четвъртък, 1 юни 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 12


                

България полицейска или “армейска”? И полиция и военни са служители на Ара.

Празника на смелоста на рамейците - войните на абог Ра - в Кали Юга е реверсиран в празник на арамейците/армейците, т.е. войни на старозаветната змия КА, която е низвергната от РА и е затворена така: материалното и КА в земното ядро, а духът и АР в кухата Луна. В края на Кали Звездното Слънце Рама/Вишну трябва да усвои нейното Ка, тези две слънца тябва да се слеят. В днешните абрахамски религии, измамно именно тази змия е приета за ипостас на Свети Георги - Свети Джордж Сорос.


За Борисовата България е по-скоро полицейска, отколкото “армейска”

          


Rabbi George Bush

Истинското ВЕДИЧЕСКО име на "Слънцето" не "С-У.Рйа", а "Рави"(Раджа/райа Вива.сван), идещо от "AU-Ra"(O-Ra)!!
Копирането и изопачаването на името от равините(rabbi, rebbe)иде като ДИРЕКТНА атака на нагите срещу Лъвът подмяна на символи, звуци и знаци.


В Евангелията към Христос се обръщат с думата "Равви" която погрешно се превежда като "Учител", и в действителност даденото слово означава 'Ра въплащение" Това говори за това че съвременните текстове в Евангелието са синкретични адаптации на древни рамейски текстове за въплъщението на Рa, където към Те_Сий Ра_Огу = Теос_Раоху се обръщаха с "Равви". В допълнение, тъй като Христос, проповядвайки арианството си, е действал в Рим, покланящ се на Рa, много от тези, които слушаха учението му, самите те са Раями = рамейци= римляни, го приемаха за второ въплъщение на Aбог Ra, и затова го наричаха с думата " Раввин "=" Рави "=" Ra въплъщение. " В бъдеще, действителното значение на това именуване беше скрито, и сега е преведено с толерантната дума "учител".
Ще обърнем внимание, че:
Равви = Рави <= Ивар = Евер (2.4.9)
Оказва се, че ако един учител за Раите е "Рави" или "равин", то учителя за арианите трябва да е лингвистичния антагонист, т.е., "Евер". Между другото, под формата на "Ивар" думата е по-известна като прибалтийско име (например, известният съветски актьор Ивар Калминьш). Показателно е, че синкретизъм има не само в християнството, но също и в юдаизма, доколкото евреите наричат духовенството си с думата "равин", т.е. "Ра въплъщение на човек" или "Рa въплътен син", въпреки че самите те като арианите не вярват в Sun Ra. Ние предполагаме, че юдеите са били маскирани в римско време: за да не бъдат унищожени от римляните(и така унищожили Римската империя) които почитали Рa, те наричали своите духовни наставници "равини" = "рабини", а след това концепцията се "забила" и днес, самите равини не знаят защо са наричат така.

Ако Ra_Ab = "раб" е "въплъщение на Ра", то
Ар_Аб = «араб» - означава «Ара воплощение» (2.4.10)
Известно е че словото «араб» може да се произнася и във формата «арав», или «арап» (напр., «Арап Петър Велики»?) Тогава:
Арав(-ия) = Аравия = Арабия – территория, където «следват за въплъщението на Ара »


               

Константин I Велики е желаел да бъде посветен в мистериите на Митра, но му било отказано “заради неизкупимия характер на неговите престъпления .

Този отказ провокира амбициозната натура на Константин и той се насочва към християнството, което също е монотеистична религия и което му обещава чрез Светото Кръщение пречистване и опрощение.

Изображение древно на Константин Велики : Коцето- дето ликвидирал митраистите с Кибела. Кибела благославя Коцето със златният венец, досущ като тракийски цар...ашкоусум!!!


Я да си помислим малко : Що са съсипани и унищожени точно тези ИПОСТАСИ на стената на Мадара - Мадарският релеф. Да не би юдористиени да са светотатствали на Иконографията на Българската религия?!

http://budha2.blog.bg/drugi/2017/05/27/.1472837


              


РА — Осъществена промяна, пригаждане.
Честотата на вълната в съвременната физика.
РА е действието за постигане, осъществяване на възможностите, съответстващи на напрегнатостта на полето. Така Законът създава, поддържа и разгражда цялото многообразие на форми и движения, които са се случвали, случват се и ще се случват във Вселената.

РА — В древен Египет, име на върховния бог.
РА присъства като съставна сричка в имената на някои от висшите богове в Индия: Хиндра, Рама, Рудра, Брахма, както и в персийския Митра.

РАВА — Третото — РА и радиалното движение — ВА.
Честотата на вълната — РА и дължината и — ВА в съвременната физика.
Може да се преведе и: Преминаване към нова скорост на радиалното движение.
При разместване на сричките се получава думата ВАРА, със същото значение — промяна на скоростта на движението, но излизане от старата скорост.

РАВАН — Третото — РА и радиалното движение — ВА се установяват — Н.

РАВАНА — Третото — РА и радиалното движение — ВА са установени — НА.
Намаляване на скоростта на радиалното движение и спирането му.
Мястото на Равновесното положение.

РАВАНА — В Индия, в древноиндииския епос Рамаяна, демон, противник и съперник на бог Рама заради съпругата му Сита.

РАДХА — Промяна — РА по време на диханието — ДХА.
Третото движение — Диханието на Брахма.

РАМА ГУНА — Течната плътност на полето, водата. В Индия, Раджас гуна.

РАСА — За физиката: Проява — РА на ефирната плътност на полето — СА.
Това е истинският смисъл на думата раса — изграждане на нов вид материя, т.е. ново равнище от енволюцията и. Съвременният смисъл влаган в думата раса, отнасящ се за цветовото различие между хората няма нищо общо с истината за раса и изкуствено сее разделение между хората с познатия ни расизъм.

РАСА — За човека: Нов човешки вид, ново равнище на енволюцията му. Точно в този смисъл думата се използва правилно от ученията наречени езотерични или окултни. Те твърдят, че ние днес сме петата раса.
При разместване на сричките се получава думата САРА — промяна на ефирната плътност на полето.
От думата РАСА, в съвременния български език са думите роса, ориса, орисия и орисница.

РАСА — В Индия:
Въображаема течност в която се съдържа живителната енергия, същността на живота, от която се раждат и израстват всички живи твари.
РАСА-ЛИЛА — В Индия, „Танц на сътворяването изпълняван от бог Кришна и всички пастирки или гопи едновременно, след като се е саморазмножил в безброй еднакви тела.“

РУ — Промяна — Р и уплътняване — У.
Означава, че през долната граница У — между полето и ядрото може да се осъществява само движението втичане в ядрото.
От РУ, в съвременния български език са думите: руша, разрушавам, рутя, ругая, руда, рудник и рудар.
В Индия едно от имената на бог Шива, в разрушителния му аспект е РУДРА.

РУ — vidovden_znak_ru.png — Графичен знак, символ за отворената за втичане долна граница У. Той е знакът УР, с добавена хоризонтална линия през точката където се сливат долната отвесна и горните две разклонени линии. Добавената хоризонтална линия е символ за затворената за изтичане долна граница У.
Знакът РУ е останал в окултизма с два варианта. Първият е петолъчка с върха надолу, а вторият лице на брадат козел. И двата знака са с отрицателен смисъл, символи на инволюцията.

РУДРА — Промяната — Р, уплътняването — У и разполвяването — Д са осъществени — РА. РУ+ДРА.
Втичане в ядрото с пълна мощ и безусловно.

РУДРА — В Индия, едно от имената на бог Шива, в разрушителният му аспект. За него в „Индийска митология“ е написано следното:
Ревящ, виещ, бог на бурите, господар на смъртта и времето. Годината е неговият лък, за тетива му служи собствената сянка, той е нощта на Страшния съд. Той е черния дим, издигащ се над погребалните клади. Рудра е баща на Рудри и Марути.
РУР — Дума съставена от РУ и УР. Символ за двете посоки през долната граница на физическата система У, през втори и четвърти период от кръговрата.
Графичният знак за РУР е IYI.

https://chitanka.info/text/18253/49#textstart


              

Доколкото евреите наричат духовенството си с думата "равин/рави", т.е. "Ра въплъщение на човек" или "Рa въплътен син", ( краднали дума от словото РА и подменили семантичното и значение със другото слънце -Сатурн)въпреки че самите те като арианите не вярват в Sun Ra/ Рав(б)и(Звездното Слънце).


                     


Добър ден (Да Ба Ра ден) прочетено наопаки дава истинското семантично значение Ар Ба Ад = Going to hell

Вярващите, напротив, молещи се в съвременните езици, хулят Всемогъщия, макар и да не знаят/неволно, за което те получават в отговор на молитвите си различни проблеми. Какво е решението? Да си върнете отново този древен код Ra в матрицата и да се върнете в началото ...


http://budha2.blog.bg/technology/2017/05/27/.1403807


Исус е бил арамеец (признат факт и от самия Папа Франциск при срещата му с Бенямин Нетаняху в Израел), а арамейците са наследници на Скитите, скитащите племена на древните българи. Всички тези древнобългарски племена са носили със себе си древнобългарската духовност и почитанието си към Бога Слънце, когото древните българи са наричали Сурва, Ален, Румен.
Дори самото название на Арамейците идва от името Румен - Ару(ъ)мейци, така както са и Арменците, Румънците и др. народи, произлезли от българите.Сам Исус казва, че е дошъл да върне старото учение, което юдеите и фарисеите са пренебрегнали! А това старо и най-древно учение е Древнобългарската духовност на първите хора мъдреците жреци от Златната епоха на човечеството. Древните българи са почитали Богинята Майка, която те са наричали Бата (Бабата, Прамайката Създателка на света) и създаденият от нея Дух Бог БаАз или още ПраАз.
Почитали са и техния Бог Син Слънцето, като кръстът е Слънчев знак и най-древният календар, намиран именно по земите на Древните българи.

http://www.bgnow.eu/news.php?

                  Исус бил арамеец (признат факт и от самия Папа Франциск при срещата му с Бенямин Нетаняху в Израел), а арамейците са....войни на АРУ, докато рамейците са войни на РА.

Дори самото название на Арамейците идвало от името Румен - Ару(ъ)мейци.

АРУмейци - служители на АРЪ/АРУ а Румен е обратното на аРумен, т.е. служител на РА

Синовете на Сатурн са МитРа и АраманАриман, след като Сатурн е завладян от негативна цивилизация култа към Митра/Сура или РА е заменен от култ към брат аСура аРа-Ариман/Сатан

Както знаем от историята, в древни времена човечеството се поклоняше на слънцето като Всемогъщия, наричайки го" Ra ". Това словото, на което са говорили и продължава да говори Ra се нарича речта на РА. Вселената е холограма и има точно определени кодове в тази матрица които не могат да се променят, но свещенниците левити само са ги реверсирали.

Имаме осъзнато сатанинско беззаконие, Никон и неговите последователи все пак са изкривили четенето на Божието име с противоположния на Ра, известен като Teos_Raoh = TSRH и вместо възсхвала за Ра започнали да прославят неговия езиков антагонист Aра в ипостаса на дракона-змея Кераст = ХРСТ (-а), заявявайки, че отдават почит, хвалят "Бог". Едно от най-старите разпятия в света е така нареченото "Разпятие Херо", съхраняващо се в Кьолнската катедрала. Тъй като е очевидно, че на кръста е разпнато Слънцето Ра в човешка форма, оригиналното име е "Разпятие Раох " (прикриване на факта, че човечеството в продължение на хиляди години се е покланяло на Всевишния Ра. Неговото име е Раох = "Ra-Господ/Владика". Келтите в конспирация с левитите умишлено са го изопачили с обратно четене, в резултат на което се е получило, "Херо").

Това Слово Ра, хората в резултат на отстъплението си трансформират в "език", който е разделен и се смесва, разделен на много диалекти, така че хората вече не се разбират помежду си и са загубили способността да разбират Върховния Ра, когото те са предали, изкушени от измамните обещания на неговите врагове: не- материалния дух на Луната и древната змия Ka/

Именно Aр и Ka чрез измамата на свещеничеството на Всевишния Ра лукаво обещаха на хората да владеят над материалния свят, цялата земна власт, богатство, власт и тайно знание, обещаха да направят самите хора богове, ако те им се покланят и ги обслужват с жертвоприношения, за да се хранят с човешка БА.

И огромен брой хора, паднаха в очарованието на греха и последваха Aра и Ka в бездната на Ада, като вещество, за да бъде изядена искрата от божествената им душа Ба. Както знаем от Евангелията, змията Ka се опита да измами дори въплътения Син Ra, както е прилъстила и много от хората. Ka, играейки с човешкото, материално-плътско началото на Спасителя, се опитва да изкуши Ra въплътен като човек и да заблуди мнозина. Но Сина Ra се оказа непобедим нито от дух, нито от плътта човешка: Неговото човешко начало, въпреки всички изкушения, устоя на враждебни машинации и е пример и предупреждение за всички нас, което доказа, че човек може да бъде господар на собствената си плът, неподдаващ се нито на лукавството на не-материалния AРА, нито на погибелните плътски изкушения на Ka, който възприе Сина на РА и получил чрез него Бa, стана сам способен да побеждава врага.

http://budha2.blog.bg/…/rechta-ra-ili-drevnata-rech-na-cent…


             

PA + Ич = "реч" - "величие на слънцето Ра, власт, слава,"

Te + Ич = "Teich" = "Deutsch" /«Теич» = «Дойч»- "Разпятие Величие, Сила, Слава"

Именно от тук е дошла широко известената днес, думата "Deutsch/Дойч", превеждаща се като "немец", "немски". Смята се, че етимологията на думата "Дойче" днес е неизвестна. В действителност, както виждаме, в древни времена, "Дойчланд" са наричали тези, които вярват в Разпятието като, Величие, Власт, Слава. Друг пример е съществуващото днес широко известно и непреводимо от официалната "наука" оглушително рекламирано име на Стенка Разин, а именно "Сарынь на кичку" което в действителност по словото Ра може, например, да има такива значения.

1) сий Ар_Ан Ник Ич_Ка = «сущий/материализирания/съществуващ Ара човек-Ник е Великия Ка»

2) чарынь_Ник Ич_Ка = «черния Ник е Великий Ка»

Имайте предвид, че ние говорим за определен "Ник, или" черен Nike ", който е Великия Ka. В английския език почти вече не се използва изразът "Old Nick/Стария Ник", превеждано като "дявол".
Също така да припомни, че едно от имената на Христос е Ника, или Ник. В столицата на Византийската империя в определен период от време се е превърнала в Никея, т.е. град, който следва Ник (и/е). В руската история, е известен патриарх Никон =Ник_Ан, т.е. "Псевдоним (и) на лицето"
Вика "Сарынь на кичку" се издавал от "степан разинците" преди атака, преди нападението срещу врага. Той имал свещено значение, и показва радикално, фундаментална култово-религиозна разлика на воините на "Стенка Рацин" от тези, които те нападнат, и по своя характер е подобен на известния призив "За Родината, за Сталин!" по време на Великата отечествена война, когато съветския народ, се е борил за земята си, противопоставяйки се на нашествениците-фашисти, поканени от Джугашвили с цел ритуален холокост над собствения си народ

Посочената по-горе фундаментално-култово разлика на войните на "Стенка Разин" е, че те отричали Слънцето - Ра, както Всевишно, наричащи себе си "Ar_An (и)/Ар_Ан(-ами)", което означава "хора на Ара", или "хора на Ники - Голямото Ка", т.е. врагове на Върховното Слънце Ра.

По този начин, войната на "Стенка Разини" не е била класова, както ни учеха в училище, а религиозна, тъй като "рязинците" били ариани, противници на древната rameyskа религия на съществуващото Разпнато Слънце Ra, поддръжници, на въплътения Ара, или Ники-Христ.

Между другото, редица източници твърдят, че патриарх Никон се присъединил към армията "Стенка Разин" и с тях отишъл да Москва.
Ние взехме думата "Стенка Рацин" в кавички, неслучайно. Така както изискват да се чете думата арианските "историци" умишлено прикривайки/маскирайки истинското значение на това което се е случило по това време.

Да продължим напред, и да преогласим името в неговото изначално звучение:

«Стенька_Разин» = Ст_ень к_аРо_син = Стень Кара_Син, или Сатан Хора Син (2.8.2)

което се превежда със словото Ра като "Сатана, син на Хор", което корелира добре с всички популярни легенди за него като магьосник на велика сила. Имайте предвид, че приведената по-горе рамейска огласовка на прякора "Стенка Разин", а именно "стень", е сий_Атан = "сущий/съществуващ човек от ада." След това може да се запише като:

«Стенька Разин» = «сущий ада человек, Хоров Син» (2.8.3)

За това кой е този Хор, вече разказахме. В част 1, ние открихме, че Sin = Син е древен бог на Луната. По този начин, "Стенка Разин" е "чист човек от ада от Хора на Лунния-бог"

Както читателят вижда, арианските историци за прикриване на истинския религиозен смисъла на "разиновата" война като война на ", монасите от/на тъмнината" (т.е.,отричащи Слънцето Ra като Всевишно, така и отричайки въплъщението на разпнатото и възкръснало Слънце Ra) срещу рамейците = "римляни" смятащи Слънцето Ra за Всемогъщия Създател, а Разпнатия за Въплъщение на Слънцето, специално са преозвучили името, като на появилия се в света сатан- владика от ада, така че да се получи с името "Разин", така че да изглежда, че е свързан със Sun/Слънцето ( "Разин" = Ра - зин, т.е. . Ра "син"), т.е. не противник на Амон-Ра какъвто в действителност е...


               "Свещената Тора" или реверсираната Рота/сРоти-Срати-Шрати-Шрасти-Шастри/започва с втората буква от азбуката иврит. Интересно е че йудеиските драскачи - левити не са пропуснали да наложат в свещенните думи друго семантично значение: серати,...и така при всяко нейно изговаряне гоите призвеждат мисъл форма която явно не е свързана с нещо свещенно. Тъй като кодовете/словото в холограмата не могат/же да се променя/т -единствено могат да се реверсират - а Дявола е реверсиран Бог,... т.е. с тези думи в абрахамските религии се хвали еврейският " бог".


Предвид сериозността на отношението към еврейската азбука (иврит) и специфичната и употреба в такива специални учения като Тора - Кабала-зохара, Талмуд и други модерни "еврейски" в лицето на преките последователи на законите на Тора като Синедриона - на Хасиди, Сефаради, ашкенази и т.н. - Първият стих на Петокнижието (Петокнижието), би трябвало да започва с първата буква от еврейската "Алеф - א»: ... но тя започва с втората - "Бет - ב ", като по този начин намеква на всички" Посветени ", че сегашната Тора е "Бета Тора", или средна между Тората и Петокнижието, защото всичко започва с втора поредна на иврит - писмото "Бет - ב», а първият Хиперборейски Toра КАЛЕНДАР е започвал с първата буква, която не е буквата "Алеф - א»: еврейската, а тракийската буква "A" (Аум), защото тя се използва за " Аум " - звука на Светлината - Ра.

       


Слънчевия Янус- Брахма реверсиран от левитите в Кали юга в сатурнов.


Нескопосания стар завет е плагиат на древното знание, прекарано от евреите- невежите УПАДНАЛИ брахмани-основоположници на 'равинизма'...думата 'рави' на санксрит е едно от имената на Слънцето, РаВи(Raja Viva-swan)!!

Ефтината манипулация на юдейските равини при предаване на Древното Знание като "развален телефон", с умишлена цел за съхранение на семето си извънкласово, както и за изопачаване на Древната хроника на ВЕДА. Това е обяснимо, тъй като тези равини(дори думата Ивритската дума "равин" иде от Санскритското "РаВи" наименование на Слънцето- "Раджа Вайвасван") не са имали цел "да предават" нещо дадено, а - нещо КРАДЕНО!

http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/…/gene-d-mat…                     


Христянството КАРМИЧНО-обременено от ЙУДАЗИМА'!('трупане на карма' значи 'трупане на грях'-това сатава от
незнание(невежство)!

'Християнството' днес е юдаизъм и фарисейство в проповядване на догмите си.


Този "християнин", който слага редом до Христос 'Яхве' и невежите евреи(почитал и демонът им) винаги ще цикли като игра на развалено плоча с 3 думи 'езичество', 'бесове', 'евреи'.(без да разбира НИЩО ОТ ТОВА!)

Този момент(на зациклянето) трудно се преодолява и дори САМ ИСУС ХРИСТОС го е казал, поради здравото обвързване на невежите евреи с материята(матрията има 3 въженца, които придържат душата ти) -светлина(знание), страст(матерна енергия) и мраз(мрак, невежество).

Това ако не e 'робство'- ЗДРАВЕ МУ КАЖИ!!( друго 'робство-НЯМА!)

Казано е, че само от първата гуна(въженце) може да се спасиш в Духовния свят.Христос НЕДВУСМИСЛЕНО го е заявявал.

Ако ти ме обвиняваш, че преди да напусна материалния свят прерязвам другите 2 въженца и оставям само знание(светлината),...

...а ти, който искаш да се задържиш с евреите-коммунисти- "Ниe сме така до края на света", сиреч до края на кали-йуга)- немаш проблеми! OСТАВЯЙ  СИ В МАТЕРИЯЛНИЯ СВЯТ


                    


Алегорията за Потопът евреите са копирали директно от "Енума Елиш" на Аккадо-Шумерите, които са взаимствали от Арйаните, но разбира се с изопачени и фабрикувани символи и събития. Така например, библейският Ной е просто поредният "7 Ману" от 14 на калпата("Денят на Брахма") в епохата на РаВи, а "Ноевият ковчег", който копира Кивотът или Кааба за "Утробата на Вишну" е просто Рибата "Матся", която е аватар на Самият Вишну, който поглъща душите в Трансцедентална Си Утроба си за да ги прероди в Нов цикъл в материалното Проявление.
Вместо този факт, евреите фабрикуват причина за потопът като поредният гняв на Дух Йах и любимецът му- "Ной" прави кораб в който да настанява двойка животни за нов разплод.


Kорабът( "Наве", It. Nave, Lat. Navis е асоциирано с числото "9" - Nove, имащо значение и на "Нов", което се води "Трансцеденталното число" на Юпитер, 1 след 8).
Корабът/En."boat"(на български иде от Арабската дума- قارب"кo'ръба") е символ на пътешествието на душата по Космическите води(Пространството) "от една Земя до друга"("Горна" или "Долна"). В случая- до Долната(Тъй като е "Утробата на Вишн"у). Но числото 9 символизира пътешествие "от Долна до Горна Земя"(за разлика от "6", което е обратното).

http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/…/gene-d-mat…


                    

Чрез измама, подправяне и насилие над истинското име на Всемогъщия, йудо-арианите, хазари са ви лишили от свещена сила на молитва, от щит и меч, като са реверсирали езика и молитвите и те в голямата си част са престанали да достигат до Aboga Ra: и когато се молим, мислейки, че хвалим Всевишния, в действителност ние го хулим, без да го знаем. Ето защо по-рано е имало велики светии, използвани за да бъдат чудотворци, но сега няма такива. Лишени чрез измами и насилие, от нашите молитвени оръжия, чрез умишлено нарушаване/изкривяване на нашата реч Ra която умишлено е била превърната в "език".

Историците смятат, че свещениците от Мемфис са уточнили, че за първи се появил Птах, Който е създал небето и поставил на него слънцето. Мъдрите твърдели че той, Птах, носеше идеята за създаване в сърцето си и даде живота с движения на езика си (т.е. неговата животворна дума). Под "Птах", обикновено се разбира Земята. Оказва се, че днес светът е създаден от Птах, който е на Земята, чрез думи или изрази. Не забравяйте, че това е важен аргумент за бъдещето. Ако словото е реверсирано светът постепенно ще бъде разрушен. Например какво ще е влиянието/превода на революционното мото "Свобода или смърт" ако думите са реверсирани: призовавате за робство и това ще получите или ново мото, например "По добре роб но жив"

Юдохазарите-ариани ви направиха безсловесни пред Abogа Ra и ви въведоха "в-йис-кушение" и ние станахме без-защитни срещу силите на злото. Затова юдо-хазарите, хасиди, сега доминират в света и Русия. Трябва да отбележим, тук и друг еврейски аналог на името Йис-ус, нямащо нищо общо със съществуването на Разпнатия Ра_Т.е Sun, което е представено в Стария Завет с името:

Моисей = ма_Йис_Сий - буквално означаващо "не-съществуващия (т.е. Yis- "бог") става въплътен (т.е. "станал съществуващ")

"По този начин, името" Мойсей "= ма_Йис_Сий означава признаване на несъществуващия бог на въплъщението

Например в английския, произношението на името «Моисей» е Мозес = Мосес, т. е. «ма_Йис_Ос» = «мой Иисус»

Най-общо казано, Мойсей(мой есей) - е обратно еврейско прочитане на ислямо-арианската формула Йис_сий_Ам, като за маскиране на явно включената в думата, "Йис" умишлено е записана обратното в Стария Завет:

Йис_сий_Ам <= ма_Йис_Сий = «Моисей»

«Йис_сий_Ам» означава по rameyski буквално "несъществуващия (Йис ) на съществуващия (сий) е оръдие (Ам)»
"Тази формула отразява юдео-ислямо-арианската представа за Спасителя, не като въплъщаема същност на Sun Ra (както са считали Раите-рамейци), и дори не като несъществуващо въплъщение на Yisa-" бог "= Ваал (както вярват и продължават да вярват християните), но само като същност, т.е. въплътен, реализиран несъществуващ бог-дух.
С други думи, от гледна точка на юдаизма и исляма, Хор Христос, или Йешуа, Иса - е един и същ Mесия = Моисей, както апостол Петър = Messiah = Мойсей.

Старият Завет говори за Петър = Мойсей,...

...а Новия завет разказва за Христ = Мойсей.

http://budha2.blog.bg/…/2…/03/30/spomnete-si-koi-ste.1440962                     


Кой ни наложи дегенератите и нехората като "елит"?

Ние живеем в свят на преобърната реалност, където всичко е обърнато буквално с главата надолу. Тоталитарните полицейски държави учат другите на демокрация, псевдоучените осъществяват своята PR кампания под мотото "борба срещу псевдонауката", а най-арогантните и корумпираните призовават хората към митинги под надслов "борба с корупцията". Създателите и основните спонсори на международния тероризъм претендират да са най-главните "антитерористи". Дебилите, педофилите, сексуалните перверзници, канибалите, убийците и сатанистите с измама и хитрост завзели властта на планетата, наричат себе си "елит" и налагат "ценностите" на своята "цивилизация" над останалия "див" и "нецивилизован" свят. В същото време, нивото на тяхното лицемерие и лъжи е необикновено.

http://budha2.blog.bg/drugi/2017/05/30/.1549278                         

ИМА = НЕМА

Да прочетем думата наобратно Амин = Аман = Амен<= Нема

На латиница NEMA, интересно е дали левитите са реверсирали тази дума или са я оставили в хиперборейския си вариант? Тяхното свещенно име на Тетраграматон, както и магическия гръцки знак "Амен" имат числова стойност по кабала числото 99. Египтяните са го изобразили на статуята на Атина Палада за вечна трайност на Йеросалим. Знака е написан вертикално, обратно на АМЕN като числовата стоиност на буквите е във втората колона N=50, E=8, M=40, A=1. Ako проверим с махало; двете колони са РА, между буквите и между числата серия 99, всяка буква дава серията на числото което е срещу нея, числата едно над друго дават сбор 99. Египтяните още тогава са го открили и проверили с махало. Без него е нямало как да намерят формата на буквите, даващи едни и същи закони с арабските цифри.


Означава че а-Нема огледалния образ на Амен-а има значение като навеки за вечни времена(най вероятно в материята), така реверсираното Амен трябва да има обратното значение, молитва за край на материалния живот. Например обявения в кабала за Аман очаква скорошната си кончина.

http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/…/blog-post_79.…


                     

Амин - какво означава думата?

http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/…/blog-post_79.…


                 


От лява страна, отгоре на покрива, Мида е поставил свой собствен надпис, който гласи, както следва:Атесъ Арки-Дэвэсъ, акемъ амота Вожъ Мида, Гавантаеи Анактеи Едаесъ“.

В буквален превод тоя надпис гласи:
„На Ати и на Арки Деви (посвещава това) страшният и безсмъртен Вожд Мида, император на идайските царе“

Безспорно езикът на тези надписи е бил онзи, който е минавал тогава за държавен и религиозен език на старите траки.

Като е така, ние знаем, че той е езикът, на който са написани индийските Веди и иранската Зенд-Авеста. Разликата е диалектическа, следователно незначителна.


                  

Архон-а , който държи този свят в плен , изглежда като дракон . Той поглъща души , които не познава , и ги връща в света чрез своя Фалос .
- Epiphanius of Salamis -

"Утробата на Вишну" е просто Рибата "Матся", която е аватар на Самият Вишну, който поглъща душите в Трансцедентална Си Утроба си за да ги прероди в Нов цикъл в материалното Проявление.


"Всичко бива едно" след разграждане до безкрайност в У-Тробата на Вишну- там нематер. атми и матер. атоми стоят редом в махат-таттва(латентност -непроявенст в матрицата) и чакат Ново проявление в матрицата, и съобразно ИНДИВИДУАЛНАТА СИ КАРМА атми-те(индивидуалните душИ) попадат в различни материални светове с различни материални тела, изградени от комбинация на различни материални елементи. Т.е . - ТОВА СЪЗНАНИЕ, КОЕТО ПРИЕМА ЗА "У-СТОЙ" МАТЕРИНСКАТА ЕНЕРГИЯ-МАЙА, ЦИКЛИ ВЕЧНО В САМСАРА -КРЪГ ОТ ПРЕРАЖДАНИЯ, като влиза многократно в утробите на Майа, под формата на различни нейни тела, исъщоб в Трансцеденталната Утроба на Вишну след голям цикъл на РАЗРУШЕНИЕ СЛЕД КАЛИ(гр. Хаос)-"Нощите на Брахма".

В "Утробата и на Вишну"- Шива-Линга или в утробата на Майа- "Йони"- душата се намира в състояние на НЕ-СЪЗНАВАНЕ(БЕЗ-СЪЗНАВАНЕ)-СПЯЩО СЪЗНАНИЕ, НА КОЯТО Е СИМВОЛ И КАЛИ!! Несъзнаването е състояне на душата подобно на съзнанието на атомите в неживата материя-несъзнаван транс в материята, поради липса на индивидуалност. Подобно състояние изпитва душата, когато спи, въплътена в новородено-няма още будно или свръх-съзнание, но все още не може да се възползва от опитът си от прераждания от сънищното, натрупан в подсъзнанието.

Μήτρα(Митра) на гръцки означва Утроба(Uterus, U-terra). "Майка" е μητέρα(Ми-Терра).

U-Ma е майката на Вишну(U), а арабите често я наричат О-ма-майка(0) на преражданието(8) на Духът(1) в матрицата(0)- 10810810810180180........
1+0+8=9

9 е числото на "Пуруша", буквално "Наслаждаващият се" - Бог(Духът)-навиваща се галактика(спирала)-"Вдишване на Вишну"-"in-hale".

6 е числото на Пракрити - Душа(Материята) - развиваща се галактика(спирала)-"Издишване на Вишну"-"ex-hale"


                   

"Семе" на Санскрит е "биджа", но сперма(σπέρμα) на Гръцки значи "семе". Сперматозоидите са само превозно средство(вайхана) за предаване на семето до яйцеклетката.

Кришна казва в Бхагавад Гита 10:39
Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо. Няма същество — движещо се или недвижещо се, — което да може да съществува без Мен.
Тука ще открием няколко съществени разлики между "сперма" и "биджа" и разграничения от Абрахамските религии .
"Биджа" включва "сперма", но сперма не е цялата БИДЖА! Кришна е в семената на всичко съществуващо. "Съществуващо" означава ТОВА, КОЕТО ПРИТЕЖАВА ИНДИВИДУАЛНА ДУША- "ДЖИВА-АТМА". Според ВЕДА - от вирус до дев носи индивидуална душа(джива) и се размножава чрез семе(биджа). Вирусите, едноклетъчните, многоклетъчните, вкл. растения и животни, хора и деви се размножават чрез биджа(семе), където се намира Самият Кришна.


Минералите(вкл. и библейската "кал") не притежават душа, следователно НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, те са ИЛЮЗИЯ. Ние ги възприемаме тъй като имаме индивидуалност и съзнание, но те не възприемат нищо, тъй като нямат индивидуалност и съзнание. Там съществува Кришна, но в "сърцето" на атомите, като "Парам-атма". Кришна прави разграничение между своята низша енергия- материалните атоми на 8-те елемента и по-висшата си енергия- "джива-атма"(индивидуална душа).

В живите същества Кришна същестува в семето(биджа) и в сърцата(сърцевината) им!!

http://budha2.blog.bg/…/deistvitelnostta-vinagi-otraziava-s…

                             

Нага локa, царството на демонските змии,

Всички те са изключително гневни, както и са с много, много качулки - някои змии имат пет качулки, някои - седем, някои- десет, други - сто, а други-хиляди. Тези качулки са окичени със скъпоценни камъни, и светлината, излъчвана от тези скъпоценни камъни - ХААРПИРА - илюминира нашата мрачна планетнарна система наречена 'Била-сварга'." (ШБ 5.24.31) Питра лока

                    

Човешката Ка отива към ядрото на Земята - където е материалният Хор, а къде отива неговата Ба

Душите с по тежко Ба- като например поклонилите се на аБрахманските религии и масони под 33 гр. се поглъщат от дракона змей Архонта и той ги връща чрез своята полова сила обратно в световете на Била сварга на случаен/хаотичен принцип.

Душите покланящи се на Духа на Луната, Йис_Ара се привличат от Сивите в куха сфера във вътрешноста на Луната/Нибиру и след това се разпределят на Земята, други планети или продават в робство.


Душите на масони над 33 гр. и висши служители на Aр и Ka ( които чрез измамата на свещеничеството на Всевишния Ра лукаво обещаха на хората да владеят над материалния свят, цялата земна власт, богатство, власт и тайно знание, обещаха да направят самите хора богове, ако те им се покланят и ги обслужват с жертвоприношения, за да се хранят с човешка БА.) се прехвърлят чрез пчелни ритуали, днес чрез технологии в нови тела и продължават да циклят в мат_реалния свят, за да служат на онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свалена на земята, както бяха свалени и ангелите му заедно с него.

Както знаем Сатана не е сам а има и подчинени демони-ангели които застанаха на негова страна. И беше свален в ядрото на земята.

И огромен брой хора, паднаха в очарованието на греха и последваха Aра и Ka в бездната на ада, като вещество, за да бъде изядена искрата от божествената им душа Ба.

Душите с лека Ба след смъртта на покойника се устремяването към Слънцето си, Ра, т.е. в Paradise/Рая.

Фигура 13 Разпъването на Свети Петър в обърнатия кръст - "котва", така е по-удобно да се втурне направо към ада в ядрото на Земята, където е неговия "бог" - дракона змия Хор-Христ.

http://budha2.blog.bg/…/…/uchenieto-na-ra-kakvo-e-ar.1413654


                     

Човек е направен от абог Ра с една единствена цел: да трансформира и "изпомпа" всичката Ka предлагана в Хор = Ка_Ар(-е) (първоначално, съставляваща част от Абога Ра и низвергната за бунт/метеж срещу Творца Ра вътре в утробата на Земята адското горещо ядро), същността на Eden Ба. След смъртта на един силен човек с мощно Бa генерирано от праведния му живот чрез трансформиране в човешкото сърце на материалното Ka, съдържащо се в плътта на човека, в своето потребление на растителни храни, се втурва обратно в лоното на Ра, т.е., в "Paradise/Рай"

От поколение на поколение праведните хора като "микропомпа" изпомпват със сърца животинската енергия на телата им, "тежкото" Ka и го превръщат в "леко" Ба, което в края на плътската форма на живот се устремява към Sun Ra, т.е., в Рая. Много поколения милиони хора за хиляди години трансформираха постепенно и "изпомпваха" всички "енергия на греха" Ka от адския Хор в ядрото на Земята до "леко" небесно Ба към Sun Ra.

Ядрото на земята, губейки Ka постепенно ще изтива, а живота на Земята, поради пълна загуба на Ка, като резултат от този процес ще спре. По този начин ще се сложи край на протеиновия живот в много, планети във Вселената: Pa абсорбира в себе си, въстаналите срещу себе си, превръщайки чрез човешката намеса Ка в Ба, така постепенно се разширява до тогава, докато в един момент отново не изпълни цялата вселена. Тогава отново ще установи навсякъде Pай, защото навсякъде и във всичко е Рa.

По този начин, хората са инструмент на Ра, ръката му, неговия "трансформатор" и "микропомпа" Рa, създадени специално за превръщането и последващия "трансфер" на силата на греха на Ka от Aрa в Святия Дух Ба. Ето защо човек е дуалистичен по природа: той е като съставляваща/компоненти на Ка (самото тялото употребяващо растителни и животински храни), и компонента на Бa (наричана дух, даден от Aбог Рa на човек по рождение), между които във всеки един момент и времена се води непрекъсната борба, кой ще спечели: плътта над духа, или духа над плътта.

По отношение на Словото-Рa и борба между Ка и Ба. Тъй като в момента светът е доминиран от арианския култ, ритуалите на погребение в християнството, исляма, юдаизма осигуряват предаване на тялото на починалия на Хор, т.е. погребение.

Така човешката Ка отива към ядрото на Земята - където е материалният Хор, а неговата Ба към Луната, където е нематериалната му Дух, за ново прераждане в матрицата.

Това е за да се гарантира, възможно най-много възпрепятстване на изхода на Бa след смъртта на покойника от сърцето и устремяването на Бa към Слънцето си, Ра, т.е. в Paradise/Рая.

Когато тялото се предава на Земята (погребано), Хор, разположен в ядрото на Земята, има много повече възможности за улавяне на духа Ба на починалия погребван, предаден на Земята, отколкото когато мъртвото тяло не се погребва (например, се изгаря).

Ето защо след приемането на християнството в Русия се наблюдава постоянно промяна в погребалните ритуали. Ако преди тялото е било изгаряно, след приемането на християнството, се е преминало към погребения, т. е. тялото се предава на земята, на Хор.

Докато при изгарянето на тялото, Хор вече не може да улови духа на Бa, тъй като при изгарянето на мъртвото тяло в огъня на пожара, духа Бa се отделя от трупа и, без да бъде заловен от Земята (т.е. не е погребан), се втурва към Слънцето Рa(освен ако не го подлъже фалшивата Лунна светлина).

http://budha2.blog.bg/…/ogneno-pogrebenie-smyrtta-otvydnoto…


                       


Минавайки през "Прусия" Итил-Астрахан дракона змия, чрез своите поддръжници "Романови" завзе властта в Русия (известно е, че рода на Романови е от Прусия)

Романови в Латинския са наречени Роман. От средата на XVII век никонианския събор е променил реда на четене текстове (вместо от дясно на ляво(както в Магурата) текстове започват да четат от ляво на дясно ), на до-Nikonian'ски прочетено името на Романов изглежда по следния начин:

Роман <= слънце _ Amor = syny_ Amar ( S) = "обикновени хора на действието на Ara"


В исляма, имаме един известен халиф Омар. Оказва се, че "Романови" - ". Синове" са неговите последователи. Гербовете на средновековните германски градове на кулите на техните катедрали и кметства (откъдето са дошли в Русия "Романови") се красят от полумесеци, както се вижда в книгите на AT Фоменко и GV Nosovskii .

Ето защо първото издание на Корана в Русия се произвежда още от първия "Романов" - цар Петър I - просто Корана именно от тогава се е появил,, той не е съществувал.

Православната църква, от една страна, хвали Pur/Пур , от друга страна тя също прославя Христос , а също и като се вземе предвид, че PUR = B a_Ar , т.е. "духовния Aр", и се оказва, че Poore е Христ :
Pur = Христ

Така Pur е въплътен в "Персия" и Христос се въплъти във Витлеем, оказва се, че "Персия" е евангелския "Витлеем":
Persia = Витлеем - не забравяйте, най-важният резултат за бъдещето.

Известната дума "пуритан", произлиза от английската дума чисто, което означава "чист".

Имайте предвид, че "катар" - също означава "чист" (от гръцки "катарзис" - почистване) С други думи, "Пуритан" е "катар", и двете думи имат същото значение. Действителното значение на думите "Пуритани" и "катари" - са тези, които са се преродили, "изчиства" на Раав в Ra и става вещ, участник на вяра в Ara.

Като се има предвид по-горе значението на думата "Персия", ние открихме, че в речта Ra може да бъде представено като " Pur_O с ( - Ia ) "", което се превежда като Pur . (а) власт, величие проследяване "

По този начин, PUR -a се възприема като Пура величие, сила, "докато това понятие на рамейски беше адско "зло", Дракона-змия индуцира Хор-Христос в Русия и Рим, в резултат на което те са престанали да се прекланят на Върховния Ра, и апелират към Aру.
      Според официалната историческа версия киевския княз Владимир Мономах е изгонил еврейските лихвари от Киев и ги върнал там, откъдето те са се явили, т.е. от Германия (мисля така). Оказва се, че еврейските лихвари първоначално дойдоха в Киев, именно от Германия. При това в Библията се казва, че етимологията на думата "евреи" се провежда от Эвера, или Евер, което означава че "евреите са дошли от Евер." Сравнявайки исторически и библейски контексти, може да се заключи, че "Евер" - това е част от Германия, където според легендата, Владимир Мономах е изгонил обратно от Киев евреите. Открихме, че в германските земи, във Фрисланд, наистина съществува княжество Йевер наричано в Русия "Евер", за трона на което, в продължение на много години, са се били монарсите на Европа, а руските императори самите са местните жители на областта Йевер = Евер, и следователно те са били Евер (-ei) = евреи. Също така, имигрантите от Евер бяха фризове = фрязами. Така разбираме откъде в Русия дойоха фризите: те дойдоха от немския Йевер = Евер, от Фрязии = Фризии = Фрисландия. Поради това, на територията на Русия възникват такива градове като Фрязино, Фрязево, Фряново и т.н. Като се има предвид факта, че "ф" - това е заглушено произношение на буквата "в", характерно за германците, думата "фрязи" на Руски съчленяването звучи като "врази", което означава "врагове", "вороги" или "варяги". Имаме нещо, с което днес почти никой спорове: идентичността на понятията "фрязи" и "фряги" даваща тъждественност на думите "врази" и "враги" = "вороги" = "варяги". Редица автори смятат, че "фрязи" = "фряги" - това са генуезци. Нашата езикова реконструкция показва, че "фрязи" - това са фризи, или фрисландци-варяги-Vikings, идващи от германската Jever = Евер. Така теорията норманската = германска теория за завладяването на Русия от варягите = евреи от фрисландския Йевер е обоснована с факти, а не е фалшифицирана. Тя просто не е пълна, тъй като не се занимава с въпроса, откъде "дойде" самият Евер преди да отиде в Русия. На този въпрос е отговорено в Библията: първоначално евреи излязоха от Ур Халдейски. Осъзнавайки, че "замитайки исторически следи" арианите умишлено правят реверсиране на думи, като по този начин се крие истинския смисъл, може да се предположи, че Ур = Ар <= е Ру = Ра, тоест е името на река Волга, и "Халд(-ея)" = > е "Калит(-ея)", т.е. територията на Калита = Коляда. Оказва се, че евреи = фрязи от германския Йевер се оказали там в резултат на факта, че преди това, по-рано са излезли от Поволжието на Русия, от царството на Калита = Коляда, или "Калит(-еи)" = халдейци.

Най-влиятелните фамилии и истинското лице на глобализацията/ Княжество Йевер и Романови                       

ВИКИНГ В НАТУРЕ

"ДВОЮРОДНЫЕ" БРАТЯ ИМПЕРАТОРИ – СТРАНИТЕ СА ПРЕЦАКАНИ

РЕАЛНИТЕ ЕВРЕИ СА АГЕНТИТЕ - KРАЛЕ. ЗАЩО ЛИ ИЗРАЕЛ ПРЕДЕДЕ ХРАМОВАТА ГОРА НА КРАЛЕТЕ И ОХРАНЯВАТ АЛ-АКСА?


ЕВРЕИТЕ СА КРЕПОСТ НА ФАШИЗМА, НА КРАЛСКАТА ДИКТАТУРА НА ВИКИНГИТЕ И РИМСКАТА ИМПЕРИЯ, НА ЕВРЕЙСКИТЕ КРАЛЕ-ХЕРМАФРОДИТИ.

ИУДЕОХРИСТИАНОИСЛАМСКАТА ЛЪЖА, ФАШИЗМА, И РОБСТВОТО, Е ПЛАНИРАН ЕВРЕИЙСКИ ЗАГОВОР ПРОТИВ МИРА И СЕ РЪКОВОДИ ОТ КРАЛСКИТЕ НАЦИСТИ ЕВРЕИ, ПРОДАДЛИ СТРАНИТЕ НА КРАЛЕТЕ, ТЕ СЪЗДАДОХА ПАЛЕСТИНА И ЕСЕСОВСКА ВАТИКАНА. ЕВРЕИТЕ ТОВА СА СОВОКУПНИЯ ИДЕАЛЕН ЕРИК ЯН ХАНУСЕН, ФИНАНСИРАЩ ТЕРМИДОР!

Ако народите не разполагат с разум, не може да има никакво единение и технен съюз. Без разум и слово хората са стадни животни с човешки черти. Евреите крале - илюминати и нагите от Била-сварга са направили всичко възможно, за да се унищожили разумното познание на истината, подменили са концепции и философски категории а словото е реверсирано.

ВИКИНГ В НАТУРЕ

http://budha2.blog.bg/…/sasht-e-upravliavana-i-kontrolirana…


                       

Ако Раи-те = рамейците се на "Абог", то арианите се покланяха на неговият антагонист "Бог". Имайте предвид, че ако думата "Абог" = "Абок" се прочете наобратно, получаваме:

Абог = Абок <= Коба (2.4.5)

Получи се думата, "Коба" - партийното име на младия Сталин. Оказва се, че в действителност, Сталин не е бил враг на Бога, тъй както считат много православни, а на Абога. В предишни публикации ние показахме, че основния Арий се е наричал "Йехова Арома"/«сущий Аром», което означава «сий Ар(-ом) = "Sea Ar (ия) =" цар ". Тъй като думата/словото "сущий" е синоним на думата "въплътен", то "сий" може да се замени с "Ав", тогава имаме:

сий_Ар = Ав_Ар = Авар, или Эвер = Евер – «въплътен Ар» (2.4.6)

Уравнение (2.4.6) обяснява истинското значение на библейския извънземен патриарх Евер, от който се смята, че са възникнали евреите: Евер + (-ей) = еверей - един, който следва Евер, тоест "въплътения Аром" (2.4.7 ) В бъдеще, буквата "е" в средата на думата "Евер", за да прикрият смисъла на думата е била отстранена от написаното, резултатът се оказва познатата на всички дума "евреин". Всъщност, както казва Библията, "евреите" са произлезли от Евер, тоест, от "въплътенаия Aра", превръщайки се в неговите последователи. Тъй като буквите "и" и "е", "в" и "б" - са взаимозаменяеми, думата "евреин" може да бъде представена в подобни по смисъла на форми, например:

Еврей = Ибрий, или Ибри (2.4.8)

Тогава района в света, където са се преселили след въплъщението на Аром се нарича "Иберия", или "Иверия", което също може да звучи като "Авария/Катастрофа". В историята е известен "Аварския каганат", което сега става ясно, е каганат на Евера = Авара, т.е. въз основа библейския Евер и потомците му. В Кавказ, има народ, "аварци" = "Авар_сий", полученото название показва че Авар = Евер е "сий", т.е. "сущий/съществуващ". От езикова гледна точка, "авари" - е едно и също с "евреи". Имайте предвид, че английската дума ever означава "винаги", в смисъл: по всяко време, което отразява характеристиките на вечността. Тази функция е от ключово значение за разбирането от арианите на своя бог, който според техните вярвания е съществувал "преди всички векове." Именно с думата "Евер" е свързано названието "Европа":Европа = Евер_Аб(-а), то ест «Евер въплъщение» (2.4.8а)

http://budha2.blog.bg/…/nai-vliiatelnite-familii-i-istinsko…                  

РУСКОТО КРАЛСТВО И ФЛЁР-ДЕ-ЛИС/ЛИЛИЯ НА РЕШЕТКИТЕ НА БАНКАТА НА РОССИЯ "ТАКИМ ОБРАЗОМ" КРАЛСКИТЕ БАНДИ НА ВИКИНГИ (НОРМАНИ, ВАРЯГИ) ПРАВЯТ РОСИЯ. ЕСТЕСТВЕНО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ФЕД НА САЩ СА КЛАНА ГОЛДШЕЙН - ГОТТРОП ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ФАЛШ ФЛАГ РОМАНОВИ.

ПО ТАКЪВ НАЧИН КРАЛСКИТЕ БАНДИ НА ВИКИНГИТЕ ЕВРЕИ (НОРМАНИ, ВАРЯГИ) СА ЕДИННИ С ИРАН

НА РОССИЙСКАТА И АРИЙСКА (ИРАНСКА) ИМПЕРИИ (ВИКИНГИ, НОРМАННЫ, ВАРЯГИ) ИМ ТРЯБУВА ПАЛЕСТИНА.


Без палестинска държава, без Израел,без кралски банкерски фамилии - НЯМА ФАШИЗЪМ, НЯМА ХОЛОКОСТ, НЯМА ВОЙНИ

ДВУГЛАВ ОРЕЛ ОТ ИМПЕРИЯТА НА ВАРЯГИТЕ

ЕДНОГЛАВ ГОЛДШТИНСКИ И ДВУГЛАВ ГОТТОРПСКИ

ОРЛИТЕ НА ИМПЕРАТОРСКИЯ РОД НА ГОЛДШТЕЙН-ГОТТОРП-РОМАНОВСКАТА ДИНАСТИЯ:

ЗАПАДЕН (РИМСКИ), АДЛЕР ГОЛДШТИНСКИЙ

ИЗТОЧЕН(ВИЗАНТИЙСКИЙ), ДВУГЛАВ

БРИТАНСКАТА (РОССИЙСКА) ИМПЕРИЯ Е - ЕВРОПЕЙСКИ СЪВКУПЕН ФАШИЗЪМ

РОССИЙСКАТА (БРИТАНСКА) ИМПЕРИЯ НА ВИКИНГИ И ФИННО-УГРИ. ДВОРЯНСКИ ФАШИЗЪМ

Имунодефицит на съвестта при ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ на фашисткия режим на угро-фините и Палестински СИНДРОМ при угро-фина Путин.

СЕМЕЙСТВОТО/КЛАНА КАТО ОСНОВА НА АНТАНТА- Франция, Британската империя и Руската империя.

http://budha2.blog.bg/…/sasht-e-upravliavana-i-kontrolirana…


                 

Дракона змия Хор управлява планетата чрез клонинги - клана на евреите крале(банкери) - на които КА и Ару обещаха да владеят над материалния свят, цялата земна власт, богатство, власт и тайно знание, обещаха да направят самите тях богове, ако те им се покланят и ги обслужват с жертвоприношения, за да се хранят с човешка БА

Николай II (Россия) Георг V (Великобритания) кайзер Вилхельм II (Германия)


                           
                   
ДС -ТОРА НОСТРА ДАРЯВА СЕМЕЙНИТЕ ПОЛИЦАИ С _РЕСТИТУТКИ И МИНАЛИ СРАМНИ ДЕЛА, СЛЕД ТОВА ПЪРВИТЕ ОБСЛУЖВАТ МАФИЯТА КАТО ВТОРИТЕ.

            


                                      ХАСИДСКА КА(М)БАЛА

                   


Ако Раи-те = рамейците се на "Абог", то арианите се покланяха на неговият антагонист "Бог". Имайте предвид, че ако думата "Абог" = "Абок" се прочете наобратно, получаваме:

Абог = Абок <= Коба (2.4.5)

Получи се думата, "Коба" - партийното име на младия Сталин. Оказва се, че в действителност, Сталин не е бил враг на Бога, тъй както считат много православни, а на Абога. В предишни публикации ние показахме, че основния Арий се е наричал "Йехова Арома"/«сущий Аром», което означава «сий Ар(-ом) = "Sea Ar (ия) =" цар ". Тъй като думата/словото "сущий" е синоним на думата "въплътен", то "сий" може да се замени с "Ав", тогава имаме:


сий_Ар = Ав_Ар = Авар, или Эвер = Евер – «въплътен Ар» (2.4.6)

Уравнение (2.4.6) обяснява истинското значение на библейския извънземен патриарх Евер, от който се смята, че са възникнали евреите: Евер + (-ей) = еверей - един, който следва Евер, тоест "въплътения Аром" (2.4.7 ) В бъдеще, буквата "е" в средата на думата "Евер", за да прикрият смисъла на думата е била отстранена от написаното, резултатът се оказва познатата на всички дума "евреин". Всъщност, както казва Библията, "евреите" са произлезли от Евер, тоест, от "въплътения Aра", превръщайки се в неговите последователи. Тъй като буквите "и" и "е", "в" и "б" - са взаимозаменяеми, думата "евреин" може да бъде представена в подобни по смисъла на форми, например:

Еврей = Ибрий, или Ибри (2.4.8)

Тогава района в света, където са се преселили след въплъщението на Аром се нарича "Иберия", или "Иверия", което също може да звучи като "Авария/Катастрофа". В историята е известен "Аварския каганат", което сега става ясно, е каганат на Евера = Авара, т.е. въз основа библейския Евер и потомците му. В Кавказ, има народ, "аварци" = "Авар_сий", полученото название показва че Авар = Евер е "сий", т.е. "сущий/съществуващ". От езикова гледна точка, "авари" - е едно и също с "евреи". Имайте предвид, че английската дума ever означава "винаги", в смисъл: по всяко време, което отразява характеристиките на вечността. Тази функция е от ключово значение за разбирането от арианите на своя бог, който според техните вярвания е съществувал "преди всички векове."

                


Capital = = Kap_Ital Kaab_Itil /Кааба - Капитал(12)

Уравнение (12) показва, че "Капитала" е "Дракона-змия Ka въплътена в Итил", т.е. с помощта на "Капитал" "Ротшилд", вярват, че в крайна сметка ще намерят Итил, за възстановяване на олтара на храма на Соломон, залагане в него на атомен заряд, произвеждане на взрив и ще освободи от небитието несъществуващия свой прародител от ада,принасяйки му в жертва цялото човечество.
Всичко, което е казано, че "Ротшилд" - това е тайния Aриански езотеричен световен център, който е в тясна връзка с духовните сили на мрака и допринася за тяхното изпълнение в света.


Според официалната историческа версия киевския княз Владимир Мономах е изгонил еврейските лихвари от Киев и ги върнал там, откъдето те са се явили, т.е. от Германия (мисля така). Оказва се, че еврейските лихвари първоначално дойдоха в Киев, именно от Германия. При това в Библията се казва, че етимологията на думата "евреи" се провежда от Эвера, или Евер, което означава че "евреите са дошли от Евер." Сравнявайки исторически и библейски контексти, може да се заключи, че "Евер" - това е част от Германия, където според легендата, Владимир Мономах е изгонил обратно от Киев евреите. Открихме, че в германските земи, във Фрисланд, наистина съществува княжество Йевер наричано в Русия "Евер", за трона на което, в продължение на много години, са се били монарсите на Европа, а руските императори самите са местните жители на областта Йевер = Евер, и следователно те са били Евер (-ei) = евреи. Също така, имигрантите от Евер бяха фризове = фрязами. Така разбираме откъде в Русия дойоха фризите: те дойдоха от немския Йевер = Евер, от Фрязии = Фризии = Фрисландия. Поради това, на територията на Русия възникват такива градове като Фрязино, Фрязево, Фряново и т.н. Като се има предвид факта, че "ф" - това е заглушено произношение на буквата "в", характерно за германците, думата "фрязи" на Руски съчленяването звучи като "врази", което означава "врагове", "вороги" или "варяги". Имаме нещо, с което днес почти никой спорове: идентичността на понятията "фрязи" и "фряги" даваща тъждественност на думите "врази" и "враги" = "вороги" = "варяги". Редица автори смятат, че "фрязи" = "фряги" - това са генуезци. Нашата езикова реконструкция показва, че "фрязи" - това са фризи, или фрисландци-варяги-Vikings, идващи от германската Jever = Евер. Така теорията норманската = германска теория за завладяването на Русия от варягите = евреи от фрисландския Йевер е обоснована с факти, а не е фалшифицирана. Тя просто не е пълна, тъй като не се занимава с въпроса, откъде "дойде" самият Евер преди да отиде в Русия. На този въпрос е отговорено в Библията: първоначално евреи излязоха от Ур Халдейски. Осъзнавайки, че "замитайки исторически следи" арианите умишлено правят реверсиране на думи, като по този начин се крие истинския смисъл, може да се предположи, че Ур = Ар <= е Ру = Ра, тоест е името на река Волга, и "Халд(-ея)" = > е "Калит(-ея)", т.е. територията на Калита = Коляда. Оказва се, че евреи = фрязи от германския Йевер се оказали там в резултат на факта, че преди това, по-рано са излезли от Поволжието на Русия, от царството на Калита = Коляда, или "Калит(-еи)" = халдейци.
Най-влиятелните фамилии и истинското лице на глобализацията/ Княжество Йевер и Романови


                   Евреите (иудеите) изначално са били оформени с ислямистите като една общност (умма), където евреите заемали висши управленски позиции (въплъщение на Mуса вариант), а ислямистите като войните на Батай са инструменти (воини на Mуса) за разпространението на арианството (джихад).

Известно е, че именно монголо-татарите на Батай силно са подкрепяли и насаждали православието в Русия а самата епоха на "Монголо-татарското иго" в Русия се смята за разцвет на православните манастири и храмово строителство. Ние вярваме, че и Александър Невски, след като станал побратим със Сартак, т. е. е осиновен син на Бату, също е станал християнин в Златната орда, той като е приел арианството именно от Бату и от Сартак. Това води до извода че именно Монголо-татарите донесоха християнството в Русия, наложили го с огън и меч за да се покланят на Христовия хор от ада, а до Монго-татарската инвазия Русите се покланяха на Sun Ra и Неговото въплъщение Teos_Raoh (Y), антагонист на Христос , Идентификация във формулата (1.44) Бату = Мойсей = Петър, т.е. ламята с три глави: основателя на ордата = орденския (Бату), Католическата = католическия (Петр) и еврейския (Моисей), или трите арахамски религии, всяка от които е един вид арианството, което потвърждава думите на Христос че "Петър" е "камък", на която Христос ще изгради вярата му, т.е., арианството. Имайте предвид, че католицизмът в началото на формирането си, се е развивал като съвкупност от "ордени" или "орди" от тамплиерите, (хотелиери - в кръга на шегата) хоспиталиерите, йезуитите, доминиканци, францисканците, и т.н.). По същия начин, Руската православна църква на Запад има устойчивото название, известна е като "ортодоксална", т.е.«Орда-Докс» = Орда_Теокос което лингвистично означава, че Православната църква в своя произход е същото ординска = орденска както и католическата. Имайте предвид, че в исляма името "Мойсей" се произнася като Муса, което е съзвучно с името на Католическата служба "меса." Ние вярваме, че не случайно: ако Петр = Моисей = Муса е основател на католицизма, то в негова чест е наречена и службата на католическия обред. Интересно е, че съвременните последователи на исляма се счита за основател на тяхната вяра, на пророка Мохамед, или в европейска огласовка Магомед = Магамед = Муха на "мед". В същото време, ислямистите в Русия се наричат "мюсюлмани", а на Запад - ". Мюсли" Да разгледаме дадения термин в граматиката на Речта Ра:

Муслим = Мус_Эль_Ам – «Мюсли "божествено" демонично(Эль) оръдие, ръка (Ам)» (1.45)

От формулата (1.45) следва, че "муслим", или "мюсюлманите" са тези, които са "божествената страна, която е инструмент на" Mуса = Мойсей, т.е. , неговата военна сила. В турски терминът "евреин" се прехвърля към думата "мусави". Получихме ясно езиково правило: Мусави - евреин, мюсюлманин - е ислямист. Тъй като думата «мусави» = Муса_Ав(-и)» - означава" въплъщението на Муса (AB) ", че като се има предвид (1.45), можем да заключим, че методът на езиковото реконструкция показва, че евреите са били считани за въплъщения на основателя на арианството, т.е., въплъщения на Муса а ислямистите, се явяват като "ръката на Мойсей, негов инструмент", като по този начин се считат за ръка, инструмент на евреите, защото евреите са въплътени Муса(-и).

Приведената лингвинистична реконструкция перфектно корелира с данните на съвременната историческа наука, което показва, че евреите (иудеите) изначално са били оформени с ислямистите като една общност (умма), където евреите заемали висши управленски позиции (въплъщение на Mуса вариант), а ислямистите като войните на Батай са инструменти (воини на Mуса) за разпространението на арианството (джихад).                 

Минавайки през "Прусия" Итил-Астрахан дракона змия, чрез своите поддръжници "Романови" завзе властта в Русия (известно е, че рода на Романови е от Прусия)

Романови в Латинския са наречени Роман. От средата на XVII век никонианския събор е променил реда на четене текстове (вместо от дясно на ляво(както в Магурата) текстове започват да четат от ляво на дясно ), на до-Nikonian'ски прочетено името на Романов изглежда по следния начин:

Роман <= слънце _ Amor = syny_ Amar ( S) = "обикновени хора на действието на Ara"


В исляма, имаме един известен халиф Омар. Оказва се, че "Романови" - ". Синове" са неговите последователи. Гербовете на средновековните германски градове на кулите на техните катедрали и кметства (откъдето са дошли в Русия "Романови") се красят от полумесеци, както се вижда в книгите на AT Фоменко и GV Nosovskii .

Ето защо първото издание на Корана в Русия се произвежда още от първия "Романов" - цар Петър I - просто Корана именно от тогава се е появил,, той не е съществувал.

Православната църква, от една страна, хвали Pur/Пур , от друга страна тя също прославя Христос , а също и като се вземе предвид, че PUR = B a_Ar , т.е. "духовния Aр", и се оказва, че Poore е Христ :
Pur = Христ

Така Pur е въплътен в "Персия" и Христос се въплъти във Витлеем, оказва се, че "Персия" е евангелския "Витлеем":
Persia = Витлеем - не забравяйте, най-важният резултат за бъдещето.

Известната дума "пуритан", произлиза от английската дума чисто, което означава "чист".

Имайте предвид, че "катар" - също означава "чист" (от гръцки "катарзис" - почистване) С други думи, "Пуритан" е "катар", и двете думи имат същото значение. Действителното значение на думите "Пуритани" и "катари" - са тези, които са се преродили, "изчиства" на Раав в Ra и става вещ, участник на вяра в Ara.

Като се има предвид по-горе значението на думата "Персия", ние открихме, че в речта Ra може да бъде представено като " Pur_O с ( - Ia ) "", което се превежда като Pur . (а) власт, величие проследяване "

По този начин, PUR -a се възприема като Пура величие, сила, "докато това понятие на рамейски беше адско "зло", Дракона-змия индуцира Хор-Христос в Русия и Рим, в резултат на което те са престанали да се прекланят на Върховния Ра, и апелират към Aру.

                 


Човек е направен от абог Ра с една единствена цел: да трансформира и "изпомпа" всичката Ka предлагана в Хор = Ка_Ар(-е) (първоначално, съставляваща част от Абога Ра и низвергната за бунт/метеж срещу Творца Ра вътре в утробата на Земята адското горещо ядро), същността на Eden Ба. След смъртта на един силен човек с мощно Бa генерирано от праведния му живот чрез трансформиране в човешкото сърце на материалното Ka, съдържащо се в плътта на човека, в своето потребление на растителни храни, се втурва обратно в лоното на Ра, т.е., в "Paradise/Рай"

От поколение на поколение праведните хора като "микропомпа" изпомпват със сърца животинската енергия на телата им, "тежкото" Ka и го превръщат в "леко" Ба, което в края на плътската форма на живот се устремява към Sun Ra, т.е., в Рая. Много поколения милиони хора за хиляди години трансформираха постепенно и "изпомпваха" всички "енергия на греха" Ka от адския Хор в ядрото на Земята до "леко" небесно Ба към Sun Ra.

Ядрото на земята, губейки Ka постепенно ще изтива, а живота на Земята, поради пълна загуба на Ка, като резултат от този процес ще спре. По този начин ще се сложи край на протеиновия живот в много, планети във Вселената: Pa абсорбира в себе си, въстаналите срещу себе си, превръщайки чрез човешката намеса Ка в Ба, така постепенно се разширява до тогава, докато в един момент отново не изпълни цялата вселена. Тогава отново ще установи навсякъде Pай, защото навсякъде и във всичко е Рa.

По този начин, хората са инструмент на Ра, ръката му, неговия "трансформатор" и "микропомпа" Рa, създадени специално за превръщането и последващия "трансфер" на силата на греха на Ka от Aрa в Святия Дух Ба. Ето защо човек е дуалистичен по природа: той е като съставляваща/компоненти на Ка (самото тялото употребяващо растителни и животински храни), и компонента на Бa (наричана дух, даден от Aбог Рa на човек по рождение), между които във всеки един момент и времена се води непрекъсната борба, кой ще спечели: плътта над духа, или духа над плътта.

По отношение на Словото-Рa и борба между Ка и Ба. Тъй като в момента светът е доминиран от арианския култ, ритуалите на погребение в християнството, исляма, юдаизма осигуряват предаване на тялото на починалия на Хор, т.е. погребение.

Така човешката Ка отива към ядрото на Земята - където е материалният Хор, а неговата Ба към Луната, където е нематериалната му Дух, за ново прераждане в матрицата.

Това е за да се гарантира, възможно най-много възпрепятстване на изхода на Бa след смъртта на покойника от сърцето и устремяването на Бa към Слънцето си, Ра, т.е. в Paradise/Рая.

Когато тялото се предава на Земята (погребано), Хор, разположен в ядрото на Земята, има много повече възможности за улавяне на духа Ба на починалия погребван, предаден на Земята, отколкото когато мъртвото тяло не се погребва (например, се изгаря).

Ето защо след приемането на християнството в Русия се наблюдава постоянно промяна в погребалните ритуали. Ако преди тялото е било изгаряно, след приемането на християнството, се е преминало към погребения, т. е. тялото се предава на земята, на Хор.

Докато при изгарянето на тялото, Хор вече не може да улови духа на Бa, тъй като при изгарянето на мъртвото тяло в огъня на пожара, духа Бa се отделя от трупа и, без да бъде заловен от Земята (т.е. не е погребан), се втурва към Слънцето Рa(освен ако не го подлъже фалшивата Лунна светлина).

http://budha2.blog.bg/…/ogneno-pogrebenie-smyrtta-otvydnoto…


                           


Фигура 13 Разпъването на Свети Петър в обърнатия кръст - "котва", така е по-удобно да се втурне направо към ада в ядрото на Земята, където е неговия "бог" - дракона змия Хор-Христ(Архонта).Архон-а , който държи този свят в плен , изглежда като дракон . Той поглъща души , които не познава , и ги връща в света чрез своя Фалос на хаотичен (без)принцип. Например червен комунага може и да се прероди като зелено еуглено(Euglena).Човешката Ка отива към ядрото на Земята - където е материалният Хор, а къде отива неговата Ба

Душите с по-тежко Ба, като например поклонилите се на аБрахманските религии и масони под 33 гр. се поглъщат от дракона змей,... Архонта, и той ги връща чрез своята полова сила обратно в световете на Била сварга на случаен/хаотичен принцип.

Душите покланящи се на Духа на Луната, Йис_Ара се привличат от Сивите в куха сфера във вътрешноста на Луната/Нибиру и след това се разпределят на Земята, други планети или продават в робство.

Душите на масони над 33 гр. и висши служители на Aр и Ka ( които чрез измамата на свещеничеството на Всевишния Ра лукаво обещаха на хората да владеят над материалния свят, цялата земна власт, богатство, власт и тайно знание, обещаха да направят самите хора богове, ако те им се покланят и ги обслужват с жертвоприношения, за да се хранят с човешка БА.) се прехвърлят чрез пчелни ритуали, днес чрез технологии в нови тела и продължават да циклят в мат_реалния свят, за да служат на онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свалена на земята, както бяха свалени и ангелите му заедно с него.

Както знаем Сатана не е сам а има и подчинени демони-ангели които застанаха на негова страна. И беше свален в ядрото на земята.

И огромен брой хора, паднаха в очарованието на греха и последваха Aра и Ka в бездната на ада, като вещество, за да бъде изядена искрата от божествената им душа Ба.

Душите с лека Ба след смъртта на покойника се устремяват към Слънцето си, Ра, т.е. в Paradise/Рая.

Фигура 13 Разпъването на Свети Петър в обърнатия кръст - "котва", така е по-удобно да се втурне направо към ада в ядрото на Земята, където е неговия "бог" - дракона змия Хор-Христ.

http://budha2.blog.bg/…/…/uchenieto-na-ra-kakvo-e-ar.1413654


                            


Архон-а , който държи този свят в плен , изглежда като дракон . Той поглъща души , които не познава , и ги връща в света чрез своя Фалос .
- Epiphanius of Salamis -

"Утробата на Вишну" е просто Рибата "Матся", която е аватар на Самият Вишну, който поглъща душите в Трансцедентална Си Утроба си за да ги прероди в Нов цикъл в материалното Проявление.


"Всичко бива едно" след разграждане до безкрайност в У-Тробата на Вишну- там нематер. атми и матер. атоми стоят редом в махат-таттва(латентност -непроявенст в матрицата) и чакат Ново проявление в матрицата, и съобразно ИНДИВИДУАЛНАТА СИ КАРМА атми-те(индивидуалните душИ) попадат в различни материални светове с различни материални тела, изградени от комбинация на различни материални елементи. Т.е . - ТОВА СЪЗНАНИЕ, КОЕТО ПРИЕМА ЗА "У-СТОЙ" МАТЕРИНСКАТА ЕНЕРГИЯ-МАЙА, ЦИКЛИ ВЕЧНО В САМСАРА -КРЪГ ОТ ПРЕРАЖДАНИЯ, като влиза многократно в утробите на Майа, под формата на различни нейни тела, исъщоб в Трансцеденталната Утроба на Вишну след голям цикъл на РАЗРУШЕНИЕ СЛЕД КАЛИ(гр. Хаос)-"Нощите на Брахма".

В "Утробата и на Вишну"- Шива-Линга или в утробата на Майа- "Йони"- душата се намира в състояние на НЕ-СЪЗНАВАНЕ(БЕЗ-СЪЗНАВАНЕ)-СПЯЩО СЪЗНАНИЕ, НА КОЯТО Е СИМВОЛ И КАЛИ!! Несъзнаването е състояне на душата подобно на съзнанието на атомите в неживата материя-несъзнаван транс в материята, поради липса на индивидуалност. Подобно състояние изпитва душата, когато спи, въплътена в новородено-няма още будно или свръх-съзнание, но все още не може да се възползва от опитът си от прераждания от сънищното, натрупан в подсъзнанието.

Μήτρα(Митра) на гръцки означва Утроба(Uterus, U-terra). "Майка" е μητέρα(Ми-Терра).

U-Ma е майката на Вишну(U), а арабите често я наричат О-ма-майка(0) на преражданието(8) на Духът(1) в матрицата(0)- 10810810810180180........
1+0+8=9

9 е числото на "Пуруша", буквално "Наслаждаващият се" - Бог(Духът)-навиваща се галактика(спирала)-"Вдишване на Вишну"-"in-hale".

6 е числото на Пракрити - Душа(Материята) - развиваща се галактика(спирала)-"Издишване на Вишну"-"ex-hale"

                    


"Семе" на Санскрит е "биджа", но сперма(σπέρμα) на Гръцки значи "семе". Сперматозоидите са само превозно средство(вайхана) за предаване на семето до яйцеклетката.

Кришна казва в Бхагавад Гита 10:39
Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо. Няма същество — движещо се или недвижещо се, — което да може да съществува без Мен.
Тука ще открием няколко съществени разлики между "сперма" и "биджа" и разграничения от Абрахамските религии .
"Биджа" включва "сперма", но сперма не е цялата БИДЖА! Кришна е в семената на всичко съществуващо. "Съществуващо" означава ТОВА, КОЕТО ПРИТЕЖАВА ИНДИВИДУАЛНА ДУША- "ДЖИВА-АТМА". Според ВЕДА - от вирус до дев носи индивидуална душа(джива) и се размножава чрез семе(биджа). Вирусите, едноклетъчните, многоклетъчните, вкл. растения и животни, хора и деви се размножават чрез биджа(семе), където се намира Самият Кришна.


Минералите(вкл. и библейската "кал") не притежават душа, следователно НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, те са ИЛЮЗИЯ. Ние ги възприемаме тъй като имаме индивидуалност и съзнание, но те не възприемат нищо, тъй като нямат индивидуалност и съзнание. Там съществува Кришна, но в "сърцето" на атомите, като "Парам-атма". Кришна прави разграничение между своята низша енергия- материалните атоми на 8-те елемента и по-висшата си енергия- "джива-атма"(индивидуална душа).

В живите същества Кришна същестува в семето(биджа) и в сърцата(сърцевината) им!!

http://budha2.blog.bg/…/deistvitelnostta-vinagi-otraziava-s…

Няма коментари:

Публикуване на коментар