петък, 9 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 1

Съзнанието като фактор

И в наши дни, много учени по света все още са в положението на търсене на отговор на съществения въпрос в живота на хората: по какъв начин се оформя съзнанието - както поотделно за всяка индивидуалност, така и общественото съзнание в средата на определена общност? Какво е съзнанието като цяло? Дали процеса на неговото формиране е естествен, както се приемаше по-рано, или е управлявано отвън (но не в смисъл на активно административно-технически влиятелно участие на някаква политическа пропаганда под каквато и да е форма на нейното проявление)? Общоприетата йерархия по типове и видове съзнание, наситена с "професионални" дефиниции от представители на социални и медицински науки, психолози и други специалисти, в крайна сметка не позволява на хората да стигнат до пълноценно разбиране - какво е това съзнание. Още повече, и досега самият въпрос е много проблематичен: как се извършват умствените и мисловните процеси?
Какво е мозъкът и как всъщност е конструктивно устроен и многостранно функционален? Ако мозъкът на хората практически е еднакъв за всички (от гледна точка на медицината), тогава защо те са толкова различни в своите преценки и действия?
Много напреднали учени, благодарение на придобиването на съвременни технически средства за наблюдение и регистриране на различни индуцирани реакции и промени, настъпили в мозъка на хора под влияние на влиятелни фактори от различен характер, са установили, че някои закономерности от броя на фиксираните от тях реакции в своето факторно физическо състояние се проявяват действително, и това е неоспоримо. Но експерименталният материал, получен досега, не позволява да се стигне до единството на мненията, а най-вече между различните направления на науката. По-близо до истината за същността на самото съзнание бяха (колкото и да е странно) теолозите, базиращи се на религиозни догми. Те, макар и с определена несигурност, но без лукавство казват, че съзнанието е дадено от Всевишния, а хората са "само устата му и всичко, което те създават, е Творението на Бога". В това има много по-голямо сближаване с истината, отколкото в което и да е друго съждение, погрешно, но не по вина на самите хора. Много съвременни учени все по-често изразяват скромната идея, че самият Създател на сътворения свят далеч не е безразличен към това, че хората придобиват разумното си състояние. Последователността и безупречната актуалност на НИВО на ПОЗНАНИЕ по отношение на делата на хората и събитията в отделни направления на тяхното контролирано битие през цялата предишна история са просто поразителни с тяхната предсказуема събитийна точност във времето. Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а напротив, тяхното обществено битие определя тяхното съзнание.
Практикуемите закрити изследвания, проведени от специалисти от някои научни области, практикувани в много страни по света с цел да се придобият различни варианти на активно влияние върху хората с намерението да им се вменят форми на контрол над тях чрез скрито насилие над съзнанието, би представлявало частичен интерес. Но общата истинска картина на състоянията на мозъка на хора от такива експерименти не е била оповестена досега. Такива експерименти убеждават инициаторите само в едно: все още не е възможно да направят някого НАСИЛА умен, но да произвеждат изпълнители с някакъв неразумен силен характер за последващо ограничено приложение на експерименталните субекти е по-лесно и по-изгодно с прилагането на други, по-прости методи на влияние, използвайки основно пороците и интересите от личен характер. Разсъжденията и изследванията по този начин могат да се доближат до овладяването на някои системни дълбоки тайни за реалната конструкция на мозъка, включително осъзнаването на самия факт на функционалната цел на Човека на Бъдещето в рамките на промените, протичащи на Земята, без да се ограничава дълбочината на преценките с предишните рамки на "философския камък". На първо място именно поради тази причина е препоръчително да се разбере как по-рано от страна на старата интервентна система се извършваше ВЪНШНОТО УПРАВЛЕНИЕ на цялото битие на хората и нивото на тяхното знание чрез мозъка им. С какви форми на влияние беше възможно да се активират различните функции на мозъка? Как той се е подобрил по етапите на развитие на общия и събитийния хронопроцеси? Това ще ни позволи да узнаем в бъдеще - какво е Съзнанието, как е било образувано и как се променя през етапите на историческото развитие и т.н. На нас ще бъде дадена сериозна помощ от информация по въпроса, свързана с истинската Конструкция на атмосферата и вменените й функции за Управление, които бяха предоставени на нейните решетки от старата система за управление, включително в процесите на формиране на съзнанието и общественото съзнание. Consciousness creates reality and you create consciousness.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар