.Божественият промисъл се крие в структурата и своиствата на истинските атоми обуславяйки чудната хармония и разнообразие във света.Свободните първични частици приемаме за приносители съучастници в гравитационното поле а свободните Х частици/или виртуални фотони/ придобили постоянна скорост v=c приемаме за приносители на ЕМ и ЕЛ. поле и отчасти в гравитацията. Х частиците се движат в океан от първични частици и затова скороста им не достига до безкр.а се мени по нелинеен закон стига до v>c ослед това пада до една мах. v=c/когато реактивната и активна производна се изравнят при някакъв мах/.Макроскоп.флуктоации в резултат на субгравитационното поле и взаимодеиствия захваща все повече Х частици което води до свиване в миниатюрно за космическите мащаби много плътно и свръх температурно яйце.Виртуалните фотони придобиват пак v>c.Вероятноста за квантови удари рязко нараства и множество от тях от хомогени се превръщат в спинори/придобиват вътрешно спинорно движение или спин/Т.е. във резултат на кв. удари възниква незатихваща енергийна нееднородност възли/патрони/.при което техните два истински атома без да се разделят един от друг придобиват еднопосочни спинове h/2 и h/2=1.Така от хомогенните виртуални фотони възникват реалните фотони спинори и първото вещество озарява космичното яйце и безбрежните простори краи него.Втори етап- ражда се гравитационото взаимодеиствие g, еднакво по физ. същност, характер и микромеханика с субгравитационното взаимодеиствие но много по интензивно от него поради огромният брои нови разсейващи центрове/ възли/.съществуващи вече в самите атоми спинори.В този стадий първоначалните фотони пак придобиват v>c те отчасти се разсеиват от атомите спинори и това обуславя гравифотоното поле f то поражда слаби сили на отблъскване м.у телата F=k.m.m/r2.F се дължи на субгравитационнотоХ/по слабо вирт. фотони/и на гравитационното g /по силно реални фотони/ като се приспадне малкото отблъскване антигравитацията f.Под въздеиствието на F материята се устремява с още по голяма скорост към центъра и виртуалните и реални фотони бурно реагират.В резултат свръхенергийни фотони,а други се разпадат на отделни атоми спинори/частици античастици/,с маси много по големи от наблюдаваните в съвремените ускорители.Едните са антисиметрични/частици античастици/а при другите имаме огледално симетрично квантово взаимодеиствие при което възникват двоика атоми спинори неразличими по никакъв външен белег от огледалният си образ,с маси в покои m>0-Барионни заряди .Антибариони не съществуват както не съществува анти фотон или ахтимезон.Така с възникването на неутралните атоми спинори и бариони заряди наред със свръхенергийни фотони и атоми спинори които са частица античастица един спрямо друг завърщва великият косм. срив и започва великият топлинен взрив родил нашата галактика.Кварките това са възможни типове рерализация на истинските атоми хомогени в спинори.Истиването на К.яйце води до намаляне на взаимодеиствието м.у различните видове кварки и антикварки,техните своиства се изменят и в една по късна фаза възникват нуклеоните/протони и неутрони/Тогава ел.заряди с голям брои неутрино и антинеутрино остават все още свободни.По късно нуклеоните образуват по тежки атомни ядра около тях се настаняват ел. заряди компенсиращи положителният заряд на тези ядра т.е. възникват хим атоми.А оцелелите първични фотони превърнали се в реликтови заедно ссвободните неутрино и антинеутрино и досега скитат в просторите на Мегавселената обуславяики в голяма степен неината скрита маса.Ако съществува гравитрон то той най вероятно е ист.атом на демокрит хомоген/икогато е в центъра трябва да е частица,кристализирал-Сл.севрюкова/,а извън него гравитационна вълна с голяма дължина и малка енергия.Целоста на нуклеоните се обяснява с обмен на неутрино и антинеутрино.Навън неутрино се превръща в всепроникваща частица,а вътре в структурата е силно енергийна вълна много къса дължина,което е причина ядрените сили да се проявяват на много малка дължина,.а на по-големи разтояния замират.И третата частица фотон има средна дължина на вълна и енергия-управлява ЕМ.Така неутриното управлява микросветът/ядрени сили/,Фотонът-макросвета.Гравитрон/атом на демокрит,ПСИОН,праатом-хомоген/-Мегасвета,и носителите на силите на света са триада.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Няма коментари:

Публикуване на коментар