четвъртък, 19 април 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 143


М. Лайтман: „Как да се придвижваме напред?” – попитах Рабаш.

Той отговори: „Нищо няма да ти помогне, ти се нуждаеш от група”.

Самият ти нищо не можеш да разкриеш. Имаш само точка в сърцето, желание към Твореца, което са пробудили в теб. Ти си длъжен да поставиш групата между себе си и Твореца. И тогава тя ще стане тази „подложка”, където ще усещаш Твореца”. Не можеш да го усетиш по друг начин. В противен случай това пространство остава за теб празно, ти не можеш да го запълниш, да усетиш неговото напълване. И затова цялата ни работа е само в това.

С това Рабаш отбеляза условието за духовното придвижване на всеки от последното поколение, започвайки от 21 век до края на поправянето.


Конгрес в Прага. Урок №1

Въпрос: По какъв принцип става разбиването на душите?

Отговор: По принципа на големината на желанието във всяка от тях. Колкото е по-голямо желанието на всяка душа за подобие със светлината, толкова тя (душата), е по-близко към нея (светлината). Колкото желанието е по-противоположно на светлината, толкова душата е по-далеч от нея.

Това произхожда от четирите стадия на разпространение на пряката светлина.

Светлината, започвайки да действа, създава първото желание. То се напълва със светлината и, подобно на светлината, в него възниква стремеж към отдаване.

А след това от желанието за отдаване отново се създава желание за получаване.

В крайна сметка, се формира едно окончателно желание – получаване заради себе си. При това всички стадии (0, 1, 2, 3) се концентрират в четвъртия стадии, който също се състои от четири стадия.

Затова, всеки се отнася към стадия от който е произлязъл. Както в материалния живот човек се ражда от своите родители, така и тук. Да допуснем, че той получава желание от второ ниво, то това е и той.

Но ако в нашия свят човек от рождение може да няма достатъчно данни, за да бъде велик учен или музикант, то в развитието на душата това не може да бъде, защото всичко се развива във връзката с другите, а не всеки поотделно.

Така, изкачвайки се нагоре, всеки трябва да достигне до пълна връзка с всички останали, за да стане едно единно цяло с тях.


По този начин съвършено не е важно от каква част се е появил човека и какви са били изначално неговите свойства: малки, големи, лоши или добри. В края на краищата, интеграцията поглъща всичко. Най-важното е да се изпълнява това, което трябва и заедно с всички образувате едно единно цяло.

От 1-я урок на конгреса в Прага, 09.09.2016

laitman.bg/


             


Муслим = Мус_Эль_Ам – «Мюсли "божествено" демонично(Эль) оръдие, ръка (Ам)» (1.45)
От формулата (1.45) следва, че "муслим", или "мюсюлманите" са тези, които са "божествената страна, която е инструмент на" Mуса = Мойсей, т.е. , неговата военна сила. В турски терминът "евреин" се прехвърля към думата "мусави". Получихме ясно езиково правило: Мусави - евреин, мюсюлманин - е ислямист. Тъй като думата «мусави» = Муса_Ав(-и)» - означава" въплъщението на Муса (AB) ", че като се има предвид (1.45), можем да заключим, че методът на езиковото реконструкция показва, че евреите са били считани за въплъщения на основателя на арианството, т.е., въплъщения на Муса а ислямистите, се явяват като "ръката на Мойсей, негов инструмент", като по този начин се считат за ръка, инструмент на евреите, защото евреите са въплътени Муса(-и). Приведената лингвинистична реконструкция перфектно корелира с данните на съвременната историческа наука, което показва, че евреите (иудеите) изначално са били оформени с ислямистите като една общност (умма), където евреите заемали висши управленски позиции (въплъщение на Mуса вариант), а ислямистите са инструменти (воини на Mуса) за разпространението на арианството (джихад). Именно такава беше религиозната и политическата структура на Хазарския хаганат = Хазария, в действителност явяваща се Златната орда, или древното Израело-Юдейско царство. Например много националистически писатели в Русия днес нарича евреите "мозъкът" а кавказците-мюсли "мускулите им". Фактът, че ислямистите са били ръка инструмент/оръжие на Mуса, т.е. негов AM (-ами), обяснява защо ислямските лидери се именуват с думата "и"мами":
Имам = Емам =Амам = Ам_Ам - то есть «Ръка на Ръката», «Оръдие на оръдието», по аналогия с термина «Царь царей» означаващ главен, или върховен главнокомандващ.
Същите корени има и понятието "Емир" = "Амир" = "Амар" = Ам_Ар – т.е. "действащ Ar/Ар", което също се явява важен ислямски титул. По горе ние споменахме широко разпространената днес дума "джихад". Както е известно, в тюркските езици "дж" съответства на "с" в европейските. След това думата "джихад" могат да бъдат представена като "сихад" или без огласовка като "схд" Веднага става ясно, че неоглсаованото "схд" не е нищо друго, освен един казашки "сход", библейский «исход» или библейско "преселение". Получаваме важно съотношение:
джихад = сход = исход (1.47)
Оказва се, че библейския "Исход" не нищо друо, освен свещенна война на арианите срещу небето и Раав, за засаждане по планетата Земя, на арианската вяра. Именно такова изначално значение, на тази дума се е съхранило в исляма под формата на "джихад". Формула (1.47) е ярко доказателства за това как, чрез умишлени различно огласяване на един и същт гръбнак от съгласни арианите "объркват/прикриват" следите на своите кървави наказателни действия срещу Раав и Aбога Ра. Интересен е анализа на думата "мечет/джамия". Давайки си сметка за факта, че буквата "ч" в стария език е идентична с буквата "с" (например: салам/селям = Шалом = челото в ритъм на стената - е с едно и също значение Welcome), думата "джамия", може да се запише като "месет" (имайте предвид, че "с" в тюркските езици се чете като "дж", получаваме: джамия мечеть = месеть = меджеть = маджид). В тази версия на "Meseta" => Musy_at/Мусс-ад - Моссат,«месеть» => Мусы_ать, означава "следване на Mуса ". Доколкото латинската буква "V" в превод на кирилицата може да се чете като "в", "у" или "и", то думата Mvs (-а) при латинско написване при четене наобратно дава SVM, т.е. "Сим" на кирилица. Същата езикова връзката може да се получи, ако четете напротив думата "Мойсей"
«Моисей» = Ма_Йис_сий "Сэмэн" = "Симон". Оказва се, че заглавието на молитвата "Salat" в исляма, е свързана с името "Сима"
<= Муса = Петра, както и в католицизма ( "меса")
          


С разширяване броя на проучваните документи и източници (османски, еврейски, български, гръцки, венециански, френски и др.) в геометрична прогресия нарастват и фактите, че евреите са участвали пряко и в управлението на Османската империя на най-висше ниво. Следователно те носят и съответната тежка отговорност и вина наравно с турците, за геноцидната политика на империята, най-вече срещу българите! Османският владетел – султанът, управлявал държавата си с помощта на един висш сановник: великия везир. От четиридесет и седем велики везири, които се изреждат между 1453 и 1623 г. десет са с еврейски произход!

Начело на всички турски евреи стоял върховният равин („ха-хам баши“)*, който бивал утвърждаван на тази длъжност от султана. Този равин, като представител на еврейството, имал правото да заседава в държавния съвет на Турция. Стратегическите задачи обаче се поставяли и решавали както винаги от тайното еврейско правителство – Синедриона, който действува на принципа „държава в държавата“. Именно Синедрионът издействал в Османската империя еврейските въпроси да се решават от равинския съд. Според Израел Шахак*:

,,…В Отоманската империя властта на равинските съдилища била изключително силна и същевременно най-гибелна и зловредна…“. Действието на тези еврейски съдилища отделно от османската юрисдикция доказва особените привилегии, от които са се ползвали „бого-борците“ в рамките на държавата.

1) Дневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г.:

„… Турският султан не взима десятък от евреите. Тях не ги пленяват и продават като християните (става въпрос за кръвния данък и поробване)…“
„… Евреите са разузнавачи „и на двете страни“, тоест на Турция и на собствената страна (винаги действат като двойни агенти и шпиони)…“
„… Щом от някоя страна прогонят евреите, те винаги идват в Турция, налитат като паразити и говорят немски, италиански, испански, португалски, френски, чешки, полски, гръцки, турски, сирийски, халдейски и още много езици…“

Авторът споменава също, че евреите работят като богати лихвари, винари, търговци на сукно, гъша мас, скъпоценни камъни и златни изделия. Описва множество синагоги, а също така и потурчени евреи (дьонмета) и евреи-християни (марани) -готови на всичко, включително и на разбойничество. Евреите в Турция носели жълти чалми и народът често ги наричал „хав-рут“ – воняща мърша!...

2) Пиер Белон (1547 г.):

Търговията в Турция е в еврейски ръце. Те откупуват данъците в империята“. Авторът споменава за евреин лекар на султана и че повечето от лекарите в империята са евреи.

3) Никола де Николе (1551 г.):

… В Турция има много евреи, главно в Константинопол и други градове. Те се занимават с търговия. Най-богатите дюкяни и магазини са притежание на евреи… Най-често те са управители и преводачи; занимават се с лихварство…“ Николе ги нарича „ненавистен народ“, „изпълнен с всякаква злоба, измама, лъжа и лукаво изнудвачество“.

4) Робер дьо Дрьо (1665-1669 г.):

„… В Солун е единственият еврейски съд…“.

5) Дьолакроа:
„… Солун наброява 30 хиляди евреи и има 22 синагоги. Евреите тук държат търговията и са умели производители на сукно…“.

6) Франсоа Пуквил (1798-1801 г.):

„… Посредниците в митницата са само евреи…“.

7) Гийом Антоан Оливие (90-те години на XVIII в.):

„… Евреите са фанатизирани и вършат всякакъв вид търговия и всички занаяти. Някои са лекари, драгомани (управители) или търговски посредници; нито един не е земевладелец…

Богатите са лихвари, комисионери, банкери или търговци. Турските митничари ги използват, за да оценяват стоките и да събират таксите…“.

                    

„… Евреите и еврейките са много добре поставени в двора на султана и много добре приети поради магьосническото изкуство, на което учат султаните. Султанските лекари са също евреи. Доктор Соломон*, чийто брат Паулус* е във Виена, е на такава почит при Мехмет паша, че има право да търгува из цяла Турция хиляди гулдени без мито. Той е посредник между пашата и венецианските търговци при сключване на мир, за което получава голямо възнаграждение. Дон Йозеф Нахи* е направен от султана херцог на остров Наксос.

Султанът Селим II държи на него и яде само, което Йозеф* му приготвя. Султанът дори празнува еврейския сабат (събота). Казват, че когато майка му родила дъщеря, еврейката акушерка поставила на нейно място един еврейски син и ги сменила (намек, че Селим е по рождение евреин!). Въпреки внушенията на главния везир Рустам паша, Сюлейман не изгонва евреите от Турция (май 1575 г.).


             

Голям брой автори като Димитри Кицикис , Дейвид Дюк* , Израел Шахак* , Джон Бърбъри, М. Варшавски, Лютостански, Анна Рошковска и други посочват че в Османската империя монополът върху търговията с роби е бил съсредоточен изцяло в еврейските роботърговци. Те снабдявали с красиви българки харемите на султана и пашите, както и повечето владетели и богаташи от Близкия изток. Жил Венщайн изтъква, че търговията с роби била важно импортно перо, наред с други стоки, и носела големи печалби, особено от белите роби, внасяни от Европа (главно Балканите) и Кавказ ; същото се потвърждава и от Кицикис, който подчертава, че този вид търговия е съсредоточен в ръцете на евреите. Един роб през XVI век струвал в Турция между 1000 и 4000 акчета и лесно можем да си представим какви печалби извличали еврейските роботърговци от мъките на българите!….

               

Булгаристан под илюминирано/замаскирано турско-еврейско робство до днес.

В своите изследвания акад. Николай Тодоров от БАН подчертава дейността на еврейските лихвари и предприемачи като водещи при откупуването и събирането на данъците от раята (българите и др.) в Османската империя:
„… Не по-малко значителна е дейността на евреите като от-купници на държавни мукатаи, която била непосредствено свързана с тяхната търговска дейност. Мукатаата е типична стопанска финансова единица, обособена от постъпленията срещу дадено държавно събиране – данък, такси, глоби, приходи от солници, мини и пр. Тя била създадена за улеснение на финансовата власт, която изграждайки системата на мукатааите, осигурявала прибирането на държавните приходи, като при това се освобождавала от риска, свързан с постъпленията, които зависели от колебанията на цените, движението на населението и пр.

Естествено предприемачът на даденото събиране също извличал полза от тази сделка, тъй като разчитал, а твърде често и реализирал немалка печалба срещу вложения капитал…

Характерно е, че обикновено откупниците разполагали със значител-ни капитали, които влагали в рискованото, но често доходно от-купуване на държавните приходи. От взаимоотношенията между тях и османската власт се вижда, че отделни нейни представители, макар и неофициално, упражнявали влиянието си, а понякога и открит натиск, за да фаворизират един или друг откуп-ник, дори във вреда на фиска. Тази тяхна намеса, която едва ли е била безкористна, подчертава влиянието на някои представители на търговско-лихварския капитал върху финансовите дела на Османската империя…“ .

От проучванията на документите става ясно каква огромна финансова власт е имала еврейската мафия, която е монополизирала почти всички важни дейности в областта на търговия, събиране на данъци, лихварство, контрол на пазарите и дори сеченето на монети, което те взимали под аренда от султана, Често представителите на еврейския търговско-лихварски капитал използвали централната власт за нелоялна конкуренция и дори физическо унищожение на конкурентите си – българи, гърци, арменци и др. в тази сфера (114).

Контролът по данъчните вземания и цялата финансова дейност на империята били предоставени на баш дефтердаря (буквално „главен пазител на регистрите“ или главен ковчежник на султана). Обикновено тази важна държавна служба се заемала и контролирала от евреи и агенти на Синедриона. Баш дефтерда рят бил и член и на Султанския съвет (Диван) и взимал участие при определянето на цялостната политика на империята.

Българските данъкоплатци често били в невъзможност да пла щат непосилните данъци и се принуждавали да вземат неизгодни заеми от евреи лихвари, което често завършвало с разорение и фи-нансов крах. Еремеев и Майер* пишат по този въпрос следното:

„… Раята, като не можела да плати задълженията си, при-бягвала по принуда към услугите на лихварите. Лихварството-придобило през този период (ХVI-ХVII в.) голям размах.

Значителна част от селските жители (основно българи – бел. моя, Г.В.) изпаднала в дългово робство, залагайки къщите, добитъка и зе-мята си…“.

Двамата автори изтъкват, че в края на XV и началото на ХVII в. основният данък джизие нараснал значително от 20-25 на 140, а бирниците по места прибирали по някога до 400 – 500 акчета. Извънредните данъци също се увеличили многократно.

Така чрез данъците, лихварските дейности и тоталния кон-трол върху търговията, чифутите кръвопийци заробвали допъл-телно българите и изсмуквали като паразити последните живителни сили на народа!


       Синовете на Ной:

Според библейската сказка, расите се формират от 3-те сина на Ной, като централно място ще заема Сем(евреи и араби- сивите хибриди), който е духовен наставник на Яфет(бялата раса) и командир на Хам(черния разсад). Бит. 9:27Според Стария завет, бялата раса ще се бъде наставлявана от сивите хибриди, като ще се смеси с тях чрез Аврам(потомък на Сем) и ще стане "Авраам"("баща на множество народи"). Бит. 17:5

Според Новия завет, "християнин" значи "ДУХОВЕН аврамит(семит)". Галатяни 3:29Имайки предвид тези библейски обстоятелства, защо библейските християни се оплакват, че официалната римска църква, в конспирация с юдейския Санхедрин(Синедрион) заселва Европа с мигранти от семитски и хамитски произход?...
       *22 цитата на световни лидери за населението на Земята

1) Резюме на политиката на отдела на ООН за населението, март 2009 г. - ''Какво да се предприеме за да се ускори намаляването на раждаемостта в по-слабо развитите страни?''

2) Бил ГЕЙтс, основателят на ''Майкрософт'' -''В света днес има 6,8 милиарда души. Населението бързо се доближава до 9 милиарда. Ако свършим добра работа с новите ваксини, здравни грижи, помощ в областта на репродуктивното здраве, ние може да го намалим с 10 – 15 %.'' http://youtu.be/Ou8kErd2Uvw

3) Джон Пи. Холдрен (John P. Holdren) съветник по науката на американския президент Барак Обама - ''Би било лесно да се изпълни програмата за стерилизация на жени след раждане на второ или трето дете, въпреки относително по-голямата сложността на операцията, в сравнение с вазектомията, отколкото да се опитвамеда се стерилизираме мъжете.
Разработката на стерилизационни капсули, които могат да се поставят под кожата и да се отстраняват, когато бременността е желана, дава допълнителни възможности за задължителен контрол на раждаемостта. Капсулата ще бъде поставена в пубертета, и ще се премахва след официално разрешение за ограничен брой ражданията на деца.''

4) Паул Ерлих (Paul Ehrlich), научен съветник на бившия американски президент Джордж У. Буш - ''Всеки човек, който сега се появява в света, внася диспропорция в околната среда и системите за поддържане на живота на планетата.''

5) Съдията от Върховният съд на САЩ Рут Бадер Гинсбург (Ruth Bader Ginsburg) - ''Честно казано, си мислех, че при вземането на решението по делото на Рау (ROE) бях загрижена за нарастването на населението, и по-специално, растеж в тази част, където ние искаме най-малко.''

6) Доклад на Фонда на ООН за население - Пред лицето на един променящ се свят: жени, население и климат» («Facing a Changing World: Women, Population and Climate») - ''Никой човек не е наистина ''неутрален към въглерода'', особено когато всички парникови газове са в баланс.''

7) Дейвид Рокфелер -''Отрицателното въздействие на нарастването на населението върху всички наши планетарни екосистеми става ужасяващо очевидно.''

             8) Жак Кусто (Jacques Cousteau) - ''За да се стабилизира населението в световен мащаб, ние трябва да унищожаваме ежедневно по 350 000 човека.''

9) Основателят на CNN Тед Търнър - ''Цялото население от 250 - 300 милиона души, да се съкрати 95% спрямо сегашното равнище - би било идеално.''

10) Дейв Форман (Dave Foreman), съосновател на ''Earth First!'' - ''Моите три основни цели: намаляване на населението до 100 милиона в световен мащаб, унищожаване на промишлената инфраструктура за да видим пустинята, с пълния и набор от видове, връщащи се по целия свят.''

11) Принц Филип, херцог на Единбург - ''Ако аз можех да се преродя, бих искал да се върна като вирус убиец за да намаля човешката популация.''

12) Дейвид Брауер (David Brower), първият изпълнителен директор на екологичната неправителствена организация ''Клуб'' Сиера »» (Sierra Club) - '' Раждането на деца (трябва да бъде) наказуемо престъпление срещу обществото, ако родителите не разполагат с лиценз на правителството … Всички потенциални родители [да бъдат задължени да] използват контрацептивни химикали, правителството да предвижда противоотрова за гражданите, избрани за детераждане.''

13) Основателят на Американската федерация за семейно планиране, Маргарет Сангър (Margaret Sanger) - ''Най-висшата проява на милост, която семейството може да окаже на децата си - е да го убие.''

14) Същата тази Сангър в книгата си Woman, Morality, and Birth Control). Ню-Йорк. Издателство «Ню-Йорк», 1922 г. Страница 12 - ''Контролът на раждаемостта в крайна сметка трябва да доведе до по-чиста раса.''

15) Философът от Принстънския университет Питър Сингър (Peter Singer) - ''Така че защо да не сме последното поколение на планетата? Ако всички ние се съгласим на стерилизация, тогава няма да правим никаква жертва – можем да празнуваме нашия начин на изчезване !''

16) Томас Фъргюсън, бивш служител на Държавния департамент на САЩ за населението - ''Има само една тема в нашата работа - ние трябва да намалим броя на населението. Или правителството ще го направи по нашият начин, чрез добри, чисти методи, или те ще имат проблеми по подобие на тези, които имаме в Ел Салвадор, или в Иран или в Бейрут. Населението е политически проблем. След като населението е извън контрол, то изисква авторитарно правителство, дори и фашизъм за да се намали …''

17) Михаил Горбачов - ''Ние трябва да с говорим по-открито за секса, контрацепцията, аборт, важността на контрола на раждаемостта, тъй като екологичната криза - това е, накратко, демографската криза. Съкратете населението с 90% - и няма да има достатъчно хора, за да предизвикат екологична катастрофа''.

18) John Guillebaud, професор по семейно планиране в University College в Лондон - ''В световен мащаб ефектът от това, че в семействата ще има едно дете по-малко, е много по-голям от всички други мерки, например, изключване на осветлението. Още едно дете - еквивалент на голям брой полети по планетата''.

19) Учителят по биология в Университета на Тексас в Остин, Ерик Ар. Пианка (Eric R. Pianka) - ''Тази планета може да издържа половин милиард хора, които ще живеят в относителен комфорт, без да се вреди на природата. Населението трябва да бъде силно намалено възможно най-скоро за да се намалят вредите за околната среда.''

20) Ръководителят на Държавния департамент на САЩ Хилъри Клинтън - ''Тази година САЩ поднови финансирането за репродуктивното здраве чрез Фонда на ООН за населението, и се очакват по-нататъшни инвестиции. Наскоро американският Конгрес е отделил повече от 648 милиона долара за чуждестранни програми за подпомагане на семейно планиране и репродуктивно здраве в световен мащаб. Трябва да добавя, че е това е най-голямото отделяне на средства за повече от десет години.''

21) Нина Фьодорова, съветник на Хилъри Клинтън - ''Ние трябва да продължим да намаляваме темповете на растеж на населението в света; планетата не може да побере повече хора.''

22) Първата от ''Новите 10 заповеди''* на Джорджийските скрижали, записана на монумената на компанията «Elberton Granite Finishing Company»:
''Нека населението на Земята никога не надвишава 500 000 000, бъдейки в постоянно равновесие с с природата.''

*-отделен пост
Филантропът Дейвид Рокфелер унесен в човеколюбиви планове.
''Постепенно, като се прави подбор на размножаването, вродените разлики между управляващите и управляваните ще се увеличат, докато (двете прослойки) станат почти различни видове. Един бунт на простолюдието ще е толкова немислим, колкото организираното въстание на овцете срещу практиката да се яде овче месо.''
Новата тактика изисква дългосрочно, бавно, ''естествено'' и ''незабележимо'' затъпяване и поболяване на простолюдието

Целият този държавнически хленч, че почти всички народи от бялата раса са в демографски срив, е един циничен фалш. Една актьорска игра за прикриването на планове за глобална депопулация и/или израждане на човечеството. Декларациите на най-висшите ръководители и техните учени и медийни пропагандатори сами по себе си свидетелстват за такава философия:
Маргарет Сангър, основателката на Planned Parenthood (Семейно планиране), казва: ''Най-милостивият жест, който семейството може да извърши за едно от своите невръстни деца, е да го убие.'' (''The most merciful thing that a family does to one of its infant members is to kill it.'')

Тиодор Рузвелт, американски президент: ''Обществото няма никакъв интерес да позволява на дегенерати да се възпроизвеждат.'' (''Society has no business to permit degenerates to reproduce their kind.'')

Тед Търнър, ''филантроп'' и медиен магнат: ''Общо население на света от 230-300 милиона души, което е с 95% по-малко от настоящите бройки, би било идеално.'' (''A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.'')

Томас Фъргюсън, американски политик: ''Зад всички наши начинания стои една основна идея – трябва да намалим популацията. Или правителствата (по целия свят) ще го направят по нашия начин, като пипат с бели ръкавици, или ще получат една каша, подобна на тази в Ел Салвадор, Иран или Бейрут. Популацията е политически проблем. Когато популацията не подлежи на контрол, е нужно авторитарно правителство, дори фашизъм, за да бъде ограничена. […] Програмата ни за Ел Салвадор не се получи. Там нямаше инфраструктура, която да я поддържа. Там просто имаше дяволски много хора. […] За да постигнеш намаляване на населението бързо, трябва да въвлечеш всички мъже във войни и трябва да избиеш значителна бройка от жените в детеродна възраст. […] Най-бързият начин за намаляване на популацията е чрез недостиг на хранителни продукти, като в Африка, или чрез болести като черната чума.''

Пол Ерлих, професор от Станфордския университет: ''Ракът е размножение на клетки извън контрол; демографската експлозия е размножение на хора извън контрол. […] Трябва да насочим усилията си не в лечението на симптомите, а в изрязване на рака. Тази операция изисква много привидно брутални и безсърдечни решения.''

Жак Кусто, изследовател и член на ''филантропската'' организация UNESCO: ''За да уравновесим световната популация, трябва да елиминираме по 350 хиляди човека на ден. Ужасно е, че го казвам, но е толкова ужасно и ако не го кажа.'' (''In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it.'')

Хенри Кисинджър, една от най-висшите сили в т.нар. организация Bilderberg Group, която определя плановете за ''развитието'' на световната политика за години напред: 1) ''Депопулацията трябва да е първа грижа за външното министерство по отношение на Третия свят, защото американската икономика ще се нуждае от много и увеличаващи се количества от суровини, намиращи се в чужбина, особено от по-малко развитите страни.''
2) ''Властта е най-върховният афродизиак'' 3) ''Старците са безполезни лапачи'' 4) ''Световната популация трябва да се намали с 50%''

Д-р Ерик Пианка, преподавател в Тексаския университет, изявен активист сред еколозите и отявлен поддръжник на евгениката: 1) ''Войните и недохранването не винаги вършат работа. Вместо тях, болестите предлагат най-ефективния и бърз начин да убиеш милиардите, които скоро трябва да измрат за разрешаване на кризата с популацията. СПИН не е ефективен убиец, защото е твърде бавен. Моят любим кандидат за изтребител на 90 процента от световното население е преносимият по въздуха Ебола, защото е едновременно много смъртоносен и убива за дни, вместо за години.”
2) ''Знаете ли, птичият грип също е добър. На всеки оцелял се падат по деветима, които ще трябва да погребе.''

Обединените нации, из документа им ECO-92 EARTH CHARTER: ''Прекомерната свръхпопулация в наши дни, която е твърде отвъд капацитета на света, не може да бъде посрещната за в бъдеще само с ограничаване на раждането чрез контрацепции, стерилизации и аборти, но в наши дни трябва да се решава чрез намаляване на бройките, които в момента живеят. Това трябва да се постигне по какъвто и да било начин.''

Дейвид Брауър, изпълнителен директор на ''елитния'' Sierra Club: ''Раждането на деца трябва да се счита за наказуемо престъпление срещу обществото, освен ако родителите нямат правителствено разрешително (да правят деца). Всички потенциални родители трябва да бъдат задължени да приемат кантрацептивни химикали, като правителствата раздават антидоти на гражданите, избрани да създават деца.''

Джон П. Холдрън – здравният съветник на настоящия щатски президент Обама, включително за скандалната здравна реформа – пише в Ecoscience, една от наскорошните му книги: ''На Планетарния Режим (сиреч глобалното правителство; т.нар. Нов световен ред – бел. И.С.) може да му се наложи да определя оптималното население на света, но и за отделните региони, като решава дяловете (в проценти) за всеки регион. Контролът върху бройката на населението би могло да остане отговорност на всяко (местно, васално) правителство, но Режимът ще има нужната власт да налага договорените (горни) граници.''

Американският конгресмен Лари П. Макдоналд: ''Целта на семейство Рокфелер и техните съмишленици е да създадат едно световно правителство,обединяващо суперкапитализъм и комунизъм под една шапка, и все под техен контрол. За конспирация ли говоря? Да, точно това правя. Убеден съм, че има такъв план, международен по обхват, разработван е от поколения и изключително зъл като намерения.''

Обобщено, хора с власт в политиката, науката и медиите в прав текст декларират философията си, че светът е пренаселен и популацията ТРЯБВА да бъде намалена. Като най-добро средство за постигане на тази цел посочват болестите и войните. Хора с не чак толкова власт, сред които са и други конгресмени като Рон Пол и чешкият президент Вацлав Клаус, говорят за конспирация, която не се изчерпва само с влошаването на здравето и “изрязването на тумори” (излишните хора), но и с постепенното установяване на глобален антиутопичен режим, където одобрената ''биомаса'' ще служи на господстващ ''елит''.

''Или сте с нас, или сте с терористите'' – казва сатанистът Джордж Буш-младши, адепт на обществото ''Череп и кости'' и син на педофила Дж. Буш-старши, насилвал сирачета от Бойс Таун, включително и в Белия дом. Подобни фрази можем да чуем и от ортака им Доналд Ръмсфелд – един от крупните акционери на фармафията и главен виновник за легализирането на практиката за мъчения и избиване на хора в затворите. Аналогично на черните, умопобъркани братлета, се провиквам:

Или сте с нас и ще следвате разума и отговорността за идните поколения, или буквално ще вървите по дяволите в тяхното царство.''

Дж Бърнард Шоу: ''Ние решаваме кой ще живее''
http://youtu.be/KN04w0hnZRs


         В Библията Новия Йерусалим се описва че е с форма на куб.

Еврокомисията предлага да се вложат 1 млрд. евро в европейски суперкомпютри

Проф. Томас Липерт: Животът ни пряко ще зависи от суперкомпютри, Европа не може да изостава

Вие самият сте завършил теоретична физика и сега говорите за медицина. Да изброим конкретно още някои сектори, засягащи суперкомпютрите?

- Приложението на НРС с времето се еманципира и в списъка не само са нови сфери, но и те го доминират. Засегнати са огромен брой научни сфери - от материалознание през медицина до околна среда.

Да вземем контрола над трафика в един град и оптимизирането му. Дори да имате събрани изчерпателни данни за него, няма как да го оптимизирате, ако не разполагате с достатъчно бързи компютри и технологии за миниатюрни чипове. Не може да имате във всеки град по един сегашен компютър с цена от много, много евро и заемащ значително пространство. Но при мрежи със супер високи скорости можете да достигнете и използвате капацитета на такава мощна машина за конкретни малки задачи.


(Например задава се задача за намаляване на населението на планетата чрез планирани ежедневни катастрофи - бел.ред.)

               
Умни светофари на 20 столични кръстовища ще пускат зелена вълна за градския транспорт едновременно и в двете посоки.


Могат ли да бъдат хаквани светофари и шофьори?
Например, за управляване на масите от хора на едно оживено летище или гара при извънредна ситуация. Може да е пожар, инцидент или атентат и ви трябват много бързи компютри, които за секунди да оценят ситуацията и да ви прогнозират поведението на тълпата в следващите 5-15 минути, за да я овладеете по подходящ за сигурността начин.

           Да поговорим и за контрол върху трафика на глобално равнище. Вече знаем, че за автономните коли не е достатъчно какво прави вашата кола, но и какво вършат останалите, за да си комуникират и да се справят в динамична ситуация. При това самият уред в колата трябва да е компактен и да не струва повече от 1000 евро, ако искаме да го има в бъдеще във всякакъв вид автомобили, големи и малки. НРС може да ни помогнат да съберем изчислителна мощност в една такава малка "кутия".

Или промените в климата - за да получим прецизни наблюдения, модели и прогнози, е най-добре е да можем да слезем до детайли от едва няколко километра или дори по-малко върху земната повърхност. Говорим за резолюция от типа на 50 на 40-та степен, а това са огромен брой изчисления.

              Черен Goo Computer 

D WAVE 2X квантов компютър в Advanced Суперкомпютър Механизъм на НАСА в Силициевата долина. 


Казва се че има няколко компютри "Черно Goo", които ще движат Новия световен ред на предприятието " Луцифер" това всъщност един изкуствен интелект. Дали това е квантов скок за който се готвим?
За 85% от зомбираното население на Земята, поддържащо основите на пирамидата със сигурност!

               

НА ЧОВЕЧЕСТВОТО СЕ ГЛЕДА КАТО НА ОПАКОВКИ, КАТО НА ТЕЛА, И ЗА ДУШИТЕ, КОИТО НАСЕЛЯВАТ ТИЯ ТЕЛА, НЯМА МЕСТО В ТИЯ ТИПОВЕ МОДЕЛИ. 

ГРУБО МАНИПУЛИРАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ СЪС СХЕМИТЕ ЗАЛОЖЕНИ У ЧОВЕКА, НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪТРЕШНАТА МУ ПРИРОДА. 

ДНЕШНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ Е ТОТАЛНО НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ЧОВЕКА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ТЕЛАТА БЕЗ ДУШИТЕ ВОДИ ДО ХАОС И РАЗРУХА.      


Деяния 4:11 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла.
12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.

               Врагът копира Бог за да седне в Светая Светих (храма).
Води се борба кой да владее планетата и кой да бъде господарят на човека!
Каква е все пак целта на тези илюминати? Да изпълнят своя план. А той какъв е? Дали се изчерпва само с изграждането на храма - . Да, изграждането на храма, това е една от целите, но не и последната и най-главната. Над тази цел за изграждането на храма(Нова Кааба) и изпълнението на отрицателно заложената програма на богоизбраничество, стои една друга генерална цел – да се покори и овладее планетата в името на Луцифер, Зад ритуала и богоизбраната доктрина и нейното осъществяване, стои нещо съвсем практично. Кое е то? - Властта над човешкия род в името на Луцифер и създаването на синтетичното човечество.
Това е човечество не въз основа Плана на Отеца. Луцифер прави опит да създаде човечество, което от гледна точка на духовната тъкан, отсъстваща в случая, е изкуствено, тоест човечество без душа, съдържащо само разумно начало.
Създаването на човек с високо разумно начало, със строго логична конструкция, без сърце и душа, е било цел на Луцифер. Войната е стъпка по пътя на осъществяване на този план на илюминатите.

        “Майсторът” отдолу е съвършено различен от стандартното понятие за дявол. Дяволът от приказките е безобидно псе, което подскача покрай тази Сила. Сила на разума, която не е свързана с душата на човека, но го владее като разум. Тази разумна сила е Луцифер. Тя е допусната да действа от Небесният Отец, положил Божието начало у човека. Тази сила действа чрез т.нар. Посветени или Илюминати. Кръг от хора които изповядват преклонение пред тази сила на име Луцифер.
Сатана(Ариман - злия син на Кронос - и неговото проявление като "бог" на войната в материално тяло - "Яллахова илиИшкур ) многократно се кани на Луцифер в т.нар. Аврамически "свещни" книги, но- в крайна сметка в кали-йуга са в конспирация. Обединява ги синтеза на материалната изгода.
Изкуствената светлина на междугалактическата корпорация за производство на изкуствени слънца "Луцифер" - Тетраграматон в дифракция с черната светлина от Кааба в Била Сварга са основата на подмяната на божествената матрица, или по-точно новото поле се наслагва върху божественото -създава се нова холографска матрица на основата на божествената - със сатен(сатан) от илюзии. така Люци и Ариман ви кръстосват, покръстват с изкуствена светлина. А Яхвето е тяхна инкарнация в мат"реалният свят - шумерският бог на войната все още бродещ по земята - като Каин - инкарнация след инкарнация.
Рогът на изобилието е бил атрибут на Сатурн (Кронос, Дарзалас, Ате, Ата). И тъй като той е бащата на боговете, е изобразяван като брадат старец.

      В индоиранската митология Кронос (Сатурн, Айон) е наричан Зерван – Акарана. Той е андрогинно божество и съдържа в себе си двете начала – добро и зло, мъжко и женско начало. Дуализмът е дълбоко присъщ за иранския пантеон. Името Зерван е синоним на Безкрайното време-Съдба. Андрогинната природа на Зерван показва, че е изначален бог. Легендата разказва, че той извършил жертвоприношения, за да се сдобие с поколение. След време се раждат двамата му сина-близнаци: добрият син Ахура Мазда като носител на идеята за Светлината (Зороаст) и злият Ахриман. Ахура Мазда е зороастрийският вариант на по-старото и известно име на сина на Зерван – Митра. Митра е светлина, извираща от небето, символ на доброто. В иранския свят са известни мистериите на Митра. Те се провеждат в пещери и се разиграва историята за раждането на Митра от скала (символ на неизменното духовно начало) и сцената, при която Митра по заповед на своя баща (Върховният бог Зерван) убива свещения бик.

         


САТУРНОВА ЗЕМЯ...На картичката "Сатурн изяжда сина си - МИТРА", преследван от Casper...                    Една от основните разлики между дхармичните ведически култове и аврамитските религии е в наличието на Времето Хронос(идентично със Сатурн, Яхве, Аллах и Шива) при последните като "фактор". Това са змийските религии, които извършват кървави жертоприношения на деца, девици и животни, горейки ги в огъня и после-ядейки плътта им. ;)
В днешно време Илюминати("Новите евреи") са заменили "цивилизовано" това НЕВЕДИЧЕСКО(НЕБРАХМАНСКО) жертвоприношение С НАЛИЧИЕ НА ЛИХВАТА. ;)
Чрез лихвата Миналото "изяжда" Бъдещето си(Луната "поглъща" Слънцето и Сатурн-децата си).


"Кааба" е Сатурн, но както винаги проблемът е за посоката на ДВИЖЕНИЕТО около него - днес сатурн е Ариман(аРА -ман, служител на Ара или реверсиран РА): Дали Сатурн ви помага да се освободите от него и Матрицата или ви прави негов роб и роб на материята. "Санкаршана(Царят на змиите- Змеят Шеша) има форма на "тетра-гамон"(четиристенна пирамида или 4 стени на куб- "кааба, "кивот", чрез което заблуждава, че е четири-ликият Брахма), който слиза заедно с Господ Рама, като "Лакшмана"(така както Бала-дева слиза с Кришна, и е "Брахма" за тези, които са познали Кришна, но- "Ананта-шеша", за тези, които искат да излъжат Кришна и да властват в материята).
Ватикана е построена върху храма на Кибела в Рим! Подменят Кулата към силата на БААЛ с култ към главата на Кибела, като напомняне за Вавилонската кула! Така както християнството е построено върху "костите" на тракийските есхари на БААЛ и избитите свещенници на Митра.

Дяволът е реверсиран Бог и религията му е реверсирана - на същите енергийни места на планетата но в обратна посока, или с реверсирани кодове/слово в материцата. Законите на симетрията са по висши от законите на битието,... в компютърната игра...


               


ПОДСЪЗНАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕТО – АЛФАТА И ОМЕГАТА НА СКРИТАТА ЛЪЖА

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА НА ПОДСЪЗНАТЕЛНО И ЕГРЕГОРИАЛНО РАВНИЩЕ
Хората се разглеждат като единици от някакво стадо, което трябва да се води в общата посока.
Това е част от некадърното управление, заради което и цялата планета все повече и повече изпада в криза.image

ТОВА УПРАВЛЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ ЕЛИТ, ОТ ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА, ОТ МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ И ПР. ВЪРХЪТ НА ТОВА ЯВЛЕНИЕ БЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДНЕШНАТА ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ КАТО ЕДНА ДЕКОРАТИВНА СЦЕНА ВЪРХУ КОЯТО ЯВЛЕНИЕТО ПРИДОБИ ЧУДОВИЩНИ РАЗМЕРИ И КАТО ТАКОВА ВЕЧЕ БЕ ЗАБЕЛЯЗАНО.

АРХЕТИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В МОМЕНТА КАТО ГОТОВИ СХЕМИ ПО ВРЕМЕ НА МАНИПУЛИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА.

КАК СТАВА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРАТА НА ЕГРЕГОРИАЛНО РАВНИЩЕ ИЛИ НА ПОДСЪЗНАТЕЛНО РАВНИЩЕ? – ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ ГУРУВЦИ ОКОЛО КОИТО ИМА СТРУПВАНЕ НА ПОЧИТАТЕЛИ - ТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ВИ КАЖАТ.

ПОПИТАЙТЕ НЯКОЙ ОТ НАШУМЕЛИТЕ В ЕФИРА МУЗИКАЛНИ И ШОУ ЗВЕЗДИ

РЕЛИГИОЗНИТЕ ХОРА ПЪК ЩЕ ВИ ОТГОВОРЯТ, КАТО ВИ ОБЯСНЯТ, ЧЕ САМО ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОДПИШЕ НЕЩО КАТО ВЪТРЕШЕН ДОГОВОР С ЙЕРАРХИЯТА НА ДЯВОЛА, ТОЕСТ САТАНАИЛКАК СЕ ИЗВЪРШВА МАНИПУЛАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИЯ РОД НА ПОДСЪЗНАТЕЛНО РАВНИЩЕ?


НА ПОДСЪЗНАТЕЛНО РАВНИЩЕ – ТОВА ОЗНАЧАВА НА РАВНИЩЕ НЕОСЪЗНАТО

ПОДСЪЗНАТЕЛНО НЕ ОЗНАЧАВА ЛИ ВСЪЩНОСТ НЕСЪЗНАТЕЛНО!

ХОРАТА ЗНАЧИ НЕ ОСЪЗНАВАТ, ЧЕ БИВАТ УПРАВЛЯВАНИ, НАПРАВЛЯВАНИ, ТОЕСТ МАНИПУЛИРАНИ!

И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ИМ СЕ ГОВОРИ НА ТИЯ СЪЩИТЕ ХОРА ЗА СВОБОДА НА ИЗБОРА, ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЗА ТОВА, НА КОГО МОЖЕ ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СОБСТВЕНОТО МУ СЪБУЖДАНЕ! КАКЪВ ПАРАДОКС! НИКОЙ НЯМАЛО ПРАВО ДА СЪБУЖДА ЧОВЕКА, НИКОЙ НЯМАЛО ПРАВО ДА СЕ НАМЕСВА В НЕГОВИЯ СВОБОДЕН ХОД НА ДВИЖЕНИЕ, ТАКА ЛИ Е!
НО ВЪПРОСЪТ Е, ДАЛИ ТОЗИ ХОД НАИСТИНА Е СВОБОДЕН, А НЕ МАНИПУЛИРАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТАВЛЯВАН ОТ НЯКОЙ ХИТРЕЦ И ЛОВЕЦ НА ДУШИ!

ЧОВЕЧЕСТВОТО Е МАНИПУЛИРАНО ПО ВСЕВЪЗМОЖЕН НАЧИН ОТ ЕДИН ХИТРЕЦ, КОЙТО СИ СЛУЖИ С ЛЪЖА И ЗА НЕГО БЕ КАЗАНО: ДОБРИЯТ ПАСТИР СЕ ПОЗНАВА ПО ДЕЛАТА. А ПАСТИРЯТ В ОВЧИ КОЖИ, И ТОЙ СЕ ПОЗНАВА ПО ДЕЛАТА, НАЛИ! МАНИПУЛАЦИЯТА СЕ ВЪРШИ САМО ОТ ПОСЛЕДНИЯ.

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА НА ПОДСЪЗНАТЕЛНО РАВНИЩЕ, И ДОКАТО НЕ СЕ СПРЕ ТОВА МАНИПУЛИРАНЕ, НЕ МОЖЕ ДА ИМА ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ НОВИ СХЕМИ.КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪЗНАНИЕТО, ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ХИПНОЗА, ЗАЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ В ПОДСЪЗНАНИЕТО У ЧОВЕКА.
ТОВА СА МЕТОДИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ДНЕС В ПОЛИТИКАТА, БИЗНЕСА, РЕКЛАМАТА, И СЪЗНАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО Е ДОВЕДЕНО ДО ТАМ, ЧЕ ГИ ПРИЕМА КАТО НЕЩО ОБИКНОВЕНО. НО ТЕ СА СЪЩИТЕ, КОИТО ДЪРЖАТ ОБЩЕСТВОТО В ХВАТКА, ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРОУМЕЕ, ЧЕ БИВА МАНИПУЛИРАНО. ТОЕСТ МЕТОДИТЕ НА МАНИПУЛАЦИЯ СЕ НАМИРАТ В РЪЦЕТЕ НА ИМАЩИТЕ ВЛАСТТА НАД ПОЛИТИКАТА, МЕДИИТЕ, ИЗБОРИТЕ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
И ТАКА ОТ СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ, ЗАВИСИ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО.
ЕТО ЗАЩО НИЩО НЕ ВЪРВИ В ДНЕШНАТА СИТУАЦИЯ. СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ НЯМАТ НИКАКЪВ ИНТЕРЕС ОТ МИСЛЕЩИТЕ ХОРА, ЗАЩОТО ТОГАВА ТЕ НЕ БИХА МОГЛИ ДА ПРОКАРВАТ СВОИТЕ СХЕМИ НА МАНИПУЛАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО.

МАЙСТОРЪТ НА МАНИПУЛАЦИЯТА Е СЪЩИЯТ, КОЙТО Е МАЙСТОР НА ЛЪЖАТА. МАНИПУЛАЦИЯТА, ТОВА Е ПРОКАРВАНЕ НА ЛЪЖАТА.
КАЗАНО Е: НЕ ЛЪЖЕТЕ! ТЪЙ КАТО В КОДОВЕТЕ НА МАТРИЦАТА НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКА АСТИЦА ЗА ОТРИЦАНИЯ(КОДА Е БУКВАТА А ПРЕД ДУМАТА) КОЙ ГО СПАЗВА ?

           Това не е просто един от най-мощните и модерни телескопи в света, уж наднича в пространството гледа нещо, което също ни гледа! Ватиканът е зад този проект, със зъби и нокти.
Произходът на името на Луцифер е латински, означава "носител на светлината".
Водещата институция за строителството е немски университет, но министър-председателя на провинция Баден-Wuttemberg Ервин Тойфел осигурил финансирането на този проект и неговото име се превежда, "дявол".
Том Хорн в негов изследователски проект, занимаващ се с този телескоп казва че йезуитите търсят извънземен разум на планети вътре в други слънчеви системи.
Главният астроном на обсерваторията на Ватикана и папската науката съветват, Габриел Фунес заяви, че Римокатолическата църква ще повече от вероятно да приеме тези "извънземни" с отворени обятия.

          


Липсата на Култура на информиране, на Култура на изслушване, на Култура на уважение, всичко това е резултат от Културата на Лъжата, от антикултурата на лъженето на Генералният хитрец, който е направил така, че никой да не го забелязва, и така всички вкупом се борят със злото, а то самото зло все върви напред под маската на какви ли не хуманитарни и благотворителни начинания.

            


Хората трябва да осъзнаят всичко това, което се извършва в тяхното общество. Да го прозрат, да го осъзнаят. Да го анализират. Да го превъзмогнат. Да му кажат – не! Само това се иска от човеците днес!
Но когато хората продължават да виждат всичко това и да го приемат снизходително с фрази от типа – „така е било и така ще продължава, нищо не може да се направи, такива са самите хора, човекът трябва да се промени из отвътре, не гледай какво става около тебе, а гледай у себе си, променяй себе си, а не света”, --------ето, поради всички тия заключения на хората, досега нищо не се е променило.
Когато някой се опита нещо да каже и да може по този начин да се получи мъничко осъзнаване в социума, тогава срещу него по абсурдни причини, се устремяват няколко совалки, които го бомбардират със забележките: ти какво сега, ще променяш другите ли, промени първо себе си, не им е дошло още времето на тия, остави ги.
Като че ли по тоя начин, самата матрица яростно се самозащитава от евентуална промяна, можеща да настъпи с нея. И така, матрицата на рогатия се увековечава.

Оказването на влияние от страна на едни хора върху други хора е нещо, което се владее от мнозина. Културата на днешното общество се измерва с осъзнаването на този проблем.
Да погледнем модата, да погледнем рекламата, да хвърлим погледа върху онова, което се преподава в учебните заведения, има ли във всичко това откровено поднасяне на информация за манипулиране, оказване на въздействие. Има. Да, това е част от сатанистката днешна култура.
Целта оправдавала средствата – казал го е един глупак, който е имал наглостта да се назове християнин. Името му е: Игнаций Лойола. Докато не се премахне този сатанистки елемент от днешната култура, докато не се сложи край на двойния морал, с който се измерват ситуациите в днешното общество, докато не се разбере, че пред Господа, няма по-пръв от първите, и че всички са равни, докато не се изчисти изцяло нашата култура от лъжата, лицемерието, докато не се осъществи всичко това, царят на тези две явления ще шества между хората и ще ги омагьосва със своите съблазни.

Човечеството трябва да изболедува своята най-древна болест, а тя е: кой да е първи, първенството пред Отеца, и лъжата – хитруването, че можело да се допусне в името на високата цел даже и мъничко лъжа, мъничко благородна злоба и завист и това все в името на Отеца. О, Свещена простота!Луцифер прави опит да създаде човечество, което от гледна точка на духовната тъкан, отсъстваща в случая, е изкуствено, тоест човечество без душа, съдържащо само разумно начало.
Йезуитският лозунг, че целта оправдава средствата, че всъщност в името на делото, човек трябва да има две лица, че всъщност, е необходима конспирация за да успее това велико дело, всичко това са извадки от Метода на Луцифер
В името на доброто, използвайки присъщия исконен стремеж в човека да върши нещо творческо, светло и добро, да даде на човека импулс, който да го заведе към ниските локали.
Опити да обединение, за светли дела, революции, освобождаване от тирания, преврати, всичко това все върху една финна струна - човекът да се прояви като герой и освободител.
В този смисъл Луцифер се явява също и като крадец на творението на Създателя, защото той умело се възползва от вече вложеното в човека и точно там е Великата експлоатация на стремежа да се прави добро!

ГЕНЕРАЛНИЯТ ВЪПРОС Е:

КАК СТАВА МАНИПУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО
КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПОДСЪЗНАТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МАСИТЕ
ДОКОГА ЩЕ БОЛЕДУВА ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО В ОСЪЗНАВАНЕТО НА НЯКОИ ОБЩОИЗВЕСТНИ БОЛЕСТИ КАТО ТЕЗИ НА ЛЪЖАТА И ГОРДОСТТА
КНЯЗЪТ НА ТОЯ СВЯТ Е МАЙСТОР НА ЛЪЖАТА И МАНИПУЛАЦИЯТА, ФАКИР НА СЕБЕНАДЦЕНЯВАНЕТО И ГОРДОСТТА

ТОЙ Е НАПРАВИЛ ТАКА, ЧЕ:

            


ПЪРВО:
ХОРАТА ДА НЕ ВЯРВАТ В НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ,

             


ВТОРО, ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ ЛЪЖЕНЕТО КАТО ОФИЦИАЛЕН ОБЩОПРИЕТ МЕТОД ПОД ФЛАГА НА „ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА”, ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ ХИПНОЗАТА В РАНГ НА НАУЧЕН МЕТОД И ОТТАМ Т.НАР КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪЗНАНИЕТО ДА БЪДЕ ИЗДИГНАТ НА ПИЕДЕСТАЛ В ЛАБОРАТОРИИТЕ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ,. ДА ВЪОРЪЖИ МОДАТА С АКСЕСОАРИТЕ НА МАЛКАТА ЛЪЖА В ИМЕТО НА ВЕЛИКАТА ЦЕЛ – ВЪНШНАТА КРАСОТА,. ДА ПРИЕМЕ РЕТОРИКАТА КАТО МЕТОД ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ТАКА ДА СЕ ПРОКАРВАТ С МЕДЕН ЕЗИК В ОБЩЕСТВОТО НАЙ-ГНУСНИТЕ ЛЪЖИ

ТРЕТО, ЧРЕЗ МЕТОДА „РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ”, ДА ПРОТИВОПОСТАВЯ НА РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА ХОРАТА, КОЙ ДА Е ПРЪВ ПРЕД ОТЕЦА, ЧРЕЗ МЕТОДА НА ПЪРВЕНСТВОТО ДА ВЛАДЕЕ СПОРОВЕТЕ И ДЕБАТИТЕ НА ХОРАТА.

И ЧЕТВЪРТО, СЪЗДАЛ Е ЧУДОВИЩНАТА ЛЪЖА ЗА НЕБОЖЕСТВЕНИЯ ПРОИЗХОД НА ЧОВЕКА,ТОЕСТ ЧЕ ЧОВЕКА Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ ОТ ЖИВОТНИТЕ, В ПОЛЕТО НА ТЕОРИЯТА ЗА ПРОИЗХОДА НА ЧОВЕКА И НАРОДИТЕ, ТОЙ Е ИЗМАЙСТОРИЛ КАКВИ ЛИ НЕ ПОЛУИСТИНИ, САМО И САМО ДА ПЛЕНИ СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА И ДА МУ ДОКАЖЕ, ЧЕ ЧОВЕКЪТ ПРОИЗХОЖДА ОТ МРАКА, А НЕ СВЕТЛИНАТА.

         И ПЕТО, РИТУАЛИТЕ СА НЕГОВИ ЛОСТОВЕ ЗА ВЪДВОРЯВАНЕ НА САТАНАИЛОВИЯ ПОРЯДЪК

          ШЕСТО, ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ХОРАТА И НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА, ГОВОРИ ПАК САМО ТОЙ, КАТО ЗАБРАВЯ ДА КАЖЕ, ЧЕ ОБЕДИНЯВАНЕТО НА БОГА КАСАЕ САМО БОЖИЯ НАРОД – ДНЕС ЧОВЕЧЕСТВОТО СЕ Е ВТУРНАЛО ДА СЕ ОБЕДИНЯВА, НО ТО ВЪРВИ ПО ПЪТЯ НА ВАВИЛОНСКАТА КУЛА, КОЯТО Е БИЛА РАЗРУШЕНА ПОРАДИ НАСТЪПИЛИЯ ХАОС

               


И СЕДМО, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪДВОРЯВАНЕТО НА САТАНАИЛОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД Е ИЗЦЯЛО НЕГОВА РАБОТАЛуцифер(Енки,Сет) и Хор(Христ) ви кръстосват със изкуствена - шахмана - светлина.
Луцифер е този, който е създал телата на хамитите, като е смесил ДНК на съществуващите на Земята примати с ДНК от неговата собствена раса при първото засяване. Именно той не е дал възможност да се освободят от затвора на тялото. Името на Луцифер на шумерски е Енки.
Брат му Енлил, в материално проявление наречен Яхве, пък се смята за собственик на тези тела като единици от въглерод.
На първо място, Яхве (Йехова) не представлява "Истинският Творец", нито Демиурга, тъй като последният не крие истината, нито поставя пречки пред човешките същества да се освободят посредством свързване със собствената си Същност.
На второ място, когато се манипулира концепцията за Луцифер/Брахма, и се вреди на Демиурга чрез погрешните асоциации за нещо грешно и противоречиво на Твореца. Демиургът е “виновен” за отклоняването на октавата на Сътворението, защото не му е простена грешката спрямо Твореца. Не му е простено това, че е прихванал в материята съзнателна същност, без нейното съгласие.На трето място, щом като религиите представляват Демиурга, съответстващ на нашето сътворение и заявяват, че Йехова е "Бог", следователно би трябвало Христос да е син на Йехова и на Отеца едновременно.
Защо тогава ни го показват мъртъв и разпънат, победен пред силата на Демиурга?
По този начин религията поставя Твореца заточен в тайнствата на Църквата и отделно от Христа, а на негово място отново поставят Демиурга.
Както можете да видите, всичко това е истинска бъркотия, създадена специално с цел никога да не се стигне до истината, което е гаранция за пълен контрол на този в миналото благословен свят.Лицемерието с типична черта на Сивите магьосници от Луцифер:
На светло(пред публика) се тиражира хуманни цели("светски хуманизъм"),а на тъмно си извършват ритуалите, чиито център е насочен под Земята...
"Annuit cœptis" означава "Одобрени Начинания", "Благословии".
Истината е че действителният Сатана е Яхве(Енлил) и в негова чест се принасят кръвните жертви. Змийската форма на Яхве е ЗМИЯТА. Думата за неговите жреци - свещеници - ЛЕВИТИ иде от името на ДРАКОНА ЛЕВИАТАН.
Левитите са наричани още СИНОВЕТЕ НА ВЕЛИКАТА ЗМИЯ.
НЕХУЩАН:
Числа 21:
8 И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.
9 И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив.
imadrugpat.org/Plan-2010-pic.htm


                   

        


"Целта на възпитанието е да учиш, Целта на ученето е да хванеш Божественото, Целта на задържането на Божественото е да поддържаш издръжливостта на онзи, който го улови с радостта да го хване" 

- Абрахам Бен Самуел Абулафиа - 1240-1291

               

Да станеш просветен не е просто да се промъкнеш в някоя несвързана еуфория, океанско усещане за мистично единство, освен обикновената реалност. Дори не е да се изправим с решение, на някаква формула, за да контролираме реалността. По-скоро това е опит за освобождаване от всякакви затруднения и страдания, съчетани с прецизно осъзнаване на всеки релевантен предмет на знанието. След като постигне Просвещението, човек знае всичко, което има значение, и точната природа на всичко, което е.

 ~ Робърт Александър Фарър Търман

                

"Вярвам, че идеи като абсолютна увереност, абсолютна точност, окончателна истина и т.н. са измислици на въображението, което не би трябвало да бъде допустимо във всяка област на науката ... Това разхлабване на мисленето ми се струва най-голямото благословение, което науката ни е дала. " 
~ Макс Борн. 1882-1970. 


                    


" Човек стои в собствената си сянка и се чуди защо е тъмно." 


~ Дзен поговорка

                  


"Творческата мисъл винаги трябва да съдържа този случаен компонент ... Това е въображение."


Цялото съдържание на нашето подсъзнание непрекъснато се прожектира в нашето обкръжение. 


- Карл Юнг


Води се война,
в която няма врагове, няма противници.
Има господари и роби.
Господарите намаляват популацията на робите.
Робите нямат спасение ако не са информирани.
Данъците са кражба от народа. Голяма част от данъците отиват за война. Войната е голям бизнес, който е свързан е с големи кредити от големи банки. 

Кредити които на драго сърце се взимат от поставената говореща вратовръзка на дадената държава, тези кредити са на гърба на следващите поколения. 

След това вашите медии трябва само да започнат да ги наричат "лидери" и да се надявате хората сляпо да финансират тези "лидери".
Коалиционният съуправляващ с Борисов “патриот” Сидеров е на разрушително за имиджа на европейска и атлантическа България посещение в Крим, заради чиито аншлус с Русия настъпи най-големият разрив между евроатлантическия свят и евразийските агресори на Путин, наказани със западни санкции. Като голям патриот, но на Русия, Сидеров раздава интервюта за руските медии, които не могат да се наситят на неговата проруска любвеобилност. В изявление по главния телевизионен руски пропаганден Първи канал Сидеров обявил за хибридна лъжа западните обвинения, че Русия е анексирала Крим.Всички патриотични, националистични и ултрадесни партии( включително футболни агитки), в Кали Юга, асиметричен инженеринг на Синхедрина,... за набелязване на потенциално опасни за световното еврейство(начело с ашкинази/ашкинаци - с 20%келтска кръв) гои антисемити и съответно предприемане на действия за холокостирането им.


             
         


СКАНДАЛЪТ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ
СЪВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА
**** Какво и кого обслужва разправията?
**** Защо сега всички се отричат

Вчера Цветан Цветанов заяви, че на Консултативния съвет при президента по национална сигурност се обсъждало излизането на България от структурите на ЕС и НАТО и само позицията на ГЕРБ спряла това.
Незабавно Румен Радев и БСП възразиха, а президенството публикува черновата на проекта за решение като опровержение.
В крайна сметка не се разбра какво е станало.

Всъщност се знае.
Разигран е скандал – театър с прякото участие на президенството и всички партии, присъствали на Съвета. Това е поредната гнусна спецоперация на родните елити след онази също толкова гнусна история с рукия патриарх.

~~~~~~ ЦЕЛИТЕ НА СКАНДАЛА ~~~~~~~~~~~

             


1.
Да се напомни на Запада, че България е „троянски кон” в НАТО и ЕС и може да бъде активирана в тази роля от Москва на фона на започналото изостряне на отношенията й дори с иначе толкова сдържаната Меркел и Германия.

Бел.: вчера руското Външно чрез Мария Захарова официално обвини Германия, че е доставила хлора за масовото отравяне в гр. Дума, понеже намерили немски варел там . Само ще отбележа, че хлорът се използва за най-различни цели, вкл. за обеззаразяването на питейната вода, водата в басейни, както и в редица домакински препарати за бита. И не е забранена стока.
****** Реакцията на Москва е израз на раздразнението на настояването на Меркел от тези дни, че ще иска запазване на транзита на газ през Украйна.
****** Случилото се у нас е заплахата на същата Москва към Германия, че освен пропагандата притежава и друг „инструментариум” да разтърси ЕС. Президенството се оказа част от този инструментариум, а Цветан Цветанов – говорителят на инструментариума.

                 


2.
Да се подсилят чрез скандал на Координационния съвет по национална сигурност външнополитическите активи от пропагандната акция , поръчана от Кремъл на Волен Сидеров. Той и др. ръководители на „патриотичната част” от правителствената коалиция са на посещение в анексирания Крим.
           

Едно от тези лица представлява официално там българския парламент (Явор Нотев е негов зам.председател).
Това посещения не е проевропейска и проатлантическа позиция, а изцяло прокремълска. Такова е и поведението там.
Например Волен Сидеров обяви от полуострова, „че Крим не е анексиран или окупиран, както говорят хибридно войнстващите срещу присъединяването му. Не мисля, че всички държави са срещу Русия. Много страни искат нормални отношения, както и България”, с което и той, и един от ръководителите на парламента ни се обявиха срещу санкциите – т.е. срещу атлантическата политика, политиката на ЕС и позицията на Г-7 от онзи ден.

                 3.
Същевременно операцията със скандала цели да се повиши политическата цена на ГЕРБ в очите на Запада, понеже разчекнатата, като я наричат „балансирана” българска позиция вече предизвиква много остро недоволство сред партньорите ни.
Идеята на този плосък замисъл е да се внуши, че ГЕРБ са „разчекнати” между двете страни в новата Студена война, ама вижте другите партийни сили - чрез президенството и патриотите и с двата си крака са в Кремъл.
В резюме – ГЕРБ е по-малкото зло, не го забравяйте на Запад!

           
                          


4.
Да се лансира отново проруската ДПС като проатлантическа партия и на мястото на патриотите, ако геополитветровете по света задухат по-силно и се наложи да се прави нова коалиция.
Ето как определи Догановите хора Цветан Цветанов (цитат): "изключително подготвената евроатлантическа позиция на ДПС".
Днес Карадъйъ направи поредната крачка в тази насока, сочейки (с основание при това), че „ГЕРБ са длъжни да отговорят на въпроса за влиянието на тази коалиция за националната сигурност и евроатлантическата ориентация на страната... Ние още от първия ден предупреждаваме, че тази власт е вредна за страната и за ориентацията й”.
И Цветанов веднага се включи пак днес отново като хорист в този оркестър (цитат):."Мустафа Карадайь показа истинска евроатлантическа ориентация за разлика от БСП”.

           


5.
Разгарянето на скандал у нас с Координационният съвет чрез изявленията на президента, на БСП, на ГЕРБ чрез Цветан Цветанов целят от една страна да подкрепят пропагандната акция в полза на Русия, която осъществяват Волен Сидеров и хората му с посещението си в Крим.
От друга страна са опит за полууспокояване на западните ни партньори от такива вече небалансирани, „неразчекнати” вече в шпагата „изток-запад” позиции.

             
   

6.
Този скандал освен това цели да неглижира, коригира заявената промяна в „разчекването” и „балансирането”, направена от великия международен стратег и виден световен дипломат Бойко Борисов.
Защото от седнал на два стола едновременно вчера той се се оказа седнал само на едно столче – онова от залата, ръкопляскаща на Путин.

Пояснявам: вчера Бойко Борисов даде интервю за голямата швейцарска медия Neue Zürcher Zeitung. Давам откъс от него, в който изцяло се защищава позицията на Путин. Забележете, че изданието предполага същото, задавайки въпроса за игри на разузнавателните централи
Eто го това „присядане” в оригинал!
_____________________________________
- За разлика от повечето страни от ЕС, решихте да не изгонвате руските дипломати след отравянето на Сергей Скрипал...
- На Европейския съвет всички държави единодушно гласуваха в полза на солидарността с Великобритания и припомниха посланика на ЕС от Москва. На национално равнище ние направихме същото.
Но смятам, че не трябва да предприемаме по-тежки мерки срещу Русия, докато не бъдат представени допълнителни доказателства. Презумпцията за невинност е от основно значение за европейската ценностна система и върховенството на закона.
- Имаше ли натиск да се направи повече?
- Направихме това, което смятахме, че е правилно. Спомням си добре как атакувахме Ирак, без да имаме достатъчно доказателства. Тони Блеър трябваше да се извини след това. България също беше обвинена през 1981 г., че е била зад атаката срещу папата. Това се оказа лъжа и игра на секретните служби.
- Следователно твърденията за Nowitschok от Русия са игра на разузнавателни служби?
- Считам, че не трябва да предприемаме по-тежки мерки срещу Русия, докато не бъдат представени допълнителни доказателства. Ако приемем, че е възможно да атакуваме европейците с военни химически оръжия, имаме сериозен проблем. Въпросът тогава е: как достигна това до Великобритания? И ако те са толкова опасни, как биха могли жертвите да се възстановят от него? Не трябва да съдим държава. Презумпцията за невиновност е от основно значение за европейската ценностна система и върховенството на закона.
_____________________________________

И не е само това. Ето още един пример от интервюто:
„...Спомням си добре как НАТО бомбардираше сръбските градове преди по-малко от двадесет години, само на няколко километра от границата ни. Наскоро посетих Мостар в Босна и Херцеговина.Дупките на куршумите и руините на сградите все още са видими.”
https://www.nzz.ch/…/bulgarien-ist-eu-bulgarien-ist-nato-ld…

             


ДА, ОБАЧЕ НЕ! НЕ – ОБАЧЕ ДА!

Цялото интервю на Борисов въпреки декларацията му за избрана прозападна ориентация крещи „България е троянски кон”.
Под тези негови думи с удоволствие биха се подписали всички руски тролове в Интернет. И не само те, а и Румен Радев, Корнелия Нинова, Волен Сидеров, Мария Захарова, Сергей Лавров, самият Путин.

                


Да, ама в Москва, а и тук се усетиха, че България зависи от отношението на Запада към нас (или нашите ги присетиха светкавично от Запад).
При родната корупция и мафиотщина въобще не е проблем да се мотивира напълно справедливото спиране на траншовете от Брюксел и орязването вследствие на това на кредитния ни рейтинг, чуждите инвестиции, съответно масово бягство на капитали от страната и т.н.

         


Последиците ще са дестабилизация на държавата ни, тежка финансова и икономическа криза. След нея каквито и хора на Москва да ни управляват, гласът им ще се чува много слабо, понеже ще зависим изцяло за стабилизацията на държавата и обществото от парите на същия този презиран от родните хубавци и от Кремъл Запад.
И затова дори БСП толкова категорично и светкавично след Координационния съвет направи невероятен лупинг на 180 градуса и както никога досега, съвсем твърдо се обяви за ЕС и НАТО.

            


~~~~~~~~~ И президентът - соло в оркестрацията ~~~~~~~~

Президентът ни също се оказа участник в тази гнусна игра на „външна политика”, чийто сценарий, като си личи, е написан от чужбина.
Защото в черновата на проекта за Решение на Консултативния съвет по национална сигурност е вкаран преамбюл, задраскан от политиците и не влязъл в него.
Тогава защо въобще го обявиха? Защо Румен Радев стана химикалката, с която е написан, а Цветан Цветанов се превърна в говорител на този „преамбюл” с крясъка си за напускане на ЕС и НАТО?!

Аргументите за това оповестяване са изброени по-нагоре – да се налее още сила в пропагандния маньовър на Кремъл. Факт е - родният скандал вече залива не само руските медии, но и много световни форуми и блогове, които започнаха да го раздухват. И втората причина - да се създаде „видимост” за балансирана" външна политика чрез позицията на ГЕРБ след „неразчекнатото” прокремълско интервю на Борисов.
Тази позиция, както се вижда, вече не е балансиращ шпагат, а присядане в поклон пред „Государя.”

Защо не оправдавам президента?
******** В този отпаднал прембюл изрично се подчертава, че ударите на САЩ, Англия и Франция в Сирия без Резолюция на Съвета за сигурност ескалират напрежението.
ОК, така е - наистина няма резолюция на ООН!
Но и споменатата в проекта Турция е на сирийска земя без такава Резолюция, ама за това няма нито дума от президенството. И Русия и Иран са там със свои войски без Резолюция. И САЩ е там, и арабските държави, и Израел, дори и далечен Китай. Всъщност всички се месят там без Резолюции на Съвета за сигурност.
Ясно се вижда, че мярката е различна, а не балансирана.
********* Вижда се и при оценката на президента за конфликта в Украйна, който е предложил на Координационния съвет.
Дори точка, дори запетайка не е вкарана, че не само има удари, но има и чужди, руски войски на украинска територия без Резолюция на Съвета за сигурност и в нарушение на международен договор, под който стои и подписът на Кремъл. Пак нееднаква и пристрастна мярка.
********** Няма и дума за същите тези войски в Приднестровието – също без Резолюция и в още по-близък по разстояние до нас конфликт, в който вече навлиза и Румъния. Значи за съюзниците ни можем да посочим укоряващи факти, ама за Кремъл не ни стиска!
********** Напълно излишно, освен с пропагандна цел в угода на Москва е и посочването на членството в НАТО при пасажа за противоречията между Турция и Гърция. По устав НАТО няма право на решения при спорове между две страни-членки. И това ли не знаят в Президенството?!

Факт е, че накрая и там заеха същата двулична позиция, както направи ГЕРБ чрез интервюто на премиерът Бойко Борисов от една страна и нападките на Цветан Цветанов от друга.

Защото в изказването си след Съвета Румен Радев заяви:
___________________________________
- Актуалната външна среда на сигурност е особено динамична и се характеризира с геополитически промени, предизвикателства пред международния правов ред, засилване ролята на недържавни субекти с помощта на нови и деструктивни технологии, хибридни действия и кибер-атаки, демографски и климатични промени, нарастващ недостиг на ресурси, които са в основата на вътрешни и международни конфликти и миграционни потоци.
Неразрешените кризи с геополитическа значимост, процесите на дестабилизация в Черноморския регион и Източното Средиземноморие, нарастващата геополитическа конкуренция в региона на Западните Балкани, международният тероризъм, миграционният натиск, конфликтите в Близкия Изток и Азия, продължават да излагат на риск националната ни сигурност, сигурността в целия регион, а и в евроатлантическата зона като цяло. Развиват се паралелни процеси на съперничество и сътрудничество.
Забавянето на проектите за модернизация лишава Въоръжените сили от съвременни способности, адекватни на заплахите, и съвместимост със съюзниците. Това забавяне ще доведе до влагане на финансови средства в морално остаряла техника, несъвместима със стандартите на НАТО.
Призовавам за делово и отговорно отношение към нашите съюзници.
_________________________________

Добре казано, но защо тази позиция на Президента не беше вкарана в текста на черновата за проект на Решение?! И защо е толкова различна от също неговата позиция в черновата за Консултативния съвет?!

ИГРА С ОГЪНЯ

Само специалните, разузнавателните служби в дейността си използват различни гласове и са с различни едновременно заемани позиции, както направиха родните политици без изключение. Това е поредната гнусна спецоперация, продиктувана отвън, след онази с посещението на руския патриарх.

Искам да предупредя родните политици, че играта им на „лошото” и „доброто” ченге, разиграването на тази основа на роли между тях, влизането им едновременно в различни ченгесарски кожи е много опасна за България. (и за тях самите.)
Ще им напомня, че Милошевич първо разигра лошо и добро ченге, на тази основа избра геополитическа позиция – тя съсипа Югославия и Сърбия и накрая той самият стана напълно излишен. Ще им напомня, че Янукович в Украйна разигра същата партия на добро и лошо ченге покрай асоциирането с ЕС и като резултат страната е разсипана, а той самият – също е излишен (засега само като президент).
Същата роля избра и Башар Асад навремето. И така обърна Сирия в плацдарм, където „добрите”, „лошите”, „неизвестните” и кой ли не още да се срещнат в кървав многобой. Накрая, на финала и той ще стане излишен, бъдете сигурни!

           


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ДАМИ И Г-ДА ПОЛИТИЦИ, НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ОГЪНЯ!!!
ЩЕ ПОДПАЛИ ЧЕРГАТА НИ!

             

Няма коментари:

Публикуване на коментар