понеделник, 19 февруари 2018 г.

Откъде кандидатът за шеф на СГС Светлин Михайлов има 1 млн. лева?

                  


Кандидатът за председател на Софийския градски съд (СГС) Светлин Михайлов е декларирал над 1 милион лева в банки и недвижими имоти с особено висока стойност, посочва в отворено писмо Антикорупционният фонд. В тази връзка правният център на фонда внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) серия от въпроси относно имущественото състояние на Светлин Михайлов (бивш председател на СГС в периода 2004-2009 г.), както и на неговия конкурент за поста Евгени Георгиев. От неправителствената организация очакват тези въпроси да бъдат зададени като част от събеседването на Съдийската колегия на ВСС с кандидатите, съгласно наредбата за избор на административни ръководители на съдилища, приета през 2017 година. И двамата магистрати са действащи съдии в СГС.


Публикуваме пълният текст на Антикорупционния фонд за установените по време на проверката данни и факти и произлизащите от тях въпроси:

(1) По отношение на кандидата Светлин Велков Михайлов:

Извършихме проверка на публикуваните данни в писмените документи и съответните регистри, от които се констатира следното:


От публикуваната биография се констатира, че:

– завършва ЮФ при СУ през 1991г.

– целият трудов стаж на кандидата от 1992г. насам е преминал като съдия.

– за периода 2004-2009г. председател на СГС

От публикуваната декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото (линк //www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/sm-dekl.obezl.pdf) , е видно, че са:

– Декларирани са парични средства в размер на общо 1 059 610 лева

– Декларирани са два леки автомобила на обща стойност 56 600 лева

– Декларирани са шест недвижими жилищни имота, два гаража и две ниви

– Декларирани са продадени през предходната година един апартамент и гараж


От извършена справка в публичния имотен регистър се констатира, че:

– от 1999 година насам Светлин Велков Михайлов осъществява множество сделки с недвижими имоти.

– Такива осъществяват и двамата му родители, като някои от имотите последните придобиват от сина си Светлин Михайлов, прехвърлят му други или му даряват получените от продажбата средства.

– От съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове се констатира, че по някои от продажните сделки Светлин В. Михайлов е действал като пълномощник на баща си и сумите от продажбата са постъпвали направо в сметката на пълномощника Светлин В. Михайлов.


ВЪПРОСИ:

Въз основа на сочената информация възникват следните въпроси във връзка с изясняване на нравствените и професионални качества на кандидата Светлин Велков

Михайлов, които молим да му бъдат зададени, както следва:

Чрез реализирания деклариран финансов ресурс в размер на около 1 млн. лева, придобит в резултат на множество покупно- продажни сделки от кандидата и неговите родители прикрива ли се дейност, свързана с незаконен произход на средства?

В случай, че отговорът на предходният въпрос е отрицателен, то прикрива ли се търговска дейност?

Голямата част от сделките са осъществени през периода на мандата на Светлин В. Михайлов като председател на СГС. Има ли връзка между длъжността, която заема и движението на сделките, при всяка от които Светлин В. Михайлов реализира печалба в този период?

В съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове, с които Светлин В. Михайлов е придобивал недвижимите имоти от 1999 година насам декларирани ли са действителните им цени?

Какъв е интересът на един съдия да извършва множество имотни сделки при очевидна липса на жилищна или друга нужда?

Каква е каузата при дарителските сделки на недвижими имоти между Светлин Велков Михайлов и неговите родители при очевидна липса на жилищна, финансова и изобщо материална нужда?

Извършвани ли са привидни дарителски сделки между Светлин Велков Михайлов и неговите родители и коя е била прикритата сделка. Какви са били действителните отношения и намерения между страните?

По отношение на кандидата Евгени Димитров Георгиев:

Извършихме проверка на публикуваните данни в писмените документи и съответните регистри, от които се констатира следното:
       От публикуваната биография се констатира, че:

– завършва висшето си образование в ЮФ на СУ през 1998г. след което продължава образованието си в САЩ и докторантура в ЮФ на СУ през 2013г.

            


– Стажант в периода май- август 2003г. и януари- февруари 2006г. във федерални окръжни съдилища- САЩ

            


– Юрисконсулт в банка- март 2000 до юни 2001г.

– Съдия от юни 2001г. до днес

                  


От публикуваната декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото (//www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/eg-dekl.obezl.pdf) , е видно, че:

– Декларирани са един апартамент и две дворни места в съпружеска имуществена общност

– Декларирани са други пет недвижими имота, за които не става ясно каква част е собствеността на Евгени Д. Георгиев

– Декларирани са една земеделска земя- лична собственост на Евгени Д. Георгиев и една ливада в съпружеска имуществена общност

– Декларирана е извършена през предходната година замяна на ¼ идеална част от недвижим имот

– Деклариран е един лек автомобил в съпружеска имуществена общност на обща стойност 5800 лева и друг автомобил на стойност 8000 лева, за който не става ясно каква част се притежава от Евгени Д. Георгиев

– Декларирани са средства в размер на 3500 лева по банкова сметка

– Декларирани са общо седем покупки на акции, извършени от Евгени Д. Георгиев и от съпругата му

– Декларирани са три договора за кредит в общ размер 196 000 лева

– Декларирани са две обезпечения- два договора за ипотека в полза на банка в общ размер 215 000 лева

– Деклариране са разходи за обучение в общ размер 245 000 лева и източник на финансирането.

            


ВЪПРОС:

Въз основа на сочената информация възниква следния въпрос към кандидата Евгени Димитров Георгиев, който моля да му бъде зададен, както следва:

1.Каква е частта от собствеността на Евгени Димитров Георгиев в имуществото, за което не е посочена такава в декларацията за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото? / ГЛАСОВЕ
На вниманието на изпълняващите прокурорска и съдийска длъжност, но фактически извършващи

ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА и ПРОКУРОРСКИ И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ (т.е. ПРОСТИТУЦИЯ)

В България прокурорите и съдиите са независими най-вече от себе си и преди всичко от Правото и са проститутски вертеп на Държавна сигурност.

ГОСПОДАРИТЕ НА ПРЕСТЪПНИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, ОТ СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ДНЕС СА ДЕМОНИЗИРАЛИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ И СА ГО ПРЕВЪРНАЛИ В ЖЕСТОКО-ПЕРВЕРЗЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕСТЪПНА САМОРАЗПРАВА И УНИЩОЖАВАНЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО И НАСТОЯВАТ ЗА ТОВА, ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

ТЕЗИ СЛУЖИТЕЛИ НА АДА РАБОТЯТ СРЕЩУ ОНЕЗИ ДЪЛБОКО СЪЩНОСТНИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, КОИТО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ ИМЕННО КАТО ИЗРАЗ НА НАЙ-ВИСШАТА СТЕПЕН НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО,

И СА ПРОЯВЕНИ НЕ САМО СЪС СВОЯТА ВИСОКА ПРИСТОЙНОСТ,

НО И КАТО СПЕЦИФИЧНО ПОСЛАНИЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

НА КОЯТО ПРЕДЕЛНО ЯСНО Е ПОКАЗАНО, ЧЕ СЛОВОТО НЕ Е САМО ДУМИ, А НАЙ-ВЕЧЕ Е ДЕЙСТВЕН ИЗРАЗ НА ГАРАНТИРАНОТО ОТ ПРАВОТО НЕОТНЕМАЕМО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ЧРЕЗ ТУК ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ Е НАСОЧЕНА КЪМ ТАКА НАРЕЧЕНОТО

УСМИРЯВАНЕ И УМЪРТВЯВАНЕ НА ПРОЯВНИТЕ ФОРМИ

НА ДЪЛБОКО ЧОВЕШКИТЕ ИМПУЛСИ;

и че както по-рано, така и сега провеждането на така визираната престъпна цел е интензивно съпроводено от неимоверно перверзни съпътствуващи престъпни оперативни мероприятия на специалните държавни и мафиотски служби.

http://iankov.blogspot.bg/…/115-30522016-6-07062017-1500.ht…
В КАЛИ ЮГА НЕ ПРИБЯГВАЙ ДО УСЛУГИТЕ НА КАКА КАЛИ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

НЕ СЪДИ И НЕ УЧАСТВАЙ В КААБАТА НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА, НЕ ПРИСТЪПВАЙ В СГРАДИТЕ ИМ ОБЛАДАНИ ОТ СИЛТЕ НА ЗЛОТО И ИЗГРАДЕНИ НА МЕСТА С АСУРИЧНИ ВИХРИ

НО ИЗОБЛИЧАВЙ В ДУМИ И МИСЛИ СИЛИТЕ НА ЗЛОТО - ЕСТЕСТВЕНО НЕ САМО ИЗВЪН ВАС.


Съдебната система в епохата на Кали е реверсиран плагиат на "Съда на Анубис" злосторниците с "тежка" душа винаги се оказват невинни.

При Съда на Анубис, човекоподобни същества с глави на кучета претеглят сърцата на хората. Текстът на "Книга на мъртвите", приведени в "Папируса на Ани", се дават подробно описание на представите на египтяните за задгробния живот. Една глава описва Съдът на Озирис, където Анубис претегля сърцето на кантара на истината. От лявата страна на везните, се поставя сърцето на покойника, отдясно - перо богини Маат (-ары) = Матери <= Ратеам, която символизира количеството на величината Бa, дадена на човека от абога Рa първоначално/изначално при рождение.

Бa това е "леко" вещество. Ако човек е живял живот на праведник, и размера на Бa в сърцето му се е увеличило по време на преживения живот, замествайки мястото на "тежката" плътска енергийна компонента на човешкото тяло Ka, то сърцето на човека в края на живота е станало по "леко", отколкото при раждането, така че перото на Ратеам надделява, и така духа на човека Бa се втурва по теглото на Истината, към Слънцето РА към Pайските планети. Като изпълнил своята мисия в света.
     

                         
Не всички съдии на първа линия в САЩ са масони, но всички висши съдии са. Те гарантират, че масоните са фаворизирани и присъдите следват дневния ред.

Съдията често се оглежда и когато види масонски пръстен на ръката на адвоката, ще се произнесе в негова полза. Масоните са мрежа с помощта на тайни пароли, ръчни знаци и ръкостискания.

Дамски съдии често са членове на Източна звезда. Феминисткия дневния ред също е синоним на масонството.

Масони / илюминати обикновено са ръчно подбрани от федерални и щатски съдии. Федерален съд е набъбнал с бивши високопоставени съдружници, чиито основни клиенти са големите банки и корпорации. Тези съдии често са поставени на случаи, свързани със съдебни или правителствени злоупотреби. Те обикновено са богати бели или еврейски мъже, които са учили в елитни училища без реална рабта по граждански и правозащитни нарушения.

По същия начин, малките държавни съдии се избират от феминистки и мафиотски движения, които функционират като един вид юридически санкционираща мафия, заплашваща тези няколко честни съдии и защитникът рутинно. Те отиват след политическите дисиденти и опозиция, шумозаглушители за онези граждани на САЩ, които те считат, че са противоположни или врагове на масонската държава.

http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/…/blog-post_17.…


Съдебната система в цял свят е като Еврофутбол или Спорт Тото. След като гоите гласуват(с фиш), се нагласят резултатите с цел минимална печалба на гоите. Съдебната система, която е масонска ложа, се изгражда на принципа на пчелното семейство. Много пчели работнички работят за системата, като са заблудени че правят добро. По този комунистически принцип работи и партийния електорат на БСП, ГЕРБ и ДПС, групирани в клетки /кошериот генномодифицирани микроюрганизми.

МАСОНИТЕ ИЗБИРАТ КАНДИДАТИ ОТ МАЛЦИНСТВАТА КАТО СЪДИИ - КАТО ПРЕЗИДЕНТЪТ ОБАМА - ТАКА ЧЕ Е ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ОБВИНЯВА МАЛЦИНСТВЕН СЪДИЯ В РАСИЗЪМ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, НАРУШАВАНЕ НА ТАКИВА ГРАЖДАНСКИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА И Т.Н. (ПО-ДОЛУ, ЧЕНГЕТАТА ОТ ЧИКАГО . ШАХМАТНАТА ДЪСКА - КААБА MASONIC ЗНАК.)

Федералното и щатското правоприлагане работи в почти същия начин. Докато полевите агенти на ниско ниво и ченгетата обикновено са 100% симпатизиращи на потиснатите, началниците им са избрани да бъдат точно обратни.

Техните началници са масони. Тяхното предателство на американските принципи е единственият фактор при вземането на решени,... и дали те са насърчавани с $$$.

.http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/…/blog-post_17.…
Ако се опитате да се оплачете на различните антимонополни органи, натоварени с разследването на неправомерни действия от страна на полицията (в области като американски адвокати, съдии и прокурори, като местната полиция вътрешните работи Бюрото, ФБР или DOJ, по гражданските права или отговарчщи за корупцията в държавата, Комисията върху поведението на съдиите или Регионалните Дисциплинарните комитети, регламентиращи прокуратури адвокати,) вие бързо ще откриете, че макар и на по-ниските следователски равнища да ви се виждат изключително симпатични, на по-високите прозорци в тези организации, неизменно са предварително подбрани хора от масони/ илюминати.
Те със сигурност ще "приемат" вашите жалби и разследвания. Но със сигурност ще докладват на инкриминираните длъжностни лица, които най-сигурно ще предприемат ответни мерки още по-агресивно от преди, и ще изкопаят правната си дупка още по-дълбоко.

Така работи и системата в България, и ще се влошава с течение на времето, ако хората не направят нещо за нея.

Йохан Волфганг фон Гьоте каза, "Никой не е по-безнадеждно поробен от тези, които погрешно си мислят, че са свободни."

Това никога не е било по-вярно, отколкото сега.

http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/…/blog-post_17.…
Това е юдейският принцип: ние, богоизбраните, и останалите – гоите. При комунистите делението беше на партийци – привилегировани, „солта на обществото“, и безпартийни – обществения плебс. Ето го седмото правило в животинската ферма, след като прасетата и хората срещнаха интересите си: „Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите.“ Масонската клетва изисква частична доброжелателност; а строго погледнато, масоните въобще не изискват никаква добронамереност. Защото по своята същност истинската добронамереност е всеобща. Тя представлява доброжелателност, която се състои в желанието доброто да постигне всяко всемирно същество. И то само, защото съществува, а не понеже доброто принадлежи на този или друг конкретен индивид [народ, верска секта, какъвто е случаят със самозваните „евреи“].С други думи истинската добронамереност задължително е непредубедена. [И е насочена към всички и всичко на Земята и във всемира.] Ала масонската клетва не само не изисква непредубеденост и всемирна доброжелателност. Масоните налагат тъкмо обратното.Тези клетви изискват от масоните да делят хората на масони и такива, които не са масони, като дават предпочитание на масоните, дори когато те са християни, пред християните, ако те не са масони. А това е напълно противоположно на закона и на Евангелието. Обаче безспорно такива са „добронамереността“ и „моралът“ на франкмасонството…“След като комунистите са масони по дефиниция, те няма как да са на страната на доброто. Не по-малко интересно е и как става предаването на масонските тайни и внушения, по какъв начин висшите управляват нисшите степени?„Много просто – всеки масон от висша степен е задължен да участва и в работилницата, стояща една степен по-ниско от неговата. Например майсторът, ставайки розенкройцер, влиза в капитулата (работилницата на розенкройцерите), но в същото време си остава и член на своята ложа, с предишните права на майстор, макар и да минава вече в очите на останалите за любител на външния блясък. Останалите майстори продължават да го смятат за равен на себе си, но в действителност той ги надвишава, защото има преимуществото да действа заедно с другите масони от висшите степени, влизащи в тази ложа. Същата система за предаване на волята масонството практикува и спрямо света на непосветените. Масоните се завръщат свободно в него, разпространявайки получените от тях в ложите внушения и успяват, защото действат единно, и изключително сплотено. Погледнете евреите. Също – комунистите. Ще отречете ли, че те „действат единно, и изключително сплотено“. Погледнете какво става тук вече близо 25 години! Те демонстрират „различие“, което само най-тъпите, необразованите и глупавите не проумяват, че е фалшиво, театрално. В същото време са единни като юмрук, на фона на масовото затъпяване на населението.

В КАЛИ ЮГА НЕ ПРИБЯГВАЙ ДО УСЛУГИТЕ НА КАКА КАЛИ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
НЕ СЪДИ И НЕ УЧАСТВАЙ В КААБАТА НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА, НЕ ПРИСТЪПВАЙ В СГРАДИТЕ ИМ ОБЛАДАНИ ОТ СИЛТЕ НА ЗЛОТО И ИЗГРАДЕНИ НА МЕСТА С АСУРИЧНИ ВИХРИ
НО ИЗОБЛИЧАВЙ В ДУМИ И МИСЛИ СИЛИТЕ НА ЗЛОТО - ЕСТЕСТВЕНО НЕ САМО ИЗВЪН ВАС.
Съдебната система в епохата на Кали е реверсиран плагиат на "Съда на Анубис" злосторниците с "тежка" душа винаги се оказват невинни.
При Съда на Анубис, човекоподобни същества с глави на кучета претеглят сърцата на хората. Текстът на "Книга на мъртвите", приведени в "Папируса на Ани", се дават подробно описание на представите на египтяните за задгробния живот. Една глава описва Съдът на Озирис, където Анубис претегля сърцето на кантара на истината. От лявата страна на везните, се поставя сърцето на покойника, отдясно - перо богини Маат (-ары) = Матери <= Ратеам, която символизира количеството на величината Бa, дадена на човека от абога Рa първоначално/изначално при рождение.
Бa това е "леко" вещество. Ако човек е живял живот на праведник, и размера на Бa в сърцето му се е увеличило по време на преживения живот, замествайки мястото на "тежката" плътска енергийна компонента на човешкото тяло Ka, то сърцето на човека в края на живота е станало по "леко", отколкото при раждането, така че перото на Ратеам надделява, и така духа на човека Бa се втурва по теглото на Истината, към Слънцето РА към Pайските планети. Като изпълнил своята мисия в света.

       


Съдът оправда Христо Бисеров на втора инстанция 

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Снежана Душкова и членове Надежда Трифонова и Иван Стойчев се произнесе делото, водено срещу Христо Бисеров. Магистратите от САС потвърждават изцяло присъдата на Софийския градски съд. 

Припомняме, че в началото на годината Бисеров бе оправдан от Софийския градски съд по делото за данъчни и валутни престъпления.Няма коментари:

Публикуване на коментар