неделя, 11 март 2018 г.

Черна и Бяла светлина/Магнитно бомбандиране/Постоянни носещи вълни/Черна светлинаРадиестезията дава възможност да се проникне и в същността на електромагнетизма на светлината, която е поляризирана. Според проф. Тюрен, отделните цветове (основни и допълнителни) се намират между белия и черния цвят. Черната светлина е постоянна вълна с магнитен характер, проявяваща се на фона и заради земния магнетизъм. Тя има (±) заряд, но само в хоризонтална посока. Земна магнитна вълна e u има хоризонтална съставяща - Х (±), а няма вертикална компонента (В(О)). Ако върху черната светлина попадне бяла слънчева, която има само вертикална съставяща, с (±) заряди, но само във вертикален план -В(±), а хоризонталната й съставяща е Х(О), то тя се разлага на основни цветове (у), всеки от които е електромагнитна вълна със своя динамизъм, определен от зарядите в него и съставящ хоризонталните и вертикални компоненти на цветовете.Най-добре се наблюдава при дъждовната дъга. Бялата светлина е сбор от статични (характеристични) вълни, носени от черната (хоризонтална) светлина.Инфрачерният и Ултрабелият цвят са две страни на едно и също нещо и се срещат допират в безкрайността,това е концентрирана черна светлина.Заключение черната светлина служи за носител на бялата светлина.Последната е сбор от статичните вълни на 7-те основни цвята.С други думи всяка постоянна носеща вълна е черна светлина. Всяка електромагнитна съставяща вълна има или само (+), или само (-) заряди. Единствено зеленият цвят е електромагнитна вълна с два вида заряди -(±) едновременно. Единствено той съществува самостоятелно (доказана от Тюрен), чист е и не може да е допълнителен на никой друг от основните цветове - чисти или смесени. Основното е, че зеленият цвят се получава при разлагането на слънчевия лъч, попадайки върху Земята, и в зависимост от нейния магнетизъм се разлага на съставящите го цветове. Но точно в един миг, траещ 55 секунди, той е допирателен спрямо всяка точка от земната повърхност. Затова този лъч (електромагнитна вълна) има едновременно (+) и (-) заряди и има и хоризонтална, и вертикална съставяща. Точно тогава, при изгрев слънце и при залез, има 2 криви; когато попадне зеленият лъч върху Земята, става промяна на хлорофила и фотосинтезата в природата, т.е. смяна на поляритета, поддържащ "дишането"- взаимния обмен в цялата биосфера: през деня листата поглъщат въглерод С (+), а хората го издишат, но поглъщат кислород О(-), през нощта е обратно - листата изпускат СО2 (-), а хората - обратно.Знае се, че светлината съществува под формата на фотони (или светлинни кванти), притежаващи определена енергия. Хлорофилът поглъща най-добре светлинните лъчи с дължина на вълната l=600-700 nm (червени лъчи) и l=400-500 nm (виолетови лъчи). Затова виолетовите и червени лъчи имат най-голямо значение за фотосинтезата. (Земята е "топла" и "зелена" планета, а ДНК на всичко живо има спектър във видимата част от спектъра на електромагнитните вълни.При растенията хлорофилът, който се намира в хлоропластите заедно с други багрила, напр. каротиноиди, е включен във външната страна на тилакоидните мембрани. Стотици хлорофилни молекули и около 3 пъти по-малко каротиноиди са свързани помежду си в групи, наречени фотосистеми. Те възприемат фотоните на светлината, по-точно се възбуждат под въздействието на светлина с определена дължина на вълната.Когато светлинните кванти (на светлина с l = 700 nm) попаднат върху фотосистема I, хлорофилните молекули се възбуждат и от тях се избиват електрони. Част от тях се пренасят чрез верига от редокссистеми (принципно подобна на дихателната верига) обратно върху хлорофилните молекули от същата фотосистема I. При този пренос енергията на възбудените електрони се отделя постепенно и се осъществява синтез на АТФ-фотофосфорилиране, наречено циклично. Останалата част от електроните се пренася до НАДФ+ и участва в редукцията му.
Растенията винаги поглъщат само продукти с (+) заряди, а изхвърлят продукти с (-) заряди - въглерод и азот, които през нощта променят знака си с промяната на хлорофила. Причината е зеленият (чист) лъч, който е радиоактивен, трае 55 сек. и зарежда всичко живо радиоактивно и сменя електрическия знак на зарядите им. Вълната му е ултрапроникваща и причинява дезинтеграция, "поразява" живите същества - мълчаливи, неподвижни, вцепенени за цели 55 сек. Най-голямо е действието му при промяна на хлорофила в биосферата на Земята, от който ние зависим и съществуваме на Земята като "продукт" в резултат на еволюцията в нея и космическите влияния и полета, а не сме от друга планета в Космоса.Според Тюрен, светлината е електромагнитна вълна със спектър между черната и бялата светлина (фиг.9). Между черно и бяло има бяла светлина, която с радиоактивната си част влияе на магнита, радиоактивните тела, микробите и др. А вън от спектъра, също между черно и бяло, но минавайки през безкрайността, има черна светлина, която, обаче, не влияе върху магнита и радиоактивните тела. Белият, черният и 7-те основни цветове имат инфра- и ултра-вълни. Съществуват още инфрачерен и ултрачерен, инфрабял и ултрабял - те са радиоактивни, но не влияят на магнита, т.е. на земния магнетизъм. Инфрачерният и ултрабелият цвят (вълни) са двете страни на едно и също нещо и се срещат и допират в безкрайността, т.е. в черното има и бяло, а в бялото има и черно - енергиите на вълните им с (+) и (-) заряди непрекъснато преминават едни в други.Вероятно, това разбиране за светлината - основата на живота, е и китайската монада - взаимодействието на двете противоположни страни, на двете сили и енергии Ин (черно, отрицателно) и Ян (бяло, положително).
Границата между тях е преливаща на едните в другите сили. Във всяко Ян (+) има и (-) заряди (от Ин), а във всяко Ин (-) има и (+) заряди (от Ян). Черната светлина е постоянна, носеща, магнитна (хоризонтална), резултат от земния магнетизъм. Тя разлага попадналата върху нейната атмосфера бяла космическа, слънчева и друга светлина в спектър от електрични, статични, вертикални и хоризонтални съставящи и ги пренася до всички точки на земната повърхност, като по този начин се поддържа животът на живо-неживата природа - всяка точка приема, адаптира и изхвърля точно определени спектрални цветове (вълни). Така се поддържа единството и хармонията на енергиите и живота на Земята, така се "подхранва", "диша" и дава живот на всичко живо нейната "аура".


                        МАГНИТНО БОМБАНДИРАНЕ -Удари на магнитни частици върху етера на равни интервали,много близки един до друг и които по този начин образуват магнитни вълни.

ПОСТОЯННА МАГНИТНА ВЪЛНА - вълна предизвикана от магнитно бомбандиране /подобно на постоянните вълни ,създадени от удара на електрическите искри върху етера или от РА


СТАТИЧНИ МАГНИТНИ ВЪЛНИ /НОСЕНИ ВЪЛНИ/ -Вълни различни помежду си ,излъчвани от всички тела и които се нуждаят от носеща постоянна магнитна вълна, за да се проявят.Обикновенно те са стоящи по групи от по 4 концентрични вълни   

1.Звуковата вълна е носеща затихваща вълна,върху която пътуват други вълни и на звука определящи физиологическата стойност на целия звук: сила,височина,тембър.

2.Светлинната вълна съдържа носеща вълна/линия на привличане на слънцето със земята/,върху която пътуват статичните вълни на цветовете:7-те основни цвята , хармоничните им и и техните комбинации от вълни.

3.Земният магнетизъм и всички постоянни вълни, образувани от магнитното , електртическото , атомното бомбандиране или от механични удари, ще да са носещи вълни върху които могат да пътуват статичните вълни на цветовете, както и на всички тела.

Ако в/у едно РА тяло , излъчващо било 4, 6 или 12 постоянни вълни центробежно,поставим последователно 7-те основни цвята ще видим явление на пътуване на група вълни на цветовете върху постоянна вълни във всичките тези посоки.По пътя на сравняването, можем да кажем, че постоянните вълни било те магнитни,електрически, или естествени,всички те се отъждествяват със светлинните лъчи и че те ,постоянните вълни, са черна светлина.РА-те тела, създавайки постоянни вълни, следователно, излъчват или отразяват черна светлина.


Щом всяка постоянна вълна, може да служи за носител на статичните вълни на цветовете,то има пряка аналогия между постоянните вълни и черната светлина.

При опити с цветове и земния магнитизъм виждаме че има аналогия между черната светлина и ЗМ, така стригаме до заключението , че всички тези вълни са от едно и също семейство.

Радиомагнетизма и радиоактивноста са едно и също нещо,атомното бомбандиране е магнитно бомбандиране а постоянната радиовълна е магнитна постоянна вълна.
       

Постояните вълни са черна светлина и върху тях пътуват вълните на звука , на отделните цветове , на 7-те основни цвята един върху друг в нормалния им ред даващи бял цвят.Върху тази черна светлина пътуват също всички статични вълни на всички тела в природата.

1.Във вътрешноста на спектъра ,между черния и белия цвят съществува бяла светлина , тя в своите ра части влияе върху магнита ,РА телата и микробите.

2.Вън от спектъра ,между белия и черен цвят, минавайки през безкрайноста ,съществува черна светлина , която не влияе никак на магнита и РА телата.


3.Черният и белият цвят, както и 7-те основни цвята , имат своите инфра и ултра.Тези зони, въпреки че са РА нямат никакво влияние върху магнитите и РА телата.

Инфра-чернто и ултра бялото, имайки един и същ спектър,представляват едно и също нещо и това явление има непрекъснатост и продължава до безкрайноста.Тъй като тези явления са електро-магнитни,може да се приеме че всяка радиация -светлината тръгва от средата на спектъра на цветовете,ориентиран С-Ю, следва по него в зоната(+) минавайки от зеления,през жълтия,оранжевия и червения цветове, продължава през зоната на инфра- червеното, излиза през черния цвят, следва линията С-Ю и пристига в екватора.Тук радиацията среща два плана (+) и (-), и , както при магнитите освобождава радиация,която продължава движението си следвайки антената Ю-С на ултра бялата светлина, след това пристига в белия цвят,преминава в зоната на ултра-виолетовото,виолетово,индиго, синьото и се спира в точката на (+) на зеления цвят, в средата на спектъра.Тук тя отново среща плана, перпендикулярен на спектъра с РА точки.От тук отново се освобождава радиация (+), която повтаря същия път. 

От това постоянно движение, на правилни интервали, се раждат постоянните вълни и съответната РА.   

Пълният спектър на 9-те цвята, насочен С-Ю и с линейни интервали,въздействува на детекторите точно както при магнита.Така черната светлина ,като основна вълна ще да служи за супорт на бялата светлина, самата тя бидейки сбор от статичните вълни на 7-те основни цвята.Ако липсваше черна светлина, статичните вълни нямаше да имат опората на постоянната вълна, не биха могли да пътуват и нямаше да има бяла светлина. 

Черната светлина е постоянна вълна с магнитен характер, проявяваща се на фона и заради земния магнетизъм. Тя има (±) заряд, но само в хоризонтална посока.Земна магнитна вълна e u има хоризонтална съставяща (вижфиг.9) - Х (±), а няма вертикална компонента (В(О)). Ако върху черната светлина попадне бяла слънчева, която има само вертикална съставяща, с (±) заряди, но само във вертикален план -В(±), а хоризонталната й съставяща е Х(О), то тя се разлага на основни цветове (у), всеки от които е електромагнитна вълна със своя динамизъм, определен от зарядите в него и съставящ хоризонталните и вертикални компоненти на цветовете. Бялата светлина е сбор от статични(характеристични) вълни, носени от черната (хоризонтална)светлина. Най-добре се наблюдава при дъждовната дъга.Всяка електромагнитна съставяща вълна има или само (+),или само (-) заряди. Единствено зеленият цвят еелектромагнитна вълна с два вида заряди -(±) едновременно.Единствено той съществува самостоятелно (доказана отТюрен), чист е и не може да е допълнителен на никой друг от основните цветове - чисти или смесени. Основното е, че зеленият цвят се получава при разлагането на слънчевия лъч,попадайки върху Земята, и в зависимост от нейния магнетизъм се разлага на съставящите го цветове. Но точно в един миг, траещ 55 секунди, той е допирателен спрямо всяка точка от земната повърхност. Затова този лъч(електромагнитна вълна) има едновременно (+) и (-) заряди и има и хоризонтална, и вертикална съставяща. Точно тогава,при изгрев слънце и при залез, има 2 криви; когато попадне зеленият лъч върху Земята, става промяна на хлорофила и фотосинтезата в природата, т.е. смяна на поляритета,поддържащ "дишането"- взаимния обмен в цялата биосфера:през деня листата поглъщат въглерод С (+), а хората гоиздишат, но поглъщат кислород О(-), през нощта е обратно -листата изпускат СО2 (-), а хората - обратно. 

Радиоактивните (радиомагнитни) вълни съдържат едновременно - без да се унищожават - (+) и (-) заряди. Те са продукт от разпадане на материята (почти всяка материя, сизключение на кристалите, се намира в постоянна или незабележима дезинтеграция (разпада-не)). Радиоактивниятелемент радий има най-голяма дължина l = 8 м, с две съставящи - хоризонтална и вертикална, всяка с по 8 м.Инфрачервените (ИЧ) вълни имат хоризонтална и вертикална съставящи със знак (+) на вертикалната вълна в посоките юг-запад. Излъчват се от радиоактивни източници. Ултравиолетовите (УВ) са с хоризонтална и вертикална съставящи, но с вертикална (-) съставяща от радиоактивни източници, между посоките север и изток. 

Инфра черният и ултра белият цвят(вълни) са двете страни на едно и също нещо и се срещат и допират в безкрайността, т.е. в черното има и бяло, а в бялото има и черно - енергиите на вълните им с (+) и (-) заряди непрекъснато преминават едни в други.Вероятно, това разбиране за светлината - основата на живота,е и китайската монада - взаимодействието на двете противоположни страни, на двете сили и енергии Ин (черно,отрицателно) и Ян (бяло, положително).Границата между тях е преливаща на едните в другите сили.Във всяко Ян (+) има и (-) заряди (от Ин), а във всяко Ин (-)има и (+) заряди (от Ян) (във всеки мъж има женски хормони,както и във всяка жена има мъжки хормони).

                
 Черната светлина е постоянна, носеща, магнитна(хоризонтална), резултат от земния магнетизъм. Тя разлага попадналата върху нейната атмосфера бяла космическа,слънчева и друга светлина в спектър от електрични, статични,вертикални и хоризонтални съставящи и ги пренася до всички точки на земната повърхност, като по този начин се поддържа животът на живо-неживата природа - всяка точка приема,адаптира и изхвърля точно определени спектрални цветове(вълни). Така се поддържа единството и хармонията на енергиите и живота на Земята, така се "подхранва", "диша" идава живот на всичко живо нейната "аура". Тя става видима за нас, след дъжд като дъждовна дъга. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар