неделя, 21 януари 2018 г.

За метафизичен смисъл на съвременния свят -2ч.

                
Фиг.2 Арианския бог на несъществуване/небитието Мардук и неговия дракон. Древно изображение.

Със същата дума обозначаваща титлата Мардук, се обозначава и територията, която принадлежеше Мардук. Древните източници свидетелстват, че свещеният символ на Нибиру е кръст. Смята се, че тази дума от акадски произход означава "място за срещи". Ръководейки се от правилата на словото Rа, установява, че е налице "Мардук" в рамейско разбиране: ". Бог на царството на мъртвите" 


Мардук = Mord_Ok = "смърт (Moрд) _ владика(Oк)" или "бог на смъртта", 


Сещаме се за герой на име "Мордохай" - герой на Стария завет "Книгата на Естир" осъществил под патронажа на цар Асуир, Пурим на еврейски врагове. Днес "purim" се превежда лукаво като "жребий". В действителност, в контекста на библейската история, "Пурим" - е избиването на враговете на юдеите. В това си качество ние разбираме и използваме този термин. Според правилата на Речта Rа Мардох(ей) = Мардук (ей) - последовател, привърженик на "бога на смърта " Мардук (а). Подчинявайки се на диктата на своя бог Мардук (и), "убиец от самото начало," неговият наследник Мордохай извърши кървав Пурим над враговете на евреите, а евреите радостно го празнуват и до днес. Мардук, "господар на смъртта", и неговия титул са определени от една и съща дума "Нибиру", така че е логично да се предположи, че "Мардук" и е "Нибиру". Терминът "Nibiru" в Словото Ra е представен като:

Мардук = Нибиру = Наби_Ар (-у) = Навий_Ар = нов Ар, или «Ар, излизащ от нави» (5)

Тъй като "нави" е друг свят на мъртвите, то става дума за Исус, "Исус, човек от Нави". Тоест, за Исус, "от света на мъртвите", за фалшивото възкресение на разпнатия змей-змия Хора -  Христос, чието име на иудейски звучи като "Йошуа бин Нун" на иврит или "Джошуа, син на Луната", тъй като " бин " - това е синът", а "Нун" - е древният бог на Луната. Името "Джошуа"  това е Иеуша = Юша, т. е. "Царь", , което е "Цар", както споменахме по-горе. Може да се напише:

Иисус Навин = Юша бин Нун = Царь бин Нун = сий Ар бин Нун = "истинският Ар, син на Луната" (6)

Тъй като Исус Навин е новият Исус, предполагаемо възкресен от света на мъртвите, Ар, който е "син на луната" или "Нибиру", тогава "Нибиру" е богът на Луната Мардук, "богът на смъртта", на който Луната съответства астрологически като космическо тяло, сателит на Земята. Наистина, в Речта Ра думата ще бъде написана като:

Нибиру = На_Ба_Ар (-у) – «человекопротивный (На) дух (Ба) Ар (-а)» (7)

Както знаете, в духа на Ar (и) трябва Йис_Ар = «Изр» - един от двата компонента, а именно не-съществуващ ипостас на "черно слънце" AP (а).

С други думи, вавилонските текстове, говорещи за Нибиру, всъщност първоначално имат предвид, несъществуващия ипостас на "черно слънце" Ара, а именно неговия дух Yis_Ar/ Йис_Ар, затворено вътре в кухата Луната. Неговото въплъщение в човека е "Мардук" = нов Ар = Наби Ар = "Нибиру". Ето защо "богът" Мардук е свързан астрологически с планетата "Нибиру", т.е. Луната.

Наистина, арианите се покланят на Луната, полумесецът е общ ариански символ. Тоест, в астрологически смисъл, Нибиру е Луната.

Обърнете внимание, че терминът "Нибиру" съответства не въплътения Мардук, т.е. несъществуващия ипостас на Ара, който е вътре в кухата луна. Въплътеният Мардук (т.е. възкръсналият) според правилата на Словото Ра съответства на езиков антипод (защото плътта е друго вещество по отношение на духа). След това:


Нибиру (не-съществуващ дух) <= а-Нибиру (съществуваща плът) = Ан_Эбер (-у) (8)

където An_Eber (а)/Ан_Эбер (-у) - "очевечовечен (Ан) въплътени(Eб) Aр" или "въплътен ЕВЕР". Спомнете си, че според Библията от Евери са родени евреи. Хората, които вярваха в несъществуващия дух на Нибиру в древни времена, формираха територии, където силата принадлежи на "бог на смъртта" Мардук. Тъй като, както видяхме по-горе, има дух, въплътен в Исус Навин, тоест, в "новия Исус" якоб които се предполага, че възкръснал от мъртвите след разпъването му, древните източници правилно свидетелстват, че свещения символ на Нибиру е бил кръст, в арианската доктрина Мардук. Смята се, че думата Нибиру означава "място за срещи"по-акадски, като включително означава район, където вяра в бъдещото въплъщение на Ара, като по този начин вярвали в среща, т.е. "в среща" на существуващия материален ипостасKa_Ar (и) с несъществуващия нематериален ипостас Йис_Ар (-ом) от небитието съгласно формулата:

Ка_Ар + Йис_Ар = (Ка + Йис)_Ар = Ка_Йис_Ар = «Кесар» = Касар/Ка_Цар/Газар = Хазар (9)

Установихме, че "Нибиру" - е термин, който във Вавилон, обозначавали
небесното тяло на Луна астрологически свързан с "бога на смъртта" Мардук. Със същата дума са обозначавали титула на Мардук, т.е. Навий_Ар = "нов Ar", както и територията, силата, която принадлежала на Мардук, наречена Хазария. Сакралния символ на Нибиру е бил кръст - символ на възкресението на фалшиво разпнатия дракон-змия-Христ-Хор(фалшфлаг Хорус) = Мардук в ролята/ипостас на Исус Навин = Нибиру. Доколкото Джошуа/Иисус Навин = "Нибиру" е бил повдигнат/възкресен в древното Юдео-Израелско царството, което както показахме в предишните издания е Хазария, то акадски думата "Нибиру" е място, където мъртвата плът на разпнатия Ka е намерила живот, обединена отново с духа Йис(- а), където арианския народ отново намерил възкръсналия Ара. Ето защо "Нибиру" означава "място за срещи". Както по-горе бе показано, че "Iudaeo_Rum" може да бъде написано на кирилица като "Китай_Рум", което при обратно до-никонианско прочитане дава "Мардук (и)", след това "Iudaeo_Rum" е тази много древна територия, където се покланяха на "бога на смърта " Мардуку, известена в светската история като Хазария. Тъй като "цар" е "Арес" (формула 2), и "цар" е "Jesus/Исус" (Формула 3), то може да бъде написано така:


Арес = Иисус = Царь = сий_Ар = съществуващ Ар (10)


По методът на езиковата реконструкция, имаме невероятен, на пръв поглед, резултат: Исус, известния евангелски "миролюбец", е в действителност не някой друг, а гръцкия бог на войната Арес, който се явява като съществуващ Arom/Ара. И, наистина, в историята на Исус, което може да се прочете за "Бог на войната." - добре познатия библейски Джошуа(Исус Навин), или "нов Исус възкръснал след разпването му, и дошъл в света от На'ви, т. е., от " царството на мъртвите " Тъй като новият Исус е възкръснал от царството на мъртвите, то той е "човекът, който дойде от небето Нави", което в Речта Ра се предава като "Нави_Ан" = "Навин" (доколкото "Aн" означава "човек" по рамейски)

Нека да отбележим, че Исус Христос е известен и като "Цар на славата". Заменяйки еквивалентната стойност на думата "Цар" от формулата (10), получаваме:


Иисус Христос = Царь Славы = Арес_Слав (-ы) = Ареслав = Ярослав(Яреслав славещ яретата) (11)

Формула (11) показва, че Исус Христос е известен в руската история като принц Ярослав - един от организаторите, заедно със сина му Александър Невски и Хан Батай, монголско-татарското нашествие и последвалото арианско иго в Русия. Сега, като се върнем към темата за "Митраизма" на Изтока, можем отново да анализираме понятието "Зерван", което в случая е "сий_Ар Иван", т.е. "истински Ар, въплътен" или "Цар Иван". Нека да прочетем думата "Зерван" наобратно, както е звучала в до-никониански времена:


Зерван <= Навруз = Навий_Арес (12)

Замествайки във формулата (12) еквивалента на "Ares" от формулата (10), получаваме:

Navy_Ares = Navy Jesus = "new" Jewsus = Joshua

Навий_Арес = Навий Иисус = "новия" Иисус = Иисус Навин (13)

По този начин реверсирания "Митраизмът" на Изтока, който е "черна вяра към Ара Ман" на Чингисидите-канами, е арианството, което призовава за освобождаване от бездната на ада на древния дракон - змей Хор -Христ = богът на смъртта на Мардук, който някога вече се опитвал под прикритието/облика на Исус Навин да въплъти на Земята "небесното царство - Нави "- т.е. да превърне Земята в свят на мъртвите. По-горе казахме, че първият в Русия който се е наричал "цар", т.е. "истински Аром", е Иван IV Грозни. Прочитайки пълният му титул наобратно, както в доникониански времена:

царь Иван Грозни <= Йынзор_Ган_Вир_Ац => "ансар хан Борис" = "яничар хан Борис" (14)Оказва се, че цар Иван Грозни е на обратното четене "Хан Борис", което е "ансар" или "еничар" под друга гласна и известна в историята като "Борис Годунов". Отбелязваме, че формулата (8) предполага:

Яничар Кан Борис => Янисар Ка Нибиру Йис = Яничар Ка Нав (-ий) Арес (15)

В бележката към формулата (7) се казва, че вавилонските текстове, говорещи за Нибиру, всъщност първоначално се отнасят до не-съществуващия ипостаза на "черно слънце" Ара, т.е.Йис (-а), която намира прякото си потвърждение във формулата 15), където Nibiru се нарича пряко "Нибиру_Йис". От (15) става ясно, че:


Хан Борис = Нибиру-Йис = Навий Арес (16)


Сравнявайки формули (5), (12), (13), (14) и (16), откриваме, че: 

Зерван = Мардук = Иван Грозный <=> хан Борис = Навий Арес = Иисус Навин (17)

Формула (17) носи важният метафизичен и исторически характер: метода на лингвистична реконструкция, ние открихме, че иранската Zeroana е "древен" Мардук, той - цар Иван IV Грозни, той е - хан Борис Годунов и библейския Исус Навин. Трябва да отбележим тук, че в Библията заедно с Joshua Навин се споменава Халев = Халеб Иефонниин = "Иванин".


Името "Халеб" е само леко диференцирано име "Глеб". От формулата (17) се установи, че Джошуа е "Иван Грозни", и по този начин е "Борис", след това веднага си спомняме известните в светските истории "Борис и Глеб", показани на иконите (Фигура 3)


                
      
Рис.3 Иконы "Борис и Глеб"На фигура 3 (вляво), Борис и Глеб са изобразени на коне, отдясно - в пълен ръст. Очевидно е, че Глеб е жена, на иконата отляво Глеб гледа на Борис - в древна традиция, така обърнат към съпруга си, описва съпругата му. Тъй като Борис е Иван (Грозни), тогава Глеб е "Иефонниин", т.е. съпруга на Иванин. Също така имайте предвид, че Борис прилича на Христос - така, както трябва да бъде, защото според нашата реконструкция, Борис - е Христос, това е Христос, възкръснал след разпъването му, и излезе от ада като "нов Исус" = Иисус Навин" в ново тяло. По-горе е показано, че планетата "Нибиру", т.е. Луната, съответства на "бога" Мардук астрологически. Арианите се покланят на Луната, полумесецът е общ ариански символ. Тоест, в астрологически смисъл, Нибиру е Луната. Тогава несъществуващият дух на Нибиру е несъществуващият дух на Луната:


Нибиру-Йис = Луната (ите) _Йис (18)


Чрез прочитането на формулата (18) напротив, може да се установи, че:


сий_Ар Иван = "царь" Иван = сий Нул (-ь) (19)


Получихме още една важна езикова формула, която е фундаментална характеристика на ариаския несъществуващ "бог-нищо", който създава този свят с думи от нищо. Уравнение (19) казва, че Ar става съществуващ, това е, сий_Ар", който става човек от нищото(очовечен от небитието), а именно, станал "Иван" - което е олицетворение на съществуващо въплащение на абсолютното Нищо = Нула. С други думи, въплътения в човека Ар е този "сий Нул (-ь)" " - въплътеното несъществуване. По-ранни публикации, вече заявихме, че ако първото разпятие на Ара което се проведе в Итил = Стар Астрахан = Йерусалим (където вместо дракон змия Хора Христос е бил разпнат неговия ученик Юда, който стана да се нарича след това Te_Yud/Те_Йуд = Дауд (в исляма) или Дейвид в християнството), се наричаше Te_Ar = Thor/Тар = Тар, то второто разпятие, вече на самия дракон в ролята/ипостаса на Исус Навин, се наречена Tar_Tar = "Тартар". Онези, които последваха Исус Навин (Татар), се наричаха тартар (и). От това, че Moscovia на средновековните карти се обозначава като "Тартария", става ясно, че там се покланяха наТартар (-ом) = Иисус Навин = Иван IV Грозни, Борис Годунов. Ако първият е бил разпнат Thor/Тор = Tar, от гледна точка на реализацията на несъществуващия "бог-нищо", той е Нул_Аб (т.е. "нищо въплътен"). Тога втория разпнат, т.е. Тартар ще Нул_Аб_Аб(което означава "нищо въплътен и още един път въплътен във времето", тъй като първото въплъщение - е раждането/рождение, а второто въплъщение - възкресение след разпъването, а след това Thor/Тор = Tar е станал Тартар (та) ") Вземайки предвид горното, формулата (19) може да бъде представена в следната еквивалентна форма:

цар Иван = Иисус Навин = Тартар = Нула_Аб_Аб (20)

Имайте предвид, че "Аб_Аб" = "Апоп" според легендите на древен Египет огромна подземна драконова змия, с която се бори Всемогъщият Ра. Тъй като Никонианците започнали да четат древните текстове наобратно, тогава:

Нул_Аб_Аб <= Ба_Ба_Лун = Бабилон = Бабил_Ан = Павел_Ан (21)

По този начин формулите (20) и (21) установяват, че крал Иван IV Грозни е Исус Навин и създаденият от Него Апоп, т.е. "драконовата змия от несъществуването/небитието", което в обратното четене с термина "Павел_Ан" = "Павел, очовечен An)" или просто "Павел". Въз основа на горното можете да се напише:

Иван IV Грозни = Иисус Навин = апостол Павел (22)

Правилността на нашето езиково възстановяване се потвърждава от древните произведения на изкуството. Така на фигура 4 са представени древните образи на Исус Навин, Павел Апостол и Иван Грозни.Фигура 4. Снимки на Джошуа (1), апостол Павел (2.3) и Иван Грозни (4)


Сравнявайки външния вид на героите, представени на фигура 4, лесно можем да видим, че това е -. Едно и също лице, изобразено на различна възраст в различни периоди от живота си.

Съвременните изследователи на "митраизма" казват, че господаря на черния свят, света на мрака, Ангра-Майнью = Анкер_Мун (-и), известен също като Ариман = Aр_Mун, прави атака срещу света на божествената светлина и отвлича неговата част. В терминологията на Raabty това съответства на желанието на ада, да улови и да абсорбира Ка Ба частиците за да се "съживи", а именно, да се превърне в жив в истинския смисъл на думата.

Задачата на Спасителя, която слиза в света на тъмнината, е да освободи светлината (Ба), заловена от Ариман, и в тази светлина да се изкачи нагоре, в небесната си родина (до Рая, до Слънцето на Ра)

Но Спасителят не може да спаси цялата светлина, частици на светлината продължи да пребивава в мрака, където те са в плен. От гледна точка на Митраизма, ние просто пребиваваме в това тъмно царство. Ние сме в някаква степен носители на останалите светлинни частици (Ba), затова и съществуваме. Има частици на светлината и в растителност, и в дърветата - презентираща по интересен начин разбирането за соларните клетки и слънчевата природа на хлорофила, за това че без излагането на зелената светлина и като цяло биологичните цикли на веществата в природата са невъзможни. И, разбира се, задачата на хората от светлина, които остават в тази тъмна сфера - е да се борят за това, да спасят пленената светлината, да я изведат напълно от мрака на света и да се върнете към небесния си дом (към духовното Слънце-Ра, т.е. Paradise).

След падането на Рим и изчезването на религиите Ра, т.е. Ратеам (-изма) = "Митраизма" на Рим, в съвременния свят трябва да се справят с проявите на "Черната вяра" на монголо - татарите, т.е. на източния"митраизъм" , които днес се обличат в различни дрехи.

Тя може да се нарича юдаизъм, ислям, фундаментално протестанството Буш, той може да се нарече национал-социализъм, комунизъм, той може да се нарече идеологията на "белия човек " на Киплинг, който надделя в Британската империя, той може да бъде отнесен към католицизма и православието. Той може да бъде наречен както ви е угодно, но всичко това е описание на източния "митраизъма", концепция за несъществуващия Бог, който е продукт на греха на отстъпничество от Бога Ра, черен култ към слънцето, което е нейната тайна невидима борба, наречена в Библията "тайната на беззаконието", срещу Слънцето Ra, опитващо, да се освободи от адския Aра.

Религията на Ра, почитана от Рим, е тясно свързана със злато, тъй като златото е светлината на Слънцето, завладяно от Земята, метализирано слънчево Ба. Златото това е заловения Ариман = Ка_Ар (-ом) = Куар (-ом) = Хор (-ом) дух Припев на духа на Ба, който е поставен в свят на тъмнина. Златото е светлината на Слънцето вътре в Земята. Но то продължава да съхранява/държи слънцевите си качества: не е уязвимо от времето, не старее, не се окислява, рядко, безценно, ковък метал, гъвкав, приема всякаква форма, топи се при 1064.18 градуса по Целзий.

По отношение на златото като Бa-съдържащ метал се проявява тайна същност на съвременната арианска система, в която империализъм и финансово-спекулативен капитализъм формират две сакрални крила, предоставени от една страна, като държавната бюрокрация, власт, структура на властта, а от друга страна - като транснационални корпорации, финансов капитал и др. Как те се обединяват в монолитна Система?

Днес човечеството е принудено да вярва, че съвременното общество се покланя на "Златния Телец". Смята се, че "Златният телец" -е отлята, по време на отсъствието на Мойсей, статуята на златен бик, на която Израел започнал да се покланя отново, вместо "на истинския Бог."

В същото време концепцията за "Златен Телец" не е проста: тя се чете еднакво от ляво на дясно и от дясно на ляво. Всъщност, доколкото "ц" в много случаи става "с" и обратно (например: Цезар = Чезаре = Сисара Цицилия = Чичилия = Сицилия и т.н.), както и буквата "з" може взаимно обратно да преминава в "с "(Салтан = Золтан, Схария = Захар, Салман = Залман и т.н.), тогава можете да напишете без изричане/огласовка:

злат (ен) телец= слт _тлс (23),

от което е очевидно сходството при реципрочното четене. В този случай, думата "Телец" по-рамейски е "Te_El_Os", което означава "разпънат на кръст (Te) Всевишния (Eл) величие (Oс)" Тъй като златото - е Ба-съдържащ метал, от позицията на словото РА златото това е "величието Рa ". В допълнение, е известно, че Хелиос/Елиос е слънцето. С други думи:

телец= Te_Eлиос = Разпнато Слънце (24)

Оказва се, че първоначално думата "Телец" няма нищо общо с бика. Истинското значение на тази дума в Реч Ра е "Разпнат Слънце". И ако е така, тогава със сигурност в началото на думата "Телец" се използваше "Ра", който тогава, за да прикрие значенията, беше отхвърлен:

Ра_Телец = Ра_Те_Ул_Ос (25)

Прочитайки формулата (25) на обратното, по-ариански получаваме:

Ra_Te_ El_Oc <= co_ле_ет_ар = зо_ле_ет_aр = "златотърсач" = "злотар" => "злота" (26)

Уравнение (26) показва, че обратната четене възниква езиковото форма като "Голдсмит/Злотар" = "злотарь", дума съществувала с оригиналното слово Ra, което означава (Ра) _ "Taurus" - свързан с Gd Ra, но не и с бик, както сме уверени днес.

Това означава, че съвременните тълкуватели на Библията умишлено са скрили от нас, че докато Мойсей е отсъствал, ариански Израел загубил вяра в Мойсей и му не-, че съществува "Бог-нищо" отново се обърнал към религията Ра към Ra_Te_El_Os (у) = Ра_Телец " Слънце Ра разпнато (Te) на Всевишния (Ел) величие, сила (Oс),: отливайки от чисто злато =шили Ba-съдържащ метал, символа на Ра, скулптурата на разпятието на Сина Ра, Teos_Raoha днес лукаво преименуван " златния телец ".

Защо фалшификаторите декларират бика като "Телец"? За да се скрие от бъдещите поколения на човечеството поклонението на Всемогъщия Ра, да се скрие същността на религията РА, след като постанови това по света, така че човечеството никога отново да не успее да открие нещо за религията Ra и да се върнете към нея. Със същата цел се организира и иконоборството, което е унищожило рамейските икони на Песоглавци. Със същата цел са унищожавани библиотеките ( "Индекс на забранените книги"), на древни кръвни линии рамейски родове и т.н. и други подобни. Изгаряни са до основи цели градове, където е имало древни паметници, на рамейската цивилизация почитащи слънцето Ра. Със същата цел изображения на Бог, хора и животни са забранени в юдаизма, исляма, протестантизма. Тъй като арианите първоначално се покланяха на бика, ето че измислили легендата, че "Телец" - това е бик, който, казват те, може да бъде отлят "не от този метал", с което са извършили светотатство - изливат въплъщение на бик-бог на метал, след това е пожеланието за търсенето до неудържима печалба ", това беше тежък грях."

Оттук и "моралното" заключение - за всички грешки е виновно златото, "очарователния" метал, съблазнил Израел да изостави "бог-нищо". Междувременно, в какво точно е виновно златото? Това, че грешните ариани, които не могат да задържат своето неудържимо желание за печалба, копнееха за това?Златото е представено като основният виновник, защото съдържа Бa, излъчвано от Слънцето Ra. Арианите мразят Ра и всичко свързано с Него, така че те мразят и златотое(не и печалбите).

Злато - е страшно за арианите, защото "изгаря ръце" - с духа на Ба, златото не позволява на арийците да се манипулират.

Веднъж казахме в една от публикациите, че според легендата на ислямските джихадисти се забранявало да носят златни бижута, за да "не увеличават количеството злато в кръвта". Фактът е, че Ба, съдържащо се в злато, ще "смаже воина" и вместо да изпълни арианските цели и задачи, може да стане Рамеец.

С оглед на относителните ограничения на златото в природата, то не дава възможност за безкрайни неконтролирани спекулации. За да получите злато - трябва да работите, което означава, че арианите, които тогава са били малцинство, никога е нямало да завладеят властта над света, ако всички изчисления продължиха да се появяват в злато.

Ето защо арианите през XVII век започват борбата срещу златото, срещу разпространението му в икономиката като средство за плащане. През Средновековието започва "движение на алхимиците", чиято основна цел не е да намери начин да "произвежда злато", а напротив, да унищожи колкото е възможно повече от този метал, като го прибере от простаците. В резултат на това е изкуствено създаден дефицит на злато като средство за плащане, с който(дефицит) "необходимостта" от отхвърлянето му е "оправдано".

За да се получат и увеличат спекулативните възможности, златото се заменя първо с сребро, после с мед и други евтини метали и след това с обикновенни хартийки. Сега вече с помощта на виртуални пари, не е нужен материален носител.

След като арианите успяха да извадят златото от сферата на използването му като средство за плащане, те придобиха контрол над света: днес един куп еврейски банкери, формиращи Федералната резервна система на САЩ, могат да произвеждат толкова "зелено злато" = боядисани хартийки на ден с които да купят БВП на някои страни, произведен от тях за години.

Оказва се, този кой не е несъществуващият "Бог-нищо" Aр е позволил на своите последователи/адепти да присвоят съществуващото творение на Върховния Ра посредством изключване от пазара на реалното злато и използването на "виртуално злато" - умножавайки го с много нули в електронните банкови сметки. Това означава че за да присвоят неща сътворени от Ra, този, който управлява системата, трябва само да въведете номера на виртуална цифра във виртуална електронна сметка - и можете да си купи всичко, което иска. Тук е тайната на финансовата сила на системата, постигната до днес, виртуални "пари от нищо".

Принуждавайки човечеството да се откаже от истинската стойност - от злато - световното ариански задкулисие, налага фалшиви ценности - виртуални пари - в действителност, заявявайки, че "нищото", генерирано от арианския "бог-нищо" е повече от злато, съдържащо Бa, генерирано от Всевишния РА. Такава е демонстрация от арианите на въображаем/мним триумф на тяхната "бог-нищожност" Ара над Всевишния Ра.

Модерен човечеството под влиянието на измама прие правила на играта, наложени от Световната арианска система - която позволява на системата да се заплаща работата на човечеството виртуални "пари-нищо" вместо в истинско злато, съдържащо Ба. От този момент властта на Земята попада в ръцете на тези, които печатат пари - юдеи/хазари, предимно банкери.

Изводът от горното предполага, че ако днес масовото човечество откаже да продава своята работа за виртуални "пари-нищо", и да изиска плащане в злато, тогава съществуващата спекулативна система просто ще избухне като сапунен балон, като не може да изплати задълженията си.

Завършвайки публикацията, ще кажем още няколко думи ето за това. Много автори, анализиращи сегашните процеси в света днес, като цяло вярват, че тези процеси се изпращат от някаква тайна сила. Някои (например, М.Калашников и др) се смята, че зад негативните глобалните процеси стои "Общност на Сенките", началото си от средновековна изходяща "черен аристокрация", а след това на вещици "Shedd". Други, като Г.Джемал, твърдят, че съвременното общество е обект на много малък компактен група от хора, наречена "клуб", състоящ се от традиционна наследствена аристокрация, която включва в себе си определени финансови къщи е затворена буржоазия, много стари кланове - "висока буржоазия ", представляваща наследниците на старите аристократични семейства. В същото време, веднага след като става дума за факта, че в съвременния свят се контролира от евреите като цяло и сатанинска секта на Хасидите по-специално, по-голямата част от авторите обявяват като "теория на конспирацията" и предпочитат да не развиват тази тематика, може би мислят, че е опасна, или "не политически коректна ". В тази връзка, ние си спомняме, че това казва Библията за действащото в света "тайната на беззаконието", но тъй като всички онези, които не обръща внимание на "Теория на конспирацията", по този начин отхвърляхт властта на Библията. Ние вярваме, че фактите, представени в тази книга са добра причина да се предположи, че доколкото именно еврейските кланове в момента контролират печата на парите и осигуряват контрол върху златото, умишлено изето от тях от обращение, което означава, че в съвременния свят пълния контрол над правителствата,са именно те и именно те поръчват "сатанинска музика", придружаваща/акомпанираща бързо разгръщащото се отстъпничество пред очите ни ...

> О метафизических смыслах современного арианского мира         

Хазария, Крим и Москва - три пункта, затварящи мистичния кръг на змията


             


За метафизичен смисъл на съвременния свят -1ч.             


Хазария, Крим и Москва - три пункта, затварящи мистичния кръг на змията

               

Няма коментари:

Публикуване на коментар