събота, 24 февруари 2018 г.

Двете човешки раси в Орифиловата епоха — сравнителна таблицаВойната между доброто и злото и нейните бъдещи изражения


Основните сведения за Орифиловата епоха1 са взети от антропософските лекции. Допълних ги с осъвременени тенденции, появили се през XX и XXI век — повечето от зловредните течения на злото, навлизащи още в наши дни, са разгледани в авторски и преводни материали от други раздели на „От Извора“. В таблиците отдолу са нанесени и щрихи от собствените ми имагинации. Не претендирам да са „окултни факти“. Свободни сте да ги приемате за основателни или да ги отхвърлите като неуместни.

Доколкото ми е известно, изложението по-долу е най-изчерпателното досега представяне на Орифиловата епоха. То обхваща не само данните, изнесени от д-р Рудолф Щайнер, но и ги допълва. Прецених, че предстоящото разделение на човечеството на две обособени раси — добра и зла — трябва да се онагледи по съответния графичен начин. — Иван Стаменов


• Духовност

През Орифиловата епоха вероятно вече ще се е осъществила срещата на двете основни градивни християнски течения — манихейството и розенкройцерството. Материализмът също ще набира сили, вдъхновяван от противодействащите духовни сили и техните проводници на Земята.
Добра раса
Работи за поддържане на християнството във време на жестоки гонения срещу всяка проява на духовност по света. Пред тези гонения ще бледнеят тези срещу праведниците, с които се свързва управлението на Ариман. Появата на Ариман в плът и мисията му може би ще се осъществят още през през 21 век. Ще се създават и прототипи на бъдещите форми на духовност — ще се приложат с по-голям размах чак през Шестата културна епоха. Човешките общества би трябвало да прилагат Троичния социален ред.
Зла раса
Работи за поддържане на крайния материализъм, който ще се развива „още четири-пет века“2 — тоест до самия край на текущата Михаилова епоха и поне през първите векове на Орифиловата епоха. Духовният свят ще се проявява все повече на Земята и черните братства ще правят всичко по силите си да потискат правилното разбиране на явленията,3 особено ясновиждането на Етерния Христос сред „хората по средата“ (тези, които още не са избрали страна и могат да се спечелят за добрата раса).

• Ясновидство

През Тъмната епоха (Кали Юга) човечеството е загубило старото си трансоподобно ясновидство. След завършека на Тъмната епоха (през 1899 г.) обаче ясновидството постепенно ще се завърне в нова форма, необходима за по-дълбокото разбиране на Христовия импулс.
Добра раса
Щайнер казва, че при новото етерно ясновидство човек няма да изпада в транс и да губи обичайното си съзнание и аналитичния си ум. То ще възниква по два начина:
1) чрез окултна подготовка в смисъла на книгата му „Как се постигат познания за висшите светове“;4
2) без подготовка и като естествено следствие от развитите етерни и астрални тела на някои хора.
Това ще позволи на ясновидците да общуват с Христос — Той ще им се явява в етерна форма.5 Също така ще общуват с Учителите на човечеството.6
Зла раса
Противоположност на етерното ясновидство ще бъде материалистичното предсказване на събития чрез анализи на статистики и прогнози. Негови ранни явления са сегашната метеорология и модерните науки за профилиране на индивиди и прогнозиране на действията им според техните навици. Още сега чрез компютърни анализи успешно се прогнозират криминални събития7 в някои американски градове. Такива и други форми на „технологично ясновидство“ ще добият качествено нови измерения в Орифиловата епоха.8 Алтернативата ще бъде Ариманичното ясновидство.9

• Учителите на човечеството

Двете раси ще бъдат управлявани съответно от бели мъдреци или черни мъдреци:
Добра раса
Както стана дума по-горе, душите на историческите Учители на човечеството ще работят сред добрата раса. Сред тях Щайнер споменава Манес; Заратустра; Скитианос; Моисей и други. Може да се предположи, че именно те ще помогнат на хората да изградят Троичния социален ред. Възможно е и дори е желателно някакви форми на Троичния ред да възникнат до края на Михаиловата епоха „поне в няколко области от света“. Те обаче ще бъдат усъвършенствани през Орифиловата епоха, когато започне да се вселява Шестата раса. Това е условие за успешно преминаване в Шестата културна епоха, когато социалните форми на бъдещето ще бъдат в разцвета си. Приложението на Троичния ред е условието на духовния свят, за да дари добрата раса на човечеството с моралните машини. Тези машини ще играят важна роля (за тях по-долу).
Зла раса
Според мен, макар и в изменена форма, ще се съхрани „пирамидалната структура“ на властта, установена още в наши дни. Промяната в бъдеще ще се изразява в осъществяване на замисъла на черната евгеника (датираща поне от 19 век). А именно — човечеството да се раздели на две раси: управляващ елит и напълно деградирали роби от физически; умствено и морално увредени хора.10 За разлика от светлите Учители, които ще направляват добрата раса и ще оставят пълната свобода на индивида, черните мъдреци ще управляват чрез страх и целенасочено покваряване на „низшата каста“. Ще се запази вече съществуващата практика дори най-приближените на черните мъдреци да имат само необходимата информация.11Водачите ще насърчават невиждани дотогава братоубийствени войни и злоупотреби с размножителните сили.

• Евгеника на бъдещето

Евгениката още в наши дни си е изградила лошо име. Но това, което сега познаваме като евгеника, е изродено и подранило проявление на евгениката, предвидена за предстоящи времена, когато цивилизованото човечество ще я използва като трамплин в духовното си развитие.
Добра раса
Щайнер дава подробности за добрата евгеника — противоположност на черната евгеника (за която стана дума по-горе). При добрата евгеника родителските двойки на слизащите за въплъщение души ще се подбират (поне) по три начина:
1) Етерното ясновидство ще помага на бъдещите родители да общуват със слизащите души. Това означава, че слизащата душа ще избира майка си и баща си, както е и сега, а за разлика от сега, всички ще участват в този „договор“ съзнателно и осведомено;12
2) Предварителното планиране на зачеването13 и духовно-научните познания на добрата раса ще бъдат ключови за създаването на подходящи физически тела за инкарнация на възможно най-напреднали човешки души;
3) Ясновидството няма да се появи по едно и също време сред всички от добрата раса и Учителите няма да подбират „авторитетно“ родителските двойки. Затова за целите на добрата евгеника — както указва Щайнер — ще се разчита на астрология. Тази астрология, разбира се, няма да има нищо общо с опорочената астрология в наши дни.
Зла раса
В антропософията много рядко се срещат указания за развитието на черната евгеника. Но проповедниците на това зло течение още сега проповядват от книгите или вестниците или телевизията:
1. Въплъщаващите се души няма да избират родителските двойки. Дори при изключенията едва ли ще намират условия за най-подходящите тела. В резултат на това няма да проявяват (всичките си) положителни характеристики.
2. Планираното зачеване вероятно ще се извършва чрез генетични манипулации в лабораторни условия. И в наши дни вече се работи по „дизайнерски бебета“ с гените на трима и повече родители.
3. Вероятно ще се приложи нацистката идея за „расови комисии“14 — идеята за тях е жива и в наши дни. Съвременни учени и масмедии упорито настояват за правомощия на властите да подбират родителските двойки според расови; генетични; психологически и други материалистични фактори. Практически в бъдеще мъжете и жените няма да избират с кого да създават потомство, колкото и извратено да звучи на съвременния човек.

• Залиняване на физическите тела

Физическите тела на човеците ще отслабват през следващите столетия и хилядолетия. От една страна, това ще се дължи на разреждането на материята след Мистерията на Голгота. От друга страна, когато Щайнер говори за Орифиловата епоха, предсказва невиждани дотогава болести,15 които допълнително ще предизвикват залиняване на тленните тела,16 а своето влияние ще оказват и новите, немислими дори в наши дни сексуални перверзии.

Двете раси ще имат диаметрално противоположно отношение17 към физическото тяло, в резултат на което телата им ще се променят по различен начин:
Добра раса
Засилващ се стремеж към все по-малка зависимост от физическото тяло. От един момент нататък ще се работи за пълно освобождаване от тленното в полза на нетленното — живот в етерно тяло и преобразуване на астралното тяло в Дух-Себе. Значителна роля за това ще има манихейското духовно течение, което д-р Щайнер нарича учение за Чистотата. Чрез духовното и плътско пречистване трябва да се създадат физическите форми за духа на Шестата културна епоха.
Зла раса
Учените от злата раса също ще виждат отслабващите размножителни способности у двата пола, дължащи се на разреждащата се материя и зачестяващия стерилитет заради некачествени храни и въздействия на околната среда.18 Необходимостта заради тези обстоятелства вероятно ще ги застави да създават човеци изцяло в лабораторни или други контролирани условия.19 А това допълнително ще улесни демоничните сили да обсебват или дори да се инкарнират в изкуствените форми.20

• Изчезването на половете

В далечно бъдеще женският пол ще се слее с мъжкия.21 Преди това жените постепенно ще стават безплодни, като процесът ще приключи през седмото хилядолетие.22 Мъжките полови органи също постепенно ще се превръщат в рудиментарни органи — това загатва и за тяхната намаляваща плодовитост.23 През Орифиловата епоха тази тенденция едва ли ще бъде силно изразена, колкото в по-нататъшни епохи.

И все пак:
Добра раса
Представителите на тази раса ще имат още един повод да търсят спасение в етерните форми на живот. Също — в размножението по нов начин: издигането на половите енергии от долната половина на тялото към горната половина — тези издигнати сили ще видоизменят ларинкса и той ще бъде размножителният орган в Шестата културна епоха. Тогава хората ще изговарят себеподобни. Творческата сила ще бъде Словото. По този начин човечеството от добрата раса окончателно ще се освободи от бремето на наследствеността.
Зла раса
Засилващ се стремеж към укрепване или поддържане на физическото тяло (и половостта му) чрез подбор на родителските двойки и генетични манипулации. Използването на черно-магьосническа наука в генетиката ще замърси физическите тела и ще бъде друга причина24 с напредването на епохите представителите на тази раса да придобиват все по-демонични външни форми. Може би извратената идея, според която човек може да избира пол („джендър“), различен от биологичния, ще се запази и за далечното бъдеще.

• Отглеждане на децата

Постепенното изчезване на половостта и новият вид размножение чрез изговаряне на зрели човеци от видоизменения ларинкс ще са окончателна реалност чак през Шестата културна епоха. Това означава, че преминаването на човека през детска възраст след инкарнирането му във физическо тяло също ще отпадне от по-нататъшните етапи на еволюцията. През Орифиловата епоха обаче ще се раждат деца, а отношението на двете раси към образованието и възпитанието им ще бъде диаметрално противоположно:
Добра раса
Децата ще се отглеждат и възпитават от цялата общност. Най-голямата тежест обаче ще се пада на учителите. Вероятно образователната система ще бъде основана на духовно-научни основи. Такива са тези в съвременните Валдорфски училища (въпреки че при тях понастоящем се наблюдава меркантилност и изопачаване на основополагащите принципи). Но Щайнер дава и насока за по-далечното бъдеще. Възпитателите и учителите от един момент нататък ще трябва да бъдат ясновидци. Само с помощта на такива умения сред преподавателите и възпитателите ще може да се ускори еволюцията на всяко дете — учителите ще знаят кое е най-доброто за всяко дете и каква е житейската му мисия. Със сигурност крайният материализъм няма да бъде водещата наука. Сведенията, че ще се изучават духовните тела на човека и астрологията, са категоричен знак, че ще се набляга на Духовна наука.
Зла раса
Може да се допусне, че децата ще се отглеждат от „елита“ в специални институции. Родителите и обществото ще се разглеждат само като донори и няма да участват във възпитанието. Всички деца ще се индоктринират чрез „ваксини“25 и шаблонно материалистично образование. Индивидуалните им характеристики ще играят роля само в избора на „социалното предназначение“. По материалистични критерии ще се определя кои са пригодни да бъдат учени (според интелекта им), или войници (според физическите им данни), или пък приближени на елита (ако са безусловно лоялни).26
Според мен ще се приложи и вече витаещата идея някои деца да бъдат убивани в зародиш или скоро след раждането им — по „социални“ или „политически“ причини. И в наши дни вече се надигат гласове, че децата не са личности (човеци) и нямат изконно право на живот.

• Чистота и безчестие

Рудолф Щайнер е категоричен, че манихейското течение ще има все по-голяма роля в бъдеще, тъй като от него се очаква да създаде формите на Шестата културна епоха. Думата, охарактеризираща това течение, е „чистота“ — пълна чистота във физически и духовен план. От друга страна, възгледът на материализма, според който човекът произлиза от животните, ще се развива. И то до такава степен, че според Щайнер в бъдеще ще се проповядва идеята: целият човешки социален организъм да се изгради по модел на животинското царство.27

Антропософията дава и указания за тези две противоположни течения, които ще си позволя да допълня на някои места:
Добра раса
1. Отказ от всякаква животинска храна, включително млечни продукти. Животните също ще страдат във времената на природни катаклизми и избуяващи заразни болести. Известно е, че много видове, особено тези, които хората са използвали за месна храна, ще изчезнат и/или ще бъдат подменени с генно инженерство. От съществуващите тогава животни ще се приготвят нечисти хранителни продукти.28
2. Ограничаване на половите отношения само до размножителни функции — и то само сред „избраните“ да бъдат родителски двойки. Останалите ще използват половите енергии за видоизменение на ларинкса и по-мощно проникване в духовните светове чрез ясновидство.29
3. Постепенно развитие на душевните качества, които ще достигнат разцвета си в Шестата културна епоха. Сред тях е усещането на чуждата болка или глад като собствени.30
Зла раса
1. Употреба на храни за развитие на интелекта. Те ще внасят обаче и нечисти елементи и ще понижават моралността. Редица пророчества говорят за завръщане на канибализма — вероятно в нова и „социално приемлива“ форма. Например — човешкото месо може да се обяви за най-чистото във времена на загиващо животинско царство.31
2. Невъобразима сексуална разюзданост,32пред която ще бледнеят извращенията в наши дни.
3. У някои индивиди ще се проявяват и трите категории паднали духове (тоест трите шестици — 666). Те вече няма да вършат зло само по егоистични (луциферични) или икономически и националистически (ариманични) подбуди. Както казва Щайнер — ще вършат „зло заради самото зло“. Чуждите болки и страдания ще им носят удоволствие и ще го превърнат в наука на черната магия.33

• Вечната война

Времето на Мистерията на Голгота и първите християнски векове също са били управлявани от арх. Орифиил. Именно тогава се осъществяват, от една страна, ужасяващи сблъсъци между упадъчните езически течения и навлизащия Христов импулс, но също и кървави сблъсъци между различни християнски (по-скоро догматични и църковни) течения. Този тип войни ще се проявяват в още по-страшна сила,34 когато Орифиил отново стане регент на Земята след края на текущата Михаилова епоха.

Като говори за манихейското течение, което в бъдеще ще играе ключова роля за обособяването на добрата раса, Рудолф Щайнер равнопоставено на принципа за чистотата изтъква и стремежа за преобразуване на злото в добро. Също така за него „българи“ е духовно понятие, отнасящо се до душите на „еретиците“ от различни европейски страни, които особено през 19 век са били най-силно импулсирани от битката между доброто и злото в свръхсетивните светове.35

Манихеите ще бъдат „квасът“ в царството на злото и в течение на хилядолетия ще работят за побеждаването на тъмнината, като я отвоюват за светлината — не като външна сила, действаща като агресор, а отвътре.36 Нещо повече — това е цел и на розенкройцерското течение, изразено в антропософията, според която само хората, които съзнателно опознават тайните на злото, ще могат да предадат тези тайни на Йерархиите и да получават крайно необходимата помощ от духовния свят за по-нататъшната общочовешка еволюция.37
Добра раса
Стремеж към разкриване на тайните на злото. Познаването на това зло ще позволи адекватно противодействие от страна на добрата раса и ще осигурява необходимата помощ от духовния свят.
Общата цел ще бъдат „хората по средата“ — всяка спечелена душа за малката общност на добрата раса ще бъде значителен триумф. Най-напредналите в някои случаи — указва Щайнер — ще имат право понякога да упражняват насилие.38
Зла раса
Пълно отричане на доброто като действаща сила в света. Всичко ще се обяснява с „животински“ инстинкти. Ще се „рационализират“ всякакви проявления на злото и то ще се умножава и налага като „норма“. В резултат на това „по ужасен начин ще се развихрят братски раздори и братски войни“.39 Водачите на злата раса ще опитат да завоюват „хората по средата“ и ще използват материалистични и окултни сили за война с добрата раса.

• Морални машини и бясна електроника

„Спояването на човешките същества с машините ще бъде големият и важен проблем на оставащата част от земната еволюция“ — казва Рудолф Щайнер в една своя лекция за „Погрешното и правилното използване на езотеричното знание“. Нека видим кое е правилното и кое е погрешното свързване на хората със собствените им творения:
Добра раса
Тъй наречените морални машини ще избавят човека от необходимостта да извършва физическа работа за прехраната си. Те ще освобождават и време за духовни занимания. Най-вероятно ще се използват и за укриването и/или отбраната на добрите общности от попълзновенията на злата раса. Моралните машини ще са изработени от физически материали, но ще работят с неизчерпаеми сили от космоса. Това са етерните сили, поддържащи и етерните тела на хората.40 Връзката между човеците и моралните машини ще се дължи именно на сродството в енергийните им сили. Всяка отделна морална машина ще се задейства и управлява само от един човек, имаш етерно сродство с нея. Условие на Йерархиите да дарят човечеството със знанията за тези машини е приложението на Троичния социален ред и използването на техниката за неегоистични цели.
Зла раса
Електрониката от наши дни ще продължи да се развива с главоломни темпове. Тя ще играе голяма роля и в злата раса през Орифиловата епоха. Ще се употребява за егоистични цели и лека-полека ще спомага за „механизирането“ на човешките мисли. Ще се механизира цялата култура на злата раса и това ще ускорява нейния упадък. Крайното проявление на този упадък и злоупотребата с подчовешките сили на електричеството ще бъде през Седмата културната епоха41 и ще доведе до самоунищожението на Петата коренна раса в т.нар. Война на всеки срещу всеки.
И в по-ранни епохи чрез електрониката все повече ще се проявяват ариманични духове и злонамерени мъртъвци — за разлика от моралните машини с техните висши космически енергийни сили и възможност да бъдат управлявани от душите на добронамерени покойници.

• Географско разположение на двете раси

Указания в антропософията:
Добра раса
„От една малка колония (общност) на Изток, сред славянските народи, ще се развие, сякаш от едно зърно, новият живот на бъдещето.“ (Обърнете внимание, че Щайнер не говори за съвременна политическа държава или за народ като цяло, а за малка общност, която ще съхрани и развие необходимите качества за бъдещето.) И още: „Ако не свалим маската на лъжите, другата възможност е да капитулираме пред световното управление на тази окултна ложа, разположена в англо-американския свят, до този момент в бъдещето, когато от подчинените германо-славянски територии ще се надигне истинската духовна цел на Земята, но осъществяването ѝ ще изиска проливането на реки от кръв.“ (Вижте пълния текст с важната насока за нуждата от естествено обединение на германците и славяните срещу подмолните влияния на англо-американската окултна ложа.)
Зла раса
„Повсеместен егоизъм излиза от англо-американската раса. От нея цялата Земя ще се покрие с егоизъм. Именно от Англия и Америка ще дойдат всички онези открития, които ще покрият Земята като мрежа от егоизъм. От тях цялата Земя ще се впримчи в мрежа от егоистично зло.“ И още: „Англо-американската цивилизация поглъща европейската култура. Някои секти (окултно-политически ложи, контролиращи финансите) в Англия и Америка не представляват нищо друго, освен най-невероятното олицетворение на онова, което е старо. Но общества, като „Армия на спасението“, „Теософското общество“42 и др., възникват именно там, за да запазят душите от упадък, тъй като еволюцията на расите не върви успоредно с еволюцията на душите. Но самата (англо-американска) раса върви към своето унищожение. В нея е семето на злата раса.“ (Из лекция 28 от Събр. съч. 93)


Разделението на човечеството на две раси е предопределено или детерминирано. Но в коя раса ще се впишем… зависи от нас.

* * *

Информацията ще бъде периодично допълвана. Ще съм благодарен, ако ми изпращате антропософски сведения, които според вас имат отношение към темата. Можете да добавяте информация и да нанасяте още щрихи към изложението в коментарите под публикацията. Изказванията от противници на духовната наука ще подлежат на строга модерация.


Бележки:
Епохата под водачеството на Архангел Орифиил ще обхваща прибл. 24-27 век сл. Хр. [^]
Из цикъла за Тайните братства: „Материалистичният възглед силно напредва и ще продължава да напредва още четири-пет века.“ [^]
Събр. съч. 116: „Или материализмът на нашата епоха ще продължи и тогава, когато се проявят такива сили, няма да се разбере, че те извеждат в духовните светове, ще се разбират погрешно и поради това ще бъдат потискани.“ [^]
Вж. също „Философия на Свободата“. Изучаването на тази книга е упражнение в чисто мислене и развива етичен индивидуализъм, който също води до развитие на духовните органи, необходими за ясновиждане. [^]
Рудолф Щайнер: „Около 2400 година Орифиил, ужасяващият ангел на гнева, пак ще поеме водачеството. И както някога, в тъмнината отново ще засияе светла и озаряваща духовната светлина: Христос отново ще се появи на Земята, макар и в друг вид в сравнение с преди. Ние сме призовани да го посрещнем и да му служим.“ — Събр. съч. 266/1 [^]
Много от тези Учители ще бъдат във физически тела и директно ще организират и управляват общностите на добрата раса, но други Учители ще влияят от духовния свят. Имаме такъв прецедент през 4 век, когато Манес, Заратурстра, Буда и Скитианос провеждат манихейско събрание, на което Буда присъства в нетленно тяло, а другите трима са инкарнирани. [^]
Става дума не само за престъпления от битов характер, но дори и за гангстерските войни. Алгоритмите на машините (или ариманичните духове, които се проявяват чрез тях) вече са забелязали, че определен тип престъпления е по-вероятно да се извършат в определени дни и часове. [^]
Отделно може да се добави, че черните братства имат окултни начини за добиване на ясновидски сведения, вкл. посредством душите на покойни материалисти. [^]
Рудолф Щайнер: „Той (Ариман) ще може да направи голям брой човешки същества ясновидци, но по такъв начин, че ясновидството на всеки индивид ще бъде строго диференцирано. Това, което един ще вижда, втори и трети няма да може. Ще настане объркване и хаос и макар, че хората ще имат ясновидската мъдрост, това ще доведе до кавги и раздори, тъй като виденията у хората ще бъдат различни. В края на краищата обаче, всички ще бъдат доволни от собствените си видения, защото всеки ще може да вижда в духовния свят. По този начин цялата земна култура ще се превърне в плячка за Ариман. Хората ще попаднат под власттта му само защото няма да са придобили със собствени усилия това, което Ариман е готов и способен да им даде наготово.“ – Из лекция от 15.11.1919 г. [^]
Това „двоично“ (бинарно) разделение на социалния организъм е изцяло в Соратов дух, за разлика от „троичното“ разделение при добрата раса, което ще бъде изцяло в Христовия дух. [^]
Това, което англоезичните наричат need-to-know basis в контекста на chain-of-command [^]
И сега слизащите души избират родителската двойка, но родителската двойка няма съзнание за това. При нея сексуалното привличане е следствие от подчиняващо ги сексуално привличане или нагон. [^]
Към подготовката за зачеването и самото зачеване ще се гледа като на свещенодействие и родителските двойки отрано ще се пречистват. [^]
Вж. книгата „Моята борба“ на Адолф Хитлер, в която той предвижда расови комисии, които ще определят кой индивид, според антропологическите и психологическите си предимства или недостатъци, изобщо има право да оставя потомство. [^]
Много от тези нови болести ще се дължат на болестотворните бацили, които ще бъдат проявление на ариманични същества, напълно изостанали в еволюцията си през отминали епохи.: „Бактериите, които възникват под негово (на Ариман) влияние, могат да доведат до появата на ужасни епидемии и странни неврологични заболявания. Ще се раждат деца с увредена нервна система.“ — Из езотеричен урок от 9 авг. 1908 г. [^]
Рудолф Щайнер: „Когато онова тъмно време наближи, ще се развихрят страховити раздори и войни между събратя, а бедните човешки тела ще залиняват ужасяващо, нападани от болести и епидемии. Белегът на греха ще бъде отпечатан върху човешките тела, видим за всеки.“ — Събр. съч. 266/1 [^]
Рудолф Щайнер дава и конкретни указания за телесните изменения, които ще настъпят при двете раси: „Но в бъдеще изградена епифиза ще имат не само хората, които правят сега окултни упражнения, а всички хора. И при хората, които ще образуват злата раса, тя ще бъде орган за най-лошите и най-страшните импулси, и ще е толкова голяма, че ще съставлява най-голямата част на тялото. […] Обаче при хората, които изградят своята епифиза по правилен начин, тя ще бъде един много благороден и съвършен орган.“ — Събр. съч. 245 [^]
Също така, вместо съзнанието за свобода, представителите на злата раса биха развили инстинктивно познание за лечебната сила на различни вещества, които „ще предизвикат неописуеми увреждания, обаче ще ги квалифицират като полезни за здравето“. — Събр. съч. 182, из лекцията „Какво върши ангелът в нашето астрално тяло?“ [^]
Лабораторните процеси ще обхващат не само изкуственото събиране на мъжки и женски полови клетки, но и отглеждането на ембрионите в изкуствени утроби. Такава идея витае още в наши дни. В края на Орифиловата епоха или най-късно през Шестата културна епоха злата раса вероятно ще разчита изцяло на клонинги и/или генетично-модифицирани хора, устойчиви на ужасните изменения в околната среда. [^]
Струва си да се отбележи в тази връзка, че Орифиловата епоха ще завърши с четвъртото следхристиянско проявление на апокалиптичното число 666. Тоест: 4 х 666 = 2664 г. Друго интересно „съвпадение“ е, че Сорат работи и с половинките на 666, тоест числото 333. Орифиловата епоха започва около 666 + 666 + 666 + 333 = 2331 г. [^]
Вж. Събр. съч. 93: „Легендата за храма (и пр.)“. [^]
Рудолф Щайнер: „Едно окултно изследване, устремено към цялостното проучване на човешкия род и неговите еволюционни закономерности колкото и странно да звучи ни открива една поразяваща, една смайваща истина: Общо взето, още в седмото хилядолетие жените постепенно ще станат безплодни. Да, ето колко далеч ще стигнат телата в своето опустошително смъкване надолу: През седмото хилядолетие жените ще станат безплодни! Замислете се добре: Ако човекът би останал на сегашната степен, ако би продължил да изживява света единствено в отношенията между душевните си трепети и физическото тяло, тогава той нямаше да има повече място на Земята. И още преди изтичането на последните Земни епохи, ще стане така, че жените няма да могат да раждат деца. Ето защо човекът трябва да се свърже по друг начин със Земята. Последните епохи от планетарната еволюция на Земята ще принудят човека макар и да е все още в нейните предели да се откаже от физическото тяло.“ — Из Събр. съч. 177 [^]
Първите проявления на тази тенденция може би се наблюдават още в нашия век, въпреки че за понижената плодовитост и у двата пола могат да се търсят външните влияния на химически замърсители и стресът. [^]
Основната причина в бъдеще хората от злата раса да приличат на ужасяващи демони все пак, според Щайнер, ще бъде външното изражение на вътрешните им качества. [^]
Рудолф Щайнер: „Навремето Духът беше премахнат с указ (на църковния събор), а душата ще бъде премахната с фармакотерапия. От „здравите възгледи“ лесно ще се извлече ваксина, с която организмът ще бъде обработван от най-ранна детска възраст, дори още от раждането, за да стане напълно невъзможно човешкото тяло някога да стигне до мисълта: „Аз зная, че душата и Духът съществуват!“ Да, ето така ще се сблъскат двата възгледа, двете течения в развитието на човечеството. Едното от тях ще се стреми да изкове нови понятия и представи, които органически израстват от сферите на душата и Духа. Другите, последователите на днешните материалисти, ще търсят ваксината, с която да направят тялото „здраво“, т.е. да му придадат такова устройство, благодарение на което човек няма да говори повече за такива наивни и глупави неща, като душа и Дух, а ще говори „нормално“ и „здраво“ за силите, които живеят в машините и химията, за силите, които образуват планетите, Слънцето и т.н.“ — Из пета лекция на Събр. съч. 177 [^]
Индикации за това бъдеще имаме дори в наши дни, като за него вече работят както социални инженери, така и творци от развлекателната индустрия. [^]
Рудолф Щайнер: „Човекът няма да иска да знае за никакъв духовен свят. Той все повече не само ще учи, че най-висшите нравствени човешки идеи са по-висши прояви на животински пориви, че според цялата си същност човекът произлиза от животното, но човекът ще взима все по-сериозно тези възгледи и ще живее според тях. Този мироглед непременно ще дойде и заради този мироглед хората ще живеят като животни, ще потънат в животински нагони и страсти. В някои неща от това, което сега се проявява именно в големите градове като пусти оргии…“ — Събр. съч. 107 [^]
Д-р Щайнер предрича, че природните катаклизми ще поощрят хората да открият храни, които извънредно много развиват интелекта. Но някои от тези храни ще осакатяват нравствеността. [^]
Половите сили и силите на ясновидството имат взаимовръзка. Дори в наши времена сексуалното въздържание може да пробуди у човека нещо като „сексуално ясновидство“, което е истинско, но без посвещение духовният изследовател допуска грешки. Такъв е случаят напр. със Сведенборг. Вж. Събр. съч. 253. [^]
Според Учителя Беинса Дуно по-напред Шестата раса ще дойде чрез вселяване. Времето, което посочва за зачестяване на вселяването, съвпада с края на Михаиловата епоха или началото на Орифиловата епоха. [^]
Канибализмът ще бъде приемлив в социален строй, базиран на животинското царство, тъй като не е чужд на някои животински видове. [^]
Обяснимо, д-р Щайнер не дава примери. Той само е загатвал в различни лекции, че силите за размножение са единствените истински Божествени сили у човека. Целта на асурите, които тепърва ще се проявяват чрез сексуалността, ще бъде да „стъпчат тези божествени сили в калта“. Ще се въздържа и от собствени примери, въпреки че съм попадал на „еротични разкази“, които разкриват толкова извратени сюжети, че все още са социално несъвместими за 21 век. Но според мен нищо няма да им попречи да се осъществят през Орифиловата епоха. [^]
Антропософията е категорична, че вивисекциите (рязане на жива плът) и другите форми на изтезания са „букварът на черната магия“. [^]
Един пример от предишната Орифилова епоха. Великият посветен Манес е обявен за „еретик“ и одран жив, след което кожата му е била разпъната над градските порти в града Гондишапур, който по-късно става средище на най-демоничните и упадъчни течения. Такива събития са едва предвестник на онова, което предстои през следващата Орифилова епоха. [^]
Има се предвид битката на арх. Михаил с тъмните духове, завършила със свалянето на демоните на земята. [^]
Рудолф Щайнер: „Манихейският орден още сега обучава своите членове по такъв начин, че да станат преобразители на злото в по-късните поколения. Невероятната трудност на тази задача лежи в това, че в онези зли човешки раси няма да има нещо добро редом със злото, както при едно зло дете, което се развива чрез пример и указания. Членът на манихейския орден още днес учи да преобрази радикално съвсем злия по природа. И това преотопено зло след успешната работа ще стане съвсем особено добро.“ – Събр. съч. 95 [^]
Идеята е, че висшите светли сили могат да опознаят тайните на злото само чрез посредничеството на човека. [^]
((Р. Щ.: „Орифиил е носител на божествения гняв, който трябва да се използва само от високо развити [в духовен смисъл] хора. Както Исус е изпъдил търговците от храма.“ — Из езотеричен урок от 9 авг. 1908 г. В бъдеще Учителите вероятно ще използват насилието за отбрана на Христовите общности, за пропъждане на неготовите да живеят в такива общности и дори за първоначалното привличане на души измежду онези „по средата“, тъй като насилието ще бъде единственият език, който първоначално ще разбират. [^]
Из езотеричен урок на Рудолф Щайнер от 5 декември 1907 г., Мюнхен. [^]
В този смисъл д-р Щайнер оприличава моралните машини на изкуствени животни, които ще имат собствен интелект. [^]
В това далечно време, според Щайнер, цялата планета ще наподобява огромен електронен механизъм. [^]
Теософското общество отдавна е превзето от злонамерената окултна ложа. Учението е изопачено в две направления: 1) профанизирано е в съвременното ню-ейдж движение; 2) подменени са окултни факти и американски теософи вече твърдят, наред с други лъжи, че шестата културна епоха няма да бъде на славянска почва, а на южноамериканска. [^]

Няма коментари:

Публикуване на коментар