събота, 27 януари 2018 г.

ЧОВЕШКИ ПРАВА, „ДЕМОКРАЦИЯ“ или ГЕНОЦИД?

                       
НИКЪДЕ В СВЕТА НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ

                 

         
Договорът между юдеите от Анта-рикша на атмосферата с кому-нагите от подземното царство Била-сварга е: НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ВИСША ТЕХНОЛОГИЯ, А ВИЕ ЩЕ ВОДИТЕ ЧОВЕКЪТ( в гуната тамас чрез потребителско съзнание) КЪМ НАШИТЕ НИЗШИ ЛОКАЛИ

ПОТЪПКАНИ ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА,
от които зависят ВСИЧКИ останали, както и

ФАРСЪТ "ИЗБОРИ" = НЕЗАКОННА СИСТЕМА
НАРОДНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
МЕСТЕН и СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД


В интернет на български Хартата я има


САМО В СЪКРАТЕН ВАРИАНТ,
като съзнателно са изпуснати всички раздели, разисквани тук. Защо ли?…


ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
Повечето хора и прависти си мислят, че тия два международни документа
са САМО ПОЖЕЛАТЕЛНИ и че нямат
НИКАКВА ПРАВНА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) СИЛА,
в което и да било национално право, защото нямало съответна САНКЦИЯ за неспазване. Което си е чиста (само)заблуда и
ОПРАВДАНИЕ за БЕЗЗАКОННОСТ!


КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Глава първа. ОСНОВНИ НАЧАЛА
Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
x6 (горе) (долу)
Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускатникакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.


Т.е. ПО КОНСТИТУЦИЯ всички закони у нас, които ПРОТИВОРЕЧАТ на Хартата, са НЕВАЛИДНИ. По-долу правим пълно изследване напротиворечията на вътрешното ни право с Хартата. Ще видите и че ПРИВИЛЕГИИТЕ, основани на нереални доходи и скрити или открити кражби, са масови…
а Член 7 (а(i)): той изисква РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата СПОРЕД ТРУДА. Това изисква ОБЕКТИВНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ на количеството, качеството и обществената полза от труда. Вместо това някакъв стихиен (безмозъчен) „пазар” „определял” цените и заплатите… Затова доказали се значими хора с най-голям трудов и интелектуален принос към обществото НЯМАТ ПАРИ ЗА ИЗБОРИ. Те са лишени от изборни ПРАВА по икономически причини.


За Член 7 (с): той определя ПРИЗНАК, по който да се подреди обществената ЙЕРАРХИЯ – КОМПЕТЕНТНОСТ. Другият признак (старшинство или трудов стаж) е в случай, когато компетентността не играе особена роля, например в армията… Нито една партия не даваНАУЧНИ КРИТЕРИИ за КОМПЕТЕНТНОСТ на кандидатите си, както и като ВЪТРЕШНО свое правило. Това липсва и в изборния закон. Показват ни разни симпатяги, които не познаваме като способности. Единственият „признак” за „избор” сега са парите…


И двете алинеи на Хартата показват, че ВСИЧКИ ПАРТИИ, ПАРЛАМЕНТЪТ, и всички ОФИЦИАЛНИ институции от горе до долу СА НЕЗАКОННИ !!! Това важи за всички страни по света, основани на партийна избирателна система.
1. По Член 7 (а(i)) ИМАШ ПРАВО ДА ИЗБИРАШ,
НО НЯМАШ ПРАВО ДА БЪДЕШ ИЗБРАН.
По икономически причини. Защото ОЛИГАРХИЯТА е ОКРАЛА де-що държавно имаше, а ти върви че СЪБИРАЙ ПАРИ СПОРЕД ТРУДА си, за да си платиш плакати, листовки, медии, бензин за обикаляне, регистрации, застъпници и …кебапчета за циганите… ВСЕКИ човек с малко пари, е ЛИШЕН ОТ ИЗБОРНИ ПРАВА, лишен е от ПРАВОТО да бъде избиран.
art6
Обратно – всеки крадец на едро е ПРИВИЛЕГИРОВАН при избори, защото ще има предимство в рекламирането, което е НАРУШЕНИЕ на нашата Конституция, Чл. 6. (2) (виж горе).


2. По Член 7 (с) НЯМАШ ПРАВО ДА се СЪИЗМЕРИШ със СЕБЕПОДОБНИТЕ си СПОРЕД своята си КОМПЕТЕНТНОСТ. Направо ти натрисат СЪСТЕЗАНИЕ по ИМУЩЕСТВО и ПАРИ!


Човек се РАЗЛИЧАВА ОТ ЖИВОТНИТЕ по ТРУДА иСПОСОБНОСТИТЕ си (КОМПЕТЕНТНОСТТА си).


"Изборите" сега са ТЪРЖИЩЕ на РАСОВИ ЖИВОТНИ, добре ОХРАНЕНИи ЛУСТРОСАНИ от ЛАПАНЕ на ДЪРЖАВНИ ПАРИ и собственост иДОИЗЛИЗВАНЕ на западни кукловодски чинии от техните канибалски пиршества по цял свят…
10
3. По Член 21 (2) НЯМАШ ПРАВО на «ДОСТЪП, при РАВНИ УСЛОВИЯ, до обществените и държавни служби на своята страна.»Пак по икономически причини бедните нямат ПРАВО на ДОСТЪП до обществените и държавни служби като телевизии, радио, печат, защото повечето са ПРИВАТИЗИРАНИ (ПРИСВОЕНИ, откраднати) и санедостъпни, за да изкажеш мнението си и да обявиш чрез тях, че искаш и можеш да се СЪСТЕЗАВАШ с други кандидати по СПОСОБНОСТИ…


Просто БЕДНИЯТ няма пари да си ПЛАТИ за реклама в медиите, той НЯМА ПРАВО на достъп до тия "обществени и държавни служби на своята страна".


НЯМА ГИ РАВНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП до медиите (не само държавни), понеже ПРИТЕЖАНИЕТО на ПАРИ, връзки и власт еНЕРАВНО…


Това е ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ за достъп до медиите, което е нарушение на Конституцията, Чл. 6. (2)


4. ФАРСЪТ "ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" еНАЛУДНИЧАВ, понеже ФИЗИЧЕСКИ не е възможно ЕДИН единствен човек да "ПРЕДСТАВЯ" (стотици) хиляди различни хора, То е възможно (както сега), САМО ако се ОСРЕДНЯТ, УЕДНАКВЯТ,(ОБЕЗЛИЧАТ) нуждите, способностите и задълженията на всички тия хиляди хора, които (уж) "представя" даден депутат или общински съветник. Такова ОСРЕДНЯВАНЕ, УЕДНАКВЯВАНЕ (ОБЕЗЛИЧАВАНЕ)НА ЛИЧНОСТТА го няма дори в РОБОВЛАДЕЛСКИЯ строй. ТакаПРЕДСТАВИТЕЛНАТА "ДЕМОКРАЦИЯ" третира народа като някакваБЕЗЛИЧНА, средно статистическа, неопределена, хомогенна МАСА отЕДНАКВИ БИОРОБОТИ.


5. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Законът за политическите партии не е съобразен с изискването на Харта за правата на човека за ЙЕРАРХИЯ по способности (компетентност)(Член 7 (с)), а вместо това шефове стават тия с МНОГОТО пари илития с многото пари ДИКТУВАТ кой да бъде НАЗНАЧЕН за водач на партия ПО ПОСЛУШАНИЕ, а не по компетентност. Така ВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия), която ИЗКЛЮЧВА илине допуска в себе си хора, по-способни от назначения от ОЛИГАРСИТЕ лидер или самоизбрал се като лидер ОЛИГАРХ, основал партия. ТакаВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия) откорпоративни, частни или лични интереси на тия, които ДАВАТ парите, ВИНАГИ в противоречие с ОБЩИЯ ОБЩЕСТВЕН интерес.


Според Хартата ГЛАСУВАНЕТО за даден пост е "НИКАКВО СЪОБРАЖЕНИЕ", ако не е съобразено с ОБЕКТИВНИТЕ способностина кандидата, а и нито една партия или Изборният закон не даватНИКАКВИ ИЗМЕРИМИ критерии за способностите, обективно ИЗМЕРЕНИ. А ВСЯКО ИЗМЕРВАНЕ не подлежи на гласуване така, като при атлетите не се гласува резултатът от спортнотопостижение – то се измерва и СРАВНЯВА с постиженията на другите по измерими (изчислими) физически величини.


Т.е. ИЗМЕРВАНЕТО на способностите НЕ Е ОБЕКТ на ГЛАСУВАНЕ (на "избори"), а на ОБЕКТИВНАТА НАУКАТА.


Ето защо ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ в момента НАВСЯКЪДЕ по света еИЗКУСТВЕНО и НЕНОРМАЛНО подредена по прищевките на психопат-олигофрени, наречени политици и/или олигарси.


Т.е. т.нар. СЕГАШНО "ВИШЕГЛАСИЕ" НЕ Е СЪОБРАЗЕНО С ВИШЕГЛАСИЕТО НА ПРИРОДАТА (ЕСТЕСТВЕНА) ЙЕРАРХИЯ, на обективните природни закономерности, наречени ПРИРОДНИ ЗАКОНИ.


Т.е.
НЕНОРМАЛНА ЙЕРАРХИЯ = НЕНОРМАЛНО ОБЩЕСТВО!


6. ФАРСЪТ "%-ти (ПРОЦЕНТИ) или КВОТИ" или наречен по емоция (подсъзнателно) "ВИШЕГЛАСИЕ" е висше НЕДОРАЗУМЕНИЕ и е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Член 7 (с) на Хартата отново е погазен. Защо?!


Проценти не могат да се договарят, гласуват или в съответствие с процентите (БЕЗ ОГЛЕД на ОБЕКТИВНИТЕ, ИЗЧИСЛЕНИТЕ способности,ДОКАЗАНИ с ТОЧНОСТТА на ПРИРОДНИТЕ НАУКИ) да се нагласяват по СПОРАЗУМЕНИЕ.


Все едно ПО СПОРАЗУМЕНИЕ и ГЛАСУВАНЕ да се приема за вярно или не простата сметка 2+3=5. Ами ако 70% ГЛАСУВАТ против това равенство, то трябва ли да се приеме като вярно по ВИШЕГЛАСИЕ?


По същия принцип (вишегласие) е "приета" християнската Библия, като от нея са ИЗХВЪРЛЕНИ основни (важни) факти, обяснения и практики…


Т.е. "ВИШЕГЛАСИЕТО" Е ВИСШ ФОРМА НА ДИКТАТУРА НАД ДРУГОМИСЛЕЩИТЕ, понеже (например) НАУЧНИ ОТКРИТИЯ се правят ОТ ЕДИНИЦИ. И докато чакаме "вешегласието" да приеме тия научни открития, минават векове – докато откривателите умрат. Но въпреки това ПРИРОДАТА НАЛАГА откритията с желязна необходимост… Т.е. "вишегласието" е неефективна форма за достигане до истината и НАЛАГАНЕ на решения.


7. ФАРСЪТ МАНДАТНОСТ трябва да изчезне. Когато един ЕСТЕСТВЕН лидер ПО СПОСОБНОСТИ винаги е такъв по обективни величини и винаги е най-способният, защо ИЗКУСТВЕНО трябва да бъде сменян по ПРЕЗУМПЦИЯТА, че се е изчерпал или корумпирал?


Тази постановка идва още от ПРЕЗУМПЦИЯТА, че властта е мръсна работа и щеш или не, се омаскаряваш и НА ОКО е "пресметнато", че омаскаряването става до 8-10 години, а на 4-5 трябва да те проверяват чрез "избори".


При една нормална йерархия, подредена според способностите, смяната на длъжността ще дойде по естествен път. Понеже хората няма да се натискат да ръководят, а да работят за собственото си усъвършенстване в професията и за благото на другите, което е едно най-висше човешко щастие.


Смяната на водачеството ще става по всяко време, когато е необходимо и когато наистина се появи по-добър. А това в РАЗЛИЧНИТЕ райони никога няма да става по едно и също време. Затова провеждането на ВСЕОБЩИ избори е пълна олигофренщина.


При НОРМАЛНА йерархия трудът няма да бъде ПРИНУДА, за да живееш, а най-висша човешка ПОТРЕБНОСТ. Нима сега се плаща за това, че спиш или ядеш?


Никога един НОРМАЛЕН човек няма да замени ТРУДА, който те правиЧовек (развиващо се същество), със самоцелно властване над другите…


8. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, още защото не е съобразен и с Член 7 (а(i)) (пакта за ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА от Хартата), понеже партия може да основе ЕДИНСТВЕНО човек или група от хора, които ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ПАРИ, за да я издържат (техника, консумативи, сгради, наеми, персонал, транспорт… в много градове)


А когато партия, минала бариерата от гласове на избори от 1%, почне да получава за това ДЪРЖАВНИ (НАРОДНИ) СУБСИДИИ (откраднати от народа чрез принадената стойност…), тя става НЕДОСТИЖИМА за останалите бедни партии, да не говорим за водещите, които получаватдесетки МИЛИОНИ на година. Например – ГЕРБ – 11 милиона, БСП – 8 милииона, ДПС – 4 милиона…. НФСБ – 800 хиляди… (това за 2014г.) Т.е. това е


ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ от най-долен тип спрямо БЕДНИТЕ партии и особено спрямо бедните индивидуални кандидати, които ОТ ТРУДА си НИКОГА НЯМА ДА МОГАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ПАРТИЯ.


Т.е. партия може да поддържаш ИЗКЛЮЧИТЕЛНО и САМО ако си ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИК (КРАДЕЦ НА ЕДРО)!


Т.е. БЕДНИТЕ ХОРА СА ЛИШЕНИ ОТ ЧОВЕШКОТО СИ ПРАВО ДА СЪЗДАВАТ НЕ САМО ПАРТИИ, но и всякакви други, сдружения по икономически причини.


Някои дори не могат да си платят такси за регистрация, да не говорим за друга издръжка на цяла национална и дори местна партия.


Т.е. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" тотално нарушава ИКОНОМИЧЕСКИТЕ права на 85% от гражданите, които са бедни.

                


Виждаме, че и други хора се ЗАМИСЛЯТ и стигат до извод, че партиите са излишни, въпреки че НЕ ДАВАТ РЕШЕНИЕ: Авторът УЖ говори за БЕЗПАРТИЙНА държава, и в същото време "трябва да се възстанови и усъвършенства представителната демокрация". Т.е. той САМО ГОВОРИ, но на практика иска пак някакви си ИЗМИСЛЕНИ индивиди да ни ПРЕДСТАВЛЯВАТ. Представянето на всеки е негова ЛИЧНА И УНИКАЛНА задача и НИКОЙ не може да те представлява, освен ти сам себе си СПОРЕД ТРУДА и СПОСОБНОСТИТЕ си. Друга НЕЛЕПОСТ: "Утвъpждaвaм, чe тeopиятa ТРЯБВА ДА paзĸpивa зaĸoнoмepнocтитe в пpoявлeниятa нa индивидa, ПАРТИИТЕ и дъpжaвaтa, ДА СЕ НАМЕРЯТ ĸoнĸpeтни нayчни peшeния зa eфeĸтивнa зaщитa нa индивидyaлнитe чoвeшĸи пpaвa." Т.е. цялата книга е само ПОЖЕЛАНИЯ, без да има РЕШЕНИЕ на проблема. И виждате, той НЕ МОЖЕ ДА МИНЕ БЕЗ ПАРТИИ, щом допуска НЕОПРЕДЕЛЕН вид представителност. Чел съм му книгата – тя е РАЗТЯГАНЕ НА ЛОКУМИ. Поставя въпроси без отговор. Но важното е, че се е ЗАМИСЛИЛ, докато другите ПАПАГАЛСТВАТ статуквото. ПРОБЛЕМЪТ е решен от ЧЛЕНОВЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ (!), която наистина знае как да направи БЕЗПАРТИЙНА СИСТЕМА.

9. "ИЗБОРИ", ОСНОВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА, понеже НИКОЙ НЕ ПОДОЗИРА кои са ЕДИНСТВЕНИТЕ компетентни хора, които могат да оправят държавата. Партийците и ТЕХНИТЕ медии не ги казват – едно, че не ги знаят, щото не се интересуват КОЙ да оправи държавата, а как ТЕ да цуцат от нея. И не искат да ги знаят, както не искат и вие да ги знаете, щото ако ги изберете, край на олигархо-партийното цуцане.

Т.е. ФАРСЪТ "ИЗБОРИ" тотално нарушава нашите ПРАВА ЗА ДОСТЪП ДО АДЕКВАТНА ИНФОРМАЦИЯ.

10. "ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО" – такова изобщо няма в настоящата партийна система!!! Нима ЛИНИЯТА, по която се нареждат партиите – ляво-дясно, е ПРОСТРАНСТВО?Т.е. политическата система няма нищо общо с НОРМАЛНОТО пространство, с реалния живот, а е една лъжлива АБСТРАКЦИЯ, лишена от смисъл.

Нито лявото, нито дясното, нито центърът могат да се ИЗМЕРЯТ, изчислят или да се изразят с нещо реално.<

РЕВОЛЮЦИЯ в "политическото пространство" направи марксизмът, като доближи политическата подредба до реалността, като въведе ИЗМЕРИМИ, реални физически величини – работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА… като реални СТОЙНОСТИ, изразяващи истинската същност на човека – ТРУДЪТ:Просто партиите няма къде да ги туриш в тая система – ИЗЛИШНИ са…

Това също не беше ПРОСТРАНСТВО, но логиката на РАЗВИТИЕ на тази НАУКА доведе до следващия етап на изразяване на политическото ПРОСТРАНСТВО със същите измерими (контролируеми) физически величини, открито от съвременен български учен:Това също е една абстракция – никъде в природата няма такива идеализирани форми. Но това е все пак ПРОСТРАНСТВЕНА, а не линейна политическа система, лъжливо наричана "пространство". Само дето в тая полит-икономическа система не става ясно КЪДЕ Е МЯСТОТО на човека в нея.

Тоя проблем бе решен от друг съвременен български учен, като съвсем точно бе определено мястото на всеки човек в пространството, съобразно компетентността (способности-те) му, както го изисква Хартата за правата на човека, както и посоката на развитието му, като бяха изразени освен тия физически (материални) величини, още и ДУХОВНОТО му развитие:Виждате, че линейната (партийна) система ИЗЧЕЗНА, няма я. Няма нито ляво, нито дясно, нито център – виждате ясна, естествено подредена, вече наистина ПРОСТРАНСТВЕНА и ЙЕРАРХИЧНА обществена система с всички материално измерими личностни величини и характеристики. На всеки жълт "кръг" (сфера) по възлите (разклоненията) трябва да стои точно определен индивид според способностите си.

Повече подробности във видеото от ТАЯ страница.

11. СТАНДАРТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗА НЕЛЕГИТИМНОСТТА на ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ и ТЕХНИТЕ АКТОВЕ след 1989-а година

       НЕЛЕГИТИМНОСТ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ и техните актове след 1989-а г. ВСИЧКО, КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНО през тези позорни за българската история и народ 25 години (на партийно-олигархичен режим за манипулативно външно управление, разграбване и разпродажба на страната и на всички наши стратегически предприятия, отрасли и природни ресурси, и превръщане на народа ни във вечен икономически роб), Е ПРЕСТЪПНО, НЕЗАКОННО ЮРИДИЧЕСКИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО НИЩОЖНО! ПРИЧИНИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ТОВА СА ЯСНИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ТЕХНИЯТ ПОЛ, ЕТНОС, ВЯРА И СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ: - липса на предварително, ясно, категорично и с болшинство изразено съгласие и решение (НА РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ ОБЩОНАРОДНО ДОПИТВАНЕ) на СУВЕРЕНА, разрешаващо на престъпните партийни елити и цялото им олигархическо и банкерско обкръжение да извършват каквито и да е било разпоредителни действия с ОБЩОНАРОДНОТО имущество, държавното устройство, финансовата, социалната и образователната система и съдбините на Българските граждани – СУВЕРЕНА. - липса на предварително, ясно, категорично и с болшинство изразено съгласие и решение (НА РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ ОБЩОНАРОДНО ДОПИТВАНЕ) на СУВЕРЕНА, разрешаващо на престъпните партийни елити и незаконните им партийно-олигархични правителства да подписват каквито и да е международни договори, - незаконно отменената на кръгла маса и от банда съглашенци (А НЕ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ ОБЩОНАРОДНО ДОПИТВАНЕ поради изискване и желание на болшинството от българските граждани Конституция). - незаконната и престъпно написаната уж НОВА такава, която всъщност се опитва да узакони поробването на Българския народ и защитава само интересите на престъпните узурпатори и самоуправници, като пази алчните им лоясали задници от съдебно преследване за грабежа, зулумите и убийствата, които извършиха и извършват. Същата не само че не е подписана и от 39 депутати, но и не са спазени упоменатите в нея законови едно годишни срокове за формиране на всички съпътстващи я структури, нормативни актове и законодателство. - участието в изборите, Великото Народно Събрание и обикновените такива, както и в управлението и разграбването на дървата от страна на нелегитимни, нерегистрирани законово и антиконституционни партийни субекти, формирани на основата на партийно-олигархически (БСП е регистрирана едва през 1998 г.), етническо-религиозни (ДПС) принципи, както и на личностно-интересчийски и мафиотски такива като НДСВ, ГЕРБ, СДС, ДСБ и други БКП-ДС клонинги и дъщерни образувания. Дори самото наличие на незаконната и антиконституционна етническо-религиозна формация като ДПС, формирана и ръководена не от отрудени и бедни български мюсюлмани, а от агентите на ДС в техните редици в Българския обществен живот, парламент и правителство, както и участието на нерегистрираната до 1998 година като законово съществуваща партия БСП във ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, прави всички актове на всички власти след 1989-а г. незаконни и те подлежат на незабавна отмяна. След като вече 25 години все още няма официално съдебно решение на Конституционния съд по казуса с ДПС (дело №1 на КС от 1991 година), то същата се счита за незаконна, както и всичко, което е ставало през тези 25 години (грабежи, приватизации, мутризации, НАТО, ЕС, Лисабонски и Булонски договори), се приема априори, Де Юре и Де Факто за НИЩОЖНИ! Още защото решаващите актове на институциите са приемани от най-големите незаконни партии на местно и централно равнище. Т.е. ВСИЧКО, ИЗВЪРШЕНО от ВСИЧКИ ВЛАСТИ (централни и местни) след 1989-а г. е НИЩОЖНО и НЕЛЕГИТИМНО.


ОЩЕ ПРИЧИНИ
НАРУШЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА
ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ
И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Принципите на прякото участие на гражданите в управлението са:
1. свободно изразяване на волята;
2. общо, равно и пряко участие с тайно гласуване;
3. равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос;
4. еднакви условия за представяне на различните становища.

Това в червеното горе е тотално нарушено при избори? Парламентарните партии дърдорят десетки ПЪТИ повече от непарламентарните. Това е нагла ДИСКРИМИНАЦИЯ.

Друг е проблемът защо има толкова много партии, който дискутирахме горе. Както и да е, неспазването на това само правило прави ВСИЧКИ ИЗБОРИ ДО СЕГА НЕЛЕГИТИМНИ!

Но по точка 1: Как ще изразяваш СВОБОДНО волята си, когато нямаш пари, а ония, които окрадоха страната, хвърлят десетки милиони за избори.

Но трябва да има и 5-а точка, която УМИШЛЕНО е "забравена":

5. еднакви условия при участие в избори за отделни кандидати или парти (еднакво харчене на пари в изборите).

Трудно е това да стане, ето защо по-добре да ликвидираме партийната система, за да станат изборите по-евтини, а и целият политически живот да спести стотици милиони от партийни дейности.

12. АКО и ТОВА ВИ Е МАЛКО да ви убеди категорично и недвусмислено, че

ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА е ИЗВРАТЕНЯШКА измислица на ПСИХОПАТИ

Има много други доказателства за НАЛУДНИЧАВОСТТА на т.нар. избирателно-партиен БЪЛВОЧ, но от страх да не ви претоваря с информация (и натровя, разбичквайки разложения труп на партийната система) и така да ви се отще от четене ОТ УМОРА или ПОТРЕС, ще спра до тук…

За сега…

"Историята се повтаря – първия път като трагедия, втория път като фарс."
(Карл Маркс)

Първия път ЧРЕЗ "ИЗБОРИ" дойде на власт ХИТЛЕР – т.е.ТРАГЕДИЯТА и бяха избити по най-гаден начин ~60 милиона…

Втория път ЧРЕЗ "ИЗБОРИ" дойде на власт "Демокрацията", т.е. ФАРСЪТ, който наложи КРЪВЕН ДАНЪК (ГЕНОЦИД) над народа, по-тежък от турското робство. Сега броят на населението ни е по-малко от това по време на турското робство, когато е било 6,2 милиона (сега сме 5,5 милиона, а по време на "лошия социализъм" бяхме над 9 милиона)…ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НИ Е УНИЩОЖЕНО икономически и физически. Беше ни унищожена икономика, 15 пъти по-мощна от всички икономики преди 1944 г., взети заедно…

"ИЗБОРИ":
ФАРС за СЛЕПЦИ и НАИВНИЦИ,
ОРГАНИЗИРАН от
ПСИХОПАТИ и ПРЕСТЪПНИЦИ
Международен пакт за икономическите,
социалните и културните права
(МПИСКП)


от хартата е разработен с главното участие на американеца Василий Леонтиев, нобелов лауреат за икономика (1973) от руски произход (избягал не от Сталин, а от сталиновите мижитурки…). САЩ дължат спасението си от Голямата депресия преди II-та Световна война и след нея на него, когато е бил съветник на президента Рузвелт. Възходът на “азиатските тигри” – също. Лауреат на "Почетния легион" на Франция и "Изгряващото Слънце" на Япония…

1. Всеобща декларация за правата на човека.

Член 1. «Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права…» (т.е. равен старт)

Коментар: Сега у нас около 25% от хората са без право на труд (безработни). Значението, достойнството на Човека се измерва по неговия труд. Следователно тези 25% са без значение и без достойнство. Сякаш не са граждани на България – извън закона…
При избори мнозинството от партиите са дискриминирани по достъп и време в ефир. Мотивът: разлика в паричната обезпеченост. За парламентарните 3-4 партии – часове, а за останалите – секунди. Все едно световните шампиони по лека атлетика да стартират с 5-6 метра преди останалите (?!) Неравен старт.

Член 4. «Никой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество»

Коментар: Ниските доходи на огромна част от гражданите пречат на свободното им придвижване. Това е скрита ФОРМА на крепостничество.

Член 13 (1). «Всеки човек има право свободно да се придвижва…» (ниските доходи – ФОРМА на крепостничество).
Член 17 (2). «Никой не трябва произволно да бъде лишен от своята собственост.»

Коментар: Всяка обществена собственост е на всеки работник. Тя е придобита от труда не само на работещите в едно предприятие, но и от мултиплицираните взаимодействия на цялото общество. Продават я без да го питат. Следователно

8
(горе)
ВСЯКА ПРИВАТИЗАЦИЯ е НЕЗАКОННА
и АНТИХРИСТИЯНСКА


Член 21 (2). «Всеки човек има право на достъп, при РАВНИ УСЛОВИЯ, до обществените и държавни служби на своята страна.» (виж коментара на чл.1)

Член 22. «Всеки човек, … има право на социална сигурност и на осъществяване … на икономическите, социалните и културните права, необходими за неговото достойнство и за свободното развитие на неговата личност.»

Коментар: 25-те % безработни изобщо нямат социална сигурност, както и подлежащите на съкращение, не могат да обменят труда си с други хора, т.е. те са декласирани елементи. Културни права няма поради безпаричието… Близо 80% нямат право на развитие – оцеляват катоживотни за ядене и пиене. . .

Член 23 (1). «Всеки човек има право на труд, на СВОБОДЕН ИЗБОР на работа…»

Коментар: Всички безработни са безправни по този член, аСВОБОДНИЯТ ИЗБОР НА РАБОТА е утопична фантастика.

Член 23 (2). «Всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на РАВНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАВЕН ТРУД.»

Коментар: Основополагащ ЧОВЕШКИ ЗАКОН. Той изисква измерване, нормиране и планиране на труда. Така ще осъзнаем значението и стойността на човека и мястото му в обществената йерархия. СегаМЯРКАТА (ТРУДЪТ) липсва.

Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ.»

Сега количеството, качеството и квалификацията на труда не са мярка, атърсенето и предлагането. Те са случайни, неуправляеми, хазартни. Затова и обществото е хазартно, престъпно, мафиотско. Този член изисква СЪЗНАТЕЛНО (обективно, научно) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата според резултатите от труда. Т.е.

«пазарната икономика»
е антизаконна и антихристиянска.

Сега
"законите" узаконяват кражбата,

защото узаконяват печалбата без труд от собственост, капитали, акции, неясни пазарни цени и ненормирани заплати, постове без компетентност… Вместо ТРУДА сега обществената «мярка» са парите, имотите, връзките. Общество с различни мерки и теглилки = хаос. Този член е нарушен драстично и на международно равнище – чужденците ни хвалят, че сме ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА. Т.е. на българите се плаща 10 пъти по-евтино от западняците за един и същи труд.

Грабеж на международно равнище!
Ето защо има граници – за да разделят различното заплащане за еднакъв труд. Ето защо

ЕС е «съюз» само на книга:
международна икономическа дискриминация.

Член 23 (3). «Всеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществуване, съответстващо на човешкото достойнство и ДОПЪЛНЕНО, ако това е необходимо, с други средства за социална защита.»

Коментар: Достойнството е човешко, ако се РАЗВИВАМЕ. Сега «достойнството» е животинско (оцеляване, ядене, пиене, обличане, отопление…).

Член 25 (1). «Всеки човек има право на жизнено равнище, . . . което е необходимо за поддържане на него и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на осигуряване в случай на безработица, . . . или други случаи на лишаване от средства на съществуване, по НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НЕГО ПРИЧИНИ.»

Коментар: Никакво РАЗВИТИЕ, само РАЗЛОЖЕНИЕ. То се ИЗМЕРВА с

ИНФЛАЦИЯТА
инфлация = кражба.

Член 28. «Всеки човек има право на социален и МЕЖДУНАРОДЕН ред, при който правата и свободите, …могат да бъдaт НАПЪЛНО осъществени.»

Коментарът е излишен !!!

004
(най-горе) (горе)
Две са ОСНОВНИТЕ постановки в чл.7 на Пакта за икономическите права:

I. ОБМЯНАТА на ЦЕННОСТИ
между човеците:

Член 7 (а(i)). «…еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие, … и за равен

труд – равна заплата;»

Левски: «Изпитвам човека в работа.»
Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ.» «По плодовете (труда) им ще ги познаете.»
Народна мъдрост: «Който не работи, не трябва да яде.»

Коментар: Тук има изискване за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА. Т.е.частната собственост като средство за произволно присвояване (без труд) е незаконна. Т.е.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА от който и да било вид е НЕЗАКОННА
Както чл.23(2) от ВДПЧ.

Инструментът за търговия безмозъчният пазар “определя” цените вместо съзнанието на човека. Инструментът (кракът) командвамозъка. Ето защо няма демокрация – няма МЕРНА СИСТЕМА (ЕТАЛОН)за човешки отношения. Те се деформират от нереални, не измерени с труд, лъжливи цени и заплати. Ето го НАЧАЛОТО на лъжата, кражбата,престъпността. То е предизвикано от всички управляващи по света и у нас, включително и от сегашните.


II. ЙЕРАРХИЯТА

Член 7 (с). «еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по старшинство и компетентност.»

Коментар: Това е съревнование по работно време и компетентност (competence, competition), а не con'curency – конкуренция – съревнование с различна въоръженост – на старт лекоатлет (работник) и Формула-1 (капиталист)…Обществото не е трудово. То е нечовешко, престъпно!
Това е Закон за ЙЕРАРХИЯТА. Никъде в света не е спазен –производството, парите, разпределението, властта се «управляват» безКРИТЕРИИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ! Следователно

ВСИЧКИ ИЗБОРИ по света са НЕЗАКОННИ
– никой не е избран «по старшинство и компетентност» –
изискване за мажоритарна система с предварително посочване наКРИТЕРИИТЕ за длъжността…
Следователно:

Властта на ВСИЧКИ управляващи по света е
АНТИзаконна !

Това геният Васил Иванов Кунчев
го е предвидил още тогава и ни е заръчал
ОБЩЕСТВО БЕЗ ПАРТИИ,
наречено от него съсловен (трудов) принцип на организация.

Член 9. «…правото на всяко лице на социална сигурност, включително и на обществени осигуровки.»

Коментар: Сега единствената «сигурност» са инфлацията, безработицата, разложението – следствия от липсата на критерии за компетентност и за разпределение според труда.

Член 11 (1) «…на всяко лице и семейството му правото на задоволително жизнено равнище, включващо достатъчно храна, облекло и жилище, както и НЕПРЕКЪСНАТОподобряване условията на живот.»

Коментар: На 80% от хората жизненото равнище е бедствено, на 10% е задоволително и на останалите 10% – охолно (естествено за сметка на първите 80%. Според чл.7 това е кражба).

Член 11 (2). «…основното право на всеки човек да бъде защитен от глад… включително конкретни програми…»

Коментар: Думата «всеки» означава, че само заради един единствен гладуващ от немотия правителството е незаконно. В света на ден умират от глад 55 000 души, 14 000 от които деца !…

Член 11 (2(b)). «…справедливо РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на съответните хранителни запаси …»

Коментар: Думата «РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ» означава обективност, научност, осъзнатост на човешките отношения. И «справедливо» според космическите, а не според партийните закони. Съзнателните хора трябва да УПРАВЛЯВАТ ПАЗАРА, а не безмозъчният «пазар»(пазарната икономика) – хората.

Член 13 (2(с)) «висшето образование трябва да се направи достъпно за всички … и все по-широко въвеждане на безплатно обучение.»

Коментар: Образованието (не само висшето) e все по-недостъпно (парични причини), а платеното измества безплатното.

Член 13 (2(е)). «…РАЗВИТИЕТО на училищната мрежа на ВСИЧКИ СТЕПЕНИ, … непрекъснато да се подобряват материалните условия на преподавателския персонал.»

Коментар: Училищната мрежа няма РАЗВИТИЕ, непрекъснато се руши,съкращават се паралелки, училища, детски градини. Платените училищасе множат. В тях ще учат предимно печелещите без труд…

9

Европейска конвенция за правата на човека.

Член 1, Първи протокол. «Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в интерес на обществото. …контролвърху ползването на собствеността в съответствие сОБЩИЯ интерес…»

Коментар: Юридическото лице Р. България го лишават от собственост(държавната) не за «ОБЩИЯ интерес», а за частни, партийни и чуждестранни интереси. Правителството абдикира от КОНТРОЛАвърху държавната собственост, т.е. абдикира от защита на гражданите– отнема и продава тяхната (държавна) собственост БЕЗ ДА ГИ ПИТА.Т.е.

всяка приватизация е КРАЖБА
на държавно и международно равнище.
Парите от приватизациите не са за развитие, а за ядене, след коетохората остават без собственост, т.е. роби.

Плановата икономика (Япония има Министерство на Планирането) е висша форма на прогнозиране, контрол и управление. Вместо нея имамехаос на безмозъчния пазар –
20 ТРИЛИОНЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ

Всеки безработен е лишен от правото си да ползва своята собственост (тялото си) като производителна сила. Другите – не според квалификацията си и не «в съответствие с ОБЩИЯ интерес», а споредприщевките на собственици, партии и чужденци. Ето защо имаме
3 200 000 емигранти (кръвен данък)…Приватизация:
робите продават гащите си
(своите собствени производителни сили,
спечелени от техния собствен труд),
за да си купят господар !

Разликата между:
1. Животните – извършват РАБОТА (безсъзнателна) и
2. Човеците – извършват ТРУД (съзнателен)
Правителствата потискат труда на хората,
следователно за управляващите хората са животни.
Защото самите УПРАВЛЯВАЩИ са ЖИВОТНИ, защото те
НЯМАТ ДУХ

Ето защо Цивилизацията е животинска, канибалска:
войни, убийства, глад, болести,
разврат – ето я ценностната система на “напредналите”.

                   


ПРЯКОТО ДЕЙСТВИЕ на Конституцията отменя всички закони след 13.07.1992 год, които им противоречат. Много са свързани с плащания. Особено важен е чл. 60, алинея 1 от Конституцията:

Чл.60.(1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО. Такъв закон за данъци и такси СПОРЕД ДОХОДИ и ИМУЩЕСТВО не е приеман и издаван след 13.07.1991 г. и до 08.03.2010 г… И всички закони и разпоредби по плащанията НЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С ПРАВИЛОТО: "СПОРЕД ДОХОДИ и ИМУЩЕСТВО". Т.е. управляващите "управляват" незаконно във всяка една област по принципа: "ВСИЧКО Е ЗАКООНО, НА КОЕТО НАРОДЪТ СЕ СЪГЛАСИ." А той се съгласява по стар робски рефлекс да се ПОДЧИНЯВА на властта от страх…

През 1970 г. под натиск на САЩ отпада златно-доларовият стандарт за определяне на курса на валутите. Златото е с относително постоянен разход на труд и затова се е определяло като стандарт за КОЛИЧЕСТВО ТРУД, което се съдържа в дадена валута. От 1970 г. този стандарт (вид нормиране) отпада, за да отстъпи място на „свободното” „пазарното” цено- и заплато-образуване. С това Хартата е потъпкана.

Тогава започва и Виетнамската война на САЩ!!!!! Още от тогава световната икономика е в хаос и инфлацията (кражбата на принадена стойност) все повече придобива астрономически размери, а светът е в тотално РАЗЛОЖЕНИЕ и

ГЕНОЦИД

Само за един ден умират от глад 55 000 души, половината от които –деца. В тази сметка не влизат загиналите от природни и промишлени бедствия, причинени и от антиекологични производства. Заради тояСоциален потоп над Цивилизацията всички ние ще сърбаме иКосмически Потоп, подобен на библейския, но още по-разрушителен… Космосът не ще търпи тази гавра със законите му…

АКО НАРОДИТЕ НЕ ИЗОСТАВЯТ СВЕТОВНИЯ
ОЛИГАРХО-ПАРТИЕН МОДЕЛ,
те ще останат
СЪУЧАСТНИЦИ на СВЕТОВНИЯ ГЕНОЦИД,
както и негова ЖЕРТВА…                       
    
                             

МИСЛИ ФОРМИ 14


                       

Няма коментари:

Публикуване на коментар