сряда, 6 юни 2018 г.

Слизането на Божествените

Слизането на Божествените 

 Мату стоеше тихо... не знаеше какво да каже.
Кралица на хора-рептилии и Крал на вълчи хора? Това е история за деца., помисли си
Мату. Как може да е истина? Пер погледна към звездите.
- Можеш ли да ми кажеш, Пер... - започна Мату - Можеш ли да ми кажеш коя от
звездите над нас е домът на рептилиите и кой е домът на вълчите създания?
Пер продължи да гледа към небето. След малко той посочи към звездите, познати под
името „Ловецът".
- Това са звездите на Кралицата... - каза той.
Посочи към ярката звезда, която беше в почти директна линия с пояса на Ловеца.
- Това е звездата на Вълчия Крал... - довърши той. Мату разпозна звездата като
„Кучето на Ловеца".
- Canus? - чудеше се на глас - Вълчите създания обитават Canus? Пер кимна.
- А тогава... - каза Мату почти без да се замисля -... дали Ловецът, звездите на Орион...
са домът на рептилиите?
Пер кимна отново. Мату стоеше зашеметен.
- Как научи това? - попита го Мату. Пер се обърна към него.
- Точно, както го научи и ти... - отвърна му той - От моя EA-SU. Мату седна спокойно.
Друг въпрос се виждаше в очите му.
- Всички EA-SU се учат от някой такъв преди тях... - предугади питането му Пер - А
ученията са дошли от самите Господари на Небесата.
Мату бе поразен. Какво?! Някои EA-SU са се учили директно от съществата от
звездите?! Възможно ли е да е вярно? Той започна да задава въпрос на Пер.
- В периферията на ЕРИДАНУС... - започна Пер, преди Мату да издаде дори звук -
Близо до края на PESH METEN, се родила една нова слънчева система. Новата звезда и
нейните новородени планети попаднали под контрола и юрисдикцията на Вълчите Крале.
Чрез техните изследователски и експлоатационни програми новото слънце, наречено BAD
и неговите светове били обявени за тяхна собственост. Били завладени и присъединени
към списъците на колонизираните Вълчи системи. Учени по Произхода, водени от
Принцесата на Вълчето Кралско семейство, преобразили един от новите светове в
обитаема планета, която щяла да служи като главен щаб в слънчевата система.
Растителните форми на живот били генетично манипулирани, за да съдействат за
развитието на атмосферата. Зверовете, които населявали планетата, също били генетично
изменени, така че да допринасят за околната среда и да обслужват нуждите на
„Господарите". Една група от подходящи примитивни хуманоиди били „подобрени", а
техният естествен еволюционен път бил изменен завинаги. Силни, но относително
неинтелигентни, зверовете били обучени от „Господарите" да се подчиняват на заповедите
на „Небесните" и да вярват в „Небесна" награда. На този примитивен свят „служенето"
било смисълът на живота на недостойния звяр.
- Въпреки че първоначално лоялността на примитивния „човек-звяр" била към
Вълчите Господари, всеки „звяр" бил обучаван да боготвори „Кралицата на Небесата", за
да бъде верен служител на Империята на Небесата. Монументи и постройки посветени на
Великата Майка, „Кралицата на Небесата" на галактиката, били поставени от
„Господарите" във всеки регион на новия свят. В продължение на стотици хиляди години
примитивният „човек-звяр", под угрозата на вечно наказание, се научил да се подчинява на
своите нови Господари и да служи вярно на „Небесната Майка". Човешкият род се сдобил
с религия. Пер спря.Бе ясно, че е приключил. Той не искаше да продължи. Мату не го обвиняваше.
Човешкият род се сдобил с религия... колко подходящ край на историята.
Мату се сви. „Тайната" на Пазителите бе пределно ясна за него. Имаше много
пластове откровения в нея. БОГ не беше мъж, а жена. БОГ е истинско създание, намиращо
се в далечните звезди, много, много далеч. БОГ в действителност беше КНАА-ТТ, името
на рептилианската Кралица, която е на светлинни години оттук. И мили Боже...
Празнотата също е женска. Мога да живея с това., помисли си Мату. Ще трябва да
живея с това..., каза си той.
Изведнъж Пер се обърна към Мату.
- Но Традициите на Богинята-Майка в един момент щели да бъдат унищожени... -
продължи Пер, без да гледа към Мату - Заради същество с името РА и съществата-гущери,
които му помогнали, „Старите Традиции" били променени. РА се самоиздигнал до
Върховен и Единствен БОГ на Земята, изисквайки човешкият род да го боготвори. Той
унищожил толкова от старите писания, колкото успял и променил тези, които не могъл.
Пер спря за момент.
Мату го погледна. Изглеждаше, че е загрижен за нещо.
- Точно затова пазим нашите учения в тайна, Мату... - каза той - Ние трябва да запазим
„Старите Традиции" живи, докато Богинята-Майка се завърне.
Мату се изправи.
- Какво?! - изтърси той - Какво каза...? - той беше в шок - Да не би да каза..., че тя се
връща?!
Пер кимна.
- Тя ще се завърне... - каза тихо той.
Мату просто се взираше в Учителя си. Изражението на Старейшината така и не се
промени. Мату седна отново.
Той остана потънал в тишина за дълго.
Приложение 1
Лингвистични трансформации
откривани във формирането и еволюцията на езиците
Всички езици се променят във времето. Преминавайки от район в район, от уста на
уста, изкривени от десетки акценти и неправилно произношение, думите изменят
първоначалното си значение. Трансформациите, които ще представим са широко известни
в света на експертите проучващи материята. Всички представени вокали са на латиница. С
представянето им целим да внесем по-голяма яснота относно спекулацията с думите,
когато говорим за изследвания подобни на тези на автора в тази книга и да изясним какви
са най-често срещаните случаи в еволюцията на даден език.
„В" може да придобие твърдост в „Р"; „Р" може да бъде омекотено в „В"
„В" може да бъде омекотено във „V"; „V" може да придобие твърдост в „В"
„СН", ,,К(Н)" и „Q" са вариации едно на друго и са на практика взаимозаменяеми „D"
може да придобие твърдост в „Т"; „Т" може да бъде омекотено в „D"
„D" може да се трансформира в „DJ"; „DJ" може да се трансформира в „D"
„F" може да се трансформира във „V"; „V" може да се трансформира във „F"
„G" може да придобие твърдост в „К"; „К" може да бъде омекотено в „G"
„G" може да се трансформира в „J"; „J" може да се трансформира в „G"„Н" може да бъде омекотено или да остане невербализирано „Н" може да придобие
твърдост в „К"
„I" може да придобие твърдост в „J"; „J" може да бъде омекотено в „I"
„J" може да бъде омекотено в „Y"; „Y" може да придобие твърдост в „J"
„К" може да бъде омекотено в „Н"; „К" понякога се трансформира и в „S"
„L" може да се трансформира в „R"; „R" може да се трансформира в „L"
„L" може да бъде омекотено в „Y"; „Y" може да придобие твърдост в „L”
„М" може да се трансформира в „N"; „N" може да се трансформира в „М"
„S" може да се трансформира в „К", „TS", „SH" или „Z" „SH" може да се трансформира
в „ТН"
„W" може да се трансформира във „V"; „V" може да се трансформира в „W"
В древните езици на Близкия Изток, звукът на буквите „Y" и „М" са взаимозаменяеми
във времето поради причини свързани с регионалното разсейване. Първоначалният
коренен звук „МВ" се превръща в „М" или „В"; „В" става „V"; „V" става „W"; „W" става
„U" и накрая „U" става „Y". Това е пример за многостепенна постепенна трансформация.
По подобен начин „SH" може да се превърне в „S", оттам в „К", а то в „G" (целият този път
може да бъде проследен през основните вокални замени дадени по-горе). За да бъде даден
пример с дума, „SASH" може да стане на „SAS", което пък да се превърне в „SAK", а то да
намери крайна форма в „SAG".
Трансформациите на вокалите в един език не са задължителни (макар да са по-скоро
правило, отколкото изключение), но развитието на една дума в друга може да бъде
проследено чрез споменатите вече генерални правила.
Както виждате има твърде много фактори, които трябва да бъдат взети предвид, ако
решите да правите прочит на тези материали от този ъгъл. Това са трансформациите
разгледани през призмата на английския език. Защо точно през него - вече бе обяснено в
предговора.
Приложение 2
Речник
на основните термини, имена и изрази използвани в книгата
-А-
AD-EN - виж „АТ-EN"; EDEN.
ALLA-AN - 1. общо наименование на рептилоидните същества на другите планети; 2.
титлата на женските администратори на други светове; наричани още „ ARRA-AN", „
AST-AN", „AYA-AN", „MAR-AN", „ SAKH-AN", „SS-IM" и „ТТ-ТТ-AN".
AN - думата в Деветия сектор на ЕРИДАНУС, която символизира и означава „Най-
висшият" или „Най-висшият от" ако е наставка. Тъй като Империята на рептилианските
Кралици се издигнала до най-могъщото царство по това време и в същината си била „най-
висшето царство", много звездни хора започнали да използват термина AN като име за
самата рептилоидна Империя; „N" се ползва със същото значение като съкратена форма.
ARR-AN-BI - програмата за регенерация на Кралицата; според автора оттук произлиза
древноегипетската дума за подмладяване „RENPI".
ARRA-AN - 1. общо наименование за рептилоидните същества на другите планети; 2.
титлата наженските администратори на други светове; наричани още „ALLA-AN", „AST-AN", ,AYA-AN", „MAR-AN", „SAKH-AN", „SS-IM" и „ТТ-ТТ-AN"; според автора от тази
дума произлиза името на съзвездието „Орион".
ASAR - тронът на Сириус; терминът се формирал с времето и различията в
произнасянето, които довели до изменение на първоначалната дума „AST-AR".
ASAR-U - лоялните поданици на Трона на Сириус.
ASS-ASS-IM - бойци, които стояли от страната на Кралицата и изпълнявали всяка
нейна команда и желание с жестокост и свирепост отвъд всякакво сравнение; според
автора оттук идва и думата за „убиец" на английски -„assassin".
AST - трон.
AST-AN - титлата на женските администратори на други светове; наричани още
„ALLA-AN", „ARRA-AN", „AYA-AN", „MAR-AN", „SAKH-AN", „SS-IM" и „ТТ-ТТ-AN".
AST-AR - така били наричани родните звезди и планети на Империята Сириус;
вариация на „AST-RRR"; на по-късен етап се произнасяло само като „ASAR".
AST-IM - титлата на Асистентите на рептилианските женски Администратори на
други светове; „AST-I" в единствено число.
AST-AST-IM - кралските асистенти на Кралицата; наричани още ,,SS-SS-IM" и „ТТ-
ТТ-IМ".
AST-AST-U - последователите на Кралицата; други имена означаващи същата позиция
са „SS-U" и „TT-TT-U".
AST-RRR - нарицателно име за Империята Сириус, или Трона на Сириус; вариация на
„AST-AR"; на по-късен етап се произнасял само като „ASAR".
АТ - клас бойни кораби на орионската Кралица.
АТ-АТ - флагманският, най-голям и смъртоносен кораб на Кралицата; наричан още
„АТ-EN" и „Т-АТ".
АТ-EN - „Най-висшият от Смъртта от Кралицата" - име, с което наричали кораба „АТ-
АТ"; фонетично изменено с времето в „AD-EN".
AT-IM - висшестоящи индивиди в АТ, както и „тези, които се грижат за АТ"; според
автора оттук идва името „ADAM".
AT-UR - „Първи и Най-важен Смъртоносен кораб от/на Кралицата"; AT-EN. АТ-US -
гражданин на АТ.
AYA-AN - титлата на женските администратори на други светове; наричани още
„ALLA-AN", „ARRA-AN", „AST-AN", „MAR-AN", „SAKH-AN", „SS-IM" и „ТТ-ТТ-AN".
AYE - по-късна вариация на името на смъртоносния кораб AT-EN.
-В-
В - „вместилище на", „къщата на".
В-В - „Къщата на Къщите" или „Контейнерът на Контейнерите" - става дума за кораба
AT-EN; ВЕ-В.
В-ЕЕ - „да излезе от нещо", „да роди".
ВЕ-В - виж „В-В".
BI-TT - 1. контейнер; 2. „женски рептилии, които са от".
BI-TT-TT - титлата на Дъщеря-Принцеса родена от Кралица-Майка.
B-R - „Първи и Най-важен Дом" или „Първо и Най-важно Вместилище" - става дума за
кораба AT-EN; B-UR.
-Е-
EN - мъжките администратори и асистенти в Кралския Върховен N-съд.-II
- използвано като наставка, означава „някой, който е от страната на", „асистент на";
„IМ" е множествено число на същото нещо.
IKHI-KHI - виж „KHIKHI-Г.
-K-
КН - смърт.
KH-AN - „Най-висшите на Смъртта" - титла на сирианците, с която те били
представени пред Империята Орион.
KH-I - титла на всички бойни кораби в армадата на Империята SSS.
КНАА - една от думите за Великата Пустота.
KHAN-AN - „от Най-висшите KHAN" или „от Небесните KHAN" - име за всичко,
което принадлежи на Краля, както и име за Вълчите бойци и Господари.
KHAN-IM - „тези, които стоят от страната на KHAN" - титла за личните асистенти на
Вълчите Крале; „KHAN-I" за единствено число.
KHAN-KH - 1. „смърт от KHAN-Крал" - име за Краля, когато е в ролята на съдия и
екзекутор; 2. име за боец на Краля.
KHAN-KHAN-IM - титла за Кралските Лични Асистенти на Краля на Кралете KHAN;
„KHAN-KHAN-I за единствено число.
KHAN-KHAN-U - титла за поданиците на Краля на Кралете KHAN; „KHAN-KHANUS"
за единствено число.
KHAN-KHAN-UR - „Първи и Най-значим от Кралете KHAN", титла за Краля на
Кралете KHAN; друга вариация е „KHAN-UR".
KHAN-U - име, с което били наричани сирианците; „KHAN-US" в единствено число.
KHAN-UR - „Първи и Най-значим от Кралете KHAN", „Автентичният KHAN-Крал";
титлата за Краля с най-висок ранг във Вълчата Империя; друга вариация е „КНAN-KHANUR".
KHAN-US - 1. име, с което били наричани сирианците; 2. централната звезда на
Империята на Кралете KHAN, Кучешката звезда Сириус.
KHAR-IM - 1. така се наричали мъжките, които били около Кралицата; според автора
оттук произлиза думата „харем"; 2. програма за развъждане на младите мъжки, които били
избирани според тяхната физическа красота и способността им да задоволят Кралицата,
като впоследствие всички мъже в Империята станали субект на програмата за
размножаване.
КНEВ - името на пчелата-водно конче - прародителя на рептилоидно-инсектоидните
същества, които формирали Империята Орион.
KHI-KHI - АТ-EN, който носи титлата „Кралски Смъртоносен Кораб".
KHIKHI-I - пилотите на Кралския Смъртоносен Кораб; времето и различията в
произнасянето променили това наименование на IKHI-KHI.
-M-
МА-ТТ - „женски рептилии от майката".
МАКН - най-елитният екип от гардове на Кралицата, съставен почти изцяло от жени,
разполагащи с най-новите технологии; на по-късен етап тези части развили ключови
технологии за контрол над съзнанието.MAR-AN - жените Държавни глави на другите светове; наричани още „ALLA-AN",
„ARRA-AN", „AST-AN", „AYA-AN", „SAKH-AN", „SS-IM" и „ТТ-ТТ-AN".
MAR-MAR-I - индивидуалните Кралски помощници на Кралицата-Майка; като група
били известни като „MAR-MAR-IM".
MAR-U - поданиците на Кралицата; „MAR-US" за единствено число.
-NN
- „Най-висшият"; вариация на „AN".
N-N - титла давана на всички жени-членки на Върховния Кралски N-съд; наричана
още „NAN" или „NIN".
N-TT - „женски рептилии от небесата"; според автора оттук идва корена на името на
египетската богиня Нут.
NAN - виж „N-N".
NEKH - или още „Черните" - първата раса от рептилии, наложила по-сериозна
доминация над родната планета и формирала изначалното патриархално монархично
общество.
NEKH-KHEB - семейство от „kheb""-създания, първите наследници на ранните NEKH-
Крале, които успели да вземат контрола над богатствата и властта над цялата планета.
NEKH-T - едно от имената на женската рептилианска империя.
NIN - виж „N-N".
-RRRR
- едно от първоначалните имена на расата от полувълчи, полулъвоподобни
същества от Сириус.
-SSAKH
- 1. рептилиански бойци съставени както от мъже, така и от жени; 2. „смърт от
рептилии".
SAKH-AN - държавните глави на другите светове; наричани още „ALLA-AN",
„ARRA-AN", „AST-AN", „AYA-AN", „MAR-AN", „SS-IM" и „ТТ-ТТ-AN".
SAKH-I - индивидуални SAKH-бойци, помощници на Държавните глави на другите
светове; „SAKH-IM" за множествено число.
SAKH-SAKH-IM - придворните на Кралицата.
SAKH-US - воин на Кралицата; „SAKH-U" за тях като група.
SS-IM - администраторите на рептилианските женски на завладените от Империята
SSS светове; терминът е „SS-I", когато става дума за единствено число; наричани още
„ALLA-AN", „ARRA-AN", „AST-AN", „AYA-AN", „MAR-AN", „SAKH-AN" и „ТТ-ТТ-
AN".
SS-SS-IM - наименованието на асистентите на Кралицата, в единствено число „SS-SSI";
наричани още „AST-AST-IM" и „ТТ-ТТ-1М".
SS-TT - термин, който с течение на времето станал нарицателен за всички рептилии.
SS-U - последователи на кралицата; „SS-US" за единствено число; „ТТ-ТТ-US" и „ТТ-
ТТ-U" са други варианти на тези титли.
SSS-B - Династията на Кралските рептилии съставена от седемте Дъщери-Принцеси на
Кралицата; наричана още „SSS-B-AN".
SSS-B-AN - Най-висшето семейство от Империята SSS; вариация на „SSS-B"; според
автора оттук произлиза коренът на думата „седем" на английски -„seven".SSS-B-K - династията имаща властта да прилага смърт; вариация на „SSS-B" и „SSSB-AN".
SSS-T-IM - помощник-администратори на Държавния глава от женски пол на другите
светове; според автора това е коренът на думата „система" на английски - „system".
SSS-TAKH - войскови обединени части от Орион и Сириус, които били
специализирани в завоевателните войни след Алианса; според автора това е основата на
корена на думата „свастика".
SSS-TT - едно от имената, с които рептилианските женски били познати на другите
планети.
SSSA-KH - наименование за рептилианските воини, което с времето се превърнало в
нарицателно за рептилианската раса и техните владения и светове като цяло; вариации на
името са „SSAKH" и „SAKH".
SSST-UR - седемте кралски рептилиански дъщери на Кралицата; според автора това е
произходът на английската дума за „сестра" - „sister".
-T-
Т-АТ - най-големият смъртоносен боен кораб на Кралицата; наричан още „АТ-АТ".
ТАКН - комбинираната военна мощ на рептилианските воини и репрограмираните
противникови войскови сили, чиято главна функция била да поддържа контрола в родните
региони на Империята; наричани още „ТТ-ТТ-КНАА"; след сключването на съюза
сирианските воини поемат командването на тези войскови части и когато на другите
светове се говорело за ТАКН-частите, в съзнанието изплувал точно образът на Вълчите
воини.
ТТ - едно от имената, с които рептилианските женски били познати на другите
планети, за съкратено от „SSS-ТТ" като аналогия със звука „tt", който женските издавали,
когато плюели своята отрова.
TT-AN - женска представителка на Кралицата на рептилианската Империя с най-висок
ранг; наричана още „TAN".
TT-TT-AN - назначената от Кралицата представителка на друг свят; вариации на
същата титла са „ALLA-AN", „ARRA-AN", „AST-AN", „AYA-AN", „MAR-AN", „SAKHAN"
и „SS-IM".
TT-TT-AN-US - елитните женски стражи на Кралицата и TT-TT-AN; „ТТ-ТТ-AN-U"
за множествено число; друга вариация е „ТТ-ТТ-ANS"; според автора това е произходът на
думата „титан".
TT-TT-I - кралски асистент на Кралицата; като група те били познати като „ТТ-
TTIM"; наричани още „AST-AST-IM" и „SS-SS-I".
ТТ-ТТ-КНАА - виж „ТАКН".
TT-TT-U - последователи на Кралицата; като индивиди те са известни още като „ТТ-
ТТ-US"; други вариации са съответно „SS-U" и „SS-US".
-UUAH
- така сирианците наричали Великата Пустота.
UAH-ALLA-RRR - „Вълчите хора на Кралицата, която е Първа от Голямата Пустота".
UAH-ARRA-RRR - виж „UAH-ALLA-RRR"; според автора оттук произлиза коренът
на английската дума за „воин" - „warrior".
UAH-AYA-RRR - виж „UAH-ALLA-RRR".UAH-RRR - име, с което сирианците наричали своята раса, с презумпцията, че
произхождат директно от Великата Пустота „UAH"; „UAHR" в неговата вариация,
откъдето, според автора, произлиза английската дума за „война" -„war".
UAHR - виж „UAH-RRR".
UR - термин означаващ „Първият и с най-голям чин от"; „Първоначалният"; когато се
използва като наставка, предполага „Първият от групата" или „Величествена персона от".
URUANNA - най-ранното име на звездите Орион в историята на човечеството с
акадски произход.
US - използвано като наставка означава „някой, който е от", „последовател или
поданик на"; „U" е множествено число на същото нещо, както е споменато в речника на
“Документите Тера".
Приложение 3
Речник
на част от титлите на функциониращата Кралица на Орион
-А-
А, А-А, AJA, ALL A, AN-BI, ARRA, ARRA-AN-BI, ARRA-N-BI, AST-AST, ASTAST-AN,
AST-AST-UR, AST-UR, AY, AY-AY, AYA, AY A-AN-BI.
-BBEE,
BI.
-EELLA,
EVE.
-HHEH,
HEH-HEH.
-KKHA-K,
КНАА, KHAA-KHAA, KHAA-M, KHAA-MA, KHAA-TT, KHAA-TT-UR,
KHAA-UR, KHAR.
-MMA,
MA-AN, MA-MA, MA-TT, MA-TT-UR, MA-UR, MA-UR-MA-UR, MAR, MARMAR.
-SSAKA-SAKA,
SAKH, SAKH-SAKH SAKH-SAKH-AN, SAKH-SAKH-UR, SAKH-UR,
SS-A-SS, SS-SS-UR, SSA-R, SSA-SSA, SSA-SSA-R, SSA-UR, SSS-A-SSS, SSS-SSS, SSSUR,
SST-UR, SSTA-UR, SSTT-SSTT, STA-STA, STI-STI.
-TTT-I-TT,
TT-TT, TT-TT-UR, TT-UR, TTA-TT, TTA-TT-UR, TTA-TTA, TTI-TTI.
-UUAH-ALLA,
UAH-ARRA, UAH-AYA.
-YYAH. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар