сряда, 6 юни 2018 г.

Глава VI Едемската градина

Глава VI Едемската градина

 - Учителю! - изкрещя му почти Мату. Пер се усмихваше.
- Учителю! - младежът бе много въодушевен - Възможно ли е Едемската градина да е
била всъщност „градинският свят на АТ-EN"? Имам предвид, ти го описа като рай и
определено, ако всичко е такова, каквото го описа...
Мату спря внезапно. Той бе направил грешка.- Съжалявам, Учителю... - извини се той - Сигурен съм, че е както го описа. Просто
съм развълнуван от възможността, че „Едемската градина" и „градината на АТ-EN" може
да са едно и също нещо.
- Не се извинявай, Мату... - поклати глава Пер - Не се страхувай да оспорваш, което и
да е от нашите учения. Не трябва да приемаш сляпо моите думи... така че не се колебай да
поставяш под въпрос каквото и да е от това, което ти казвам. Не приемай нищо, оспорвай
всичко, поставяй под съмнение всекиго. Важно е да го правиш. Ако думите са истинни, те
стоят сами за себе си и нямат нужда от репутацията на човека, който ги изрича, за да бъдат
правдиви.
Мату почувства облекчение.
- Сега... - каза Пер - ... по отношение на възможната връзка между „Едемската
градина" и „градината на АТ-EN". Нека продължим заедно, Мату и да видим дали можем
да намерим доказателство за... или против... аргумента, че двете могат да бъдат едно и
също място.
Мату извади няколко листа хартия. Той не искаше да изпусне нито дума по този
въпрос! Беше прекалено интересно... и прекалено важно.
- В древните езици Мату... - започна Пер - звукът на буквите „Т" и „D" били
взаимозаменяеми. Така, АТ-EN можел да бъде изписван като AD-EN.
Знаех си!, усмихна се Мату.
- И разбира се AD-EN и EDEN очевидно са сродни. Допускайки, че „градинският свят
на АТ-EN" е такъв, какъвто го описах... - Пер погледна Мату и му се усмихна, а Мату се
усмихна в отговор -... то тогава какво знаем за Едемската градина? За да разберем трябва
да се обърнем към книгата, която първа представи Едемската градина на човечеството...
Библията.
Пер се протегна към голямата книга на бюрото си и започна да я разлиства.
- Аха... - възкликна Пер -... ето го. Подавайки Библията на Мату, той го запита:
- Моля, ще бъдеш ли така добър да прочетеш пасажите за Едемската градина, Мату?
Мату взе книгата и погледна пасажите. Някой вече бе маркирал откъсите свързани с
темата.
Чиракът започна да чете:
- Битие, глава 2-ра, стихове от 8 до 17...
8. И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.
9. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и
добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване на добро и зло.
10. От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири
реки.
11. Името на едната е Фисон: тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има
злато;
12. и златото на оная земя е добро, там има още бделий и ониксов камък.
13. Името на втората река е Гихон (Геон); тя обикаля цялата земя Куш.
14. Името на третата река е Хидекел (Тигър): тя тече пред Асирия. Четвъртата
река е Ефрат.
15. След това Господ Бог взе човека (когото създаде) и го посечи в Едемската
градина, да я обработва и да я пази.
16. И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в градината ще ядеш;
17. а от дървото за познаване на добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който
ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.Мату приключи и остави книгата долу.
- Нека отбележим, Мату... - започна Пер - че още първият ред на Библията ни казва, че
„градината" не е самия Едем. Не е. Това, което ни казва пасажът е, че градината е... в Едем.
Всъщност би било по-точно да наречем рая, в който е живял Адам „градината в Едем". И
ако е бил в Едем...
- То тогава това е перфектното описание на градинския свят, който е в АТ-EN... - каза
Мату.
- Правилно, Мату. - усмихна се Пер - Но нека засега да кажем, че това е доста
забележително съвпадение...
Мату се удиви на предпазливостта на Учителя си.
- Ако погледнем към древните езици на Шумер и Акад, ще открием, че думата „edin"
означава „равнина" или „степ", със загатване, че те са доста плодородни. По същество, те
носят есенцията на „равни плодородни земи".
- Ерадинският свят на АТ-EN бил плодородно място, нали така, Учителю? - запита
Мату.
- Да... - отговори му Пер - ... било е..., но на нас все още ни трябва допълнително
потвърждение, за да можем да заявим с убеденост, че АТ-EN и Едем са едно и също. Сега,
ако погледнем към староеврейския произход на думата „eden", откриваме, че първичният
корен е в думата „adan", която всъщност означава „да живееш в разкош".
- Точно така! - усмихна се Мату отново - Това е друг начин да кажеш, че те са живели
плодотворен живот и че са живели в райски свят, подобен на този, който съществувал в
AT-EN!
- Еоворейки за „рая", Мату... - продължи Пер - ако погледнем в старогръцкия език, ще
открием, че думата „рай", думата приписана на Едемската градина, означава всъщност...
„оградено място".
- Още едно „съвпадение"! - усмихна се още по-широко Мату.
- Сега, Мату... - продължи Пер - Какво би отвърнал, ако ти кажа, че еврейската дума за
„дърво" била произнасяна като „ates"?
- Ates? - позачуди се Мату. И изведнъж го осени. - АТ-US, Учителю! - Мату се
усмихна широко - На езика на звездите, терминът АТ-US, би означавал „някой, който е от
АТ". „Дърветата" на градината са гражданите на АТ! Още едно „съвпадение"! Учителю!
Това е чудесно!
Мату си спомни, че келтите винаги са говорели за „дървесните хора" в техните
истории за „древните".
- И има още един важен факт, Мату. - каза Пер - Наставката „IМ" означава „тези,
които са на страната на", титла, която загатва за хора с по-висока позиция от тази на „U".
Знаейки това, можеш ли да ми кажеш какво би било името на висшестоящите индивиди в
АТ?
Мату помълча замалко и после отговори:
- AT-IM, Учителю?
Тогава очите му се ококориха.
- AT-IM! - повтори той - AT-IM! AT-IM би било също и AD-IM..., което е същото като
ADAM! Мили Боже! Името ADAM означава „високопоставени индивиди от АТ"! По-
високопоставени от АТ-US! И ADAM е бил високопоставен индивид от Едемската
градина! ADAM от Едем е AT-IM на АТ-EN! Още едно Учителю... още едно „съвпадение"!Мили Боже!, Мату бе развълнуван и потресен от своето откритие. ADAM е бил
обитател на огромен звезден кораб! Мили Боже! Как бих могъл да кажа на някого
изобщо?!
- Да, Мату... - каза Пер - Но терминът „IМ", който означава „тези, които са на страната
на", намеква още за „тези, които се грижат за". AT-IM би означавало още и „тези, които се
грижат за АТ".
- Точно както Адам е трябвало да се грижи за Едемската градина! - каза Мату дори
още по-развълнувано - Работи, Учителю. Работи! Би трябвало да е истина!
Пер продължи:
- И вземи предвид това, Мату... още един цитат, но този път от книга на Езекил от
Библията. Елава 31, стих 9. В този цитат патриархът Езекил описва Адам в Едемската
градина: „Направих го красив с многото му клонове; тъй щото всичките едемски
дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха“
Мату бе малко объркан.
- Това, което този стих казва, Мату... - обясни Пер - ... е, че „ates", дърветата от
Едемската градина, са завиждали на човека „adama"... АТ-US от градината били завиждали
на AT-IM. По-нисшестоящите обитатели на АТ-EN ревнували от позицията, в която ATIM
били на звездния кораб АТ.
- Още едно! - изпусна се Мату - Още едно „съвпадение"! Учителю... истина е! Това е
просто друго потвърждение, че EDEN и АТ-EN са едно и също!
- Аргументът бе даден, Мату... - усмихна се Пер - ... но нека не се настаняваме твърде
удобно в позицията си. Нека продължим. Помниш ли цитата, където Бог казва, че
„направил ADAM красив с многото му клонове"?
- Да... - кимна Мату.
- Нека внимателно погледнем тази фраза... „Адам бе направен красив от клоните си..."
-продължи Пер - Еврейската дума за красив, е „daliyah". По този начин, на иврит фразата
всъщност ще се чете: ,Адам е направен красив от всичките „daliyah ", които имаше."
Мату си записа думата... d... а... 1... i... у... a... h...
- Сега, за да разберем скритото значение трябва да погледнем корена на думата
„daliyah". Казано простичко, коренът всъщност е „dalah". Терминът „daliyah" е на
практика, комбинация от две думи - „dalah" и „yah". Но „yah" е термин, който би трябвало
да разпознаваш Мату...
Мату на момента видя името на Кралицата, YAH или AYA, на края на думата.
- YAH! - каза той веднага - Това е името на Кралицата... AYA... това е дума, която
трябва да бъде отнасяна към Кралицата! Думата „dalah", следвана от YAH, трябва да значи
нещо като „dalah" на Кралица AYA!
- Именно... - усмихна се Пер - Фразата ,“Адам е направен красив", всъщност се чете:
„Адам е направен „dalah " от AYA"
На Мату все още не му бе ясно какво значи това.
- За да разбереш истинското значение, Мату, трябва да реконструираме думата „dalah"
в контекста на древните езици, към които иврит определено спада. Като начало помни, че
звуците „Т" и „D" често били взаимозаменяеми в древните езици. Така думата „dalah",
всъщност, може да бъде изписвана като „talah".
Мату си записа думата... t... а... 1... а... h...
- Но древните езици заменяли и звуците „L" и „R". По този начин, думата ни „dalah",
която вече е „talah", може да бъде изписана още като „tarah" или „terah". Можеш ли да ми кажеш, Мату, използвайки новото си лингвистично знание, какво би означавала думата
„terah"?
- TER... AH? TER... AH? TER... UH?
Мату разглеждаше думата внимателно. Тогава го осени. „ЕRН" е като наставката „U".
TER... AH е точно като TER-UH! A TER-U е друга форма на (...)
- Учителю, „terah" трябва да бъде .,TER-UH" или „от ATER"! - предположи Мату - Би
трябвало да означава „тези, които са от ATER", или, с други думи, „тези, които са от ATEN"!
Фразата ,Адам е направен „terah " от неговите „ates".", означава всъщност ,АТ-IМ е
направен „един om ATER" от неговите AT-US".
За момент, Мату се обърка.
- ,АТ-1М е направен „един om ATER" от АТ-US"... - повтори Пер - AT-IM е приет от
жителите на АТ, в тяхното лоно.
Уау!, помисли си Мату. Адам е направен част от градинския свят, той е приет от
съществата от градината..., но не без да бъде ревнуван. Точно както някои от ангелите
не баш щастливи от създаването на Адам в някои от старите истории. Така или иначе
обаче, Адам станал част от градината.
Пер се усмихна по неговия си особен начин.
- Знаеш ли, Мату... - каза той - че терминът „dalah" означава още „да доставя" или „да
спусна"?
- Правилно! - усмихна се Мату - Както в „да предам" нещо в АТ-EN или „да го оставя"
от АТ-EN! Всичко си съвпада, Учителю!
Пер му се усмихна.
- Има още един аспект отнасящ се към тази забележителна дума-корен „dalah", Мату...
-продължи да се усмихва той - Тя е също така основата на думата „b"daleh"... дума, която е
била преведена като „bdellium" в Библията.
Мату бе озадачен отново.
- Прочети стих 12 отново Мату... - каза Пер. Мату взе Библията.
- Стих 12... - започна той – „И златото на оная земя е добро там има още бделий и
ониксов камък."
Мату почти подскочи.
- Бделиум! - каза той високо - Бделиумът е бил в Едем! Думата „dalah" означава „от
ATER"..., a „b"dalah" означава bdellium. Бделиум означава още „от ATER", Учителю! Това
отново е в наша полза! Едем е AT-EN!
- Да, Мату... - кимна Пер - Терминът „b"dalah" означава „от ATER". Бделиумът е базов
елемент на могъщия АТ-EN. Аргументът става дори още по-силен.
Мату все още бе развълнуван.
- Навярно ще се насладиш дори повече на следващите няколко думи Мату... - каза Пер
- Ще изчакам да си вземеш нов лист хартия. Мисля, че ще искаш да си ги запишеш.
Мату нетърпеливо си взе още един лист. Пер е невероятен., помисли си той.
- Откритието, че Едемската Ерадина е доста вероятно да представлява огромно
небесно тяло, гигантски космически кораб, ще бъде доста трудно за възприемане от много
хора. Те ще кажат, разбира се, че такава технология просто не може да е съществувала
преди милиони години.
Човече! Това е абсолютно сигурно!, съгласи се Мату.
- Но нека видим дали някои древни езици... от миналото на самото човечество... ще ни
дадат някакви доказателства, че могъщият АТ-EN, за който говорех, е съществувал
наистина...Мату бе сигурен, че такива доказателства ще има... и той щеше да запише всяка една
думичка.
- В древния акадски език терминът „hatanu" означава „да отлетиш" и „да защитиш".
Бинго! HATAN и ATEN звучат много подобно и по същество означават едно и също!,
усмихна се Мату сам на себе си. Една точка в полза на съществуването на AT-EN!
- ... на иврит терминът „atiyn" означава „вместилище" и „гърда"...
Още едно!, помисли си Мату.,, Вместилище " означава „контейнер ", АТ-EN е
„контейнер ", а гърдата при всички случаи дава индикации за женска същност...
Кралицата, разбира се.
-... на иврит терминът ,,iyt" означава „спускам се", „връхлитам", „нападам ненадейно"
или „да полетиш"...
Бинго!, каза си Мату отново. АТ и „iyt"!
- ... на иврит терминът „ayit" означава „ястреб", „хпщна птица"... Още едно парченце
от пъзела за АТ!, каза си Мату. Бинго!
-... на иврит терминът „ad" означава „да се придвижиш", „вечен", „непрекъснат", „свят
без край" и „плячка" или „жертва".
АТ става на AD, АТ „се придвижва" и е „вечен"..., но „безкраен свят"! Боже мили...
колко по-очевидно може да бъде? Още едно бинго!
- ... на иврит терминът „ed" означава „очевидец" или „принц"...
АТ става на AD, което преминава в „ес... „свидетел" е „някой, който наблюдава" или
„някой, който използва окото си"..., а „принц" алюзира „кралска особа". Звучи ми като
още едно бинго!
- ... на иврит терминът „adah" означава „да измениш", „да премахнеш", „да отведеш"
или „да придвижиш"...
AT-UH... на АТ. „Премахване", „отвеждане", „придвижване"... мда, това са неща
свързани с АТ! Бинго!
- ... на иврит терминът „edah" има женски характеристики и означава „сборище",
„множество", „хора" или „тържествено събиране"...
AT-UH преминава в AD-UH, което става EDAH... „от АТ", „сборище", „множество",
„хора"... абсолютно! Още едно бинго!
- ... на иврит терминът „adon" идва от рядко използвана коренна дума, която означава
„да управляваш". Означава още „небесен управител", „повелител" и „господар". Всъщност,
по-късният гръцки термин „adonis" идва от „adon".
AT-EN е бил „небесен управител", бил символ на властта на Кралицата. Бинго! Още
едно бинго!
- ... на иврит терминът „adonay" е много подчертана и недвусмислена форма на
„adon"... всъщност, вярвало се е, че „adonay" било правилното име на Бог.
ATEN-AY!!! АТ-EN и името на Кралицата AY!!! Не е ли това невероятно или какво?!,
Мату бе абсолютно поразен... и много доволен!
- ... и накрая, Мату... на иврит терминът EDEN означава „основа" на нещо, най-базовия
аспект на нещо. Означава и основа на сграда.
Разбира се!, даде си сметка Мату. АТ-EN, като най-могъщия кораб в армадата на
Кралицата, бил крайъгълният камък на флотата. Бинго! Отново! AT-EN и EDEN са едно
и също, сигурен съм! Мату сияеше. Бе истина.
- Учителю! - Мату бе абсолютно убеден - Всички тези думи подкрепят идеята, че
някога, много, много отдавна, е съществувал такъв звезден кораб АТ-EN! И този кораб, както го описа ти, е имал градински свят в своето ядро! Истина е... Едемската градина е
градинският свят на AT-EN!
Пер кимна в съгласие.
- Не спирай да пишеш, Мату... - каза Пер - Има още няколко думи. Още?, изненада се
Мату... и в същото време - не се.
- На старогръцки „atenizo" означава „да се взираш усилено с цел" или „да си забил
поглед в нещо". На латински, „attinere" означава „да се домогваш до нещо" и „да се
държиш здраво за него".
Добре... АТ-EN достига до нови светове и остава плътно до тях. Отново бинго.
- ... на латински „attonarer" означава „да гърмиш срещу" по начин, по който
зашеметяваш някого.
АТ-EN тътнел сред небесата, звуковите оръжия излъчвали техните зашеметяващи
лъчи... Бинго!
- ... на арабски, „adan" означава „да нанесеш щета" или „да нараниш" или дори „да
причиниш вреда".
Да... АТ-EN определено е нанасял щети и е причинявал болка и наранявания... Бинго!
- ... и отново, на арабски „idn" означава „ако Бог избере" или „ако това е волята Му".
Божията воля?, зачуди се Мату за момент. О! Разбира се! Божие действие! Онова, което
прави АТ-EN, трябва да бъде интерпретирано като действията на „Божествения" в
небесата! АТ-EN е „ idn "... работа на Бога! Бинго!
Пер бе спрял, а Мату все още пишеше. Когато вдигна глава, Учителят мълчеше. Мату
почти избухна:
- Учителю... -развълнувано каза той - Как някой би могъл да спори? АТ-EN е
съществувал! Всички тези древни езици имат думи-корени, които сочат за неговото
съществуване! Бил е невероятен кораб, с невероятен градински свят в него... и това е била
Едемската градина. Учителю, вярно е! Наистина е вярно!
- Със сигурност изглежда така, Мату... - каза той - Но да не бъдем самодоволни, нека
продължим с нашето търсене. Ако АТ-EN е бил истински, тогава не трябва ли да можем да
открием, че други имена на АТ-EN също са се отразили в древните езици на нашия свят?
Мату спря. Да, всъщност, това би трябвало да бъде вярно., помисли си той.
- Какви са били другите имена на АТ-EN, Мату? - запита го Пер.
Мату започна да преглежда бележките си. Някои от листовете паднаха на земята.
- AT-EN... AR... AT-ER... и BE-R... - отговори Мату, навеждайки се да събере нещата
си.
- Много добре... - каза Пер, изправяйки се и отиде до една от полиците с книги - Нека
погледнем някои от другите имена на АТ-EN и да видим дали можем да ги открием в
други езици.
Мату бе готов.
- Следващите думи са древноегипетски Мату: ... „ааr" е името на неидентифицирана
птица... ... „аr" е име за нещо като камък или скала...
... „аr" е още дума, която означава „да придойда" или „да се изкача" в смисъла на
възнесение... ... „ага" е дума, която означава „да се кача", „да се кача на лодка" или „да
бъда главен"... ... „аrаr" е дума, която означава „да бъда възвишен" или „да бъда
екзалтиран".
Бинго! Бинго! Бинго! Още пет точки в полза на съществуването на АТ-EN!, усмихна
се Мату.
- Следващите думи са на староеврейски:... думите „аr" и „iyr" означават „град, който има постоянно наблюдаващо око"...
Уау!, помисли си Мату. Всеки град в градинския свят е град в окото!
... думата „araf” означава „да унищожиш" или „да счупиш"; означава още „да
повдигнеш"...
... думата „еr" означава „наблюдателен"...
Наблюдателен означава „да използваш окото"., помисли си Мату.
... думата „ra"ah" или „ra"eh" означава „да видиш", „да се взираш", „да гледаш към", „да
се втренчваш"...
RA-UH или AR-UH..., усмихна се Мату. „От AR", разбира се. Означава още и „да
използваш окото ". Мату се усмихна много, много самодоволно.
... „ra"ah" има и друго значение, Мату. Означава „граблива птица"...
Бинго!, усмихна се Мату. AR е „грабливи птица".
... думата ,,uwr" означава „да се събудиш", „да отвориш очите" или „да използваш
очите"...
Бинго! Още едно!, усмихна се Мату.
... и думата „re"iy", Мату... означава „огледало".
Ха?, спря да се усмихва изведнъж Мату. Огледало?
- Това не го разбирам, Учителю? - каза той - Какво означава „огледало"? Пер се
усмихна.
- В Древен Египет, Мату, думата за „огледало" била... AT-EN... Бинго! Бинго!,
усмихваше се Мату отново.
- И последната дума е „airo", Мату. Това е древногръцка дума, която означава „да се
издигнеш" или „да отнесеш"...
Още едно!, усмихна се Мату. Списъкът ми стана огромен. AR и АТ-EN съществуват
със сигурност!
- А сега нека поговорим за другото име на AT-EN... AT-ER. Запомни, Мату... това са
само някои от думите изпъстрили древните езици. Има много, много повече... с времето ти
ще трябва да ги откриваш. Засега думите, които ти дадох, са стартова точка. На
староиврит... „atar" означава „да формираш кръг за атака"...
Кръг за атака! Сферата ATEN! Бинго!
... на староарабски... „atara" и „atr" означава „да въздействаш" или „да създадеш
впечатление". Означават още „да преследваш", „да следваш" и „да вземеш притежание
над"... Добре! Много добре! Да! Още една двойка попадения!
- Древните сирийци наричали своя Бог на Войната и Лова... „bег"... - каза Пер без да се
колебае или спре.
BAR! От B-R, другото име за AT-EN! BAR е същото като B-R! ATEN може лесно да
бъде отнесен към „Бога на Войната и Лова "! Отново бинго!
- На древноегипетски думата „bаг" означавала „величината на окото"... Бинго!
... думата „bег" сама по себе си, означавала „око"... Двойно бинго!
... на староиврит думата „b"ara" означавала „да гледаш с удоволствие"... Още една
дума, която означава „да използваш окото"!
... и... — каза подчертано Пер - ... помниш ли титлата, която означавала „контейнера на
контейнерите" или „къщата на къщите", Мату? Мату погледна в бележките си.
- Да, Учителю... - откри го той - Титлата била В-В или ВЕ-В.
- Знаеш ли, Мату... - каза Пер - ... в древноегипетския една форма на „bаbа" означавала
„пещера" или „жилище в земята"?
Дом... в земята? Точно така!, усмихна се Мату отново.- Други форми на „bаbа" означавали „да летиш", „да убиваш", „да покосиш" и „да
използваш сила".
Абсолютно!
- На староиврит „bаbаn" означавало „издълбан" и... Мату... означавало още „зеницата
на окото".
Супер двойно бинго!, бе развълнуван Мату.
- И на староарабски терминът „bu"bu" означавал „най-вътрешната част", „източника",
„произхода" и... „зеницата на окото".
Още едно! „Източникът" на нещата и „произхода" на нещата!, Мату бе много
развълнуван. Още доказателства, че ATEN е съществувал!
- Помни, Мату... - каза му Пер - ... това са само няколко от много думи, които могат да
бъдат открити в древните езици на нашата история. Ще откриеш много, много други..., но
нека просто приемем засега, че има достатъчно доказателства в подкрепа на
съществуването на АТ-EN в нашето далечно минало.
Мату не можеше да бъде по-съгласен. Той бе абсолютно убеден. АТ-EN е
съществувал... и е бил източникът на легендата за Едемската градина!
- Учителю... - Мату бе развълнуван - Учителю... нищо чудно, че никой никога не е
открил Едемската градина! Тя никога не е съществувала на нашия свят! Вярвам в това!
Но..., но, чудех се... възможно ли е, имам предвид, освен всичко друго, ние никога не сме
открили правдоподобно доказателство за съществуването на континента Атлантида на
Земята... възможно ли е „райският свят", който Платон е описал толкова отдавна...
възможно ли е това също да е АТ-EN... възможно ли е Атлантида също да е била кораб в
космоса? Имената AT-EN и Атлантида звучат много подобно... възможно ли е да имат
един и същ корен?
Мату усещаше как вълнението му расте. Какво откритие би било това! За негово
разочарование Пер поклати глава. Мату бе изненадан. Бе сигурен, че Атлантида също бе
космически кораб с големината на цял един свят. Мату погледна към Пер, а той му
отвърна с усмивка.
- Твърде бързо изоставяш теорията си, младежо... - каза Пер - Ако вярваш, че имаш
налице откритие, не спирай своето разследване просто защото ти е казано, че грешиш. Не
поклатих глава, защото грешиш... Направих го, защото се удивих на проницателността на
въпроса ти. Ти наистина си интелигентен млад мъж, способен на удивителни
размишления.
Мату бе изненадан. Пер не го бе отхвърлил, той бе впечатлен от въпроса! Но Мату си
даде сметка, че Пер бе прав, че е изоставил твърде бързо идеята си. Поглеждайки към Пер,
мъдрецът мигновено започна да говори:
- Това е отлична мисъл, Мату... - каза той - ... навярно трябва да изследваме
възможността, че ATEN, е бил не само EDEN, но още и изгубеният от едно време
континент Атлантида!
Пер направи пауза за момент.
- Мисля, че трябва да си вземеш още хартия, мой млади приятелю... - каза той - Мисля,
че ще ти е нужна.
Мату започна да се вълнува отново. Той си взе още хартия. Това ще бъде добро.,
помисли си той. Това ще бъде много добро!                                                                                               

Няма коментари:

Публикуване на коментар