неделя, 26 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 8/9

Налични средства

Ако сте били спуснати в лодка в средата на океана, тогава няма да проучвате структурата на лодката и начините за закрепване на рамките. На първо място, с помощта на импровизирани средства, ще се опитате да определите координатите на вашето местоположение и след това да плувате в посоката, която знаете. Това направиха точно онези, които дойдоха на Земята преди хиляди години. На първо място бяха определени координатите, подредени "важните етапи" и създадени условията за преместване на цялата Система (като Гъливер от Дж. Суифт, който влачеше корабите) в НУЖНАТА посока.
Специално място в изследванията на "древните" заема Голямата Мечка, което е описано подробно от Н. Морозов в многотомната му работа "Христос". Освен това на Земята са построени много пирамиди (за какво са построени - няма разумен отговор), и тъй като координатите са усъвършенствани, много от тях стават ненужни (пирамидите на маите, пирамидите в Еквадор и др.).
Както показват изчисленията, пирамидите са установени като контролни системи по пътеките на силовите линии на земните комплекси. Рамките на пирамидите в Еквадор сочат към звездата Бенеташ от Голямата мечка. Всички пирамиди са построени не на произволно избрано място и, разбира се, не са правени с изчисления върху пясъка. Точността на изчисляването на някои константи е до 124 знака (определена чрез косвени изчисления, когато съотношенията на размерите водят до константа) СЛЕД запетаята.И така - първото заключение. При пристигането си на Земята, която вече имаше собствена цивилизация, Eбрите (извънземни, според Н. Морозов) преди всичко отбелязаха местоположението си, като отбелязаха и установиха "важни етапи", а за целта използваха бордовата изчислителна система на НЛО.
Как е разположена слънчевата система и къде се движи днес е отделна тема. Да разгледаме една от значителните стари контролни системи - пирамидата на Хеопс.
На пирамидата на Хеопс (както и на пирамидите изобщо) са посветени много научни произведения и всички те констатират съществуването на пирамидата, натрупват теория за строителството и също така извличат практически резултати чрез местене на мумиите от пирамидите до музеите.
Много смъртни случаи на изследователи на пирамидите са свързани с "проклятието на фараоните" към онези, които нарушават техния покой. Виждаме само йонната част на комплекса, а за да се изучи неинертната маса на пирамидите, Човечеството все още не е разработило инструментална база. Аз ще приведа изчисленията на А. Хатибов, само малка част от които стана публично достояние в наши дни.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев


Пирамида на Хеопс

Да отбележа: Пирамидата на Хеопс се намира на територия с координатите от 300 с.ш. и 300 и.д. Северната равнина на пирамидата е ориентирана на север, точността е 2 ".
Първата пирамида с наклон на равнината 520 и с вход под ъгъл 280, от която се виждаше Полярната звезда, беше пирамидата край Медум. Тя е унищожена (счита се, че е имало земетресение). Размерите й бяха по-малки от тези на по-късната - Хеопсовата.
Желанието да поддържа ъгъла от 520 и наклонът на входа с визуално наблюдение на Полярната звезда не е случайно. В допълнение, съотношенията на някои стойности показват ъгъла на наклона на пирамидалната равнина.
Да построим кръг с радиус R = h, т.е. равен на височината на пирамидата (h)
Съотношения:
h = 146.75 m;
a=230,62 м;
R=146,75 м;Второто заключение. При изграждането на пирамидите се използва система от физически единици, която остава загадка. Преводът на съществуващата система от единици не дава представа за смисъла и целта на пирамидата.
Някои пропорции на величините в пирамидата на Хеопс сочат съществуването на скрита (вероятно основна) пирамида, която съвременната технология не може да открие (определи).
Да разгледаме пирамидата на Хеопс от гледна точка на Системата за управление (пирамидата на Хеопс е контролен датчик за системата за управление на Земята и на слънчевата система).
Индексът на СУ ДЗ и CC = 555 (от текстовете на командите).
Параметри на пирамидата на Хеопс:
Страна: AB = 230,62 м;
Височина: OG = 146.75 м;
Височина по отношение на среза: SG = 138,38;
Страна: OA = 219,38 м;
Проекцията на страната OA (AG) = 163,07 м;
Ъгълът на наклона на равнината е 51,840;
Входна височина = 18 м;
Обем (без отрязания връх): V = 2601238 m3.Контурът на пирамидата на Хеопс граничи с друга пирамида, която е основната.
Пирамидата на Хеопс има някои особености: югоизточният ъгъл е 2 см над северозападния ъгъл.
Размерът на входа е строго изчислен (виж по-долу).
Отклонение на страните = 3,6 "(по ориентация към частите на света).

Ъгъл AOB = 63.40 = 63025
2 * AB / OG = 2 * 230.62 / 146.75 = 3.1430;
Страна на платформата An = 13.15359 m;
Площта на платформата Sn = 173,0169419885 m;
Съотношението А на базата / An = 17.532855436.
В съответствие със законите на златното сечение, ние имаме:
Ъгълът β = FCK = KCG = 25054"49 ";
Ъгълът FCG = 2 * β = 51049"38 ";
KQCG е пълен ромб.
Това е ромбът, който образува спиралата на златното сечение, ромбовият формат е вграден в ъгъла на наклона равнината на пирамидата.
По височина пирамидата е преместена с 60 на юг, съотношения:
AB=230,62 м CS=71,27 MG=113,9 NG=FG = 128,82
AC=115,31 м AS=44,04 OA=186,63 OE=128,56
OC=146,75 м S’G=174,00 MQ=132,36 CS/AC=0,618
ОP=173,05 м FP=18,188 FM=58,00 4*AC/OC=3,1430
OF=174,00 м EG=101,02 OM=116,00 OM/OF=0,6666..
OR=264,00 м EE’=13,512 GA’=18,188 FR*OM=100*AB
FR=198,54 м GE’=114,53 ON=MN=FM=58

Точката S "е диаметрално противоположна на точката S.

Ъгъл на BFC = 67.50 - зрителния сектор.

SIN 60 = 0.1045284 ..;

COS 60 = 0.9945219 ..;

TG 60 = 0.1051042;

Ъгълът OAC = 51.840.

Ъгълът FOP = 60. Точка F - Фокус, посоката на линията - към гравитационния център на Земята.
Ъгъл FRO = 41.2305770;
Sin (41.2305770) = 0.4537626;
Ъгълът G""FR = 26059"7.2 "(26.9853470);
Линията GF е конус, звездата се появява в гнездото на 12 ", G1G2 = 0.4461769 m. Страната G1G2 има деление на 6 части, Meгрец преминава една секция за 144 цикъла на предаване, т.е. за 2 минути.

Ако йонната решетка има 32.22502250 връзки на структури, то скритата пирамида има решетка от 53.625. Между другото, ИМЕННО в тази пирамида се крие "проклятието на фараоните" - честотата на излъчване (гама-лъчение).Ъгълът GFR = 25015 ". Точно тази линия (по-скоро ъгълът 25015 ") определя наклона на екватора на Земята да достигне 0 албедо и не може да бъде нарушена поради пълния дисбаланс на системата за управление.
Параметри:
EG=101,01863 м;

FA”=119,21 м;

G’A”=41,628819 м, GA”=45,724163 м, GGv=3,2125163 м;

GA”—G’A”=4,095344 м;

Tg 25,25=0,4716306;

Tg 19,25=0,3492156;

Tg 20,985347=0,3835706.

Последователност на преминаване на световния полюс:
π, η на Херкулес;
τ на Херкулес (VIII - VII пр. Хр.);
ι Дракон (5500-3500 г. пр.н.е.);
α Дракон (Тубан) 3500-1500 г. пр. Хр .;
β Maлката Мечка (Koхаб) от 1500 до 1 н.е.;
Кохаб и Киносура Малката Мечка (Пазители), когато между тях се намираше полюсът на света;
α Малката Мечка (Киносура) 1100-3300 г.;
Полярната (а Mалката Мечка - Киносура) ще премине полюса на света с точност 27’ през 2100 год.Тъй като полюсът на света се разхожда по съзвездията, това означава, че заедно с него променят местоположението си звездите и небесния екватор, и точката на пролетното равноденствие, от която се измерват небесните координати.
Цикълът на прецесията на Земната ос е Платоничната година.
Третото заключение. Движението на слънчевата система до звездата Мегрек се извършва по спиралата на Архимед.
ИЗЧИСЛЯВАНЕТО по спиралата на Архимед позволи да се установи времето на пристигане на Ебра на Земята, а еднородното въртене на полюса на света, когато се движи по спиралата на Архимед е неправилно.
Четвъртото заключение. Ебра се появи на Земята преди около 18300 години, унищожавайки мозъка на предишната цивилизация.
Да се върнем към пирамидата на Хеопс. На първо място, има някои съотношения:
β = 23027 "= 23,450 - наклон на екватора на Земята към равнината на еклиптиката;
γ = 5008"43,4 "" = 5,14540 - наклон на екватора на Луната към равнината на еклиптиката;
α = 28035"43,4 "" = 28,59540 - Сумарен ъгъл;
За 1 година (365.26 дни) Земята преминава разстоянието L = 149.6 * 2 * a * 106 km = 939964520 км;
30 Скоростта V = 29.785678 км / сек;
Vверт = 14.256062 км / сек;
Lверт = 449887100 км.
Сумата от ъглите (направление към полярната звезда на пирамидата плюс наклона към еклиптиката): 46054 "= 46.90;
Ъгълът на наклона на пирамидата е 51,840;
Разлика = 4.940 = 4056.4 ". Разликата с Луната = 0.20540 = 0012"19.4 ";
Разстоянието AB = L = 939964520 км;
Разстояние AC / 2 = 131352001 км (разстояние до Слънцето, или 1 астрономическа единица).Слънчевата система се движи по спирала. В тази система Земята се движи по двойна спирала (въртене около слънцето и въртене заедно със слънчевата система).Спиралата на Архимед
1 - траектория на Земята при въртене около Слънцето; 2 - траекторията на Слънцето.
Според астрономическите наблюдения Слънчевата система е била променяна пет пъти от Полярната звезда, но науката не е установила как и защо.
Разстояние между завоите на спирала = 2 * p * Sверт / w;
w = 28.59540 = 28035"43.4 "= 0.4990838 рад.
Ако вземем w = 28.647890 = 0.5 рад, тогава разликата = 0.0524897 рад = 3"8.96 ".
Точност на ориентацията по страните на светлината в пирамидата на Хеопс = 3,6 "= 3"36 ".
За точна ориентация е необходимо да промените ъгъла на наклон към Eклиптиката, за което е необходима втората (скрита) пирамида. Това е пирамида с плаваща геометрия (до 54 октави). Ако ъгълът е постоянен, получаваме логаритмична спирала.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар